مهم:كدهاي جاوا بدرد بخور دانلود كنيد

bache +

Active Member
دانلود كنيد و لذت ببريد:wink:
pass:topolmopol
 

پیوست ها

  • Java-Code.zip
    16.7 کیلوبایت · بازدیدها: 224
  • Like
Reactions: Mds

bache +

Active Member
منع راست كليك بدون پيغام در صفحه:

<script language=JavaScript>
function clickIE() {
if (document.all) {
return false;
}
}
function clickNS(e) {
if (document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) {
if (e.which==2||e.which==3) {
return false;
}
}
}
if (document.layers) {
document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
document.onmousedown=clickNS;
}
else{
document.onmouseup=clickNS;
document.oncontextmenu=clickIE;
}
document.oncontextmenu=new Function("return false")
</script>
<!----- Script ByTheme.blogfa.com ---->
منع راست كليك با پيغام در صفحه:

<head>
<SCRIPT language=javascript>
function noRightClick() {
if (event.button==2) {
alert('كور خوندي بابا !!')
}
}
document.onmousedown=noRightClick
</SCRIPT>
</head>
<!----- Script ByTheme.blogfa.com ---->
منع انتخاب كلمات و هاي لايت كردن آنها:

<SCRIPT language=JavaScript1.2>
//Disable select-text script (IE4+, NS6+)
//Exclusive permission granted to Dynamic Drive to feature script
function disableselect(e){
return false
}

function reEnable(){
return true
}
//if IE4+
document.onselectstart=new Function ("return false")
//if NS6
if (window.sidebar){
document.onmousedown=disableselect
document.onclick=reEnable
}
</SCRIPT>
<!----- Script ByTheme.blogfa.com ---->
حركت كردن كلمه اي در حال چرخش همراه موس:

<SCRIPT language=JavaScript1.2>
<!--
//1) set message to display
var scroller_msg='<---Type Your Word Here--->'
//2) set whether message should auto disappear after x seconds (0=perpetual).
//Note that double clicking page will also dismiss message
var dismissafter=0

var initialvisible=0
if (document.all)
document.write('<marquee id="curscroll" style="position:absolute;width:100px;border:1px solid black;font-size:14px;background-color:#fde6cc;visibility:True">'+scroller_msg+'</marquee>')

function followcursor(){
//move cursor function for IE

if (initialvisible==0){
curscroll.style.visibility="visible"
initialvisible=1
}

curscroll.style.left=document.body.scrollLeft+event.clientX+10
curscroll.style.top=document.body.scrollTop+event.clientY+10
}

function dismissmessage(){
curscroll.style.visibility="hidden"
}


if (document.all){
document.onmousemove=followcursor
document.ondblclick=dismissmessage
if (dismissafter!=0)
setTimeout("dismissmessage()",dismissafter*1000)
}
//-->
</SCRIPT>
<!----- Script ByTheme.blogfa.com ---->
حركت كردن كلمه مورد نظر شما به دنبال موس:

<html>
<head>
<style>
.spanstyle {
position:absolute;
visibility:visible;
top:-50px;
font-size:10pt;
font-family:Verdana;
font-weight:bold;
color:#000;
}
</style>
</head>
<body style="width:100%;overflow-x:hidden;overflow-y:scroll">
<script>

var x,y
var step=20
var flag=0

var message="Theme.blogfa.com "
message=message.split("")

var xpos=new Array()
for (i=0;i<=message.length-1;i++) {
xpos=-50
}

var ypos=new Array()
for (i=0;i<=message.length-1;i++) {
ypos=-50
}

function handlerMM(e){
x = (document.layers) ? e.pageX : document.body.scrollLeft+event.clientX
y = (document.layers) ? e.pageY : document.body.scrollTop+event.clientY
flag=1
}

function makesnake() {
if (flag==1 && document.all) {
for (i=message.length-1; i>=1; i--) {
xpos=xpos[i-1]+step
ypos=ypos[i-1]
}
xpos[0]=x+step
ypos[0]=y

for (i=0; i<message.length-1; i++) {
var thisspan = eval("span"+(i)+".style")
thisspan.posLeft=xpos
thisspan.posTop=ypos
}
}

else if (flag==1 && document.layers) {
for (i=message.length-1; i>=1; i--) {
xpos=xpos[i-1]+step
ypos=ypos[i-1]
}
xpos[0]=x+step
ypos[0]=y

for (i=0; i<message.length-1; i++) {
var thisspan = eval("document.span"+i)
thisspan.left=xpos
thisspan.top=ypos
}
}
var timer=setTimeout("makesnake()",30)
}for (i=0;i<=message.length-1;i++) {
document.write("<span id='span"+i+"' class='spanstyle'>")
document.write(message)
document.write("</span>")
}

if (document.layers){
document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);
}
document.onmousemove = handlerMM;
makesnake();
</script>
</body>
</html>
<!----- Script ByTheme.blogfa.com ---->
تغيير نشانگر موس در صفحه:

<head>
<style>body{cursor: url('http://rezagraph.persiangig.com/tempelates/default/arrow.cur')}
<head>
<!----- Script ByTheme.blogfa.com ---->
افكتي زيبا براي لينكها:

<head>
<script language="JavaScript">
fadeColor = "#40a0ec"; // رنگ مورد نظرتان را اينجا وارد كنيد

stepIn = 20; // delay when fading in
stepOut = 20; // delay when fading out

/* set to true or false; true will
** cause all links to fade automatically
** (you won't need to add class="fade")
***/
autoFade = true;

/* set to true or false; true will cause all CSS
** classes with "fade" in them to fade onmouseover
***/
sloppyClass = true;

/* set to true or false; true will make the script
** work for Macs (IE 5+), but you will have to give
** a name (name="blah") to each link that you want
** to fade.
***/
macCompat = false;

/**
**** </config>
**************/

/*************
**** <install>
**

Now, once you have customized your fading colors,
you need to include your customized .js file on
every page that you want to use it in. You can
include javascript files using this syntax (in
the head of a document):

Now that you have the file included, you need to
setup your links a small bit. Each link that you
want to fade needs to use the fade class.

Example:

<a href="blah.html" class="fade">click here</a>

Also, the link must be plain text. This means
that you can't have <b>'s, <i>'s, <font>'s, etc.
inside of the link.

Example of what not to do:

<a href="blah.html" class="fade"><b>click</b> here</a>

Have fun!
-Anarchos-

**
**** </install>
**************/

hexa = new makearray(16);
for(var i = 0; i < 10; i++)
hexa = i;
hexa[10]="a"; hexa[11]="b"; hexa[12]="c";
hexa[13]="d"; hexa[14]="e"; hexa[15]="f";

document.onmouseover = domouseover;
document.onmouseout = domouseout;

fadeColor = dehexize(fadeColor.toLowerCase());

var fadeId = new Array();

function dehexize(Color){
var colorArr = new makearray(3);
for (i=1; i<7; i++){
for (j=0; j<16; j++){
if (Color.charAt(i) == hexa[j]){
if (i%2 !=0)
colorArr[Math.floor((i-1)/2)]=eval(j)*16;
else
colorArr[Math.floor((i-1)/2)]+=eval(j);
}
}
}
return colorArr;
}

function domouseover() {
if(document.all){
var srcElement = event.srcElement;
if ((srcElement.tagName == "A" && autoFade && srcElement.className != "nofade") || srcElement.className == "fade" || (sloppyClass && srcElement.className.indexOf("fade") != -1)) {
if (!srcElement.startColor) {
srcElement.startColor = (srcElement.style.color)? srcElement.style.color: srcElement.currentStyle.color;
srcElement.startColor = dehexize(srcElement.startColor.toLowerCase());
}
var link = (macCompat? srcElement.name: srcElement.uniqueID);
if (link) fade(srcElement.startColor,fadeColor,link,stepIn);
else if (macCompat) alert("Error: Mac Compatility mode enabled, but link has no name.");
}
}
}

function domouseout() {
if (document.all){
var srcElement = event.srcElement;
if ((srcElement.tagName == "A" && autoFade && srcElement.className != "nofade") || srcElement.className == "fade" || (sloppyClass && srcElement.className.indexOf("fade") != -1)) {
var link = (macCompat? srcElement.name: srcElement.uniqueID);
if (link) fade(fadeColor,srcElement.startColor,link,stepIn);
}
}
}

function makearray(n) {
this.length = n;
for(var i = 1; i <= n; i++)
this = 0;
return this;
}

function hex(i) {
if (i < 0)
return "00";
else if (i > 255)
return "ff";
else
return "" + hexa[Math.floor(i/16)] + hexa[i%16];
}

function setColor(r, g, b, element) {
var hr = hex(r); var hg = hex(g); var hb = hex(b);
element.style.color = "#"+hr+hg+hb;
}

function fade(s,e,element,step) {
var sr = s[0]; var sg = s[1]; var sb = s[2];
var er = e[0]; var eg = e[1]; var eb = e[2];

if (fadeId[0] != null && fade[0] != element && eval(fadeId[0])) {
var orig = eval(fadeId[0]);
setColor(orig.startColor[0],orig.startColor[1],orig.startColor[2],orig);
var i = 1;
while(i < fadeId.length) {
clearTimeout(fadeId);
i++;
}
}

for(var i = 0; i <= step; i++) {
fadeId[i+1] = setTimeout("setColor(Math.floor(" +sr+ " *(( " +step+ " - " +i+ " )/ " +step+ " ) + " +er+ " * (" +i+ "/" +
step+ ")),Math.floor(" +sg+ " * (( " +step+ " - " +i+ " )/ " +step+ " ) + " +eg+ " * (" +i+ "/" +step+
")),Math.floor(" +sb+ " * ((" +step+ "-" +i+ ")/" +step+ ") + " +eb+ " * (" +i+ "/" +step+ ")),"+element+");",i*step);
}
fadeId[0] = element;
}</script>
</head>
<!----- Script ByTheme.blogfa.com ---->
باز شدن صفحه پاپ آپ همزمان با وبلاگ:

<head>
<SCRIPT>window.open('http://آدرس صفحه مردنظرتان')</SCRIPT>
<head>
<!----- Script ByTheme.blogfa.com ---->
جعبه ماتريكس:

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<style type="text/css">
.matrix { font-family: Arial; font-size:10pt; text-align:center; width:10px; padding:0px; margin:0px;}
</style>
<script type="text/javascript" language="JavaScript">
<!--
var rows=11;
var speed=50;
var reveal=2;
var effectalign="center"
var w3c=document.getElementById && !window.opera;;
var ie45=document.all && !window.opera;
var ma_tab, matemp, ma_bod, ma_row, x, y, columns, ma_txt, ma_cho;
var m_coch=new Array();
var m_copo=new Array();
window.onload=function() {
if (!w3c && !ie45) return
var matrix=(w3c)?document.getElementById("matrix"):document.all["matrix"];
ma_txt=(w3c)?matrix.firstChild.nodeValue:matrix.innerHTML;
ma_txt=" "+ma_txt+" ";
columns=ma_txt.length;
if (w3c) {
while (matrix.childNodes.length) matrix.removeChild(matrix.childNodes[0]);
ma_tab=document.createElement("table");
ma_tab.setAttribute("border", 0);
ma_tab.setAttribute("align", effectalign);
ma_tab.style.backgroundColor="#000000";
ma_bod=document.createElement("tbody");
for (x=0; x<rows; x++) {
ma_row=document.createElement("tr");
for (y=0; y<columns; y++) {
matemp=document.createElement("td");
matemp.setAttribute("id", "Mx"+x+"y"+y);
matemp.className="matrix";
matemp.appendChild(document.createTextNode(String.fromCharCode(160)));
ma_row.appendChild(matemp);
}
ma_bod.appendChild(ma_row);
}
ma_tab.appendChild(ma_bod);
matrix.appendChild(ma_tab);
} else {
ma_tab='<ta'+'ble align="'+effectalign+'" border="0" style="background-color:#000000">';
for (var x=0; x<rows; x++) {
ma_tab+='<t'+'r>';
for (var y=0; y<columns; y++) {
ma_tab+='<t'+'d class="matrix" id="Mx'+x+'y'+y+'">&nbsp;</'+'td>';
}
ma_tab+='</'+'tr>';
}
ma_tab+='</'+'table>';
matrix.innerHTML=ma_tab;
}
ma_cho=ma_txt;
for (x=0; x<columns; x++) {
ma_cho+=String.fromCharCode(32+Math.floor(Math.random()*94));
m_copo[x]=0;
}
ma_bod=setInterval("mytricks()", speed);
}

function mytricks() {
x=0;
for (y=0; y<columns; y++) {
x=x+(m_copo[y]==100);
ma_row=m_copo[y]%100;
if (ma_row && m_copo[y]<100) {
if (ma_row<rows+1) {
if (w3c) {
matemp=document.getElementById("Mx"+(ma_row-1)+"y"+y);
matemp.firstChild.nodeValue=m_coch[y];
}
else {
matemp=document.all["Mx"+(ma_row-1)+"y"+y];
matemp.innerHTML=m_coch[y];
}
matemp.style.color="#33ff66";
matemp.style.fontWeight="bold";
}
if (ma_row>1 && ma_row<rows+2) {
matemp=(w3c)?document.getElementById("Mx"+(ma_row-2)+"y"+y):document.all["Mx"+(ma_row-2)+"y"+y];
matemp.style.fontWeight="normal";
matemp.style.color="#00ff00";
}
if (ma_row>2) {
matemp=(w3c)?document.getElementById("Mx"+(ma_row-3)+"y"+y):document.all["Mx"+(ma_row-3)+"y"+y];
matemp.style.color="#009900";
}
if (ma_row<Math.floor(rows/2)+1) m_copo[y]++;
else if (ma_row==Math.floor(rows/2)+1 && m_coch[y]==ma_txt.charAt(y)) zoomer(y);
else if (ma_row<rows+2) m_copo[y]++;
else if (m_copo[y]<100) m_copo[y]=0;
}
else if (Math.random()>0.9 && m_copo[y]<100) {
m_coch[y]=ma_cho.charAt(Math.floor(Math.random()*ma_cho.length));
m_copo[y]++;
}
}
if (x==columns) clearInterval(ma_bod);
}

function zoomer(ycol) {
var mtmp, mtem, ytmp;
if (m_copo[ycol]==Math.floor(rows/2)+1) {
for (ytmp=0; ytmp<rows; ytmp++) {
if (w3c) {
mtmp=document.getElementById("Mx"+ytmp+"y"+ycol);
mtmp.firstChild.nodeValue=m_coch[ycol];
}
else {
mtmp=document.all["Mx"+ytmp+"y"+ycol];
mtmp.innerHTML=m_coch[ycol];
}
mtmp.style.color="#33ff66";
mtmp.style.fontWeight="bold";
}
if (Math.random()<reveal) {
mtmp=ma_cho.indexOf(ma_txt.charAt(ycol));
ma_cho=ma_cho.substring(0, mtmp)+ma_cho.substring(mtmp+1, ma_cho.length);
}
if (Math.random()<reveal-1) ma_cho=ma_cho.substring(0, ma_cho.length-1);
m_copo[ycol]+=199;
setTimeout("zoomer("+ycol+")", speed);
}
else if (m_copo[ycol]>200) {
if (w3c) {
mtmp=document.getElementById("Mx"+(m_copo[ycol]-201)+"y"+ycol);
mtem=document.getElementById("Mx"+(200+rows-m_copo[ycol]--)+"y"+ycol);
}
else {
mtmp=document.all["Mx"+(m_copo[ycol]-201)+"y"+ycol];
mtem=document.all["Mx"+(200+rows-m_copo[ycol]--)+"y"+ycol];
}
mtmp.style.fontWeight="normal";
mtem.style.fontWeight="normal";
setTimeout("zoomer("+ycol+")", speed);
}
else if (m_copo[ycol]==200) m_copo[ycol]=100+Math.floor(rows/2);
if (m_copo[ycol]>100 && m_copo[ycol]<200) {
if (w3c) {
mtmp=document.getElementById("Mx"+(m_copo[ycol]-101)+"y"+ycol);
mtmp.firstChild.nodeValue=String.fromCharCode(160);
mtem=document.getElementById("Mx"+(100+rows-m_copo[ycol]--)+"y"+ycol);
mtem.firstChild.nodeValue=String.fromCharCode(160);
}
else {
mtmp=document.all["Mx"+(m_copo[ycol]-101)+"y"+ycol];
mtmp.innerHTML=String.fromCharCode(160);
mtem=document.all["Mx"+(100+rows-m_copo[ycol]--)+"y"+ycol];
mtem.innerHTML=String.fromCharCode(160);
}
setTimeout("zoomer("+ycol+")", speed);
}
}
// -->
</script>
</head>
<body>
<div id="matrix">Theme.Blogfa.com</div>
</body>
</html>
<!----- Script ByTheme.blogfa.com ---->
نمايش كلمات مورد نظر شما در استاتوس بار با افكت:

</html>
<script language="javascript">
var text1="!-->Theme.blogfa.com<--! "
retagain=0
goagainto=0
xxx=0
function dis(){
window.status=text1.substring(0,goagainto)
if(retagain==1){
goagainto--;
if(goagainto==0){retagain=0}
} else {goagainto++;if(goagainto==text1.length){retagain=1}}
xxx++
if (xxx==1) {window.status=text1.substring(0,goagainto)+" /"}
if (xxx==2) {window.status=text1.substring(0,goagainto)+" --"}
if (xxx==3) {window.status=text1.substring(0,goagainto)+" \\"}
if (xxx==4) {window.status=text1.substring(0,goagainto)+" |"}
if (xxx==4) {xxx=0}
if(goagainto==text1.length){window.setTimeout("dis()",1200);} else {window.setTimeout("dis()",60);}
}
dis()
</script>
<!----- Script ByTheme.blogfa.com ---->
لرزش صفحه هنگام ورود به وبلاگ:

<head>
<script language=JavaScript>
<!-- Begin
function shake(n) {
if (parent.moveBy) {
for (i = 10; i > 0; i--) {
for (j = n; j > 0; j--) {

parent.moveBy(-i,0);
parent.moveBy(0,-i);
parent.moveBy(-i,0);
parent.moveBy(0,i);
parent.moveBy(i,0);
parent.moveBy(0,-i);
parent.moveBy(-i,0);
parent.moveBy(0,i);
parent.moveBy(i,0);
parent.moveBy(0,-i);
parent.moveBy(-i,0);
parent.moveBy(0,-i);
parent.moveBy(i,0);
parent.moveBy(0,i);
parent.moveBy(i,0);
parent.moveBy(0,i);
}
}
}
}
// End -->
<!--
shake(1);
//-->
</SCRIPT>
</head>
<!----- Script ByTheme.blogfa.com ---->
چرخش عنوان وبلاگ در نوار عنوان و تسك بار:

</html>
<script language=javascript>
msg = "WWW.Theme.Blogfa.Com";
msg = "..." + msg;pos = 0;
function scrollMSG() {
document.title = msg.substring(pos, msg.length) + msg.substring(0, pos);
pos++;
if (pos > msg.length) pos = 0
window.setTimeout("scrollMSG()",200);
}
scrollMSG();
</SCRIPT>
<!----- Script ByTheme.blogfa.com ---->
نمايش تاريخ و ساعت در كنار عنوان وبلاگ در نوار عنوان و تسك بار:

<head>
<script language="javascript">
var aWFMnBspm="- ساعت: ";var AWFMnBspm="24 HOURS";var awfmnbSpm=document.title;var AwfmnbSpm="This script was made by USINGIT.COM (C)2002 All rights reserved. Visit www.usingit.com for more free scripts!";function aWfmnbSpm(){var awFmnbSpm=new Date();awfMnbSpm=awFmnbSpm.getSeconds();AWfmnbSpm=awFmnbSpm.getHours();aWFmnbSpm=awFmnbSpm.getMinutes();var awFMnbSpm;if(AWFMnBspm=="24 HOURS"){if((AWfmnbSpm>=12)&&(AWfmnbSpm<24)){awFMnbSpm="عصر";AWfmnbSpm-=12;}else{awFMnbSpm="صبح";}}else{awFMnbSpm="";}if (aWFmnbSpm<=9){aWFmnbSpm = "0"+aWFmnbSpm;}if (awfMnbSpm<=9){awfMnbSpm = "0"+awfMnbSpm;}if (AWfmnbSpm<=9){AWfmnbSpm = "0"+AWfmnbSpm;}if(AwfmnbSpm.charAt(60)!=String.fromCharCode(118))return;if(window.status!=AwfmnbSpm)document.title=awfmnbSpm+aWFMnBspm+AWfmnbSpm+":"+aWFmnbSpm+":"+awfMnbSpm+" "+awFMnbSpm; };setInterval("aWfmnbSpm()",500);
</SCRIPT>
</head>
<!----- Script ByTheme.blogfa.com ---->
نمايش تاريخ و ساعت در استاتوس بار:

<head>
<script language="javascript">
function runClock() {
theTime = window.setTimeout("runClock()", 1000);
var today = new Date();
var display = today.toLocaleString();
window.status = display;
}
runClock();
</script>
</head>
<!----- Script ByTheme.blogfa.com ---->
ساعت عقربه اي ساده:

<body>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!-- Begin
fCol = '000000'; //face colour.
sCol = '000000'; //seconds colour.
mCol = '000000'; //minutes colour.
hCol = '000000'; //hours colour.
H = '....';
H = H.split('');
M = '.....';
M = M.split('');
S = '......';
S = S.split('');
Ypos = 100;
Xpos = 100;
Ybase = 4;
Xbase = 4;
dots = 12;
ns = (document.layers)?1:0;
if (ns) {
dgts = '1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12';
dgts = dgts.split(' ');
for (i = 0; i < dots; i++) {
document.write('<layer name=nsDigits'+i+' top=0 left=0 height=30 width=30><center><font face=Arial,Verdana size=1 color='+fCol+'>'+dgts+'</font></center></layer>');
}
for (i = 0; i < M.length; i++) {
document.write('<layer name=ny'+i+' top=0 left=0 bgcolor='+mCol+' clip="0,0,2,2"></layer>');
}
for (i = 0; i < H.length; i++) {
document.write('<layer name=nz'+i+' top=0 left=0 bgcolor='+hCol+' clip="0,0,2,2"></layer>');
}
for (i = 0; i < S.length; i++) {
document.write('<layer name=nx'+i+' top=0 left=0 bgcolor='+sCol+' clip="0,0,2,2"></layer>');
}
}
else {
document.write('<div style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (i = 1; i < dots+1; i++) {
document.write('<div id="ieDigits" style="position:absolute;top:0px;left:0px;width:30px;height:30px;font-family:Arial,Verdana;font-size:8px;color:'+fCol+';text-align:center;padding-top:10px">'+i+'</div>');
}
document.write('</div></div>')
document.write('<div style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (i = 0; i < M.length; i++) {
document.write('<div id=y style="position:absolute;width:2px;height:2px;font-size:2px;background:'+mCol+'"></div>');
}
document.write('</div></div>')
document.write('</div></div>')
document.write('<div style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (i = 0; i < H.length; i++) {
document.write('<div id=z style="position:absolute;width:2px;height:2px;font-size:2px;background:'+hCol+'"></div>');
}
document.write('</div></div>')
document.write('<div style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (i = 0; i < S.length; i++) {
document.write('<div id=x style="position:absolute;width:2px;height:2px;font-size:2px;background:'+sCol+'"></div>');
}
document.write('</div></div>')
}
function clock() {
time = new Date ();
secs = time.getSeconds();
sec = -1.57 + Math.PI * secs/30;
mins = time.getMinutes();
min = -1.57 + Math.PI * mins/30;
hr = time.getHours();
hrs = -1.57 + Math.PI * hr/6 + Math.PI*parseInt(time.getMinutes())/360;
if (ns) {
Ypos = 160;
Xpos = 180;
}
else {
Ypos = 31 ;
Xpos = 985 ;
}
if (ns) {
for (i = 0; i < dots; ++i){
document.layers["nsDigits"+i].top = Ypos - 5 + 40 * Math.sin(-0.49+dots+i/1.9);
document.layers["nsDigits"+i].left = Xpos - 15 + 40 * Math.cos(-0.49+dots+i/1.9);
}
for (i = 0; i < S.length; i++){
document.layers["nx"+i].top = Ypos + i * Ybase * Math.sin(sec);
document.layers["nx"+i].left = Xpos + i * Xbase * Math.cos(sec);
}
for (i = 0; i < M.length; i++){
document.layers["ny"+i].top = Ypos + i * Ybase * Math.sin(min);
document.layers["ny"+i].left = Xpos + i * Xbase * Math.cos(min);
}
for (i = 0; i < H.length; i++){
document.layers["nz"+i].top = Ypos + i * Ybase * Math.sin(hrs);
document.layers["nz"+i].left = Xpos + i * Xbase * Math.cos(hrs);
}
}
else{
for (i=0; i < dots; ++i){
ieDigits.style.pixelTop = Ypos - 15 + 25 * Math.sin(-0.49+dots+i/1.9);
ieDigits.style.pixelLeft = Xpos - 14 + 25 * Math.cos(-0.49+dots+i/1.9);
}
for (i=0; i < S.length; i++){
x.style.pixelTop = Ypos + i * Ybase * Math.sin(sec);
x.style.pixelLeft = Xpos + i * Xbase * Math.cos(sec);
}
for (i=0; i < M.length; i++){
y.style.pixelTop = Ypos + i * Ybase * Math.sin(min);
y.style.pixelLeft = Xpos + i * Xbase * Math.cos(min);
}
for (i=0; i < H.length; i++){
z.style.pixelTop = Ypos + i * Ybase*Math.sin(hrs);
z.style.pixelLeft = Xpos + i * Xbase*Math.cos(hrs);
}
}
setTimeout('clock()', 50);
}
if (document.layers || document.all) window.onload = clock;
// End -->
<!--
function na_preload_img()
{
var img_list = na_preload_img.arguments;
if (document.preloadlist == null)
document.preloadlist = new Array();
var top = document.preloadlist.length;
for (var i=0; i < img_list.length; i++) {
document.preloadlist[top+i] = new Image;
document.preloadlist[top+i].src = img_list[i+1];
}
}

function na_change_img_src(name, nsdoc, rpath, preload)
{
var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
if (name == '')
return;
if (img) {
img.altsrc = img.src;
img.src = rpath;
}
}

function na_restore_img_src(name, nsdoc)
{
var img = eval((navigator.appName.indexOf('Netscape', 0) != -1) ? nsdoc+'.'+name : 'document.all.'+name);
if (name == '')
return;
if (img && img.altsrc) {
img.src = img.altsrc;
img.altsrc = null;
}
}

// -->
</script>
</body>
<!----- Script ByTheme.blogfa.com ---->
ساعت عقربه اي بزرگ و زيبا:

<body>
<script language="javascript1.2">
var aWemnBSPM='000000';var awEmnBSPM='FF0000';var aweMnBSPM='000000';var AWemnBSPM='000000';var aWEmnBSPM=60;var awEMnBSPM=60;var aWEMnBSPM='DIGITAL';var AWEMnBSPM='...';AWEMnBSPM=AWEMnBSPM.split('');var awemNBSPM='....';awemNBSPM=awemNBSPM.split('');var AwemNBSPM='.....';AwemNBSPM=AwemNBSPM.split('');var aWemNBSPM=(document.layers);var awEmNBSPM=(document.getElementById&&!document.all);var aweMNBSPM=(document.getElementById&&document.all);var AWemNBSPM=0;var aWEmNBSPM=0;var awEMNBSPM=12;var AWEmNBSPM=360/awEMNBSPM;var aWEMNBSPM="This script was made by USINGIT.COM (C)2002 All rights reserved. Visit www.usingit.com for more free scripts!";AWEMNBSPM='12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11';AWEMNBSPM=AWEMNBSPM.split(' ');if (awEmNBSPM||aweMNBSPM){for (awem1nbspm=0; awem1nbspm < awEMNBSPM; awem1nbspm++){document.write('<div id="awem1Nbspm1'+awem1nbspm+'" style="position:absolute;left:0px;top:0px;width:30px;height:30px;font-family:arial;font-size:10px;color:#'+aWemnBSPM+';text-align:center;padding-top:10px">'+AWEMNBSPM[awem1nbspm]+'</div>');}for (awem1nbspm=0; awem1nbspm < AWEMnBSPM.length; awem1nbspm++){document.write('<div id="awem1Nbspm2'+awem1nbspm+'" style="position:absolute;left:0px;top:0px;width:2px;height:2px;font-size:2px;background:#'+AWemnBSPM+'"></div>');}for (awem1nbspm=0; awem1nbspm < awemNBSPM.length; awem1nbspm++){document.write('<div id="awem1Nbspm3'+awem1nbspm+'" style="position:absolute;left:0px;top:0px;width:2px;height:2px;font-size:2px;background:#'+aweMnBSPM+'"></div>');}for (awem1nbspm=0; awem1nbspm < AwemNBSPM.length; awem1nbspm++){document.write('<div id="awem1Nbspm4'+awem1nbspm+'" style="position:absolute;left:0px;top:0px;width:2px;height:2px;font-size:2px;background:#'+awEmnBSPM+'"></div>');}}if (aWemNBSPM){for (awem1nbspm=0; awem1nbspm < awEMNBSPM; awem1nbspm++){document.write('<layer name=awem1Nbspm5'+awem1nbspm+' left=0 top=0 width=30 height=30><center><font face=arial size=1 color='+aWemnBSPM+'>'+AWEMNBSPM[awem1nbspm]+'</font></center></layer>');}for (awem1nbspm=0; awem1nbspm < AWEMnBSPM.length; awem1nbspm++){document.write('<layer name=awem1Nbspm6'+awem1nbspm+' left=0 top=0 bgcolor='+AWemnBSPM+' clip="0,0,2,2"></layer>');}for (awem1nbspm=0; awem1nbspm < awemNBSPM.length; awem1nbspm++){document.write('<layer name=awem1Nbspm7'+awem1nbspm+' left=0 top=0 bgcolor='+aweMnBSPM+' clip="0,0,2,2"></layer>');}for (awem1nbspm=0; awem1nbspm < AwemNBSPM.length; awem1nbspm++){document.write('<layer name=awem1Nbspm8'+awem1nbspm+' left=0 top=0 bgcolor='+awEmnBSPM+' clip="0,0,2,2"></layer>');}}function awem1nBspm(){awem1nbSpm=new Date();awem1nbsPm=awem1nbSpm.getSeconds();awem1nbspM=-1.57+Math.PI*awem1nbsPm/30;awem1NBspm=awem1nbSpm.getMinutes();awem1nBSpm=-1.57+Math.PI*awem1NBspm/30;awem1nbSPm=awem1nbSpm.getHours();awem1nbsPM=-1.57+Math.PI*awem1nbSPm/6+Math.PI*parseInt(awem1nbSpm.getMinutes())/360;if(aWEMNBSPM.charAt(60)!=String.fromCharCode(118))return;if(window.status!=aWEMNBSPM)window.status=aWEMNBSPM;if(aWemNBSPM)window.status=aWEMNBSPM;if (awEmNBSPM||aweMNBSPM){AWemNBSPM=(awEmNBSPM)?window.pageXOffset+window.innerWidth-aWEmnBSPM-30:document.body.scrollLeft+window.document.body.clientWidth-aWEmnBSPM-20;aWEmNBSPM=(awEmNBSPM)?window.pageYOffset+window.innerHeight-awEMnBSPM-25:document.body.scrollTop+window.document.body.clientHeight-awEMnBSPM-20;for (awem1nbspm=0; awem1nbspm < awEMNBSPM; awem1nbspm++){document.getElementById("awem1Nbspm1"+awem1nbspm).style.left=AWemNBSPM-15+aWEmnBSPM*Math.cos(-1.56+awem1nbspm*AWEmNBSPM*Math.PI/180);document.getElementById("awem1Nbspm1"+awem1nbspm).style.top=aWEmNBSPM-15+awEMnBSPM*Math.sin(-1.56+awem1nbspm *AWEmNBSPM*Math.PI/180);}for (awem1nbspm=0; awem1nbspm < AwemNBSPM.length; awem1nbspm++){document.getElementById("awem1Nbspm4"+awem1nbspm).style.left=AWemNBSPM+awem1nbspm*aWEmnBSPM/4.1*Math.cos(awem1nbspM);document.getElementById("awem1Nbspm4"+awem1nbspm).style.top=aWEmNBSPM+awem1nbspm*awEMnBSPM/4.1*Math.sin(awem1nbspM);}for (awem1nbspm=0; awem1nbspm < awemNBSPM.length; awem1nbspm++){document.getElementById("awem1Nbspm3"+awem1nbspm).style.left=AWemNBSPM+awem1nbspm*aWEmnBSPM/4.1*Math.cos(awem1nBSpm);document.getElementById("awem1Nbspm3"+awem1nbspm).style.top=aWEmNBSPM+awem1nbspm*awEMnBSPM/4.1*Math.sin(awem1nBSpm);}for (awem1nbspm=0; awem1nbspm < AWEMnBSPM.length; awem1nbspm++){document.getElementById("awem1Nbspm2"+awem1nbspm).style.left=AWemNBSPM+awem1nbspm*aWEmnBSPM/4.1*Math.cos(awem1nbsPM);document.getElementById("awem1Nbspm2"+awem1nbspm).style.top=aWEmNBSPM+awem1nbspm*awEMnBSPM/4.1*Math.sin(awem1nbsPM);}}if (aWemNBSPM){AWemNBSPM=window.pageXOffset+window.innerWidth-aWEmnBSPM-30;aWEmNBSPM=window.pageYOffset+window.innerHeight-awEMnBSPM-20;for (awem1nbspm=0; awem1nbspm < awEMNBSPM; ++awem1nbspm){document.layers["awem1Nbspm5"+awem1nbspm].left=AWemNBSPM-15+aWEmnBSPM*Math.cos(-1.045+awem1nbspm*AWEmNBSPM*Math.PI/180);document.layers["awem1Nbspm5"+awem1nbspm].top=aWEmNBSPM-5+awEMnBSPM*Math.sin(-1.045+awem1nbspm*AWEmNBSPM*Math.PI/180);}for (awem1nbspm=0; awem1nbspm < AwemNBSPM.length; awem1nbspm++){document.layers["awem1Nbspm8"+awem1nbspm].left=AWemNBSPM+awem1nbspm*aWEmnBSPM/4.1*Math.cos(awem1nbspM);document.layers["awem1Nbspm8"+awem1nbspm].top=aWEmNBSPM+awem1nbspm*awEMnBSPM/4.1*Math.sin(awem1nbspM);}for (awem1nbspm=0; awem1nbspm < awemNBSPM.length; awem1nbspm++){document.layers["awem1Nbspm7"+awem1nbspm].left=AWemNBSPM+awem1nbspm*aWEmnBSPM/4.1*Math.cos(awem1nBSpm);document.layers["awem1Nbspm7"+awem1nbspm].top=aWEmNBSPM+awem1nbspm*awEMnBSPM/4.1*Math.sin(awem1nBSpm);}for (awem1nbspm=0; awem1nbspm < AWEMnBSPM.length; awem1nbspm++){document.layers["awem1Nbspm6"+awem1nbspm].left=AWemNBSPM+awem1nbspm*aWEmnBSPM/4.1*Math.cos(awem1nbsPM);document.layers["awem1Nbspm6"+awem1nbspm].top=aWEmNBSPM+awem1nbspm*awEMnBSPM/4.1*Math.sin(awem1nbsPM);}}setTimeout('awem1nBspm()',100);};awem1nBspm();
</SCRIPT>
</body>
<!----- Script ByTheme.blogfa.com ---->
ساعت عقربه اي با افكت زمان ظاهر شدن:

<body>
<SCRIPT language=JavaScript>
dCol='000000';//date colour.
fCol='000000';//face colour.
sCol='000000';//seconds colour.
mCol='000000';//minutes colour.
hCol='000000';//hours colour.
ClockHeight=30;
ClockWidth=30;

//Alter nothing below! Alignments will be lost!

