کلاس ftp با php

ahmad_m1234

Active Member
کلاس کامل کار با ftp که با php نوشتم آماده کردم . کار باهاش راحت می باشد و قابلیت های زیر را دارد
لیست فایل ها و پوشه ها ، ساخت پوشه ، آپلود و دانلود فایل ، تغییر نام فایل ، کپی و انتقال فایل ، حذف فایل و پوشه

PHP:
<?php
/*
*	Author : ahmad nemati
*	Email : [email protected]
*	Mob : 09171687267
*	blog : http://anemati.ir
*
*	ftp client class
*	get more information : http://www.php.net/manual/en/ref.ftp.php
*	
*
*/

class ftp
{
	protected $_connectid = FALSE;
	var $hostname = ''; // Host 
	var $username = ''; // Username
	var $password = ''; // Password
	var $port = 21; // Port
	var $passive = TRUE;
	protected $error = '';
  /*
  *
  * @Connect to Ftp Server
  *
	* @return boolean
  */	
	function connect()
	{
		if($this->hostname != '' && $this->port != '')
		{
			if(FALSE ===($this->_connectid = @ftp_connect($this->hostname,$this->port)))
			{
				return false;	
			}
		}else{
			return false;	
		}
		$this->_login();

		if($this->passive == TRUE)
		{
			ftp_pasv($this->_connectid,TRUE);	
		}
	}
  /*
  *
  * @Login to Ftp Server
  *
	* @return boolean
  */
	function _login()
	{
		if($this->_isconnect())
		{
			if($this->username != '' && $this->password != '')
			{
				if(FALSE === (@ftp_login($this->_connectid,$this->username,$this->password)))
				{
					return false;
				}else{
					return true;
				}
			}
		}else{
			return false;	
		}

	}
  /*
  *
  * @Check Is Connected to Ftp Server
  *
	* @return boolean
  */
	function _isconnect()
	{
		if(is_resource($this->_connectid))
		{
			return true;	
		}else{
			return false;	
		}
	}
  /*
  *
  * @Get Current dir
  *
	* @return String
  */
	function currentdir()
	{
		return @ftp_pwd($this->_connectid);	
	}
  /*
  *
  * @Set Dir
  *
	* @Param String path
	*
	* @return boolean
  */
	function setdir($path = '')
	{
		if($path == '' || !$this->_isconnect())
		{
			return false;
		}
		if(FALSE === (@ftp_chdir($this->_connectid,$path)))
		{
			return false;
		}
	}
  /*
  *
  * @Create Dir
  *
	* @Param String Path
	*
	* @Param int Permission
	*
	* @return boolean
  */
	function makedir($path = '',$permission = NULL)
	{
		if($path == '' || !$this->_isconnect())
		{
			return false;
		}
		if(FALSE === (@ftp_mkdir($this->_connectid,$path)))
		{
			return false;
		}
		if(!is_null($permission))
		{
			if(FALSE === (@ftp_chmod($this->_connectid, (int)$permission, $path)))
			{
				return false;	
			}
		}
		
