کدوم کد سرور رو چک میکنه

شروع موضوع توسط Mohammad1980 ‏18 می 2014 در انجمن Action Script 3

 1. Mohammad1980

  Mohammad1980 New Member

  ارسال‌ها:
  8
  تشکر شده:
  0
  امتیاز دستاورد:
  1
  سلام دوستان<br>من یک بازی فلش دارم که وقتی میخواد لود بشه چک میکنه و میگه به سرور متصل نیستی و نمیگذاره بازی لود بشه. در صورتی که بازی به صورت آفلاین هست. اما چون از سایت دانلود شده اجازه اجراش رو نمیده . من کدهای اکشن رو در آوردم .ممنون میشم یکی از دوستان کمک کنه بگه کدوم کد کار چک کردن رو انجام میده تا با حذف اون کد بتونم بازی رو اجرا کنم. لطفا کمک کنید  Action script...


  // [onClipEvent of sprite 32 in frame 1]
  onClipEvent (construct)
  {
  account = "";
  autoTrack = false;
  charSet = "";
  configURL = "";
  dc = "d1";
  debugTracking = false;
  moduleMediaVariables = {};
  moduleMediaVariables.playerName = "";
  moduleMediaVariables.trackVars = "None";
  moduleMediaVariables.trackEvents = "None";
  moduleMediaVariables.trackWhilePlaying = false;
  moduleMediaVariables.trackMilestones = "";
  moduleMediaVariables.trackSeconds = "";
  moduleMediaVariables.autoTrack = false;
  mobile = false;
  movieID = "";
  otherVariables = {};
  otherVariables.dynamicVariablePrefix = "";
  otherVariables.visitorID = "";
  otherVariables.visitorMigrationKey = "";
  otherVariables.visitorMigrationServer = "";
  otherVariables.visitorMigrationServerSecure = "";
  otherVariables.cookieDomainPeriods = "";
  otherVariables.cookieLifetime = "";
  otherVariables.currencyCode = "";
  otherVariables.purchaseID = "";
  otherVariables.variableProvider = "";
  otherVariables.channel = "";
  otherVariables.server = "";
  otherVariables.pageType = "";
  otherVariables.transactionID = "";
  otherVariables.events = "";
  otherVariables.products = "";
  otherVariables.campaign = "";
  otherVariables.state = "";
  otherVariables.zip = "";
  otherVariables.hier1 = "";
  otherVariables.hier2 = "";
  otherVariables.hier3 = "";
  otherVariables.hier4 = "";
  otherVariables.hier5 = "";
  otherVariables.list1 = "";
  otherVariables.list2 = "";
  otherVariables.list3 = "";
  otherVariables.prop1 = "";
  otherVariables.eVar1 = "";
  otherVariables.prop2 = "";
  otherVariables.eVar2 = "";
  otherVariables.prop3 = "";
  otherVariables.eVar3 = "";
  otherVariables.prop4 = "";
  otherVariables.eVar4 = "";
  otherVariables.prop5 = "";
  otherVariables.eVar5 = "";
  otherVariables.prop6 = "";
  otherVariables.eVar6 = "";
  otherVariables.prop7 = "";
  otherVariables.eVar7 = "";
  otherVariables.prop8 = "";
  otherVariables.eVar8 = "";
  otherVariables.prop9 = "";
  otherVariables.eVar9 = "";
  otherVariables.prop10 = "";
  otherVariables.eVar10 = "";
  otherVariables.prop11 = "";
  otherVariables.eVar11 = "";
  otherVariables.prop12 = "";
  otherVariables.eVar12 = "";
  otherVariables.prop13 = "";
  otherVariables.eVar13 = "";
  otherVariables.prop14 = "";
  otherVariables.eVar14 = "";
  otherVariables.prop15 = "";
  otherVariables.eVar15 = "";
  otherVariables.prop16 = "";
  otherVariables.eVar16 = "";
  otherVariables.prop17 = "";
  otherVariables.eVar17 = "";
  otherVariables.prop18 = "";
  otherVariables.eVar18 = "";
  otherVariables.prop19 = "";
  otherVariables.eVar19 = "";
  otherVariables.prop20 = "";
  otherVariables.eVar20 = "";
  otherVariables.prop21 = "";
  otherVariables.eVar21 = "";
  otherVariables.prop22 = "";
  otherVariables.eVar22 = "";
  otherVariables.prop23 = "";
  otherVariables.eVar23 = "";
  otherVariables.prop24 = "";
  otherVariables.eVar24 = "";
  otherVariables.prop25 = "";
  otherVariables.eVar25 = "";
  otherVariables.prop26 = "";
  otherVariables.eVar26 = "";
  otherVariables.prop27 = "";
  otherVariables.eVar27 = "";
  otherVariables.prop28 = "";
  otherVariables.eVar28 = "";
  otherVariables.prop29 = "";
  otherVariables.eVar29 = "";
  otherVariables.prop30 = "";
  otherVariables.eVar30 = "";
  otherVariables.prop31 = "";
  otherVariables.eVar31 = "";
  otherVariables.prop32 = "";
  otherVariables.eVar32 = "";
  otherVariables.prop33 = "";
  otherVariables.eVar33 = "";
  otherVariables.prop34 = "";
  otherVariables.eVar34 = "";
  otherVariables.prop35 = "";
  otherVariables.eVar35 = "";
  otherVariables.prop36 = "";
  otherVariables.eVar36 = "";
  otherVariables.prop37 = "";
  otherVariables.eVar37 = "";
  otherVariables.prop38 = "";
  otherVariables.eVar38 = "";
  otherVariables.prop39 = "";
  otherVariables.eVar39 = "";
  otherVariables.prop40 = "";
  otherVariables.eVar40 = "";
  otherVariables.prop41 = "";
  otherVariables.eVar41 = "";
  otherVariables.prop42 = "";
  otherVariables.eVar42 = "";
  otherVariables.prop43 = "";
  otherVariables.eVar43 = "";
  otherVariables.prop44 = "";
  otherVariables.eVar44 = "";
  otherVariables.prop45 = "";
  otherVariables.eVar45 = "";
  otherVariables.prop46 = "";
  otherVariables.eVar46 = "";
  otherVariables.prop47 = "";
  otherVariables.eVar47 = "";
  otherVariables.prop48 = "";
  otherVariables.eVar48 = "";
  otherVariables.prop49 = "";
  otherVariables.eVar49 = "";
  otherVariables.prop50 = "";
  otherVariables.eVar50 = "";
  pageName = "";
  pageURL = "";
  trackClickMap = false;
  trackingServer = "";
  trackingServerBase = "2o7.net";
  trackingServerSecure = "";
  trackLocal = true;
  trackOnLoad = false;
  useExternalVariables = false;
  visitorNamespace = "";
  }


