ماتریس اسپارس با آرایه و لیست پیوندی (جمع , ضرب وترانهاده)

alpha-designer

New Member
برنامه جمع, ضرب, ترانهاده ماتریس اسپارس با آرایه و لیست پیوندی (از کلاس استفاده شده )
برنامه تفریق دقیقا مشابه جمع هست فقط باید جای + علامت - رو بذارین
امیدوارم که به دردتون بخوره

PHP:
//PR: Ali Janani
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<iostream>
#include<conio.h>
#include <stdlib.h>
using namespace std;

/*---class of Array (sparse matrix)---*/
class sp_array{
	int i,j,k,a[100][3],m,n;
	public:
		void read_convert();
		void display();
		int addition(sp_array s1,sp_array s2);
		int multiply(sp_array s1,sp_array s2);
		void transpose(sp_array s1);
		sp_array(){}
		~sp_array(){}
};
void sp_array::read_convert(){

	int num;
	cout<<"\nrow(count): ";
	cin>>m;
	cout<<"col(count): ";
	cin>>n;

	int row=1,cnt=0;
	for(i=1;i<=m;i++){
		for(j=1;j<=n;j++){
			cout<<"["<<i<<"]["<<j<<"]: ";
			cin>>num;
			if(num!=0){
				a[row][0]=i;
				a[row][1]=j;
				a[row][2]=num;
				row++;
				cnt++;
			}//end of if
		}//end of for j
	}//end of for i
	a[0][0]=m;
	a[0][1]=n;
	a[0][2]=cnt;
}
void sp_array::display(){
	for(i=0;i<=a[0][2];i++)
		cout<<"\n["<<i<<"]["<<0<<"]:"<<a[i][0]<<" ["<<i<<"]["<<1<<"]:"<<a[i][1]<<" ["<<i<<"]["<<2<<"]:"<<a[i][2];
}
void sp_array::transpose(sp_array s1){
	for(i=0;i<=s1.a[0][2];i++){
		a[i][0]=s1.a[i][1];
		a[i][1]=s1.a[i][0];
		a[i][2]=s1.a[i][2];
	}
}
int sp_array::addition(sp_array s1,sp_array s2){
	i=1;
	j=1;
	k=1;
	if(s1.m==s2.m && s1.n==s2.n){
		while(i<=s1.a[0][2] && j<=s2.a[0][2]){
			if(s1.a[i][0]==s2.a[j][0] && s1.a[i][1]==s2.a[j][1]){
				a[k][0]=s1.a[i][0];
				a[k][1]=s1.a[i][1];
				a[k][2]=s1.a[i][2]+s2.a[j][2];
				i++;
				j++;
				k++;
			}else if((s1.a[i][0]==s2.a[j][0] && s1.a[i][1]<s2.a[j][1]) || s1.a[i][0]<s2.a[j][0]){
				a[k][0]=s1.a[i][0];
				a[k][1]=s1.a[i][1];
				a[k][2]=s1.a[i][2];
				i++;
				k++;
			}else if((s1.a[i][0]==s2.a[j][0] && s1.a[i][1]>s2.a[j][1]) || s1.a[i][0]>s2.a[j][0]){
				a[k][0]=s2.a[j][0];
				a[k][1]=s2.a[j][1];
				a[k][2]=s2.a[j][2];
				j++;
				k++;
			}//end else if
		}//end while
		while(i<=s1.a[0][2]){
			a[k][0]=s1.a[i][0];
			a[k][1]=s1.a[i][1];
			a[k][2]=s1.a[i][2];
			i++;
			k++;
		}//end while
		while(j<=s2.a[0][2]){
			a[k][0]=s2.a[j][0];
			a[k][1]=s2.a[j][1];
			a[k][2]=s2.a[j][2];
			j++;
			k++;
		}
		a[0][0]=s1.a[0][0];
		a[0][1]=s1.a[0][1];
		a[0][2]=--k;

		return 1;
	}else{
		cout<<"\n\nAddition not possible!";
		_getch();
		return 0;
	}
}
int sp_array::multiply(sp_array s1,sp_array s2){
	int temp=0,tmpt;
	if(s1.a[0][1]==s2.a[0][0]){
		for(i=0;i<=s2.a[0][2];i++){
			tmpt=s2.a[i][0];
			s2.a[i][0]=s2.a[i][1];
			s2.a[i][1]=tmpt;
		}//transpose matrix 2
		k=1;

