مساحت دایره در جاوا

F.mohamady

New Member
سلام کسی می دونه اشکال این کد کجاست؟

import java.util.* ;
public class Circle {
public static void main ( String[] args ) {
Scanner input = new Scanner ( System.in ) ;
System.out.print ( " Enter a radius : " ) ;
double r = input.nextDouble() ;
}
public static double circleArea(double r){
public static double circleArea(double r){
return Math.PI * Math.pow(r, 2);
}

}
 

the_king

مدیرکل انجمن
سلام کسی می دونه اشکال این کد کجاست؟

import java.util.* ;
public class Circle {
public static void main ( String[] args ) {
Scanner input = new Scanner ( System.in ) ;
System.out.print ( " Enter a radius : " ) ;
double r = input.nextDouble() ;
}
public static double circleArea(double r){
public static double circleArea(double r){
return Math.PI * Math.pow(r, 2);
}

}
اون دو تا سطر تکراری public static double circleArea(double r) دو تا تعریف تو در تو میشه که معنی نمیده.
در ضمن void main ( String[] args ) در کلاس Main استفاده میشه، نه در کلاس Circle.
همچنین در کد از اون circleArea استفاده ای نشده، تعریف شده ولی جایی فراخوانی نشده.

کد کلاس Main
Java:
import java.util.*;

public class Main
{
  public static void main(String[] args)
  {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.print(" Enter a radius : ");
    double r = input.nextDouble();
    System.out.print(Circle.circleArea(r));
  }
}
کد کلاس Circle :
Java:
public class Circle
{
  public static double circleArea(double r)
  {
    return Math.PI * Math.pow(r, 2);
  }
}
 

جدیدترین ارسال ها

بالا