گرفتن Radio Input با JS

سلام من 3 تا Radio Input هم نام دارم می خوام ببینم چه جوری می تونم مقدارش رو با JS بگیرم . ممنون

کد:
<input type="radio" id="result" name="result"  value="1" />
<input type="radio" id="result" name="result"  value="0" />
<input type="radio" id="result" name="result" value="2" />
و خواستم با این کد بگیرم اما نشد . ممنون می شم راهنمایی کنید .
کد:
var result = document.getElementById('result').value;
 

k2-4u

Well-Known Member
کد:
function getCheckedValue(radioObj) {
	if(!radioObj)
		return "";
	var radioLength = radioObj.length;
	if(radioLength == undefined)
		if(radioObj.checked)
			return radioObj.value;
		else
			return "";
	for(var i = 0; i < radioLength; i++) {
		if(radioObj[i].checked) {
			return radioObj[i].value;
		}
	}
	return "";
}
ورودی تابع رو یعنی radioObj
رو به صورت زیر قرار بده
کد:
document.formName.RadioName
RadioName صفت Name رادیو های مورد نظره
و . FormName هم نام فرم هست


نکته : ID را فقط برای یک element می توان استفاده کرد

مبنابع بیشتر :
http://www.somacon.com/p143.php
http://www.google.com/search?rlz=1C...ceid=chrome&ie=UTF-8&q=javascript+radio+value
 

جدیدترین ارسال ها

بالا