		for(m=1;m<=s1.a[0][0];m++){
			for(n=1;n<=s2.a[0][0];n++){
				temp=0;
				i=1;
				j=1;
				while(j<=s2.a[0][2] && i<=s1.a[0][2]){
					if(s1.a[i][0]==m && s2.a[j][0]==n && s1.a[i][1]==s2.a[j][1]){
						temp+=s1.a[i][2]*s2.a[j][2];
						i++;
						j++;
					}else if(s1.a[i][0]==m && s2.a[j][0]==n && s1.a[i][1]<s2.a[j][1] ){
						i++;
					}else if(s1.a[i][0]==m && s2.a[j][0]==n && s1.a[i][1]>s2.a[j][1]){
						j++;
					}else if(s1.a[i][0]<m){
						i++;
					}else{
						j++;
					}//end of else
				}//end of while
				if(temp!=0){
					a[k][0]=m;
					a[k][1]=n;
					a[k][2]=temp;
					k++;
				}//end of if temp!=0
			}//end of for n
		}//end of for m
		a[0][0]=s1.a[0][0];
		a[0][1]=s2.a[0][0];
		a[0][2]=--k;
		return 1;
	}else{
		cout<<"\nmulitiply not possible!";
		_getch();
		return 0;
	}//end of else
}

/*---class of Linked List (sparse matrix)---*/
class node{
	friend class sp_lnk_list;
	int row;
	int col;
	int value;
	node *next;
};
class sp_lnk_list{
	int i,j,k,m,n;
	public:
		sp_lnk_list(){
			first=last=head=NULL;
		}
		~sp_lnk_list(){
			node *curptr=head;
			node * temp;
			while(curptr){
				temp=curptr;
				curptr=curptr->next;
				delete temp;
			}// end while
		}
		void read_convert();
		void display();
		int addition(sp_lnk_list s1,sp_lnk_list s2);
		int multiply(sp_lnk_list s1,sp_lnk_list s2);
		void transpose(sp_lnk_list s1);
	private:
		node *first;
		node *last;
		node *head;
};
void sp_lnk_list::read_convert(){

	int num,cnt=0;
	cout<<"\nrow(count): ";
	cin>>m;
	cout<<"col(count): ";
	cin>>n;

	if(head==NULL){
		node *newptr=new node;
		newptr->row=m;
		newptr->col=n;
		newptr->value=0;
		head=newptr;
	}

	for(i=1;i<=m;i++){
		for(j=1;j<=n;j++){
			cout<<"["<<i<<"]["<<j<<"]: ";
			cin>>num;
			if(num!=0){
				node *newptr=new node;
				if(first==NULL){
					first=last=newptr;
					first->next=NULL;
					last->next=NULL;
				}
				if(first->next==NULL){
					first->next=newptr;
				}
				last->next=newptr;
				last=newptr;
				newptr->row=i;
				newptr->col=j;
				newptr->value=num;
				last->next=NULL;
				cnt++;
			}//end of if
		}//end of for j
	}//end of for i
	head->value=cnt;
	head->next=first;
}
void sp_lnk_list::display(){
	node *curptr=head;
	while(curptr){
		cout<<"\nrow: "<<curptr->row<<" col: "<<curptr->col<<" value: "<<curptr->value;
		curptr=curptr->next;
	}//end while
	//_getch();
}
void sp_lnk_list::transpose(sp_lnk_list s1){
	node *curptr=s1.head;
	while(curptr){
		if(head==NULL){
			node *newptr=new node;
			newptr->col=curptr->row;
			newptr->row=curptr->col;
			newptr->value=curptr->value;
			head=newptr;
		}else if(first==NULL){
			node *newptr=new node;
			first=last=newptr;
			newptr->col=curptr->row;
			newptr->row=curptr->col;
			newptr->value=curptr->value;
			first->next=NULL;
			last->next=NULL;
		}else{
			node *newptr=new node;
			if(first->next==NULL){
				first->next=newptr;
			}
			last->next=newptr;
			last=newptr;
			newptr->col=curptr->row;
			newptr->row=curptr->col;
			newptr->value=curptr->value;
			last->next=NULL;
		}
		curptr=curptr->next;
	}//end while
	head->next=first;
}
int sp_lnk_list::addition(sp_lnk_list s1,sp_lnk_list s2){
	node *curptrh1=s1.head;
	node *curptrh2=s2.head;
	node *curptr1=s1.first;
	node *curptr2=s2.first;