	}
  /*
  *
  * @Upload File 
  *
	* @param string local path 
	*
	* @param string remote path
	*
	* @param string transfer mode : FTP_ASCII or FTP_BINARY or auto
	*
	* @param int permission
	*
	* @return boolean
  */
	function upload($localpath = '',$rempath = '' , $mode = 'auto' , $permission = NULL)
	{
		if(!$this->_connectid)	
		{
			return false;	
		}
		if($mode == 'auto')
		{
			$ext = $this->_getext($localpath);
			$mode = $this->_setext($ext);	
		}
		$mode = ($mode == 'ascii') ? FTP_ASCII : FTP_BINARY;
		if(FALSE === (@ftp_put($this->_connectid,$rempath,$localpath,$mode)))
		{
			return false;		
		}
		if(!is_null($permission))
		{
			if(FALSE === (@ftp_chmod($this->_connectid, (int)$permission, $rempath)))
			{
				return false;	
			}
		}		
	}
  /*
  *
  * @Download File 
  *
	* @param string local path 
	*
	* @param string remote path
	*
	* @param string transfer mode : FTP_ASCII or FTP_BINARY or auto
	*
	* @return boolean
  */
	function download($localpath = '',$rempath = '' , $mode = 'auto')
	{
		if(!$this->_connectid)	
		{
			return false;	
		}
		if($mode == 'auto')
		{
			$ext = $this->_getext($localpath);
			$mode = $this->_setext($ext);	
		}
		$mode = ($mode == 'ascii') ? FTP_ASCII : FTP_BINARY;
		if(FALSE === (@ftp_get($this->_connectid,$localpath,$rempath,$mode)))
		{
			return false;	
		}				
	}
  /*
  *
  * @Rename File 
  *
	* @param string old file name
	*
	* @param string new file name
	*
	* @return boolean
  */
	function rename($oldfile,$newfile)
	{
		if(!$this->_connectid)	
		{
			return false;	
		}
		if(FALSE === (@ftp_rename($this->_connectid,$oldfile,$newfile)))
		{
			return false;	
		}
	}
  /*
  *
  * @move File 
  *
	* @param string old address file
	*
	* @param string new address file
	*
	* @return boolean
  */
	function move($oldfile,$newfile)
	{
		$this->rename($oldfile,$newfile);	
	}
  /*
  *
  * @delete File 
  *
	* @param string address file
	*
	* @return boolean
  */
	function deletefile($filepath)
	{
		if(!$this->_isconnect())
		{
			return false;	
		}
		if(FALSE === (@ftp_delete($this->_connectid,$filepath)))
		{
			return false;
		}
	}
  /*
  *
  * @delete dir 
  *
	* @param string address dir
	*
	* @return boolean
  */
	function deletedir($dirpath)
	{
		if(!$this->_isconnect())
		{
			return false;	
		}
		$list = $this->listfile($dirpath);
		if($list !== FALSE && count($list) > 0)
		{
			foreach($list as $item)
			{
				if(! @ftp_delete($this->_connectid,$item))
				{
					$this->deletedir($item);	
				}
			}
		}
		if(FALSE === (@ftp_rmdir($this->_connectid,$dirpath)))
		{
			return false;	
		}
					
	}
  /*
  *
  * @list File 
  *
	* @param string path
	*
	* @return boolean
  */
	function listfile($path)
	{
		if(!$this->_isconnect())
		{
			return false;
		}
		return ftp_nlist($this->_connectid,$path);			
	}
  /*
  *
  * @close connect ftp server 
  */
	function close()
	{
		if(!$this->_isconnect())
		{
			return false;	
		}
		@ftp_close($this->_connectid);
	}
  /*
  *
  * @get extension file 
  *
	* @param string address file
	*
	* @return string
  */
	function _getext($filename)
	{
		$e = explode('.',$filename);
		return end($e);	
	}
  /*
  *
  * @set transfer FTP_ASCII or FTP_BINARY
  *
	* @param string extension file
	*
	* @return string
  */
	function _setext($ext)
	{
		$txt_array = array('txt','text','php','phps','php4','js','css','htm','html','phtml','shtml','log','xml');
		return (in_array($ext,$txt_array)) ? FTP_ASCII : FTP_BINARY;
	}
	
}

?>

مثال :
PHP:
<?php
require_once('ftp.lib.php');
$ftp = new ftp;
$ftp->hostname = 'ftp.example.com'; 
$ftp->username = 'username'; 
$ftp->password = 'password'; 
$ftp->port = 21;
$ftp->connect();
$file = $ftp->listfile('/wwwroot');
print_r($file);
?>

امیدوارم این کلاس در پروژه های شما مورد استفاده قرار بگیرد
با تشکر از دوستان مجید آنلاینی که کمک بزرگی به من کرده اند
 
آخرین ویرایش:

جدیدترین ارسال ها

بالا