اعمال تغییرات در ویندوز از طریق Group Policy

arrow_left.gif
غیر فعال کردن Task manager
ابتدا دستور gpedit.msc را از طریق Run اجرا کرده و به مسیر زیر بروید:
Adminstrative templates/System/Ctrl+Alt+Del Option​
روی Remove task manger دوبار کلیک کرده و آن را enable کنید.​
 
arrow_left.gif
حذف کردن منوی Properties از My Computer
ابتدا از منوی استارت برنامه RUN را اجرا کرده و داخل آن فرمان زیر را تایپ کنید:
Gpedit.msc
بعد از باز برنامه Group Policy ، Administrative Templates را باز کنید.
سپس به ترتیب به مسیرهای زیر بروید:
1. Desktop
2. Remove properties from the My Computer context menu
سپس روی گزینه Remove properties from the My Computer context menu دوبار کلیک چپ کنید و در تب Setting گزینه Enable را انتخاب کنید و سپس با یک بار Refresh کردن (F5) گزینه Properties از My Computer حذف می شود.
نکته: باید توجه داشته باشید که این ترفند فقط در سیستم عامل ویندوز 2000 به بالا کارایی دارد.
 
حذف کردن منوی Properties از My Document
ابتدا از منوی استارت برنامه RUN را اجرا کرده و داخل آن فرمان زیر را تایپ کنید:
Gpedit.msc
بعد از باز برنامه Group Policy ، Administrative Templates را باز کنید.
سپس به ترتیب به مسیرهای زیر بروید:
1. Desktop
2. Remove properties from the My Documents context menu
سپس روی گزینه Remove properties from the My Documents context menu دوبار کلیک چپ کنید و در تب Setting گزینه Enable را انتخاب کنید و سپس با یک بار Refresh کردن (F5) گزینه Properties از My Document حذف می شود.
نکته: باید توجه داشته باشید که این ترفند فقط در سیستم عامل ویندوز 2000 به بالا کارایی دارد.
 
حذف کردن منوی Properties از Recycle Bin
ابتدا از منوی استارت برنامه RUN را اجرا کرده و داخل آن فرمان زیر را تایپ کنید:
Gpedit.msc
بعد از باز برنامه Group Policy ، Administrative Templates را باز کنید.
سپس به ترتیب به مسیرهای زیر بروید:
1. Desktop
2. Remove properties from the Recycle Bin context menu
سپس روی گزینه Remove properties from the Recycle Bin context menu دوبار کلیک چپ کنید و در تب Setting گزینه Enable را انتخاب کنید و سپس با یک بار Refresh کردن (F5) گزینه Properties از Recycle Bin حذف می شود.
نکته: باید توجه داشته باشید که این ترفند فقط در سیستم عامل ویندوز XP به بالا کارایی دارد.
 
مخفی شدن My Network Places از دسکتاپ
ابتدا از منوی استارت برنامه RUN را اجرا کرده و داخل آن فرمان زیر را تایپ کنید:
Gpedit.msc
بعد از باز برنامه Group Policy ، Administrative Templates را باز کنید.
سپس به ترتیب به مسیرهای زیر بروید:
1. Desktop
2. Hide My Network Places icon on desktop
سپس روی گزینه Hide My Network Places icon on desktop دوبار کلیک چپ کنید و در تب Setting گزینه Enable را انتخاب کنید و سپس با یک بار Refresh کردن (F5) آی My Network Places از دسکتاپ حذف می شود.
نکته: باید توجه داشته باشید که این ترفند فقط در سیستم عامل ویندوز 2000 به بالا کارایی دارد.
 
مخفی شدن Internet Explorer از دسکتاپ
ابتدا از منوی استارت برنامه RUN را اجرا کرده و داخل آن فرمان زیر را تایپ کنید:
Gpedit.msc
بعد از باز برنامه Group Policy ، Administrative Templates را باز کنید.
سپس به ترتیب به مسیرهای زیر بروید:
1. Desktop
2. Hide Internet Explorer icon on desktop
سپس روی گزینه Hide Internet Explorer icon on desktop دوبار کلیک چپ کنید و در تب Setting گزینه Enable را انتخاب کنید و سپس با یک بار Refresh کردن (F5) آی Internet Explorer از دسکتاپ حذف می شود.
نکته: باید توجه داشته باشید که این ترفند فقط در سیستم عامل ویندوز 2000 به بالا کارایی دارد.
 
به اشتراک گذاشته نشدن recently opened documents درMy Network Places
کنید:
Gpedit.msc
بعد از باز برنامه Group Policy ، Administrative Templates را باز کنید.
سپس به ترتیب به مسیرهای زیر بروید:
1. Desktop
2. Do not add shares of recently opened documents to My Network Places
سپس روی گزینه Do not add shares of recently opened documents to My Network Places دوبار کلیک چپ کنید و در تب Setting گزینه Enable را انتخاب کنید و سپس با یک بار Refresh کردن (F5) تغییرات اعمال می شوند.
نکته: باید توجه داشته باشید که این ترفند فقط در سیستم عامل ویندوز 2000 به بالا کارایی دارد
 
جلوگیری کاربر از تغییر دادن مسیر My Document
ابتدا از منوی استارت برنامه RUN را اجرا کرده و داخل آن فرمان زیر را تایپ کنید:
Gpedit.msc
بعد از باز برنامه Group Policy ، Administrative Templates را باز کنید.
سپس به ترتیب به مسیرهای زیر بروید:
1. Desktop
2. Prohibit user from changing My Documents path
سپس روی گزینه Prohibit user from changing My Documents path دوبار کلیک چپ کنید و در تب Setting گزینه Enable را انتخاب کنید و سپس با یک بار Refresh کردن (F5) تغییرات اعمال می شوند.
نکته: باید توجه داشته باشید که این ترفند فقط در سیستم عامل ویندوز 2000 به بالا کارایی دارد.
 
ممانعت از اعمال هرگونه تغییر در Taskbar
ابتدا از منوی استارت برنامه RUN را اجرا کرده و داخل آن فرمان زیر را تایپ کنید:
Gpedit.msc
بعد از باز برنامه Group Policy ، Administrative Templates را باز کنید.
سپس به ترتیب به مسیرهای زیر بروید:
1. Desktop
2. Prevent adding, dragging, dropping and closing the Taskbar's toolbars

سپس روی گزینه Prevent adding, dragging, dropping and closing the Taskbar's toolbars دوبار کلیک چپ کنید و در تب Setting گزینه Enable را انتخاب کنید و سپس با یک بار Refresh کردن (F5) تغییرات اعمال می شوند.
نکته: باید توجه داشته باشید که این ترفند فقط در سیستم عامل ویندوز 2000 به بالا کارایی دارد.
 
مانع شدن از تغییر در تنظیمات Desktop
ابتدا از منوی استارت برنامه RUN را اجرا کرده و داخل آن فرمان زیر را تایپ کنید:
Gpedit.msc
بعد از باز برنامه Group Policy ، Administrative Templates را باز کنید.
سپس به ترتیب به مسیرهای زیر بروید:
1. Desktop
2. Prohibit adjusting desktop toolbars
سپس روی گزینه Prohibit adjusting desktop toolbars دوبار کلیک چپ کنید و در تب Setting گزینه Enable را انتخاب کنید و سپس با یک بار Refresh کردن (F5) تغییرات اعمال می شوند.
نکته: باید توجه داشته باشید که این ترفند فقط در سیستم عامل ویندوز 2000 به بالا کارایی دارد.
 
Save نشدن تنظیمات ویندوز در هنگام Log off شدن ویندوز
ابتدا از منوی استارت برنامه RUN را اجرا کرده و داخل آن فرمان زیر را تایپ کنید:
Gpedit.msc
بعد از باز برنامه Group Policy ، Administrative Templates را باز کنید.
سپس به ترتیب به مسیرهای زیر بروید:
1. Desktop
2. Don't save setting at exit
سپس روی گزینه Don't save setting at exit دوبار کلیک چپ کنید و در تب Setting گزینه Enable را انتخاب کنید و سپس با یک بار Refresh کردن (F5) تغییرات اعمال می شوند.
نکته: باید توجه داشته باشید که این ترفند فقط در سیستم عامل ویندوز 2000 به بالا کارایی دارد.
 
پاک کردن Cleanup Wizard دسکتاپ
ابتدا از منوی استارت برنامه RUN را اجرا کرده و داخل آن فرمان زیر را تایپ کنید:
Gpedit.msc
بعد از باز برنامه Group Policy ، Administrative Templates را باز کنید.
سپس به ترتیب به مسیرهای زیر بروید:
1. Desktop
2. Remove the Desktop Cleanup Wizard
سپس روی گزینه Remove the Desktop Cleanup Wizard دوبار کلیک چپ کنید و در تب Setting گزینه Enable را انتخاب کنید و سپس با یک بار Refresh کردن (F5) تغییرات اعمال می شوند.
نکته: باید توجه داشته باشید که این ترفند فقط در سیستم عامل ویندوز XP به بالا کارایی دارد.
 
مانع شدن از دسترسی به Control Panel
ابتدا از منوی استارت برنامه RUN را اجرا کرده و داخل آن فرمان زیر را تایپ کنید:
Gpedit.msc
بعد از باز برنامه Group Policy ، Administrative Templates را باز کنید.
سپس به ترتیب به مسیرهای زیر بروید:
1. Control Panel
2. Prohibit access to the control panel
سپس روی گزینه Prohibit access to the control panel دوبار کلیک چپ کنید و در تب Setting گزینه Enable را انتخاب کنید و سپس با یک بار Refresh کردن (F5) تغییرات اعمال می شوند.
نکته: باید توجه داشته باشید که این ترفند فقط در سیستم عامل ویندوز 2000 به بالا کارایی دارد.
 
مخفی شدن اپلت های مورد نظر از Control Panel
ابتدا از منوی استارت برنامه RUN را اجرا کرده و داخل آن فرمان زیر را تایپ کنید:
Gpedit.msc
بعد از باز برنامه Group Policy ، Administrative Templates را باز کنید.
سپس به ترتیب به مسیرهای زیر بروید:
1. Control Panel
2. Hide specified Control Panel applets
سپس روی گزینه Hide specified Control Panel applets دوبار کلیک چپ کنید و در تب Setting گزینه Enable را انتخاب کرده و گزینه Show را انتخاب کنید. روی دکمه Add کلیک کرده و نام اپلت مورد نظر خود را تایپ کرده و Ok کنیدو یک بار هم دکمه F5 را فشار دهید.
نکته: باید توجه داشته باشید که این ترفند فقط در سیستم عامل ویندوز 2000 به بالا کارایی دارد.
 
نشان داده شدن فقط اپلت های مورد نظر در Control Panel
ابتدا از منوی استارت برنامه RUN را اجرا کرده و داخل آن فرمان زیر را تایپ کنید:
Gpedit.msc
بعد از باز برنامه Group Policy ، Administrative Templates را باز کنید.
سپس به ترتیب به مسیرهای زیر بروید:
1. Control Panel
2. Show only specified Control Panel applets
سپس روی گزینه Show only specified Control Panel applets دوبار کلیک چپ کنید و در تب Setting گزینه Enable را انتخاب کرده و گزینه Show را انتخاب کنید. روی دکمه Add کلیک کرده و نام اپلت های مورد نظر خود را تایپ کرده و Ok کنیدو یک بار هم دکمه F5 را فشار دهید.
نکته: باید توجه داشته باشید که این ترفند فقط در سیستم عامل ویندوز 2000 به بالا کارایی دارد.
 
تغییر چهرهControl Panel از حالت طبقه بندی شده به حالت قدیمی
ابتدا از منوی استارت برنامه RUN را اجرا کرده و داخل آن فرمان زیر را تایپ کنید:
Gpedit.msc
بعد از باز برنامه Group Policy ، Administrative Templates را باز کنید.
سپس به ترتیب به مسیرهای زیر بروید:
1. Control Panel
2. Force Classic Control Panel style
سپس روی گزینه Force Classic Control Panel style دوبار کلیک چپ کنید و در تب Setting گزینه Enable را انتخاب کنید و سپس با یک بار Refresh کردن (F5) تغییرات اعمال می شوند.
نکته: باید توجه داشته باشید که این ترفند فقط در سیستم عامل ویندوز XP به بالا کارایی دارد.
 
پاک کردن Add or Remove Programs از Control Panel
ابتدا از منوی استارت برنامه RUN را اجرا کرده و داخل آن فرمان زیر را تایپ کنید:
Gpedit.msc
بعد از باز برنامه Group Policy ، Administrative Templates را باز کنید.
سپس به ترتیب به مسیرهای زیر بروید:
1. Control Panel
2. Add or Remove programs
3. Remove Add or Remove programs
سپس روی گزینه Remove Add or Remove programs دوبار کلیک چپ کنید و در تب Setting گزینه Enable را انتخاب کنید و سپس با یک بار Refresh کردن (F5) تغییرات اعمال می شوند.
نکته: باید توجه داشته باشید که این ترفند فقط در سیستم عامل ویندوز 2000 به بالا کارایی دارد.
 
مخفی کردن صفحه Change or Remove programs از Add or Remove Programs واقع در ControlPanel
ابتدا از منوی استارت برنامه RUN را اجرا کرده و داخل آن فرمان زیر را تایپ کنید:
Gpedit.msc
بعد از باز برنامه Group Policy ، Administrative Templates را باز کنید.
سپس به ترتیب به مسیرهای زیر بروید: 1. Control Panel
2. Add or Remove programs
3. Hide Change or Remove programs page
سپس روی گزینه Hide Change or Remove programs page دوبار کلیک چپ کنید و در تب Setting گزینه Enable را انتخاب کنید و سپس با یک بار Refresh کردن (F5) تغییرات اعمال می شوند.
نکته: باید توجه داشته باشید که این ترفند فقط در سیستم عامل ویندوز 2000 به بالا کارایی دارد.
 
مخفی کردن صفحه Add new programs از Add or Remove Programs واقع در Control Panel
ابتدا از منوی استارت برنامه RUN را اجرا کرده و داخل آن فرمان زیر را تایپ کنید:
Gpedit.msc
بعد از باز برنامه Group Policy ، Administrative Templates را باز کنید.
سپس به ترتیب به مسیرهای زیر بروید: 1. Control Panel
2. Add or Remove programs
3. Hide Add new programs Page
سپس روی گزینه Hide Add new programs Page دوبار کلیک چپ کنید و در تب Setting گزینه Enable را انتخاب کنید و سپس با یک بار Refresh کردن (F5) تغییرات اعمال می شوند.
نکته: باید توجه داشته باشید که این ترفند فقط در سیستم عامل ویندوز 2000 به بالا کارایی دارد.
 
باز شدن سریع برنامه Task Manager
برای باز شدن سریع برنامه Task Manager از دکمه ای ترکیبی زیر استفاده کنید:
1- Ctrl+Alt+Del
2-Ctrl+Shift+Esc
3- در ویندوز NT نیز می توانید با کلیک راست بر روی Taskbar برنامه را اجرا کنید.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا