کپی کردن ممنوع !

tarhebartar

Member
با استفاده از این کد از ویژگی select متن در مرورگر جلوگیری کنید: :D

HTML:
<script language="JavaScript1.2">
 // by this function we disable text select by mouse on page.
function disableselect(e){
return false
}
function reEnable(){
return true
}
//if IE4+
document.onselectstart=new Function ("return false")
//if NS6
if (window.sidebar){
document.onmousedown=disableselect
document.onclick=reEnable
}
</script>
 

جدیدترین ارسال ها

بالا