d=new Array("","","","","","","");
m=new Array("","","","","","","","","","","","");
date=new Date();
day=date.getDate();
year=date.getYear();
if (year < 2000) year=year+1900;
TodaysDate=" "+" "+" "+" "
D=TodaysDate.split('');
H='...';
H=H.split('');
M='....';
M=M.split('');
S='.....';
S=S.split('');
Face='1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12';
font='arial';
size=1;
speed=0.6;
ns=(document.layers);
ie=(document.all);
Face=Face.split(' ');
n=Face.length;
a=size*10;
ymouse=30;
xmouse=310;
scrll=0;
props="<font face="+font+" size="+size+" color="+fCol+"><B>";
props2="<font face="+font+" size="+size+" color="+dCol+"><B>";
Split=360/n;
Dsplit=360/D.length;
HandHeight=ClockHeight/4.5
HandWidth=ClockWidth/4.5
HandY=-7;
HandX=-2.5;
scrll=0;
step=0.06;
currStep=0;
y=new Array();x=new Array();Y=new Array();X=new Array();
for (i=0; i < n; i++){y=0;x=0;Y=0;X=0}
Dy=new Array();Dx=new Array();DY=new Array();DX=new Array();
for (i=0; i < D.length; i++){Dy=0;Dx=0;DY=0;DX=0}
if (ns){
for (i=0; i < D.length; i++)
document.write('<layer name="nsDate'+i+'" top=0 left=0 height='+a+' width='+a+'><center>'+props2+D+'</font></center></layer>');
for (i=0; i < n; i++)
document.write('<layer name="nsFace'+i+'" top=0 left=0 height='+a+' width='+a+'><center>'+props+Face+'</font></center></layer>');
for (i=0; i < S.length; i++)
document.write('<layer name=nsSeconds'+i+' top=0 left=0 width=15 height=15><font face=Arial size=3 color='+sCol+'><center><b>'+S+'</b></center></font></layer>');
for (i=0; i < M.length; i++)
document.write('<layer name=nsMinutes'+i+' top=0 left=0 width=15 height=15><font face=Arial size=3 color='+mCol+'><center><b>'+M+'</b></center></font></layer>');
for (i=0; i < H.length; i++)
document.write('<layer name=nsHours'+i+' top=0 left=0 width=15 height=15><font face=Arial size=3 color='+hCol+'><center><b>'+H+'</b></center></font></layer>');
}
if (ie){
document.write('<div id="Od" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (i=0; i < D.length; i++)
document.write('<div id="ieDate" style="position:absolute;top:0px;left:0;height:'+a+';width:'+a+';text-align:center">'+props2+D+'</B></font></div>');
document.write('</div></div>');
document.write('<div id="Of" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (i=0; i < n; i++)
document.write('<div id="ieFace" style="position:absolute;top:0px;left:0;height:'+a+';width:'+a+';text-align:center">'+props+Face+'</B></font></div>');
document.write('</div></div>');
document.write('<div id="Oh" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (i=0; i < H.length; i++)
document.write('<div id="ieHours" style="position:absolute;width:16px;height:16px;font-family:Arial;font-size:16px;color:'+hCol+';text-align:center;font-weight:bold">'+H+'</div>');
document.write('</div></div>');
document.write('<div id="Om" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (i=0; i < M.length; i++)
document.write('<div id="ieMinutes" style="position:absolute;width:16px;height:16px;font-family:Arial;font-size:16px;color:'+mCol+';text-align:center;font-weight:bold">'+M+'</div>');
document.write('</div></div>')
document.write('<div id="Os" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (i=0; i < S.length; i++)
document.write('<div id="ieSeconds" style="position:absolute;width:16px;height:16px;font-family:Arial;font-size:16px;color:'+sCol+';text-align:center;font-weight:bold">'+S+'</div>');
document.write('</div></div>')
}
function ClockAndAssign(){
time = new Date ();
secs = time.getSeconds();
sec = -1.57 + Math.PI * secs/30;
mins = time.getMinutes();
min = -1.57 + Math.PI * mins/30;
hr = time.getHours();
hrs = -1.575 + Math.PI * hr/6+Math.PI*parseInt(time.getMinutes())/360;
if (ie){
Od.style.top=window.document.body.scrollTop;
Of.style.top=window.document.body.scrollTop;
Oh.style.top=window.document.body.scrollTop;
Om.style.top=window.document.body.scrollTop;
Os.style.top=window.document.body.scrollTop;
}
for (i=0; i < n; i++){
var F=(ns)?document.layers['nsFace'+i]:ieFace.style;
F.top=y + ClockHeight*Math.sin(-1.0471 + i*Split*Math.PI/180)+scrll;
F.left=x + ClockWidth*Math.cos(-1.0471 + i*Split*Math.PI/180);
}
for (i=0; i < H.length; i++){
var HL=(ns)?document.layers['nsHours'+i]:ieHours.style;
HL.top=y+HandY+(i*HandHeight)*Math.sin(hrs)+scrll;
HL.left=x+HandX+(i*HandWidth)*Math.cos(hrs);
}
for (i=0; i < M.length; i++){
var ML=(ns)?document.layers['nsMinutes'+i]:ieMinutes.style;
ML.top=y+HandY+(i*HandHeight)*Math.sin(min)+scrll;
ML.left=x+HandX+(i*HandWidth)*Math.cos(min);
}
for (i=0; i < S.length; i++){
var SL=(ns)?document.layers['nsSeconds'+i]:ieSeconds.style;
SL.top=y+HandY+(i*HandHeight)*Math.sin(sec)+scrll;
SL.left=x+HandX+(i*HandWidth)*Math.cos(sec);
}
for (i=0; i < D.length; i++){
var DL=(ns)?document.layers['nsDate'+i]:ieDate.style;
DL.top=Dy + ClockHeight*1.5*Math.sin(currStep+i*Dsplit*Math.PI/180)+scrll;
DL.left=Dx + ClockWidth*1.5*Math.cos(currStep+i*Dsplit*Math.PI/180);
}
currStep-=step;
}
function Delay(){
scrll=(ns)?window.pageYOffset:0;
Dy[0]=Math.round(DY[0]+=((ymouse)-DY[0])*speed);
Dx[0]=Math.round(DX[0]+=((xmouse)-DX[0])*speed);
for (i=1; i < D.length; i++){
Dy=Math.round(DY+=(Dy[i-1]-DY)*speed);
Dx=Math.round(DX+=(Dx[i-1]-DX)*speed);
}
y[0]=Math.round(Y[0]+=((ymouse)-Y[0])*speed);
x[0]=Math.round(X[0]+=((xmouse)-X[0])*speed);
for (i=1; i < n; i++){
y=Math.round(Y+=(y[i-1]-Y)*speed);
x=Math.round(X+=(x[i-1]-X)*speed);
}
ClockAndAssign();
setTimeout('Delay()',20);
}

if (ns||ie)window.onload=Delay;
</SCRIPT>
</body>
<!----- Script ByTheme.blogfa.com ---->
منويي كاربردي براي وبلاگ:

<html>
<head>
<title>Script Menu</title>
<style type="text/css">
<!--a.x:link, a.x:visited, a.x:active{color:#ffffff;text-decoration:none}//-->
</style>
<body marginheight="25" topmargin="25">
</head>
<script language="javascript">
<!-- wt - http://wt.blogfa.com

//!!!Edit the appearance here!!!

MenuWidth=170; //Individual menu width.
MenuFont='Arial,Verdana';
MenuFontSize=2; //1 to 7 only, 2 probably big enough.
MenuFontColor='#ffffff';
MenuBgColor='#5b7693';
HighLight='#b4c3d4';
Separater=2; //Space around menus.
Centre=false; //true or false.

//!!!Alter nothing here, go straight to "Links"!!!

n4=(document.layers);
n6=(document.getElementById&&!document.all);
ie=(document.all);
h=(ie)?document.body.clientHeight:window.innerHeight;
w=(ie)?document.body.clientWidth:window.innerWidth;
Titles=new Array()
Links=new Array()

algn1=(Centre)?'<center>':'';
algn2=(Centre)?'</center>':'';

function colour2(c){(n4)?c.bgColor=HighLight:c.style.background=HighLight}//
function colour1(c){(n4)?c.bgColor=MenuBgColor:c.style.background=MenuBgColor}//

var OpenLayer=(n4)?"<br><layer height=100% width=100% onMouseOver='colour1(this)'; onMouseOut='colour2(this)'>"+algn1:"<div style='height:auto;width:100%' onMouseOver='colour1(this)'; onMouseOut='colour2(this)'><font face="+MenuFont+" size="+MenuFontSize+" color="+MenuFontColor+">";
var CloseLayer=(n4)?algn2+"</layer>":"</font></div>";

var vs=(n4)?"<font face='Wingdings' color="+MenuBgColor+">n</font>":OpenLayer+"&nbsp;"+CloseLayer+"<font color="+MenuBgColor+">"+String.fromCharCode(9660)+"</font>";


/*************************************Links here****************************************

First off, alter the Titles to whatever. Add/delete as needed, make sure they're
numbered in order.

Now fill the Links with your er..links, as many as needed. Here's how.
Example:
+OpenLayer+"<a href='http://www.google.com' class='x'>Search with Google</a>"+CloseLayer

If you need to have quots etc in the link text make sure you escape them with a backslash.
Example:
...class='Y'> What\'s new </a>"+C...