	k=1;
	if(curptrh1->row==curptrh2->row && curptrh1->col==curptrh2->col){
		while(curptr1!=NULL && curptr2!=NULL){
			if(curptr1->row==curptr2->row && curptr1->col==curptr2->col){
				node *newptr=new node;
				if(first==NULL){
					first=last=newptr;
					first->next=NULL;
					last->next=NULL;
				}else{
					if(first->next==NULL){
						first->next=newptr;
					}
					last->next=newptr;
					last=newptr;
					last->next=NULL;
				}
				newptr->row=curptr1->row;
				newptr->col=curptr1->col;
				newptr->value=curptr1->value+curptr2->value;
				curptr1=curptr1->next;
				curptr2=curptr2->next;
				k++;
			}else if((curptr1->row==curptr2->row && curptr1->col<curptr2->col) || curptr1->row<curptr2->row){
				node *newptr=new node;
				if(first==NULL){
					first=last=newptr;
					first->next=NULL;
					last->next=NULL;
				}else{
					if(first->next==NULL){
						first->next=newptr;
					}
					last->next=newptr;
					last=newptr;
					last->next=NULL;
				}
				newptr->row=curptr1->row;
				newptr->col=curptr1->col;
				newptr->value=curptr1->value;
				curptr1=curptr1->next;
				k++;
			}else if((curptr1->row==curptr2->row && curptr1->col>curptr2->col) || curptr1->row>curptr2->row){
				node *newptr=new node;
				if(first==NULL){
					first=last=newptr;
					first->next=NULL;
					last->next=NULL;
				}else{
					if(first->next==NULL){
						first->next=newptr;
					}
					last->next=newptr;
					last=newptr;
					last->next=NULL;
				}
				newptr->row=curptr2->row;
				newptr->col=curptr2->col;
				newptr->value=curptr2->value;
				curptr2=curptr2->next;
				k++;
			}//end else if
		}//end while
		while(curptr1){
			node *newptr=new node;
			if(first==NULL){
				first=last=newptr;
				first->next=NULL;
				last->next=NULL;
			}else{
				if(first->next==NULL){
					first->next=newptr;
				}
				last->next=newptr;
				last=newptr;
				last->next=NULL;
			}//end else
			newptr->row=curptr1->row;
			newptr->col=curptr1->col;
			newptr->value=curptr1->value;
			curptr1=curptr1->next;
			k++;
		}//end while(curptr1)
		while(curptr2){
			node *newptr=new node;
			if(first==NULL){
				first=last=newptr;
				first->next=NULL;
				last->next=NULL;
			}else{
				if(first->next==NULL){
					first->next=newptr;
				}
				last->next=newptr;
				last=newptr;
				last->next=NULL;
			}//end else
			newptr->row=curptr2->row;
			newptr->col=curptr2->col;
			newptr->value=curptr2->value;
			curptr2=curptr2->next;
			k++;
		}//end while(curptr2)
		if(head==NULL){
			node *newptr=new node;
			newptr->row=curptrh1->row;
			newptr->col=curptrh1->col;
			newptr->value=--k;
			head=newptr;
			head->next=first;
		}
		return 1;
	}else{
		cout<<"\n\nAddition not possible!";
		_getch();
		return 1;
	}
}
int sp_lnk_list::multiply(sp_lnk_list s1,sp_lnk_list s2){
	node *curptrh1=s1.head;
	node *curptrh2=s2.head;
	node *curptr1=s1.first;
	node *curptr2=s2.first;

	int temp=0,tmpt;
	if(curptrh1->col==curptrh2->row){
		while(curptr2){
			tmpt=curptr2->row;
			curptr2->row=curptr2->col;
			curptr2->col=tmpt;
			curptr2=curptr2->next;
		}//transpose matrix 2
		k=1;
		for(m=1;m<=curptrh1->row;m++){
			for(n=1;n<=curptrh2->row;n++){
				temp=0;
				curptr1=s1.first;
				curptr2=s2.first;
				//i=1;
				//j=1;
				while(curptr2 && curptr1){
					if(curptr1->row==m && curptr2->row==n && curptr1->col==curptr2->col){
						temp+=curptr1->value*curptr2->value;
						curptr1=curptr1->next;
						curptr2=curptr2->next;
					}else if(curptr1->row==m && curptr2->row==n && curptr1->col<curptr2->col){
						curptr1=curptr1->next;
					}else if(curptr1->row==m && curptr2->row==n && curptr1->col>curptr2->col){
						curptr2=curptr2->next;
					}else if(curptr1->row<m){
						curptr1=curptr1->next;
					}else{
						curptr2=curptr2->next;
					}//end of else
				}//end of while
				if(temp!=0){
					node *newptr=new node;
					if(first==NULL){
						first=last=newptr;
						first->next=NULL;
						last->next=NULL;
					}else{
						if(first->next==NULL){
							first->next=newptr;
						}
						last->next=newptr;
						last=newptr;
						last->next=NULL;
					}//end else
					newptr->row=m;
					newptr->col=n;
					newptr->value=temp;
					k++;
				}//end of if temp!=0
			}//end of for n
		}//end of for m
		if(head==NULL){
			node *newptr=new node;
			newptr->row=curptrh1->row;
			newptr->col=curptrh2->col;
			newptr->value=--k;
			head=newptr;
			head->next=first;
		}
		return 1;
	}else{
		cout<<"\nmulitiply not possible!";
		_getch();
		return 0;
	}//end of else

