کمک برای اسکریپت دانلود

sinamojaz

New Member
سلام دو تا اسکريپت دارم ميخوام ببينم چطوري ميتونم اصلاحش کنم

لطفا با تجربه ها و اونايي که واقعا ميدونن جوابم را بدن.
اسکريپت اول با نام 1.js
ميخوام نتيجه کد زير در يک فايل متني تو کامپيوترم ذخيره بشه

var MarketSession={download:function(szurl,sztab){var xmlreq=new XMLHttpRequest;var szfile=/fookar\.ir\/app\/([\w\d\.\_]+)\/*/i.exec(szurl);var szRequest='{"id":1,"hash":"'+Math.floor((Math.random()*12345678901)+1)+'","method":"getAppDetails","params":["en","'+szfile[1]+'",10]}';xmlreq.open('POST',CAFE_URL);xmlreq.onreadystatechange=function(){if(xmlreq.readyState==4&&xmlreq.status==200){var applog=/\"t":\s"(\d+)\"/i.exec(this.response);downloadAPK(dlpg,szfile[1],applog[1],sztab)}}
xmlreq.send(szRequest)}}

اسکريپت دوم با نام 2.js
در اينجا هم ميخوام يه سري تغييرات داده بشه و ديگه نيازي به مرورگر کروم نداشته باشه و خيلي راحت نتيجه را در يک فايل متني ذخيره و يا با کليک روي يک کليد فايل را دانلود کنه

var dlpg='http://fookar.ir/1/apks/';var CAFE_URL='http://fookar.ir/json/';var instChk=instChk||[];instChk.push(["_setAccount","UA-28996035-2"]);instChk.push(["_trackPageview"]);function checkFirstTime(){localStorage.getItem("installTime")||(instChk.push(["_trackEvent","install",chrome.app.getDetails().version]),localStorage.installTime=(new Date).getTime(),chrome.tabs.create({url:"about.html"}))}checkFirstTime();chrome.extension.onMessage.addListener(function(message,sender,sendResponse){if(message.action=="showIcon"){chrome.pageAction.show(sender.tab.id)}else{chrome.pageAction.show(sender.tab.id)}});chrome.pageAction.onClicked.addListener(function(tab){var match=/fookar\.ir\/app\/([\w\d\.\_]+)\/*/i.exec(tab.url);if(match){downloadAPK(match[1],tab.id)}});function downloadAPK(filename,tabId){var xmlreq=new XMLHttpRequest;var szRequest='{"id":1,"hash":"'+Math.floor((Math.random()*12345678901)+1)+'","method":"getAppDetails","params":["en","'+filename+'",10]}';xmlreq.open('POST',CAFE_URL);xmlreq.onreadystatechange=function(){if(xmlreq.readyState==4&&xmlreq.status==200){var applog=/\"t":\s"(\d+)\"/i.exec(this.response);chrome.tabs.sendMessage(tabId,{action:"download",filename:filename,url:dlpg+applog[1]+".apk"})}}
xmlreq.send(szRequest)}

پيشاپيش از هر متخصصي که من را ياري کنه نهايت تشکر را دارم
از مدير هم همينطور...
 

جدیدترین ارسال ها

بالا