چند مشكل ريز و درشت

farik

Well-Known Member
با سلام دوستان من يك مدت دارم رو يك پرو‍ه كار ميكنم كه خروجي حتما بايد xhtml باشه....
همچنين من تو اين پرو‍ه بايد از ajax هم استفاده كنم..
خوب حالا مشكلات من:
1- اين كد خروجي:
HTML:
<html>
<head>
<script>
function check(val1,val2,that){if(document.getElementById(that).checked == true){document.getElementById(val1).checked = false ;document.getElementById(val2).checked = false ;}};
   function loading_effect(k){
	ht = document.getElementsByTagName("body");
	if(k==1){
  ht[0].style.filter = "progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(grayscale=1)";
	ht[0].style.cursor = 'wait';
	}else{
  ht[0].style.filter = "";
	ht[0].style.cursor = 'auto';
	}
}
 function createXHR() {
  var request = false;
    try {
      request = new ActiveXObject('Msxml2.XMLHTTP');
    }
    catch (err2) {
      try {
        request = new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP');
      }
      catch (err3) {
        try {
          request = new XMLHttpRequest();
        }
        catch (err1) {
          request = false;
        }
      }
    }
  return request;
}

function ajax(page,val)
{
loading_effect(1);
re=createXHR();
re.open("POST",page,true);
re.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
re.send(val);
re.onreadystatechange=function(){
switch(page)
{
case "search.php":if(re.readyState==4){document.getElementById('post').innerHTML=re.responseText;loading_effect(0);};break;
case "login.php":if(re.readyState==4){document.getElementById('user').innerHTML=re.responseText;loading_effect(0);};break;
case "cp.php":if(re.readyState==4){document.getElementById('user').innerHTML=re.responseText;loading_effect(0);};break;
default :if(re.readyState==4){document.getElementById('post').innerHTML=re.responseText;loading_effect(0);};break;
}
}
}

function link_chkval(i)
{
	if(document.getElementById(i+".3").checked)
	{
		if(q!="")
		{
			q+="&hide[]="+document.getElementById(i+".3").value;
		}else{
			q+="hide[]="+document.getElementById(i+".3").value;
		}
	}
	
	
	if(document.getElementById(i+".1").checked)
	{
		if(q!="")
		{
			q+="&acc[]="+document.getElementById(i+".1").value;
		}else{
			q+="acc[]="+document.getElementById(i+".1").value;
		}
	}
	
	
	if(document.getElementById(i+".2").checked)
	{
		if(q!="")
		{
			q+="&del[]="+document.getElementById(i+".2").value;
		}else{
			q+="del[]="+document.getElementById(i+".2").value;
		}
	}

		if(q!="")
		{
			q+="&code[]="+document.getElementById(i+".4").value;
		}else{
			q+="code[]="+document.getElementById(i+".4").value;
		}
		if(document.getElementById(i+".4").checked)	{		q+="&chcode[]=1";	}else{	q+="&chcode[]=0";	}
		q+="&numcode[]="+document.getElementById(i+".4").name;		if(q!="")
		{

			q+="&necode[]="+document.getElementById(i+".5").value;
		
		}else{
			q+="necode[]="+document.getElementById(i+".5").value;
		}
		
		q+="&numnecode[]="+document.getElementById(i+".5").name;
		if(document.getElementById(i+".5").checked)	{		q+="&chnecode[]=1";	}else{	q+="&chnecode[]=0";	}


	

	

