اختلال وسواس و درمان آن

zakeri1

New Member
به عقیده روانپزشک فرامرز ذاکری یکی از بهترین روانپزشکان کشور، این اختلال به صورت های مختلفی در افراد ظاهر می شود . افراد وسواس علی رغم اشراف به بیهوده بودن عمل وسواسی خود توانایی مقابله وکنترل خود برای ترک این عمل راندارند وچه بسا با تکرار بیهوده به نوعی آرامش ناپایدارمی رسند .
انواع وسواس :
- وسواس فکری
- وسواس عملی
احساس اضطراب وترس دلیل اصلی اختلال وسواس است که سبب می شود فرد به طریقی خود را به اطمینان و آرامش برساند و درصورت انجام ندادن آن عمل، شخص دچاراضطراب و ترس می گردد .
این اختلال در مردان حدودا درسن 19 سالگی و در زنان حدودا در سن 20 سالگی دیده می شود . اختلال وسواس در افراد مجرد بیش تر از افراد متاهل دیده می شود .
 

جدیدترین ارسال ها

بالا