  // [onClipEvent of sprite 88 in frame 2]
  onClipEvent (load)
  {
  setProperty("", _visible, false);
  }


  // [onClipEvent of sprite 419 in frame 4]
  onClipEvent (enterFrame)
  {
  engineLoop();
  }


  // [onClipEvent of sprite 479 in frame 5]
  onClipEvent (load)
  {
  blurstart = 5;
  setProperty("", _alpha, 25);
  }


  // [onClipEvent of sprite 340 in frame 5]
  onClipEvent (enterFrame)
  {
  _root.scoreScreenCounter();
  }


  // [Action in Frame 1]
  switchbtn.onRelease = function ()
  {
  _root.getURL("play_frame_hm.html");
  };


  function configActionSource()
  {
  s.referrer = "adultswim.com";
  s.account = "adultswimsocialgamesext";
  s.server = "Facebook";
  s.channel = "Games";
  s.pageName = "Robot Unicorn Attack - Game Play";
  s.pageURL = "";
  s.charSet = "ISO-8859-1";
  s.currencyCode = "USD";
  s.trackClickMap = true;
  s.movieID = "";
  s.debugTracking = true;
  s.trackLocal = false;
  s.visitorNamespace = "adultswim";
  s.trackingServer = "stats.adultswim.com";
  } // End of the function
  function doOmniture()
  {
  flash.external.ExternalInterface.call("refeshAds", _global.eVar);
  s.trackLink(_root._url, "o", _global.eVar);
  } // End of the function
  configActionSource();
  s.prop1 = "robot unicorn attack";
  _global.eVar = "game_plays";


  stop ();


  // [Action in Frame 2]
  function hideMuteButtons()
  {
  buttonMusic._visible = false;
  buttonSound._visible = false;
  } // End of the function
  function showMuteButtons()
  {
  buttonMusic._visible = true;
  buttonSound._visible = true;
  } // End of the function
  function toggleMusicMute()
  {
  if (!isAllMute)
  {
  _root.debugField.text = _root.debugField.text + " mm1 ";
  if (!isMusicMute)
  {
  _root.debugField.text = _root.debugField.text + " mm2 ";
  flash.external.ExternalInterface.call("createCookie", "museMute", "on", "30");
  so.data.muteMusic = "1";
  isMusicMute = true;
  stopAllSounds ();
  _root.musicShell.gotoAndPlay(8);
  buttonMusic.gotoAndStop(2);
  }
  else
  {
  _root.debugField.text = _root.debugField.text + " mm3 ";
  flash.external.ExternalInterface.call("createCookie", "museMute", "off", "30");
  so.data.muteMusic = "0";
  isMusicMute = false;
  buttonMusic.gotoAndStop(1);
  stopAllSounds ();
  if (_root._currentframe <= 2)
  {
  _root.musicShell.gotoAndPlay(1);
  }
  else
  {
  _root.musicShell.gotoAndPlay(5);
  } // end else if
  } // end else if
  }
  else
  {
  _root.debugField.text = _root.debugField.text + " mm4 ";
  buttonMusic.gotoAndStop(2);
  } // end else if
  } // End of the function
  function toggleAllMute()
  {
  if (!isAllMute)
  {
  flash.external.ExternalInterface.call("createCookie", "allMute", "on", "30");
  so.data.muteAll = "1";
  isAllMute = true;
  buttonSound.gotoAndStop(2);
  stopAllSounds ();
  var _loc2 = new Sound(_root);
  _loc2.setVolume(0);
  isMusicMute = false;
  toggleMusicMute();
  }
  else
  {
  flash.external.ExternalInterface.call("createCookie", "allMute", "off", "30");
  so.data.muteAll = "0";
  isAllMute = false;
  buttonSound.gotoAndStop(1);
  _loc2 = new Sound(_root);
  _loc2.setVolume(100);
  isMusicMute = true;
  toggleMusicMute();
  } // end else if
  } // End of the function
  var so = SharedObject.getLocal("rua", "/");
  so.data.isHM = "2";
  var isMusicMute = false;
  var isAllMute = false;
  var exMuseMute = flash.external.ExternalInterface.call("readCookie", "museMute");
  var exAllMute = flash.external.ExternalInterface.call("readCookie", "allMute");
  var soAllMute = so.data.muteAll == "1";
  var soMuseMute = so.data.muteMusic == "1";
  if (exAllMute == "on" || soAllMute)
  {
  toggleAllMute();
  }
  else if (exMuseMute == "on" || soMuseMute)
  {
  toggleMusicMute();
  } // end else if