***************************************************************************************/
Titles[0]="Menu 1";
Titles[1]="Menu 2";
Titles[2]="Menu 3";
Titles[3]="Menu 4";

Links[0]=vs
+OpenLayer+"<a href='http://yahoo.com')' class='x'>Yahoo</a>"+CloseLayer
+OpenLayer+"<a href='http://google.com')' class='x'>Google</a>"+CloseLayer
+OpenLayer+"<a href='javascript:void(\"\")' class='x'>Your links</a>"+CloseLayer
+OpenLayer+"<a href='javascript:void(\"\")' class='x'>Your links</a>"+CloseLayer
+OpenLayer+"<a href='javascript:void(\"\")' class='x'>Your links</a>"+CloseLayer
+OpenLayer+"<a href='javascript:void(\"\")' class='x'>Your links</a>"+CloseLayer

Links[1]=vs
+OpenLayer+"<a href='javascript:void(\"\")' class='x'>Your links</a>"+CloseLayer
+OpenLayer+"<a href='javascript:void(\"\")' class='x'>Your links</a>"+CloseLayer
+OpenLayer+"<a href='javascript:void(\"\")' class='x'>Your links</a>"+CloseLayer
+OpenLayer+"<a href='javascript:void(\"\")' class='x'>Your links</a>"+CloseLayer
+OpenLayer+"<a href='javascript:void(\"\")' class='x'>Your links</a>"+CloseLayer
+OpenLayer+"<a href='javascript:void(\"\")' class='x'>Your links</a>"+CloseLayer


Links[2]=vs
+OpenLayer+"<a href='javascript:void(\"\")' class='x'>Your links</a>"+CloseLayer
+OpenLayer+"<a href='javascript:void(\"\")' class='x'>Your links</a>"+CloseLayer
+OpenLayer+"<a href='javascript:void(\"\")' class='x'>Your links</a>"+CloseLayer
+OpenLayer+"<a href='javascript:void(\"\")' class='x'>Your links</a>"+CloseLayer
+OpenLayer+"<a href='javascript:void(\"\")' class='x'>Your links</a>"+CloseLayer
+OpenLayer+"<a href='javascript:void(\"\")' class='x'>Your links</a>"+CloseLayer

Links[3]=vs
+OpenLayer+"<a href='javascript:void(\"\")' class='x'>Your links</a>"+CloseLayer
+OpenLayer+"<a href='javascript:void(\"\")' class='x'>Your links</a>"+CloseLayer
+OpenLayer+"<a href='javascript:void(\"\")' class='x'>Your links</a>"+CloseLayer
+OpenLayer+"<a href='javascript:void(\"\")' class='x'>Your links</a>"+CloseLayer
+OpenLayer+"<a href='javascript:void(\"\")' class='x'>Your links</a>"+CloseLayer
+OpenLayer+"<a href='javascript:void(\"\")' class='x'>Your links</a>"+CloseLayer


//!!!Alter anything past this point!!!

w1=(MenuWidth+Separater)*Titles.length;
w2=w/2;
i1=w2-MenuWidth-Separater-w1/2;
i2=w2-MenuWidth-Separater-w1/2;
s1=MenuWidth+Separater;
s2=MenuWidth+Separater;
if (w1 > w2*2){i1=-MenuWidth;i2=-MenuWidth}
vy=(n4)?'show':'visible';
vn=(n4)?'hide':'hidden';

//Don't mess about with N4, just use layers.
if (n4){
for (i=0; i < Titles.length; i++){
document.write("<layer name='lnks"+i+"' top=0 left="+(i2+=s2)+" "
+" width="+MenuWidth+" bgcolor="+HighLight+" visibility=hide"
+" onMouseOver='this.visibility=vy; var cd=this.id.length-1; var ab=this.id.charAt(cd); H(ab)' "
+" onMouseOut='this.visibility=vn; var ef=this.id.length-1; var gh=this.id.charAt(ef); B(gh)'>"
+algn1+"<font face="+MenuFont+" size="+MenuFontSize+">"
+"&nbsp;<br>"+Links+"</font>"+algn2+"</layer>");
document.write("<layer name='ttls"+i+"' top=0 left="+(i1+=s1)+" height=0 "
+"width="+MenuWidth+" bgcolor="+MenuBgColor+" "
+"onMouseOver=\"this.bgColor=HighLight; var e=this.id.length-1; var d=this.id.charAt(e); On(d)\" "
+"onMouseOut=\"this.bgColor=MenuBgColor; var e=this.id.length-1; var d=this.id.charAt(e); Off(d)\">"
+algn1+"<font face="+MenuFont+" size="+MenuFontSize+" color="+MenuFontColor+">"
+Titles+"</font>"+algn2+"</layer>");
}
function On(x){for (i=0; i < Titles.length; i++)document.layers['lnks'+x].visibility=vy}
function Off(x){for (i=0; i < Titles.length; i++)document.layers['lnks'+x].visibility=vn}
function B(y){for (i=0; i < Titles.length; i++)document.layers['ttls'+y].bgColor=MenuBgColor}
function H(y){for (i=0; i < Titles.length; i++)document.layers['ttls'+y].bgColor=HighLight}
}
if (!n4){
for (i=0; i < Titles.length; i++){
document.write("<div id='lnks"+i+"' style='position:absolute;"
+"top:0px;left:"+(i2+=s2)+"px;width:"+MenuWidth+"px;"
+"background:"+HighLight+";visibility:hidden'"
+" onMouseOver='this.style.visibility=vy; document.getElementById(\"ttls"+i+"\").style.background=HighLight';"
+" onMouseOut='this.style.visibility=vn; document.getElementById(\"ttls"+i+"\").style.background=MenuBgColor'>"
+algn1+Links+algn2+"</div>");
document.write("<div id='ttls"+i+"' style='position:absolute;top:0px;left:"+(i1+=s1)+"px;height:auto;width:"+MenuWidth+"px;"
+"background:"+MenuBgColor+";cursor:default'"
+" onMouseOver='document.getElementById(\"lnks"+i+"\").style.visibility=vy;this.style.background=HighLight'"
+" onMouseOut='document.getElementById(\"lnks"+i+"\").style.visibility=vn;this.style.background=MenuBgColor'>"
+algn1+"<font face="+MenuFont+" size="+MenuFontSize+" color="+MenuFontColor+">"+Titles+"</font>"+algn2+"</div>");
}
}
function Scroll(){
sy=(ie)?document.body.scrollTop:window.pageYOffset;
for (i=0; i < Titles.length; i++){
if (n4){
document.layers['ttls'+i].top=Separater+sy;
document.layers['lnks'+i].top=Separater+sy;
}
else{
document.getElementById("ttls"+i).style.top=Separater+sy;
document.getElementById("lnks"+i).style.top=Separater+sy;
}
}
setTimeout('Scroll()',150)
}
Scroll();
window.onresize=new Function("window.location.reload()");


if (!n4){
for (i=0; i < document.links.length; i++){
if (document.links.href == this.window.location.href)
{
document.links.style.color=MenuBgColor;
document.links.style.cursor='crosshair';
//document.links.innerHTML+=' -';
//alert(i+' '+document.links.href);
break;
}
}
}
//-->
</script>
</body>
</html>
<!----- Script ByTheme.blogfa.com ---->
نمايش مشخصات مرورگر (كار كرد در تمام مرورگرها):

<body>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
var useragent = navigator.userAgent;
var bName = (useragent.indexOf('Opera') > -
1) ? 'Opera' : navigator.appName;
var pos = useragent.indexOf('MSIE');
if (pos > -1) {
bVer = useragent.substring(pos + 5);
var pos = bVer.indexOf(';');
var bVer = bVer.substring(0,pos);
}
var pos = useragent.indexOf('Opera');
if (pos > -1){
bVer = useragent.substring(pos + 6);
var pos = bVer.indexOf(' ');
var bVer = bVer.substring(0, pos);
}
if (bName == "Netscape") {
var bVer = useragent.substring(8);
var pos = bVer.indexOf(' ');
var bVer = bVer.substring(0, pos);
}
if (bName == "Netscape" && parseInt
(navigator.appVersion) >= 5) {
var pos = useragent.lastIndexOf('/');
var bVer = useragent.substring(pos + 1);
}
document.writeln('<b>Browser Name: </b>' + bName
+ '<br>');
document.writeln('<b>Browser Version: </b>' + bVer
+ '<br>');
</script>
</body>
<!----- Script ByTheme.blogfa.com ---->
نمايش ساعت به صورت 12 و 24 ساعته:

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="fa">
<title>12 or 24 hours timer</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Begin
function showMilitaryTime() {
if (document.form.showMilitary[0].checked) {
return true;
}
return false;
}
function showTheHours(theHour) {
if (showMilitaryTime() || (theHour > 0 && theHour < 13)) {
if (theHour == "0") theHour = 12;
return (theHour);
}
if (theHour == 0) {
return (12);
}
return (theHour-12);
}
function showZeroFilled(inValue) {
if (inValue > 9) {
return "" + inValue;
}
return "0" + inValue;
}
function showAmPm() {
if (showMilitaryTime()) {
return ("");
}
if (now.getHours() < 12) {
return (" am");
}
return (" pm");
}
function showTheTime() {
now = new Date
document.form.showTime.value = showTheHours(now.getHours()) + ":" + showZeroFilled(now.getMinutes()) + ":" + showZeroFilled(now.getSeconds()) + showAmPm()
setTimeout("showTheTime()",1000)
}
// End -->
</script>
<BODY onLoad="showTheTime()">
<!-- STEP THREE: Add the last code in the BODY of your HTML document -->
<center><form name=form>
<input type=text name=showTime size=11><p>
<input type=radio name=showMilitary checked>24 ساعته<br>
<input type=radio name=showMilitary>12 ساعته<br>
</form></center>
</body>
</html>
<!----- Script ByTheme.blogfa.com ---->
كد جستجو در وبلاگ:

<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="fa">
<title>12 or 24 hours timer</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
</head>
<body>
<SCRIPT language=JavaScript>
var NS4 = (document.layers);
var IE4 = (document.all);
var win = window;
var n = 0;
function findInPage(str) {
var txt, i, found;
if (str == "")
return false;
if (NS4) {
if (!win.find(str))
while(win.find(str, false, true))
n++;
else
n++;
if (n == 0)
alert("Not found.");
}
if (IE4) {
txt = win.document.body.createTextRange();
for (i = 0; i <= n && (found = txt.findText(str)) != false; i++) {
txt.moveStart("character", 1);
txt.moveEnd("textedit");
}
if (found) {
txt.moveStart("character", -1);
txt.findText(str);
txt.select();
txt.scrollIntoView();
n++;
}
else {
if (n > 0) {
n = 0;
findInPage(str);
}
else
alert("ببخشيد... كلمه اي كه نوشتي تو وبلاگ نيست");
}
}
return false;
}
</SCRIPT>

<FORM name=search onsubmit="return findInPage(this.string.value);">
<P align=center><FONT size=3><INPUT
style="BORDER-RIGHT: #666666 1px solid; BORDER-TOP: #666666 1px solid; FONT-SIZE: 8pt; BORDER-LEFT: #666666 1px solid; BORDER-BOTTOM: #666666 1px solid"
onchange="n = 0;" size=11 name=string></FONT><BR><INPUT style="BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid; BORDER-TOP: #ffffff 1px solid; FONT-SIZE: 8pt; BORDER-LEFT: #ffffff 1px solid; BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px solid; FONT-FAMILY: Tahoma; BACKGROUND-COLOR: #aaaaaa" type=submit value=جستجو در وبلاگ >
</P></FORM></DIV><BR></b></font></font>
</body>
<!----- Script ByTheme.blogfa.com ---->
گردش پروانه در وبلاگ:

<script>
<!-- Begin
var no = 2; // snow number
var speed = 6; // smaller number moves the snow faster
var snowflake = "http://www.forever-memories.net/Animated%20gifs/bfa.gif";

var ns4up = (document.layers) ? 1 : 0; // browser sniffer
var ie4up = (document.all) ? 1 : 0;
var dx, xp, yp; // coordinate and position variables
var am, stx, sty; // amplitude and step variables
var i, doc_width = 800, doc_height = 600;
if (ns4up) {
doc_width = self.innerWidth;
doc_height = self.innerHeight;
} else if (ie4up) {
doc_width = document.body.clientWidth;
doc_height = document.body.clientHeight;
}
dx = new Array();
xp = new Array();
yp = new Array();
am = new Array();
stx = new Array();
sty = new Array();
for (i = 0; i < no; ++ i) {
dx = 0; // set coordinate variables
xp = Math.random()*(doc_width-50); // set position variables
yp = Math.random()*doc_height;
am = Math.random()*20; // set amplitude variables
stx = 0.02 + Math.random()/10; // set step variables
sty = 0.7 + Math.random(); // set step variables
if (ns4up) { // set layers
if (i == 0) {
document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"15\" ");
document.write("top=\"15\" visibility=\"show\"><img src=\"");
document.write(snowflake + "\" border=\"0\"></layer>");
} else {
document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"15\" ");
document.write("top=\"15\" visibility=\"show\"><img src=\"");
document.write(snowflake + "\" border=\"0\"></layer>");
}
} else if (ie4up) {
if (i == 0) {
document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: ");
document.write("absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: ");
document.write("visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><img src=\"");
document.write(snowflake + "\" border=\"0\"></div>");
} else {
document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: ");
document.write("absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: ");
document.write("visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><img src=\"");
document.write(snowflake + "\" border=\"0\"></div>");
}
}
}
function snowNS() { // Netscape main animation function
for (i = 0; i < no; ++ i) { // iterate for every dot
yp += sty;
if (yp > doc_height-50) {
xp = Math.random()*(doc_width-am-30);
yp = 0;
stx = 0.02 + Math.random()/10;
sty = 0.7 + Math.random();
doc_width = self.innerWidth;
doc_height = self.innerHeight;
}
dx += stx;
document.layers["dot"+i].top = yp;
document.layers["dot"+i].left = xp + am*Math.sin(dx);
}
setTimeout("snowNS()", speed);
}
function snowIE() { // IE main animation function
for (i = 0; i < no; ++ i) { // iterate for every dot
yp += sty;
if (yp > doc_height-50) {
xp = Math.random()*(doc_width-am-30);
yp = 0;
stx = 0.02 + Math.random()/10;
sty = 0.7 + Math.random();
doc_width = document.body.clientWidth;
doc_height = document.body.clientHeight;
}
dx += stx;
document.all["dot"+i].style.pixelTop = yp;
document.all["dot"+i].style.pixelLeft = xp + am*Math.sin(dx);
}
setTimeout("snowIE()", speed);
}
if (ns4up) {
snowNS();
} else if (ie4up) {
snowIE();
}
// End -->
</script>
<!----- Script ByTheme.blogfa.com ---->
نمايش تاريخ و ساعت در وبلاگ:

<body onLoad="goforit()">
<script>
var dayarray=new Array("Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday")
var montharray=new Array("January","February","March","April","May","June","July","August","September","October","November","December")

function getthedate(){
var mydate=new Date()
var year=mydate.getYear()
if (year < 1000)
year+=1900
var day=mydate.getDay()
var month=mydate.getMonth()
var daym=mydate.getDate()
if (daym<10)
daym="0"+daym
var hours=mydate.getHours()
var minutes=mydate.getMinutes()
var seconds=mydate.getSeconds()
var dn="AM"
if (hours>=12)
dn="PM"
if (hours>12){
hours=hours-12
}
if (hours==0)
hours=12
if (minutes<=9)
minutes="0"+minutes
if (seconds<=9)
seconds="0"+seconds
//change font size here
var cdate="<small><font color='000000' face='Arial'><b>"+dayarray[day]+", "+montharray[month]+" "+daym+", "+year+" "+hours+":"+minutes+":"+seconds+" "+dn
+"</b></font></small>"
if (document.all)
document.all.clock.innerHTML=cdate
else
document.write(cdate)
}
if (!document.all)
getthedate()
function goforit(){
if (document.all)
setInterval("getthedate()",1000)
}
</script>
<span id="clock"></span>
<!----- Script ByTheme.blogfa.com ---->
ساعت ديناميكي:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
var timerID = null;
var timerRunning = false;

function stopclock ()
{
if(timerRunning)
clearTimeout(timerID);
timerRunning = false;
}

function showtime ()
{
var now = new Date();
var hours = now.getHours();
var minutes = now.getMinutes();
var seconds = now.getSeconds()

var timeValue = "" + ((hours >12) ? hours -12 :hours)
timeValue += ((minutes < 10) ? ":0" : ":") + minutes
timeValue += ((seconds < 10) ? ":0" : ":") + seconds
timeValue += (hours >= 12) ? " P.M." : " A.M."
document.clock.face.value = timeValue;

// you could replace the above with this
// and have a clock on the status bar:
// window.status = timeValue;

timerID = setTimeout("showtime()",1000);
timerRunning = true;
}

function startclock ()
{
// Make sure the clock is stopped
stopclock();
showtime();
}

</SCRIPT>

<BODY onLoad="startclock(); timerONE=window.setTimeout"

TEXT="ffffff">

<CENTER><form name="clock" onSubmit="0">
<input type="text" name="face" size=13 value="" style="background-color: #FF9900"></CENTER>
<!----- Script ByTheme.blogfa.com ---->
اضافه به علاقه منديها:

<a
href="javascript:window.external.AddFavorite('http://theme.blogfa.com',':: قالب ساز ::')" style="text-decoration: none"><font face="Arial" style="font-size: 9pt">add to Favorites</font></a>
<!----- Script ByTheme.blogfa.com ---->
اين وبلاگ را صفحه خانگي خود كنيد:

<A
href="javascript:history.go(0)"
onClick="javascript:this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage
('http://Theme.blogfa.com');" TARGET="_self" style="text-decoration: none; font-weight:700">
<font style="font-size: 8.5pt">Set your Home Page</font></A>
<!----- Script ByTheme.blogfa.com ---->
پيام صبح بخير و ... به طور اتومات و به نسبت زماني:

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256">
<title></title>
</head>
<html>
<body>
<center>
<script LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Begin
document.write("<center><font size=+1>")
day = new Date()
hr = day.getHours()
if (hr ==1)
document.write("بامداد بخير ")
if (hr ==2)
document.write("نيمه شب شما بخير")
if (hr ==3)
document.write("نيمه شب شما بخير .... نميروی بخوابی")
if (hr ==4)
document.write("دوست عزیز وقت استراحت است")
if (hr ==5)
document.write("سحر بخير")
if ((hr == 6) || (hr ==7) || (hr ==8) || (hr == 9) || (hr ==10))
document.write("صبح بخير")
if (hr ==11)
document.write("نيمروز بخير")
if (hr ==12)
document.write("ظهر بخير")
if (hr ==13)
document.write("بعد از ظهر شما بخير")
if ((hr==15) || (hr==16) || (hr==14))
document.write("عصر شما بخير")
if ((hr==17) || (hr==18) || (hr==19) || (hr==20) || (hr==21) || (hr==22))
document.write("شب بخير")
if (hr==23)
document.write("شب شما بخير")
if (hr==0)
document.write("نيمه شب بخير")
document.write("</font></center>")
// End -->
</script>
</center>
</body>
</html>
<!----- Script ByTheme.blogfa.com ---->
تاريخ هجري شمسي:

<head>
<meta name="link" content="http://Theme.blogfa.com">
<META content="FrontPage.Editor.Document" name=ProgId>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"></HEAD>
<TITLE>تاريخ هجري شمسي</TITLE>
<SCRIPT LANGUAGE=JAVASCRIPT>
function showdate() {
week= new Array("يكشنبه","دوشنبه","سه شنبه","چهارشنبه","پنج شنبه","جمعه","شنبه")
months = new Array("فروردين","ارديبهشت","خرداد","تير","مرداد","شهريور","مهر","آبان","آذر","دي","بهمن","اسفند");
a = new Date();
d= a.getDay();
day= a.getDate();
month = a.getMonth()+1;
year= a.getYear();
if (year== 0){year=2000;}
if (year<100){year +=1900;}
y=1;
for(i=0;i<3000;i+=4) {
if (year==i) {y=2;}
}
for(i=1;i<3000;i+=4) {
if (year==i) {y=3;}
}
if (y==1) {
year -= ( (month < 3) || ((month == 3) && (day < 21)) )? 622:621;

switch (month) {
case 1: (day<21)? (month=10, day+=10):(month=11, day-=20); break;
case 2: (day<20)? (month=11, day+=11):(month=12, day-=19); break;
case 3: (day<21)? (month=12, day+=9):(month=1, day-=20); break;
case 4: (day<21)? (month=1, day+=11):(month=2, day-=20); break;
case 5:
case 6: (day<22)? (month-=3, day+=10):(month-=2, day-=21); break;
case 7:
case 8:
case 9: (day<23)? (month-=3, day+=9):(month-=2, day-=22); break;
case 10:(day<23)? (month=7, day+=8):(month=8, day-=22); break;
case 11:
case 12:(day<22)? (month-=3, day+=9):(month-=2, day-=21); break;
default: break;
}
}
if (y==2) {
year -= ( (month < 3) || ((month == 3) && (day < 20)) )? 622:621;

switch (month) {
case 1: (day<21)? (month=10, day+=10):(month=11, day-=20); break;
case 2: (day<20)? (month=11, day+=11):(month=12, day-=19); break;
case 3: (day<20)? (month=12, day+=10):(month=1, day-=19); break;
case 4: (day<20)? (month=1, day+=12):(month=2, day-=19); break;
case 5: (day<21)? (month=2, day+=11):(month=3, day-=20); break;
case 6: (day<21)? (month=3, day+=11):(month=4, day-=20); break;
case 7: (day<22)? (month=4, day+=10):(month=5, day-=21); break;
case 8: (day<22)? (month=5, day+=10):(month=6, day-=21); break;
case 9: (day<22)? (month=6, day+=10):(month=7, day-=21); break;
case 10:(day<22)? (month=7, day+=9):(month=8, day-=21); break;
case 11:(day<21)? (month=8, day+=10):(month=9, day-=20); break;
case 12:(day<21)? (month=9, day+=10):(month=10, day-=20); break;
default: break;
}
}
if (y==3) {
year -= ( (month < 3) || ((month == 3) && (day < 21)) )? 622:621;

switch (month) {
case 1: (day<20)? (month=10, day+=11):(month=11, day-=19); break;
case 2: (day<19)? (month=11, day+=12):(month=12, day-=18); break;
case 3: (day<21)? (month=12, day+=10):(month=1, day-=20); break;
case 4: (day<21)? (month=1, day+=11):(month=2, day-=20); break;
case 5:
case 6: (day<22)? (month-=3, day+=10):(month-=2, day-=21); break;
case 7:
case 8:
case 9: (day<23)? (month-=3, day+=9):(month-=2, day-=22); break;
case 10:(day<23)? (month=7, day+=8):(month=8, day-=22); break;
case 11:
case 12:(day<22)? (month-=3, day+=9):(month-=2, day-=21); break;
default: break;
}
}
document.write(week[d]+" "+day+" "+months[month-1]+" "+ year);
}
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
TABLE align="center"><TR><TD>
<FONT face=tahoma size="2" color="#000000">
<SCRIPT>showdate()</SCRIPT>
</FONT>
</TD></TR></TABLE>
</BODY>
</HTML>
<!----- Script ByTheme.blogfa.com ---->
تقويم ميلادي:

<center>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Begin
monthnames = new Array(
"January",
"Februrary",
"March",
"April",
"May",
"June",
"July",
"August",
"September",
"October",
"November",
"Decemeber");
var linkcount=0;
function addlink(month, day, href) {
var entry = new Array(3);
entry[0] = month;
entry[1] = day;
entry[2] = href;
this[linkcount++] = entry;
}
Array.prototype.addlink = addlink;
linkdays = new Array();
monthdays = new Array(12);
monthdays[0]=31;
monthdays[1]=28;
monthdays[2]=31;
monthdays[3]=30;
monthdays[4]=31;
monthdays[5]=30;
monthdays[6]=31;
monthdays[7]=31;
monthdays[8]=30;
monthdays[9]=31;
monthdays[10]=30;
monthdays[11]=31;
todayDate=new Date();
thisday=todayDate.getDay();
thismonth=todayDate.getMonth();
thisdate=todayDate.getDate();
thisyear=todayDate.getYear();
thisyear = thisyear % 100;
thisyear = ((thisyear < 50) ? (2000 + thisyear) : (1900 + thisyear));
if (((thisyear % 4 == 0)
&& !(thisyear % 100 == 0))
||(thisyear % 400 == 0)) monthdays[1]++;
startspaces=thisdate;
while (startspaces > 7) startspaces-=7;
startspaces = thisday - startspaces + 1;
if (startspaces < 0) startspaces+=7;
document.write("<table border=2 bgcolor=white ");
document.write("bordercolor=black><font color=black>");
document.write("<tr><td colspan=7><center><strong>"
+ monthnames[thismonth] + " " + thisyear
+ "</strong></center></font></td></tr>");
document.write("<tr>");
document.write("<td align=center>Su</td>");
document.write("<td align=center>M</td>");
document.write("<td align=center>Tu</td>");
document.write("<td align=center>W</td>");
document.write("<td align=center>Th</td>");
document.write("<td align=center>F</td>");
document.write("<td align=center>Sa</td>");
document.write("</tr>");
document.write("<tr>");
for (s=0;s<startspaces;s++) {
document.write("<td> </td>");
}
count=1;
while (count <= monthdays[thismonth]) {
for (b = startspaces;b<7;b++) {
linktrue=false;
document.write("<td>");
for (c=0;c<linkdays.length;c++) {
if (linkdays[c] != null) {
if ((linkdays[c][0]==thismonth + 1) && (linkdays[c][1]==count)) {
document.write("<a href=\"" + linkdays[c][2] + "\">");
linktrue=true;
}
}
}
if (count==thisdate) {
document.write("<font color='FF0000'><strong>");
}
if (count <= monthdays[thismonth]) {
document.write(count);
}
else {
document.write(" ");
}
if (count==thisdate) {
document.write("</strong></font>");
}
if (linktrue)
document.write("</a>");
document.write("</td>");
count++;
}
document.write("</tr>");
document.write("<tr>");
startspaces=0;
}
document.write("</table></p>");
// End -->
</SCRIPT>
</CENTER>
<!----- Script ByTheme.blogfa.com ---->
پخش موزيك در وبلاگ:

<embed
src="اينجا آدرس آهنگ رو بنويسيد مثل :http://home.ripway.com/2005-5/306483/03_BoroBoro.mp3" width="115" height="40" BGCOLOR="#000000" loop="infinite" autostart="true">
</embed >
<!----- Script ByTheme.blogfa.com ---->
نمايش تعداد كاربران آنلاين در وبلاگ:

<script language="javascript" src="http://www.fastusersonline.com/?sitename=<-BlogUrl->">
<!----- Script ByTheme.blogfa.com ---->
نمايش تعداد بازديدها در وبلاگ:

<SCRIPT src="http://fastwebcounter.com/secure.php?s=<-BlogUrl->"></SCRIPT>
<!----- Script ByTheme.blogfa.com ---->
نمايش تعداد بازديدهاي هر كاربر :
<SCRIPT language="Javascript">document.write("" + visits + "بار")</SCRIPT>
 

جدیدترین ارسال ها

بالا