مشکل با فیلد AUTO_INCREMENT

ali.2

Active Member
SQL:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS projects (
  id INT AUTO_INCREMENT,
  title VARCHAR(255),
  begin_date DATE NOT NULL,
  complete_date DATE NOT NULL,
  PRIMARY KEY(id)
);
با کد بالا جدول projects رو ساختم.

SQL:
INSERT INTO projects(title,begin_date, complete_date)
VALUES('New CRM','2020-01-01','0000-00-00'),
   ('ERP Future','2020-01-01','0000-00-00'),
   ('VR','2020-01-01','2030-01-01');

سه تا رکورد هم افزودم. مقدار فیلد id برای رکورد آخر برابر 3 میشه.

SQL:
INSERT INTO projects(title,begin_date, complete_date)
VALUES('MRP III','2010-01-01','2020-12-31');

یک رکورد دیگه هم به جدول اضافه میکنم. مقدار فیلد id برای این رکورد برابر 4 میشه.
با کد زیر آخرین رکورد جدول رو حذف میکنم
SQL:
DELETE FROM projects WHERE id=4;

و یه رکورد به جدول اضافه میکنم:
SQL:
INSERT INTO projects(title,begin_date,complete_date) VALUE
('MRP III','2010-01-01','2020-12-31');

آخرین مقدار فیلد id برابر با 5 میشه. میخوام همون 4 باشه. آخرین رکوردی که از جدول حذف کردم از فیلد id یکی کم نکرد. باید چیکار کنم؟
 

جدیدترین ارسال ها

بالا