برطرف سازی مشکلات ثبت اطلاعات فارسی توسط PHP با استفاده از Spreadsheet Excel Wr

maryamhost

New Member
برای ساخت فایل اکسل فارسی با استفاده از کتابخانه ی Spreadsheet_Excel_Writer می بایست به روش زیر کد نویسی شود: $xls =& new Spreadsheet_Excel_Writer();
$xls->setVersion(8);

$xls->send("ChronoForms - ".$formname." - ".date("j_n_Y").".xls");

$format =& $xls->addFormat();
$format->setBold();
$format->setColor("blue");
if (strlen($formname) > 10){$formname = substr($formname,0,10);};
$sheet =& $xls->addWorksheet($formname.' at '.date("m-d-Y"));
$sheet->setInputEncoding('UTF-8');
$titcol = 0;
foreach($table_fields as $table_field){
$sheet->writeString(0, $titcol, $table_field, $format);
$titcol++;
}


$datacol = 0;
$rowcount = 1;
foreach($datarows as $datarow){
foreach($table_fields as $table_field){
$sheet->writeString($rowcount, $datacol, $datarow->$table_field, 0);
$datacol++;
}
$datacol = 0;
$rowcount++;
}

$xls->close();
آدرس:
مشکل ثبت اطلاعات فارسی توسط PHP در اکسل
 

جدیدترین ارسال ها

بالا