کار clear: both; چی هست؟

درست اگر بخوایم بگیم اینه که دستور clear اینو میگه

کد:
clear: right;

یعنی هیچ عنصر شناوری در سمت راست این عنصر مورد نظر ما قرار نگیره. وقتی یه عنصر شناور در سمت راست باشه این عنصر ما نمیره کنارش بلکه میره زیرش.
کد:
clear: left;
یعنی هیچ عنصری شناوری در سمت چپ این عنصر قرار نگیره. وقتی یه عنصر شناور در سمت راست باشه این عنصر ما نمیره کنارش بلکه میره زیرش.

clear: both هم که دیگه با توجه به تعریف بالایی ها مشخصه که چیکار میکنه
 

جدیدترین ارسال ها

بالا