کار با clipboard در دلفی - کلیپ بورد

saalek110

Well-Known Member
با سلام.
من می خوام داخل کلیپ بورد چیزی بریزم ولی نمی خواهم محتوای کلیپ بورد کاربر که فارسی هست خراب بشه.
آیا راهی برای ذخیره کلیپ بورد در جایی هست که حالت فارسی آن بهم نخورد؟
 

farhad110

Member
سالك جان منظور شما رو دقيقا متوجه نشدم. از قبل چيزي درون كليپ بورد هست كه ميخوايد نگه داشته بشه؟ يا شما ميخواهيد متن فارسي رو به كليپ لورد انتقال بديد؟
 

saalek110

Well-Known Member
سلام فرهاد جان.
چیزی که من می خواهم درون کلیپ بورد بریزم انگلیسی است.ولی نمی خواهم محتوای فارسی که قبلا در کلیپ بورد کاربر بوده مخدوش بشه. دنبال راهی می گردم که محتوای فارسی جایی ذخیره بشه و بعد استفاده از کلیپ بورد دوباره سر جای خود برگردانده شود.
 

saalek110

Well-Known Member
چیزی که من می خواهم درون کلیپ بورد بریزم انگلیسی است.ولی نمی خواهم محتوای فارسی که قبلا در کلیپ بورد کاربر بوده مخدوش بشه. دنبال راهی می گردم که محتوای فارسی جایی ذخیره بشه و بعد استفاده از کلیپ بورد دوباره سر جای خود برگردانده شود.

در کلیب برد حالت های مختلفی رو میشه ذخیره کرده که ساده ترین یه متن ساده هست.
سالک جان این 3 نمونه رو نگاه کن، اگه قضیه حل نشد، بگو:

1- http://delphi.about.com/od/vclusing/a/tclipboard.htm
2- http://delphi.about.com/od/windowssh...pboard_spy.htm
3 - http://www.swissdelphicenter.ch/torr...ode.php?id=739

ممنون از توجه دوستان.
ممنون آقا نوید.
مشکلم حل شد.

جواب را قرار می دهم تا دیگران هم استفاده کنند.
ابتدا clipbrd را uses کنید.
بعد 3 باتون به فرم بیافزایید.
دکمه اولی برای ذخیره محتوای کلیپ برد در فایل است.
دکمه دوم برای دستکاری فرضی کلیب بورد .
دکمه سوم برای بازیابی کلیب بورد.
کد:
unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs,clipbrd, StdCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  Button2: TButton;
  Button3: TButton;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
  procedure Button3Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}
 procedure CopyStreamToClipboard(fmt: Cardinal; S: TStream);
var
 hMem: THandle;
 pMem: Pointer;
begin
 Assert(Assigned(S));
 S.Position := 0;
 hMem    := GlobalAlloc(GHND or GMEM_DDESHARE, S.Size);
 if hMem <> 0 then
 begin
  pMem := GlobalLock(hMem);
  if pMem <> nil then
  begin
   try
    S.Read(pMem^, S.Size);
    S.Position := 0;
   finally
    GlobalUnlock(hMem);
   end;
   Clipboard.Open;
   try
    Clipboard.SetAsHandle(fmt, hMem);
   finally
    Clipboard.Close;
   end;
  end { If }
  else
  begin
   GlobalFree(hMem);
   OutOfMemoryError;
  end;
 end { If }
 else
  OutOfMemoryError;
end; { CopyStreamToClipboard }

procedure CopyStreamFromClipboard(fmt: Cardinal; S: TStream);
var
 hMem: THandle;
 pMem: Pointer;
begin
 Assert(Assigned(S));
 hMem := Clipboard.GetAsHandle(fmt);
 if hMem <> 0 then
 begin
  pMem := GlobalLock(hMem);
  if pMem <> nil then
  begin
   try
    S.Write(pMem^, GlobalSize(hMem));
    S.Position := 0;
   finally
    GlobalUnlock(hMem);
   end;
  end { If }
  else
   raise Exception.Create('CopyStreamFromClipboard: could not lock global handle ' +
    'obtained from clipboard!');
 end; { If }
end; { CopyStreamFromClipboard }

procedure SaveClipboardFormat(fmt: Word; writer: TWriter);
var
 fmtname: array[0..128] of Char;
 ms: TMemoryStream;
begin
 Assert(Assigned(writer));
 if 0 = GetClipboardFormatName(fmt, fmtname, SizeOf(fmtname)) then
  fmtname[0] := #0;
 ms := TMemoryStream.Create;
 try
  CopyStreamFromClipboard(fmt, ms);
  if ms.Size > 0 then
  begin
   writer.WriteInteger(fmt);
   writer.WriteString(fmtname);
   writer.WriteInteger(ms.Size);
   writer.Write(ms.Memory^, ms.Size);
  end; { If }
 finally
  ms.Free
 end; { Finally }
end; { SaveClipboardFormat }

procedure LoadClipboardFormat(reader: TReader);
var
 fmt: Integer;
 fmtname: string;
 Size: Integer;
 ms: TMemoryStream;
begin
 Assert(Assigned(reader));
 fmt   := reader.ReadInteger;
 fmtname := reader.ReadString;
 Size  := reader.ReadInteger;
 ms   := TMemoryStream.Create;
 try
  ms.Size := Size;
  reader.Read(ms.memory^, Size);
  if Length(fmtname) > 0 then
   fmt := RegisterCLipboardFormat(PChar(fmtname));
  if fmt <> 0 then
   CopyStreamToClipboard(fmt, ms);
 finally
  ms.Free;
 end; { Finally }
end; { LoadClipboardFormat }

procedure SaveClipboard(S: TStream);
var
 writer: TWriter;
 i: Integer;
begin
 Assert(Assigned(S));
 writer := TWriter.Create(S, 4096);
 try
  Clipboard.Open;
  try
   writer.WriteListBegin;
   for i := 0 to Clipboard.formatcount - 1 do
    SaveClipboardFormat(Clipboard.Formats[i], writer);
   writer.WriteListEnd;
  finally
   Clipboard.Close;
  end; { Finally }
 finally
  writer.Free
 end; { Finally }
end; { SaveClipboard }

procedure LoadClipboard(S: TStream);
var
 reader: TReader;
begin
 Assert(Assigned(S));
 reader := TReader.Create(S, 4096);
 try
  Clipboard.Open;
  try
   clipboard.Clear;
   reader.ReadListBegin;
   while not reader.EndOfList do
    LoadClipboardFormat(reader);
   reader.ReadListEnd;
  finally
   Clipboard.Close;
  end; { Finally }
 finally
  reader.Free
 end; { Finally }
end; { LoadClipboard }// Examples:

{ Save Clipboard }

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 ms: TMemoryStream;
begin
 ms := TMemoryStream.Create;
 try
  SaveClipboard(ms);
  ms.SaveToFile('c:\ClipBrdSaved.dat');
 finally
  ms.Free;
 end; { Finally }
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
clipboard.Clear;
end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var
 fs: TfileStream;
begin
 fs := TFilestream.Create('c:\ClipBrdSaved.dat',
  fmopenread or fmsharedenynone);
 try
  LoadClipboard(fs);
 finally
  fs.Free;
 end; { Finally }
  end;
end.
منبع:
http://www.swissdelphicenter.ch/torry/showcode.php?id=945
 

جدیدترین ارسال ها

بالا