کار با datatable

دو تا datatable درون حافظه دارم میخوام این دوتا را باهم join کنم ممکنه کسی کد asp.netبرام بنویسیه
 
کسی جواب سوال منو نداد ولی خودم جوابشو پیدا کردم برای استفاده بقیه دوستان کدشو میزارم

( نام جدول اول: DataTable First
نام جدول دوم :DataTable Second
نام ستون جدول اول برای پیوند :fjc
نام ستون جدول دوم برای پیوند:sjc)

کد:
public static DataTable Join(DataTable First, DataTable Second, DataColumn[] FJC, DataColumn[] SJC)
  {
    //Create Empty Table
    DataTable table = new DataTable("Join");

    // Use a DataSet to leverage DataRelation
    using (DataSet ds = new DataSet())
    {
      //Add Copy of Tables
      ds.Tables.AddRange(new DataTable[] { First.Copy(), Second.Copy() });

      //Identify Joining Columns from First
      DataColumn[] parentcolumns = new DataColumn[FJC.Length];
      for (int i = 0; i < parentcolumns.Length; i++)
      {
        parentcolumns[i] = ds.Tables[0].Columns[FJC[i].ColumnName];
      }
      //Identify Joining Columns from Second
      DataColumn[] childcolumns = new DataColumn[SJC.Length];
      for (int i = 0; i < childcolumns.Length; i++)
      {
        childcolumns[i] = ds.Tables[1].Columns[SJC[i].ColumnName];
      }

      //Create DataRelation
      DataRelation r = new DataRelation(string.Empty, parentcolumns, childcolumns, false);
      ds.Relations.Add(r);

      //Create Columns for JOIN table
      for (int i = 0; i < First.Columns.Count; i++)
      {
        table.Columns.Add(First.Columns[i].ColumnName, First.Columns[i].DataType);
      }
      for (int i = 0; i < Second.Columns.Count; i++)
      {
        //Beware Duplicates
        if (!table.Columns.Contains(Second.Columns[i].ColumnName))
          table.Columns.Add(Second.Columns[i].ColumnName, Second.Columns[i].DataType);
        else
          table.Columns.Add(Second.Columns[i].ColumnName + "_Second", Second.Columns[i].DataType);
      }

      //Loop through First table
      table.BeginLoadData();
      foreach (DataRow firstrow in ds.Tables[0].Rows)
      {
        //Get "joined" rows
        DataRow[] childrows = firstrow.GetChildRows(r);
        if (childrows != null && childrows.Length > 0)
        {
          object[] parentarray = firstrow.ItemArray;
          foreach (DataRow secondrow in childrows)
          {
            object[] secondarray = secondrow.ItemArray;
            object[] joinarray = new object[parentarray.Length + secondarray.Length];
            Array.Copy(parentarray, 0, joinarray, 0, parentarray.Length);
            Array.Copy(secondarray, 0, joinarray, parentarray.Length, secondarray.Length);
            table.LoadDataRow(joinarray, true);
          }
        }
      }
      table.EndLoadData();
    }

   
    return table;
  }
 

جدیدترین ارسال ها

بالا