آموزش برنامه نویسی اندروید

شروع موضوع توسط saalek110 ‏9 ژوئن 2019 در انجمن منطق و الگوریتم برنامه‌نویسی

 1. saalek110

  saalek110 Well-Known Member

  ارسال‌ها:
  2,765
  تشکر شده:
  1,382
  امتیاز دستاورد:
  113
  opengl
  یک برنامه در اوایل تاپیک از سایت زیر:
  A simple example of using an Android Renderer to illustrate OpenGL ES boilerplate.
  با کد زیر:
  کد (Javascript):

  /* GraphicGlDemoActivity.java
  * Author: Yong Bakos
  * Since: 11/26/2012
  * Thanks to:
  * Cube: http://intransitione.com/blog/create-a-spinning-cube-with-opengl-es-and-android/
  * OpenGL Boilerplate: http://www.jayway.com/2009/12/03/opengl-es-tutorial-for-android-part-i/
  */

  package com.humanoriented.sudoku;
  import java.nio.ByteBuffer;
  import java.nio.ByteOrder;
  import java.nio.FloatBuffer;
  import javax.microedition.khronos.egl.EGLConfig;
  import javax.microedition.khronos.opengles.GL10;
  import android.app.Activity;
  import android.opengl.GLSurfaceView;
  import android.opengl.GLSurfaceView.Renderer;
  import android.opengl.GLU;
  import android.os.Bundle;
  import android.view.Window;
  import android.view.WindowManager;
  public class GraphicGlDemoActivity extends Activity {
  public class DemoRenderer implements Renderer {
  private Cube cube = new Cube();
  private float rotation;
  @Override
  public void onSurfaceCreated(GL10 gl, EGLConfig config) {
  gl.glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.5f);
  // Depth buffer setup.
  gl.glClearDepthf(1.0f);
  // Enables depth testing.
  gl.glEnable(GL10.GL_DEPTH_TEST);
  // The type of depth testing to do.
  gl.glDepthFunc(GL10.GL_LEQUAL);
  // Really nice perspective calculations.
  gl.glHint(GL10.GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT, GL10.GL_NICEST);
  }
  @Override
  public void onSurfaceChanged(GL10 gl, int width, int height) {
  // Sets the current view port to the new size.
  gl.glViewport(0, 0, width, height);
  // Select the projection matrix
  gl.glMatrixMode(GL10.GL_PROJECTION);
  // Reset the projection matrix
  gl.glLoadIdentity();
  // Calculate the aspect ratio of the window
  GLU.gluPerspective(gl, 45.0f, (float) width / (float) height, 0.1f, 100.0f);
  // Select the modelview matrix
  gl.glMatrixMode(GL10.GL_MODELVIEW);
  // Reset the modelview matrix
  gl.glLoadIdentity();
  }
  @Override
  public void onDrawFrame(GL10 gl) {
  gl.glClear(GL10.GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL10.GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
  gl.glLoadIdentity();
  gl.glTranslatef(0.0f, 0.0f, -10.0f);
  gl.glRotatef(rotation, 1.0f, 1.0f, 1.0f);
  cube.draw(gl);
  gl.glLoadIdentity();
  rotation -= 0.15f;
  }
  }
  class Cube {
  private FloatBuffer mVertexBuffer;
  private FloatBuffer mColorBuffer;
  private ByteBuffer mIndexBuffer;
  private float vertices[] = {
  -1.0f, -1.0f, -1.0f,
  1.0f, -1.0f, -1.0f,
  1.0f, 1.0f, -1.0f,
  -1.0f, 1.0f, -1.0f,
  -1.0f, -1.0f, 1.0f,
  1.0f, -1.0f, 1.0f,
  1.0f, 1.0f, 1.0f,
  -1.0f, 1.0f, 1.0f
  };
  private float colors[] = {
  0.0f, 1.0f, 0.0f, 1.0f,
  0.0f, 1.0f, 0.0f, 1.0f,
  1.0f, 0.5f, 0.0f, 1.0f,
  1.0f, 0.5f, 0.0f, 1.0f,
  1.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f,
  1.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f,
  0.0f, 0.0f, 1.0f, 1.0f,
  1.0f, 0.0f, 1.0f, 1.0f
  };
  private byte indices[] = {
  0, 4, 5, 0, 5, 1,
  1, 5, 6, 1, 6, 2,
  2, 6, 7, 2, 7, 3,
  3, 7, 4, 3, 4, 0,
  4, 7, 6, 4, 6, 5,
  3, 0, 1, 3, 1, 2
  };
  public Cube() {
  ByteBuffer byteBuf = ByteBuffer.allocateDirect(vertices.length * 4);
  byteBuf.order(ByteOrder.nativeOrder());
  mVertexBuffer = byteBuf.asFloatBuffer();
  mVertexBuffer.put(vertices);
  mVertexBuffer.position(0);
  byteBuf = ByteBuffer.allocateDirect(colors.length * 4);
  byteBuf.order(ByteOrder.nativeOrder());
  mColorBuffer = byteBuf.asFloatBuffer();
  mColorBuffer.put(colors);
  mColorBuffer.position(0);
  mIndexBuffer = ByteBuffer.allocateDirect(indices.length);
  mIndexBuffer.put(indices);
  mIndexBuffer.position(0);
  }
  public void draw(GL10 gl) {
  gl.glFrontFace(GL10.GL_CW);
  gl.glVertexPointer(3, GL10.GL_FLOAT, 0, mVertexBuffer);
  gl.glColorPointer(4, GL10.GL_FLOAT, 0, mColorBuffer);
  gl.glEnableClientState(GL10.GL_VERTEX_ARRAY);
  gl.glEnableClientState(GL10.GL_COLOR_ARRAY);
  gl.glDrawElements(GL10.GL_TRIANGLES, 36, GL10.GL_UNSIGNED_BYTE,
  mIndexBuffer);
  gl.glDisableClientState(GL10.GL_VERTEX_ARRAY);
  gl.glDisableClientState(GL10.GL_COLOR_ARRAY);
  }
  }
  @Override
  public void onCreate(Bundle state) {
  super.onCreate(state);
  requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE);
  getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN, WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN);
  GLSurfaceView view = new GLSurfaceView(this);
  view.setRenderer(new DemoRenderer());
  setContentView(view);
  }
  }
   
  پست شد که بهتره در 3 فایل تقسیم بشود. دو کلاس داخل کد هست که ببرید به فایلهای جاوای جدید.
  مکعب چرخان:
  a1.jpg
  در oncreate کلاس اصلی :
  کد (Javascript):

      @Override
      protected void onCreate(Bundle state) {   //Bundle savedInstanceState
         // super.onCreate(savedInstanceState);
         // setContentView(R.layout.activity_main);
          super.onCreate(state);
          requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE);
          getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN, WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN);
          GLSurfaceView view = new GLSurfaceView(this);
          view.setRenderer(new DemoRenderer());
          setContentView(view);
      }
  همان طور که می بینید پنجره جدید تنظیم شده.
  در کلاس DemoRenderer که از Renderer مشتق شده...
  کد (Javascript):

  public class DemoRenderer implements Renderer {
      private Cube cube = new Cube();
      private float rotation;
      @Override
      public void onSurfaceCreated(GL10 gl, EGLConfig config) {
      gl.glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.5f);
      // Depth buffer setup.
      gl.glClearDepthf(1.0f);
      // Enables depth testing.
      gl.glEnable(GL10.GL_DEPTH_TEST);
      // The type of depth testing to do.
      gl.glDepthFunc(GL10.GL_LEQUAL);
      // Really nice perspective calculations.
      gl.glHint(GL10.GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT, GL10.GL_NICEST);
      }
      @Override
      public void onSurfaceChanged(GL10 gl, int width, int height) {
      // Sets the current view port to the new size.
      gl.glViewport(0, 0, width, height);
      // Select the projection matrix
      gl.glMatrixMode(GL10.GL_PROJECTION);
      // Reset the projection matrix
      gl.glLoadIdentity();
      // Calculate the aspect ratio of the window
      GLU.gluPerspective(gl, 45.0f, (float) width / (float) height, 0.1f, 100.0f);
      // Select the modelview matrix
      gl.glMatrixMode(GL10.GL_MODELVIEW);
      // Reset the modelview matrix
      gl.glLoadIdentity();
      }
      @Override
      public void onDrawFrame(GL10 gl) {
      gl.glClear(GL10.GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL10.GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
      gl.glLoadIdentity();
      gl.glTranslatef(0.0f, 0.0f, -10.0f);
      gl.glRotatef(rotation, 1.0f, 1.0f, 1.0f);
      cube.draw(gl);
      gl.glLoadIdentity();
      rotation -= 0.15f;
      }
      }//class DemoRenderer
  ابتدا یک آبجکت از کلاس مکعب ساخته شده:
  کد (Javascript):
  private Cube cube = new Cube();
  و بعد یک متغیر float برای چرخش مکعب ایجاد شده.
  کد (Javascript):
  private float rotation;
  و بعد 3 تابع داریم.
  onSurfaceCreated و onSurfaceChanged و onDrawFrame

  در مورد اولی:
  منبع می گوید:
  In onSurfaceCreated, you initialize your program and your initial configurations.
  This method is called once for each Surface’s view’s cycle.
  But the Surface can be destroyed and this method will be called when the next one is created.
  متد اولی یعنی onSurfaceCreated طبق گفته سایت بالا فقط یک بار اجرا میشه. برخلاف سومی یعنی onDrawFrame که گفته very often اجرا میشه. یعنی خیلی زیاد.
  در سومین متد یعنی onDrawFrame می بینید متد Draw مکعب فراخوانی شده.
  کد (Javascript):
  @Override
      public void onDrawFrame(GL10 gl) {
      gl.glClear(GL10.GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL10.GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
      gl.glLoadIdentity();
      gl.glTranslatef(0.0f, 0.0f, -10.0f);
      gl.glRotatef(rotation, 1.0f, 1.0f, 1.0f);
      cube.draw(gl);
      gl.glLoadIdentity();
      rotation -= 0.15f;
      }
  کد (Javascript):
  cube.draw(gl);
  تابع glTranslatef که قبل رسم مکعب آمده برای تغییر مکان شکل به جای مناسب است.
  و glRotatef برای چرخاندن شکل است.
  در خط آخر متد onDrawFrame داریم:
  کد (Javascript):
  rotation -= 0.15f;
  و در تابع چرخش داشتیم:
  کد (Javascript):
      gl.glRotatef(rotation, 1.0f, 1.0f, 1.0f);
  مقدار متغیر چرخش مدام در حال تغییر است چون متد onDrawFrame مدام اجرا می شود.
  پس مکعب مدام در حال چرخش خواهد بود.
   
  آخرین ویرایش: ‏13 جولای 2019
  نوشته شده توسط saalek110 در ‏13 جولای 2019
  the_king از این پست تشکر کرده است.
 2. saalek110

  saalek110 Well-Known Member

  ارسال‌ها:
  2,765
  تشکر شده:
  1,382
  امتیاز دستاورد:
  113
  opengl.gif
   

  پیوست ها:

  نوشته شده توسط saalek110 در ‏29 آگوست 2019
 3. saalek110

  saalek110 Well-Known Member

  ارسال‌ها:
  2,765
  تشکر شده:
  1,382
  امتیاز دستاورد:
  113
  دوستانی که opengl جزو برنامه اشان نیست این پستها را ندیده بگیرند و به بقیه پست های تاپیک توجه کنند. وابستگی وجود ندارد و مشکلی پیش نمی آید.
   

  پیوست ها:

  • a1.gif
   a1.gif
   اندازه فایل:
   کیلوبایت 39.8
   نمایش ها:
   0
  • a2.gif
   a2.gif
   اندازه فایل:
   کیلوبایت 44.8
   نمایش ها:
   0
  • a3.gif
   a3.gif
   اندازه فایل:
   کیلوبایت 32.2
   نمایش ها:
   0
  • a4.gif
   a4.gif
   اندازه فایل:
   کیلوبایت 48.2
   نمایش ها:
   0
  • a5.gif
   a5.gif
   اندازه فایل:
   کیلوبایت 52.8
   نمایش ها:
   0
  نوشته شده توسط saalek110 در ‏29 آگوست 2019
  the_king از این پست تشکر کرده است.
 4. saalek110

  saalek110 Well-Known Member

  ارسال‌ها:
  2,765
  تشکر شده:
  1,382
  امتیاز دستاورد:
  113
  Android Simple Graphics Example - javatpoint

  sg.jpg

  PHP:
  package com.example.simplegraphics;
   
  import android.os.Bundle;
  import android.app.Activity;
  import android.view.Menu;
  import android.content.Context;
  import android.graphics.Canvas;
  import android.graphics.Color;
  import android.graphics.Paint;
  import android.view.View;
   
  public class MainActivity extends Activity {
   
      DemoView demoview;
      /** Called when the activity is first created. */
      @Override
      public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
          super.onCreate(savedInstanceState);
          demoview = new DemoView(this);
          setContentView(demoview);
      }
   
      private class DemoView extends View{
          public DemoView(Context context){
              super(context);
          }
   
          @Override protected void onDraw(Canvas canvas) {
              super.onDraw(canvas);
   
              // custom drawing code here
              Paint paint = new Paint();
              paint.setStyle(Paint.Style.FILL);
   
              // make the entire canvas white
              paint.setColor(Color.WHITE);
              canvas.drawPaint(paint);
               
              // draw blue circle with anti aliasing turned off
              paint.setAntiAlias(false);
              paint.setColor(Color.BLUE);
              canvas.drawCircle(20, 20, 15, paint);
   
              // draw green circle with anti aliasing turned on
              paint.setAntiAlias(true);
              paint.setColor(Color.GREEN);
              canvas.drawCircle(60, 20, 15, paint);
   
              // draw red rectangle with anti aliasing turned off
              paint.setAntiAlias(false);
              paint.setColor(Color.RED);
              canvas.drawRect(100, 5, 200, 30, paint);
                           
              // draw the rotated text
              canvas.rotate(-45);
                       
              paint.setStyle(Paint.Style.FILL);
              canvas.drawText("Graphics Rotation", 40, 180, paint);
               
              //undo the rotate
              canvas.restore();
          }
      }
      @Override
      public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
          // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
          getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
          return true;
      }
  }  
   
  نوشته شده توسط saalek110 در ‏3 سپتامبر 2019
  the_king از این پست تشکر کرده است.

به اشتراک بگذارید