کتاب آموزش برنامه نویسی دایتل ترجمه (دانلود کنید)

woeful

New Member
کتاب آموزش برنامه نویسی دایتل هست . احتمالا خیلی جاها برای دانلود گذاشتن اما اینجا کاملشو میذارم برای دانلود :


کد:
[FONT=Monaco, Consolas, Courier, monospace][COLOR=#111111][FONT=Monaco]فصل اول :
[/FONT][/COLOR][/FONT][COLOR=#111111][FONT=Monaco]http://www.miloup.com/dl.php?hash=3d7d79b30c260cb2baf359e115af8a05[/FONT][/COLOR]
[FONT=Monaco, Consolas, Courier, monospace][COLOR=#111111][FONT=Monaco][FONT=Monaco, Consolas, Courier, monospace]فصل[/FONT] دوم :[/FONT][/COLOR][/FONT]
[COLOR=#111111][FONT=Monaco]http://www.miloup.com/dl.php?hash=e850bab756bc5844afde47d7069efd24[/FONT][/COLOR]
[FONT=Monaco, Consolas, Courier, monospace][COLOR=#111111][FONT=Monaco][FONT=Monaco, Consolas, Courier, monospace]فصل[/FONT] سوم :
http://www.miloup.com/dl.php?hash=7c0b296ab9170ca867988220a8e5be5c
[/FONT][/COLOR][/FONT][FONT=Monaco, Consolas, Courier, monospace][COLOR=#111111][FONT=Monaco][FONT=Monaco, Consolas, Courier, monospace]فصل[/FONT] چهارم :
http://www.miloup.com/dl.php?hash=b455bb9566180d9dfa10932753e427b5
[/FONT][/COLOR][/FONT][FONT=Monaco, Consolas, Courier, monospace][COLOR=#111111][FONT=Monaco][FONT=Monaco, Consolas, Courier, monospace]فصل[/FONT] پنجم :
http://www.miloup.com/dl.php?hash=b68c412b924b621170d84d59d83728d5
[FONT=Monaco, Consolas, Courier, monospace][FONT=Monaco, Consolas, Courier, monospace]فصل[/FONT] ششم :
[/FONT]http://www.miloup.com/dl.php?hash=c42076e295c287b0a0f7e60902998a93
[FONT=Monaco, Consolas, Courier, monospace][FONT=Monaco, Consolas, Courier, monospace]فصل[/FONT] هفتم :
[/FONT]http://www.miloup.com/dl.php?hash=b68909044463fa36658aa8358df7be2d
[FONT=Monaco, Consolas, Courier, monospace][FONT=Monaco, Consolas, Courier, monospace]فصل[/FONT] هشتم :
[/FONT]http://www.miloup.com/dl.php?hash=5425930ea494c4b1fec83130fb13c032
[FONT=Monaco, Consolas, Courier, monospace][FONT=Monaco, Consolas, Courier, monospace]فصل[/FONT] نهم :
[/FONT]http://www.miloup.com/dl.php?hash=a6fed34b84e8d31f61fcf7809e06c28b
[FONT=Monaco, Consolas, Courier, monospace][FONT=Monaco, Consolas, Courier, monospace]فصل[/FONT] دهم :
[/FONT]http://www.miloup.com/dl.php?hash=c87e1f813b74c6f21e7f3334556e9faa
[FONT=Monaco, Consolas, Courier, monospace][FONT=Monaco, Consolas, Courier, monospace]فصل[/FONT] یازدهم :
[/FONT]http://www.miloup.com/dl.php?hash=0e1747df794583219fc2db4be589f6aa
[FONT=Monaco, Consolas, Courier, monospace][FONT=Monaco, Consolas, Courier, monospace]فصل[/FONT] دوازدهم :
[/FONT]http://www.miloup.com/dl.php?hash=cf1d715b20f7ccf33f3705f97e7621dc
[FONT=Monaco, Consolas, Courier, monospace][FONT=Monaco, Consolas, Courier, monospace]فصل[/FONT] سیزدهم :
[/FONT]http://www.miloup.com/dl.php?hash=41be0722bc701382918a230e790d4c17
[FONT=Monaco, Consolas, Courier, monospace][FONT=Monaco, Consolas, Courier, monospace]فصل[/FONT] چهاردهم :
[/FONT]http://www.miloup.com/dl.php?hash=d9cf6e4ebe3ea075a01c513030a927cb
[FONT=Monaco, Consolas, Courier, monospace][FONT=Monaco, Consolas, Courier, monospace]فصل[/FONT] پانزدهم :
[/FONT]http://www.miloup.com/dl.php?hash=7c13ffa20f815c4fa3c3b4c5207f1ad9
[FONT=Monaco, Consolas, Courier, monospace][FONT=Monaco, Consolas, Courier, monospace]فصل[/FONT] شانزدهم :
[/FONT]http://www.miloup.com/dl.php?hash=ce53c57a6727667afa5c03af5361a48e
[FONT=Monaco, Consolas, Courier, monospace][FONT=Monaco, Consolas, Courier, monospace]فصل[/FONT] هفدهم :
[/FONT]http://www.miloup.com/dl.php?hash=8bcfef9f7accf895afabd6d488bdb2c7
[FONT=Monaco, Consolas, Courier, monospace][FONT=Monaco, Consolas, Courier, monospace]فصل[/FONT] هجدهم :
[/FONT]http://www.miloup.com/dl.php?hash=f62df2c77c53833dcb61a787f8446fe4
[FONT=Monaco, Consolas, Courier, monospace][FONT=Monaco, Consolas, Courier, monospace]فصل[/FONT] نوزدهم :
[/FONT]http://www.miloup.com/dl.php?hash=1551644277d7043cf65ec43bd038d9b4
[FONT=Monaco, Consolas, Courier, monospace][FONT=Monaco, Consolas, Courier, monospace]فصل[/FONT] بیستم :
[/FONT]http://www.miloup.com/dl.php?hash=88f8eb2c40bdc570dea252bac9292bb6
[FONT=Monaco, Consolas, Courier, monospace][FONT=Monaco, Consolas, Courier, monospace]فصل[/FONT] بیست و یکم :[/FONT]
[/FONT][/COLOR][/FONT][COLOR=#111111][FONT=Monaco]http://www.miloup.com/dl.php?hash=1c015dfad2213a32db0f27adbf7a6802[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#111111][FONT=Monaco]
[/FONT][/COLOR]
امیدوارم به کارتون بیاد.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا