فراخوانی / لود کردن ماژول های فعال در یک مکان در جوملا

joomirali

New Member
در زیر تابعی جهت فراخوانی ماژول های فعال در یک مکان طرح نمایش داده شده است:function plgContentLoadPosition( $position, $style=-2 )
{
$document = JFactory::getDocument();
$renderer = $document->loadRenderer('module');
$params = array('style'=>$style);
$contents = '';
foreach (JModuleHelper::getModules($position) as $mod)
{
$contents .= $renderer->render($mod, $params);
}
return $contents;
}

برای فراخوانی تابع کافی است به صورت زیر عمل نمایید:
plgContentLoadPosition('position-3');

سورس:
لود کردن ماژول های فعال در یک مکان در جوملا 
آخرین ویرایش:

جدیدترین ارسال ها

بالا