  var tourney = new com.thup.ruafb.Tourney();


  System.security.allowDomain("*");
  var cr = new Array();
  cr[0] = 6412456;
  cr[1] = 741245;
  cr[2] = 18150618;


  function setHighScores()
  {
  endOK = 1;
  for (count = 1; count <= 5; count++)
  {
  if (HUDfinalScore > highScores[count])
  {
  scoreNum = count;
  for (count2 = 5; count2 > scoreNum; count2--)
  {
  highScores[count2] = highScores[count2 - 1];
  } // end of for
  highScores[count] = HUDfinalScore;
  finalbox["scorebox" + count].gotoAndPlay(2);
  count = 6;
  } // end if
  } // end of for
  for (count = 1; count <= 5; count++)
  {
  finalbox["score" + count].scoreText = highScores[count];
  } // end of for
  } // End of the function
  function deleteScores()
  {
  for (count = 1; count <= 5; count++)
  {
  this["highScore" + count] = 6000 - 1000 * count;
  } // end of for
  highScores = new Array(0, highScore1, highScore2, highScore3, highScore4, highScore5);
  highScoreNames = new Array("com", "com", "com", "com", "com");
  highScoresXX = new Array(0, 0, 0, 0, 0);
  } // End of the function
  var var1 = 0;
  var var3 = 2772;
  cmpSetObj.var1 = var1;
  cmpSetObj.var3 = var3;
  mccm.onPress = function ()
  {
  };
  for (count = 1; count <= 5; count++)
  {
  this["highScore" + count] = 6000 - 1000 * count;
  } // end of for
  if (highScores[5] <= 1000)
  {
  highScores = new Array(0, highScore1, highScore2, highScore3, highScore4, highScore5);
  highScoreNames = new Array("com", "com", "com", "com", "com");
  highScoresXX = new Array(0, 0, 0, 0, 0);
  } // end if


  _root.zDown = false;
  _root.xDown = false;
  keyCatcher.onKeyDown = function ()
  {
  if (String.fromCharCode(Key.getAscii()) == "Z" || String.fromCharCode(Key.getAscii()) == "z")
  {
  _root.zDown = true;
  }
  else if (String.fromCharCode(Key.getAscii()) == "X" || String.fromCharCode(Key.getAscii()) == "x")
  {
  _root.xDown = true;
  } // end else if
  };
  keyCatcher.onKeyUp = function ()
  {
  if (String.fromCharCode(Key.getAscii()) == "Z" || String.fromCharCode(Key.getAscii()) == "z")
  {
  _root.zDown = false;
  }
  else if (String.fromCharCode(Key.getAscii()) == "X" || String.fromCharCode(Key.getAscii()) == "x")
  {
  _root.xDown = false;
  } // end else if
  };
  Key.addListener(keyCatcher);


