کوسینوس

mona rahimi

New Member
برنامه ای که x را به رادیان از ورودی گرفته وcos‌ان را بودن استفاده از تابع نمایش بدهد.
vb6
 

the_king

مدیرکل انجمن
برنامه ای که x را به رادیان از ورودی گرفته وcos‌ان را بودن استفاده از تابع نمایش بدهد.
vb6

کد:
Private Sub Form_Load()
  Dim x As Single, i As Long, j As Long, v As Single
  Dim a As Double, b As Double, c As Double
  x = Val(InputBox("Please enter an angle (radians) :"))
[B][COLOR="Blue"]  x = 1.5707963267949 - x[/COLOR][/B]
  a = 1
  b = x
  c = 1
  j = 1
  For i = 0 To 80
    v = v + (a / c) * b
    a = -a
    b = b * x * x
    j = j + 2
    c = c * (j - 1) * j
  Next
  MsgBox v
End Sub

فرق اش با کد محاسبه sin در همون یک سطره.
کد:
Cos(x) = Sin(pi / 2 - x)
 

جدیدترین ارسال ها

بالا