}
//pr:A j
void main(){
	sp_array sp1,sp2,sp3;
	sp_lnk_list sl1,sl2,sl3;
	char x;

		 cout<<"\ninput key  [1] :addition (array)\n";
			cout<<"       [2] :multiply (array)\n";
			cout<<"       [3] :transpose (array)\n\n";

			cout<<"       [4] :addition (linked list)\n";
			cout<<"       [5] :multiply (linked list)\n";
			cout<<"       [6] :transpose (linked list)\n";

			cout<<"       [0] :exit\n";
			cout<<"select: ";
		cin>>x;
		switch(x){
		case '0':
			exit(1);
			break;
		case '1':
			cout<<"\n\n Matrix 1 (input):";
			sp1.read_convert();
			cout<<"\n\n Matrix 1 (display):\n\n";
			sp1.display();
			cout<<"\n\n Matrix 2 (input):";
			sp2.read_convert();
			cout<<"\n\n Matrix 2 (display):\n\n";
			sp2.display();
			if(sp3.addition(sp1,sp2)==1){
				cout<<"\n\n Addition is:\n\n";
				sp3.display();
				_getch();
			}
			break;
		case '2':
			cout<<"\n\n Matrix 1 (input):";
			sp1.read_convert();
			cout<<"\n\n Matrix 1 (display):\n\n";
			sp1.display();
			cout<<"\n\n Matrix 2 (input):";
			sp2.read_convert();
			cout<<"\n\n Matrix 2 (display):\n\n";
			sp2.display();
			if(sp3.multiply(sp1,sp2)==1){
				cout<<"\n\n Multiply is:\n\n";
				sp3.display();
				_getch();
			}

			break;
		case '3':
			cout<<"\n\n Matrix 1 (input):";
			sp1.read_convert();
			cout<<"\n\n Matrix 1 (display):\n\n";
			sp1.display();
			sp2.transpose(sp1);
			cout<<"\n\n Transpose is:\n\n";
			sp2.display();
			_getch();
			break;
		case '4':
			cout<<"\n\n Matrix 1 (input):";
			sl1.read_convert();
			cout<<"\n\n Matrix 1 (display):\n\n";
			sl1.display();
			cout<<"\n\n Matrix 2 (input):";
			sl2.read_convert();
			cout<<"\n\n Matrix 2 (display):\n\n";
			sl2.display();
			if(sl3.addition(sl1,sl2)==1){
				cout<<"\n\n Addition is:\n\n";
				sl3.display();
				_getch();
			}
			break;
		case '5':
			cout<<"\n\n Matrix 1 (input):";
			sl1.read_convert();
			cout<<"\n\n Matrix 1 (display):\n\n";
			sl1.display();
			cout<<"\n\n Matrix 2 (input):";
			sl2.read_convert();
			cout<<"\n\n Matrix 2 (display):\n\n";
			sl2.display();
			if(sl3.multiply(sl1,sl2)==1){
				cout<<"\n\n Multiply is:\n\n";
				sl3.display();
				_getch();
			}
			break;
		case '6':
			cout<<"\n\n Matrix 1 (input):";
			sl1.read_convert();
			cout<<"\n\n Matrix 1 (display):\n\n";
			sl1.display();
			sl2.transpose(sl1);
			cout<<"\n\n Transpose is:\n\n";
			sl2.display();
			_getch();
			break;
		default:
			cout<<"(Invalid key)";
			
		}//end switch

	exit(1);
}
دانلود برنامه:
کد:
[ATTACH]75554.vB[/ATTACH]
 

پیوست ها

 • SparseFunction.zip
  2.4 کیلوبایت · بازدیدها: 71

جدیدترین ارسال ها

بالا