  function F_engineLoop()
  {
  if (this.player.dead != 1)
  {
  this.movePlayer();
  this.checkDiamonds();
  } // end if
  _root.pointArt.pointText = _root.HUDscore;
  if (_root.pointArt._xscale > 100)
  {
  _root.pointArt._xscale = _root.pointArt._xscale - 1;
  _root.pointArt._yscale = _root.pointArt._xscale;
  } // end if
  _root.setCamera();
  } // End of the function
  function F_checkDot(dotName)
  {
  tempDot = this["dot" + dotName];
  colliderx = tempDot._x;
  collidery = tempDot._y;
  var _loc3 = {x: colliderx, y: collidery};
  this.localToGlobal(_loc3);
  dotHit = 0;
  for (count = 1; count < 3; count++)
  {
  if (_root.engine.world["building" + count].solid.hitTest(_loc3.x, _loc3.y, true))
  {
  dotHit = 1;
  } // end if
  } // end of for
  if (dotHit)
  {
  return (1);
  }
  else
  {
  return (0);
  } // end else if
  } // End of the function
  function F_checkDiamonds()
  {
  if (this.world.building1.diamond._visible == true)
  {
  if (this.world.building1.diamond._currentframe == 1)
  {
  if (this.player.hitbox.hitTest(this.world.building1.diamond.hitbox))
  {
  if (this.player.animState == "charge" || this.player.chargeEndTime > 0)
  {
  this.world.building1.diamond.gotoAndStop(2);
  _root.cameraShake = 4;
  _root.enemyCombo = _root.enemyCombo + 1;
  _root.showPoints("Big", 1);
  _root.HUDscore = _root.HUDscore + starPoints * _root.enemyCombo;
  _root.pointArt._xscale = _root.pointArt._xscale + _root.enemyCombo * 4;
  }
  else
  {
  this.world.building1.diamond._x = this.world.building1.diamond._x + 15;
  this.world.building1.diamond._rotation = this.world.building1.diamond._rotation + 10;
  this.player.art.metalHit.gotoAndStop(2);
  _root.deathStyle = 3;
  this.player.deathTime(1);
  } // end else if
  }
  else if (this.world.building1.diamond.hitbox.hitTest(this.butterflybox))
  {
  _root.diamondCombo = 0;
  this.world.building1.diamond._visible = false;
  } // end if
  } // end if
  } // end else if
  if (this.world.building2.diamond._visible == true)
  {
  if (this.world.building2.diamond._currentframe == 1)
  {
  if (this.player.hitbox.hitTest(this.world.building2.diamond.hitbox))
  {
  if (this.player.animState == "charge" || this.player.chargeEndTime > 0)
  {
  this.world.building2.diamond.gotoAndStop(2);
  _root.cameraShake = 4;
  _root.HUDdiamonds = _root.HUDdiamonds + 1;
  _root.enemyCombo = _root.enemyCombo + 1;
  _root.showPoints("Big", 2);
  _root.HUDscore = _root.HUDscore + starPoints * _root.enemyCombo;
  _root.pointArt._xscale = _root.pointArt._xscale + _root.enemyCombo * 4;
  }
  else
  {
  this.world.building2.diamond._x = this.world.building2.diamond._x + 15;
  this.world.building2.diamond._rotation = this.world.building2.diamond._rotation + 10;
  this.player.art.metalHit.gotoAndStop(2);
  _root.deathStyle = 3;
  this.player.deathTime(1);
  } // end else if
  }
  else if (this.world.building2.diamond.hitbox.hitTest(this.butterflybox))
  {
  _root.diamondCombo = 0;
  this.world.building2.diamond._visible = false;
  } // end if
  } // end if
  } // end else if
  if (this.world.building1.butterfly._currentframe == 1)
  {
  if (this.world.building1.butterfly._visible)
  {
  this.world.building1.butterfly._x = this.world.building1.butterfly._x + 3;
  if (this.player.hitbox.hitTest(this.world.building1.butterfly.art.wings))
  {
  this.world.building1.butterfly.gotoAndStop(2);
  _root.butterflyCombo = _root.butterflyCombo + 1;
  this.player.colorUp = 3;
  _root.HUDscore = _root.HUDscore + butterPoints * _root.butterflyCombo;
  _root.pointArt._xscale = _root.pointArt._xscale + _root.butterflyCombo * 2;
  _root.showPoints("Small", 1);
  } // end if
  if (this.world.building1.butterfly.hitbox.hitTest(this.butterflybox))
  {
  if (this.world.building1.butterfly._currentframe == 1)
  {
  _root.butterflyCombo = 0;
  } // end if
  } // end if
  } // end if
  } // end if
  if (this.world.building2.butterfly._currentframe == 1)
  {
  if (this.world.building2.butterfly._visible)
  {
  this.world.building2.butterfly._x = this.world.building2.butterfly._x + 3;
  if (this.player.hitbox.hitTest(this.world.building2.butterfly.art.wings))
  {
  this.world.building2.butterfly.gotoAndStop(2);
  _root.butterflyCombo = _root.butterflyCombo + 1;
  this.player.colorUp = 3;
  _root.HUDscore = _root.HUDscore + butterPoints * _root.butterflyCombo;
  _root.pointArt._xscale = _root.pointArt._xscale + _root.butterflyCombo * 2;
  _root.showPoints("Small", 2);
  } // end if
  if (this.world.building2.butterfly.hitbox.hitTest(this.butterflybox))
  {
  if (this.world.building2.butterfly._currentframe == 1)
  {
  _root.butterflyCombo = 0;
  } // end if
  } // end if
  } // end if
  } // end if
  if (enemyCombo > bestStarCombo)
  {
  bestStarCombo = enemyCombo;
  } // end if
  if (butterflyCombo > bestFairyCombo)
  {
  bestFairyCombo = butterflyCombo;
  } // end if
  } // End of the function
  function F_checkOddLanding(landDirection)
  {
  if (checkDot("BottomRoot"))
  {
  for (count = 1; count < 10; count++)
  {
  if (checkDot("BottomStick") == 0)
