تابع قدرتمند Pro-xy detection.

Y.P.Y

Well-Known Member
سلام،
تابعی قدرتمند برای ردیابی P.-ro+xy:
اگر کاربر از P.-ro+xy استفاده کنه این تابع true بر می گردونه.
PHP:
function Client_Bypass_IP()
{

	static $_Ary_List= array('HTTP_PROXY_CONNECTION', 'HTTP_FORWARDED', 'HTTP_X_FORWARDED', 'FORWARDED_FOR_IP', 'HTTP_FORWARDED_FOR', 'HTTP_FORWARDED_FOR_IP', 'HTTP_X_FORWARDED_FOR', 'FORWARDED', 'X_FORWARDED_FOR', 'FORWARDED_FOR', 'X_FORWARDED', 'HTTP_VIA', 'VIA');

		foreach($_Ary_List as $_Value)
		{
			if(isset($_SERVER[$_Value]))
			{
				return($_SERVER[$_Value]);
			}
			elseif(getenv($_Value))
			{
				return(getenv($_Value));
			}
			elseif(isset($HTTP_SERVER_VARS[$_Value]))
			{
				return($HTTP_SERVER_VARS[$_Value]);
			}
			else
			{
				continue;
			}
		}

	return(false);
}
;)
 
آخرین ویرایش:

جدیدترین ارسال ها

بالا