  {
  travely(1);
  continue;
  } // end if
  count = 10;
  } // end of for
  }
  else
  {
  for (count = 1; count < 10; count++)
  {
  if (checkDot("BottomStick") == 0)
  {
  setProperty("", _x, _x + 1 * landDirection);
  continue;
  } // end if
  applyGravity = 0;
  touchGround = 1;
  count = 10;
  } // end of for
  } // end else if
  } // End of the function
  function F_travelx(movex)
  {
  this._x = this._x + movex;
  } // End of the function
  function F_travely(movey)
  {
  this._y = this._y + movey;
  } // End of the function
  function F_moveWorldx(movex)
  {
  for (count = 1; count < 3; count++)
  {
  if (count == 1)
  {
  otherBuilding = this.world.building2;
  }
  else
  {
  otherBuilding = this.world.building1;
  } // end else if
  building = this.world["building" + count];
  building._x = building._x - movex;
  _root.HUDscore = _root.HUDscore + int(movex / 8);
  if (_root.HUDscore > 5000)
  {
  if (dolphinLevel == 1)
  {
  dolphinLevel = 2;
  dolphins.gotoAndStop(2);
  } // end if
  } // end if
  if (_root.HUDscore > 10000)
  {
  if (dolphinLevel == 2)
  {
  dolphinLevel = 3;
  dolphins.gotoAndStop(3);
  } // end if
  } // end if
  if (_root.HUDscore > 15000)
  {
  if (dolphinLevel == 3)
  {
  dolphinLevel = 4;
  dolphins.gotoAndStop(4);
  } // end if
  } // end if
  if (_root.HUDscore > 20000)
  {
  if (dolphinLevel == 4)
  {
  dolphinLevel = 5;
  dolphins.gotoAndStop(5);
  } // end if
  } // end if
  if (_root.HUDscore > 25000)
  {
  if (dolphinLevel == 5)
  {
  dolphinLevel = 6;
  dolphins.gotoAndStop(6);
  } // end if
  } // end if
  if (_root.HUDscore > 30000)
  {
  if (dolphinLevel == 6)
  {
  dolphinLevel = 7;
  dolphins.gotoAndStop(7);
  } // end if
  } // end if
  if (building.diamond._visible)
  {
  _root["diamondEdgeTime" + count] = int(engine._x - 640 + building._x + building.diamond._x) / 20;
  diamondTriggerTime = 25 + (movex - 14) / 1.500000;
  if (_root["diamondSpawn" + count] != 1 && _root["diamondEdgeTime" + count] < diamondTriggerTime)
  {
  _root["diamondSpawn" + count] = 1;
  building.diamond.starSpawn.gotoAndPlay(2);
  _root.starTest.gotoAndPlay(2);
  } // end if
  } // end if
  if (building._x < -1500)
  {
  movexBuilding = int(movex / 1.500000);
  if (movexBuiling > 20)
  {
  movexBuilding = 20;
  } // end if
  building.gotoAndStop(random(movexBuilding) + 1);
  building.solid._visible = false;
  building.bloomArt.gotoAndStop(building._currentframe);
  building._x = otherBuilding._x + otherBuilding._width / 2 + building._width / 2 + 400 + movex * 8 + random(100);
  building._y = 300 + random(100);
  _root["diamondSpawn" + count] = 0;
  if (random(movex - 10) > 2)
  {
  building.diamond._visible = true;
  if (building.diamond._currentframe == 1)
  {
  _root.enemyCombo = 0;
  } // end if
  building.diamond.gotoAndStop(1);
  targetnum = random(2) + 2;
  targetdot = building["dot" + targetnum];
  building.diamond._x = targetdot._x;
  building.diamond._y = targetdot._y;
  }
  else
  {
  building.diamond._visible = false;
  } // end else if
  building.butterfly.gotoAndStop(1);
  targetdot = building.dot1;
  building.butterfly._x = targetdot._x - (400 + movex * 2);
  building.butterfly._y = targetdot._y - 150 + random(30);
  } // end if
  building = this.world["backa" + count];
  building._x = building._x - movex / 2;
  building._y = 500 - this._y / 2;
  if (building._x < -700)
  {
  building._x = building._x + (1400 + random(100));
  buidling.inside._y = -50 + random(100);
  if (random(2) == 0)
  {
  building._xscale = building._xscale * -1;
  } // end if
  } // end if
  building = this.world["backb" + count];
  building._x = building._x - movex / 8;
  building._y = 500 - this._y / 1.500000;
  if (building._x < -700)
  {
  building._x = building._x + (1400 + random(100));
  buidling.inside._y = -25 + random(50);
  if (random(2) == 0)
  {
  building._xscale = building._xscale * -1;
  } // end if
  } // end if
  } // end of for
  } // End of the function
  function setCamera()
  {
  if (engine.player.dead != 1)
  {
  engine._y = engine._y - (playerPointy - 200) / 10;
  if (engine._y < 0)
  {
  engine._y = 0;
  } // end if
  } // end if
  if (cameraShake > 0)
  {
  engine._y = engine._y + random(cameraShake * 3) * cameraShakeDir;
  engine._x = engine._x + random(cameraShake * 3) * cameraShakeDir;
  cameraShakeDir = cameraShakeDir * -1;
  cameraShake = cameraShake - 0.100000;
  }
  else
  {
  cameraShake = 0;
  } // end else if
  if (engine._x > 321)
  {
  engine._x = engine._x - 0.250000;
  }
  else if (engine._x < 319)
  {
  engine._x = engine._x + 0.250000;
  } // end else if
  } // End of the function
  function showPoints(psize, pnum)
  {
  pointFX = _root["points" + psize];
  fxy = _root.engine._y + (_root.engine.player._y - 10);
  with (pointFX)
  {
  _visible = true;
  gotoAndPlay(2);
  _x = 100;
  _y = fxy;
  } // End of with
  } // End of the function
  function dashWarning()
  {
  if (dashWarn < 3)
  {
  dashWarn = dashWarn + 1;
  dashText.gotoAndPlay(2);
  } // end if
  } // End of the function


  function F_movePlayer()
  {
  with (engine.player)
  {
  if (dropTime > 0)
  {
  dropTime = dropTime - 1;
  } // end if
  if (airChargeMeter < 100)
  {
  airChargeMeter = airChargeMeter + 1;
  } // end if
  _root.rainbowBar._xscale = airChargeMeter - 30;
  if (_root.rainbowBar._xscale < 0)
  {
  _root.rainbowBar._xscale = 0;
  } // end if
  prevAnimState = animState;
  rot4 = rot3;
  rot3 = rot2;
  rot2 = rot1;
  rot1 = rotationTarget;
  rotationTarget = 0;
  art._rotation = (rot1 + rot2 + rot3 + rot4) / 4;
  if (art._rotation > 20)
  {
  art._rotation = 20;
  }
  else if (art._rotation < -20)
  {
  art._rotation = -20;
  } // end else if
  if (_root.xDown || Key.isDown(_root.p1r) || Key.isDown(_root.p1rCase))
  {
  if (chargeCoolDown > 20)
  {
  if (airChargeMeter > 40)
  {
  _y = _y - 8;
  airChargeMeter = airChargeMeter - 70;
  chargeOffset = 15;
  airCharged = 1;
  airChargeCount = airChargeCount + 1;
  chargeCoolDown = 0;
  applyGravity = 0;
  animState = "charge";
  art.blurMe(30, 0);
  colorUp = 4;
  art.colorMe(colorUp, colorUp, colorUp);
  } // end if
  } // end if
  } // end if
  if (chargeCoolDown < 21)
  {
  chargeCoolDown = chargeCoolDown + 1;
  } // end if
  if (chargeEndTime > 0)
  {
  chargeEndTime = chargeEndTime - 1;
  } // end if
  if (animState != "charge")
  {
  if (_root.zDown || Key.isDown(_root.p1u) || Key.isDown(_root.p1uCase))
  {
  if (applyGravity == 0 || dropTime > 0 || jumpNum == 0)
  {
  if (!upPress)
  {
  art.sparkleSound.gotoAndStop(2);
  jumpNum = 1;
  dropTime = 0;
  touchGround = 0;
  applyGravity = 1;
  thrusty = jumpVel;
  gravity = 0;
  colorUp = 2;
  airCharged = 0;
  animState = "jump";
  } // end if
  }
  else
  {
  if (!upPress && gravity > 6)
  {
  if (jumpNum == 1)
  {
  art.jumpanim.rainbow.gotoAndStop(2);
  jumpNum = 2;
  applyGravity = 1;
  thrusty = jumpVel;
  gravity = 2;
  animState = "jump";
  colorUp = 3;
  art.colorMe(colorUp, colorUp, colorUp);
  } // end if
  } // end if
  gravity = gravity - 0.750000;
  } // end else if
  upPress = 1;
  }
  else
  {
  upPress = 0;
  } // end if
  } // end else if
  speedx = maxspeedx;
  _root.engine.moveWorldx(speedx);
  if (maxspeedx < 50)
  {
  maxspeedx = maxspeedx + 0.010000;
  } // end if
  _root.testVar6 = maxspeedx;
  _x = (speedx - 14) / 2 - 260 + offsetx;
  if (offsetx > 0)
  {
  offsetx = offsetx - 5;
  }
  else
  {
  offsetx = 0;
  } // end else if
  if (applyGravity && animState != "charge")
  {
  fallSpeed = thrusty - gravity;
  if (fallSpeed > 10)
  {
  fallSpeed = 10;
  } // end if
  travely(-fallSpeed);
  gravity = gravity + 1.200000;
  } // end if
  touchCeiling = 0;
  if (checkDot("Top"))
  {
  touchCeiling = 1;
  for (count = 1; count < 20; count++)
  {
  if (checkDot("Top"))
  {
  travely(1);
  continue;
  } // end if
  count = 21;
  } // end of for
  } // end if
  if (checkDot("Bottom"))
  {
  touchGround = 1;
  for (count = 1; count < 20; count++)
  {
  if (checkDot("Bottom"))
  {
  travely(-1);
  rotationTarget = rotationTarget - (rotationStep + 1);
  continue;
  } // end if
  count = 21;
  } // end of for
  } // end if
  if (checkDot("Right"))
  {
  _root.deathStyle = 2;
  deathTime(1);
  return (0);
  } // end if
  if (applyGravity)
  {
  art._rotation = 0;
  rotationTarget = 0;
  if (checkDot("TopRight"))
  {
  touchCeiling = 1;
  while (checkDot("TopRight"))
  {
  travely(1);
  } // end while
  } // end if
  if (checkDot("BottomLeft"))
  {
  if (gravity > thrusty)
  {
  if (touchGround == 0)
  {
  checkOddLanding(-1);
  } // end if
  } // end if
  if (touchGround == 0)
  {
  while (checkDot("BottomLeft"))
  {
  travely(-1);
  } // end while
  } // end if
  } // end if
  if (checkDot("BottomRight"))
  {
  if (gravity > thrusty)
  {
  if (touchGround == 0)
  {
  checkOddLanding(1);
  } // end if
  } // end if
  if (touchGround == 0)
  {
  while (checkDot("BottomRight"))
  {
  travely(-1);
  } // end while
  } // end if
  } // end if
  } // end if
  if (touchCeiling)
  {
  if (applyGravity)
  {
  thrusty = thrusty / 2;
  } // end if
  } // end if
  if (touchGround)
  {
  applyGravity = 0;
  gravity = 0;
  if (animState != "charge")
  {
  animState = "run";
  airCharged = 0;
  airChargeCount = 0;
  } // end if
  if (applyGravity == 0 && animState != "charge")
  {
  if (checkDot("BottomRoot"))
  {
  for (count = 1; count < 10; count++)
  {
  if (checkDot("BottomStick") == 0)
  {
  travely(1);
  rotationTarget = rotationTarget + rotationStep;
  continue;
  } // end if
  count = 10;
  } // end of for
  } // end if
  } // end if
  if (animState != "charge")
  {
  if (checkDot("BottomStick") == 0)
  {
  if (checkDot("BottomRightStick") == 0)
  {
  if (checkDot("BottomLeftStick") == 0)
  {
  touchGround = 0;
  airCharged = 0;
  dropTime = 10;
  jumpNum = 1;
  applyGravity = 1;
  thrusty = jumpVel;
  gravity = jumpVel;
  animState = "jump";
  } // end if
  } // end if
  } // end if
  } // end if
  } // end if
  var playerPoint = {x: _x, y: _y};
  this.localToGlobal(playerPoint);
  _root.playerPointx = playerPoint.x + 300;
  _root.playerPointy = playerPoint.y;
  if (colorUp > 1.200000)
  {
  colorUp = colorUp - 0.100000;
  art.colorMe(colorUp, colorUp, colorUp);
  } // end if
  if (_y < -600)
  {
  _y = -600;
  } // end if
  if (this.dead != 1)
  {
  art.gotoAndStop(animState);
  if (animState == "run")
  {
  if (prevAnimState != "run")
  {
  airChargeMeter = 100;
  art.runanim.gotoAndStop(200);
  } // end if
  jumpNum = 0;
  prevAnimFrame = animFrame;
  animFrame = art.runanim._currentframe;
  art.runanim.gotoAndStop(animFrame + int(speedx * 2));
  if (animFrame > 450)
  {
  art.runanim.gotoAndStop(animFrame - 450);
  } // end if
  if (prevAnimFrame < 90 && animFrame > 90)
  {
  art.gallopSounds.gotoAndStop(2);
  } // end if
  if (prevAnimFrame < 150 && animFrame > 150)
  {
  art.gallopSounds.gotoAndStop(3);
  } // end if
  if (prevAnimFrame < 180 && animFrame > 180)
  {
  art.gallopSounds.gotoAndStop(4);
  } // end if
  }
  else if (animState == "jump")
  {
  art.jumpanim.gotoAndStop(int(gravity * 8.750000));
  }
  else if (animState == "charge")
  {
  _root.engine.moveWorldx(speedx / 2);
  offsetx = offsetx + chargeOffset;
  chargeOffset = chargeOffset - 1;
  if (chargeOffset < 0)
  {
  chargeOffset = 0;
  } // end if
  } // end else if
  } // end else if
  if (_y > 700)
  {
  _root.deathStyle = 1;
  deathTime(1);
  } // end if
  } // End of with
  } // End of the function
  function F_endCharge()
  {
  with (engine.player)
  {
  touchGround = 0;
  if (jumpNum == 0)
  {
  dropTime = 10;
  }
  else
  {
  jumpNum = 1;
  } // end else if
  chargeEndTime = 10;
  applyGravity = 1;
  thrusty = jumpVel;
  gravity = jumpVel;
  animState = "jump";
  art.gotoAndStop("jump");
  art.jumpanim.gotoAndStop(int(gravity * 8.750000));
  } // End of with
  } // End of the function
  function F_deathTime(deathMethod)
  {
  this.dead = 1;
  lives.nextFrame();
  if (deathMethod == 1)
  {
  this.art.gotoAndStop("deathExplode");
  _root.cameraShake = 6;
  }
  else if (deathMethod == 2)
  {
  this.art.gotoAndStop("deathFall");
  } // end else if
  } // End of the function


  function initialize()
  {
  setProperty("", _quality, "medium");
  _root.p1u = 90;
  _root.p1uCase = 122;
  _root.p1d = 83;
  _root.p1l = 65;
  _root.p1r = 88;
  _root.p1rCase = 120;
  _root.p1ps = 32;
  _root.score = 0;
  _root.HUDscore = 0;
  _root.HUDdiamonds = 0;
  _root.HUDbutterflies = 0;
  _root.HUDfinalScore = 0;
  _root.cameraShakeDir = 1;
  _root.cameraShake = 0;
  _root.butterflyCombo = 0;
  _root.enemyCombo = 1;
  _root.butterPoints = 10;
  _root.starPoints = 100;
  _root.dolphinLevel = 1;
  _root.dashWarn = 0;
  _root.deathStyle = 1;
  if (_root.scoreTurn == 0)
  {
  _root.score1 = 0;
  _root.score2 = 0;
  _root.score3 = 0;
  _root.bestFairyCombo = 0;
  _root.bestStarCombo = 0;
  _root.scoreTurn = 1;
  } // end if
  _root.lives.gotoAndStop(scoreTurn);
  with (engine)
  {
  originx = 320;
  originy = 240;
  player.thrusty = 0;
  player.offsetx = 0;
  player.gravity = 0;
  player.applyGravity = 1;
  player.maxspeedx = 14;
  player.jumpVel = 14;
  player.speedx = player.maxspeedx;
  player.speedstep = 0.250000;
  player.dead = 0;
  player.airCharged = 0;
  player.airChargeCount = 0;
  player.airChargeMeter = 100;
  player.chargeCoolDown = 100;
  player.chargeEndTime = 0;
  player.dropTime = 0;
  player.rotationStep = 2;
  player.rotationTarget = 0;
  player.rot1 = 0;
  player.rot2 = 0;
  player.rot3 = 0;
  player.animState = "run";
  player.colorUp = 4;
  } // End of with
  engine.player.checkDot = F_checkDot;
  engine.player.endCharge = F_endCharge;
  engine.player.deathTime = F_deathTime;
  engine.player.checkOddLanding = F_checkOddLanding;
  engine.player.travelx = F_travelx;
  engine.player.travely = F_travely;
  engine.engineLoop = F_engineLoop;
  engine.moveWorldx = F_moveWorldx;
  engine.movePlayer = F_movePlayer;
  engine.checkDiamonds = F_checkDiamonds;
  engine.world.building1.diamond._visible = false;
  engine.world.building2.diamond._visible = false;
  } // End of the function
  stop ();
  scoreTurn = 0;


  // [Action in Frame 3]
  _root.tourneyHolder._visible = false;
  _root.showMuteButtons();


  stopAllSounds ();
  if (!_root.isMusicMute)
  {
  musicShell.gotoAndPlay(3);
  musicStarted = 1;
  } // end if
  _root.tourney.hideScores();
  _root.tourney.killFrameCheck();


  // [Action in Frame 4]
  stop ();
  initialize();
  _root.tourneyHolder._visible = false;


  // [Action in Frame 5]
  function setScoreScreen()
  {
  scoreArt1._visible = true;
  scoreArt1.scoreText = score1;
  if (scoreTurn > 1)
  {
  scoreArt2._visible = true;
  scoreArt2.scoreText = score2;
  } // end if
  if (scoreTurn > 2)
  {
  scoreArt3._visible = true;
  scoreArt3.scoreText = score3;
  } // end if
  if (scoreTurn == 1)
  {
  scorebox1.gotoAndPlay(2);
  }
  else if (scoreTurn == 2)
  {
  scorebox2.gotoAndPlay(2);
  } // end else if
  if (scoreTurn == 3)
  {
  scorebox3.gotoAndPlay(2);
  }
  else
  {
  endOK = 1;
  scoreTurn = scoreTurn + 1;
  } // end else if
  } // End of the function
  function showFinalScore()
  {
  scoreArtFinal._visible = true;
  finalbox._visible = true;
  finalbox.gotoAndPlay(2);
  HUDfinalScore = score1 + score2 + score3;
  scoreArtFinal.scoreText = HUDfinalScore;
  scoreTurn = 0;
  _root.tourney.doFinalScore(HUDfinalScore);
  pressztext._visible = true;
  presszreflection._visible = true;
  pressztext.gotoAndStop(2);
  presszreflection.gotoAndStop(2);
  } // End of the function
  function scoreScreenCounter()
  {
  if (scoreTurn != 0)
  {
  screenTime = screenTime - 1;
  pressztext.timeText = int(screenTime / 30);
  presszreflection.timeText = int(screenTime / 30);
  if (screenTime <= 0)
  {
  _root.HUDscore = 0;
  gotoAndStop(4);
  } // end if
  } // end if
  } // End of the function
  endOK = 0;
  _root.tourney.showScores();
  _root["score" + scoreTurn] = HUDscore;
  if (scoreTurn == 1)
  {
  pressztext._visible = true;
  presszreflection._visible = true;
  scoreArt1._visible = false;
  scoreArt2._visible = false;
  scoreArt3._visible = false;
  scoreStars1.gotoAndPlay(2);
  } // end if
  if (scoreTurn == 2)
  {
  scoreArt1.scoreText = score1;
  scoreArt2._visible = false;
  scoreArt3._visible = false;
  scoreStars2.gotoAndPlay(2);
  } // end if
  if (scoreTurn == 3)
  {
  timerSound.gotoAndStop(2);
  scoreArt3._visible = false;
  scoreArt1.scoreText = score1;
  scoreArt2.scoreText = score1;
  scoreStars3.gotoAndPlay(2);
  pressztext._visible = false;
  presszreflection._visible = false;
  } // end if
  scoreArtFinal._visible = false;
  finalbox._visible = false;
  screenTime = 270;


  switchbtn2.onRelease = function ()
  {
  _root.getURL("play_frame_hm.html");
  };​
   
  نوشته شده توسط Mohammad1980 در ‏18 می 2014

به اشتراک بگذارید