}
	
function link_ajax(start,end)
{
q="";
for(i=start;i<end;i++)
{
link_chkval(i);
}
ajax("link_handle.php",q);
}
</script>
<style>
body{color:#333333;font-family:Tahoma;font-size:8pt;	text-align:center;}
a,a:visited{font-family:Tahoma;font-weight:normal;color:#999999;text-decoration:none;}
.dnarch{background-image:url('tpls/theme/darchive.gif');height:25;width:500;color:white; font-family:Tahoma;font-size:8pt;color:#FFFFFF;text-align:left}
.uparch{background-image:url('tpls/theme/uarchive.gif');height:25;width:500;color:#FFFFFF;text-align:left;direction:ltr}
.arch{border-left-width:1px;border-left-color: #CCCCCC;border-left-style: dotted;border-bottom:none;border-top:none;border-right-width:1px;border-right-color: #CCCCCC;border-right-style:dotted;direction:ltr;height:auto;width:500;text-align:left}
.dnpost{background-image:url('tpls/theme/dpost.gif');height:25;width:700;color:white; font-family:Tahoma;font-size:8pt;color:#FFFFFF;text-align:left;}
.uppost{background-image:url('tpls/theme/upost.gif');height:25;width:700;color:#FFFFFF;text-align:left;direction:ltr;}
.post{border-left-width:1px;border-left-color: #CCCCCC;border-left-style: dotted;border-bottom:none;border-top:none;border-right-width:1px;border-right-color: #CCCCCC;border-right-style:dotted;direction:ltr;height:auto;width:700;text-align:left}
.posts{float:right;width:710;padding-left:15px;padding-right:15px;text-align:justify;}
.all{width: 1200px; height:auto;padding-right:50;padding-left:500;margin:10px auto;}
.rupmenu{background-image:url(tpls/theme/rm.gif);height:auto;width:auto;direction:rtl;max-width:125px;color:#FFFFFF;padding-right:30;font-family:Tahoma;font-size:10pt;line-height:25px}
.lupmenu{background-image:url(tpls/theme/lm.gif);height:auto;width:auto;direction:rtl;max-width:125px;color:#FFFFFF;padding-right:30;font-family:Tahoma;font-size:10pt;line-height:25px}
.dnmenu{background-image:url(tpls/theme/dm.gif);height:auto;width:auto;direction:rtl;max-width:125px;color:#FFFFFF;padding-right:30;font-family:Tahoma;font-size:10pt;line-height:25px}
.menu{border-left-width:1px;border-left-color: #CCCCCC;border-left-style: dotted;border-bottom:none;border-top:none;border-right-width:1px;border-right-color: #CCCCCC;border-right-style:dotted;direction:ltr;width:auto;max-width:125px;text-align:left;}
.logo,.link{Filter:alpha(opacity=50);height:auto;width:auto;}
.pm{border-left-width:1px;border-left-color: #CCCCCC;border-left-style: dotted;border-bottom:none;border-top:none;border-right-width:1px;border-right-color: #CCCCCC;border-right-style:dotted;direction:rtl;height:auto;width:700;font-family:Tahoma;font-size:8pt;font-weight:lighter;color:#CCCCCC;text-align:left;}
</style>
<!--[if IE]>
<style>
.rmenus{ float: right; width: 145px;padding-top:10px;padding-right:20px;}
.lmenus{ float: left; width: 145px;padding-left:20px;}
</style>
<![endif]-->
<![if !IE]>
<style>
.rmenus{ float: right; width: 125px;padding-top:10px;padding-right:20px;}
.lmenus{ float: left; width: 125px;padding-left:20px;}
</style>
<![endif]>

<title>this is a site</title>
</head>
<body>
<div class=all style="text-align:center">
<div class=rmenus align=right>

<div class="rupmenu">
main menu</div>
<div class="menu" >

<a href="http://127.0.0.1/author.php?id=1">farshad(1)</a><br />
<a href="http://127.0.0.1/author.php?id=2">other people(0)</a><br />
</div>
<div class="dnmenu">&nbsp;</div>

<br />
<div class="rupmenu">
main menu</div>
<div class="menu" >

today:21
<br />
lastday:1
<br />
avrage:48
<br />
max:164
<br />
all:1116
<br />
</div>
<div class="dnmenu">&nbsp;</div>

<br />
<div class="rupmenu">
main menu</div>
<div class="menu" >

<a href="links.php?id=1" title="1635-->32->13-->1">2132(32)</a><br>
</div>
<div class="dnmenu">&nbsp;</div>

<br />
<div class="rupmenu">
main menu</div>
<div class="menu" >

<a href="farshad.ir" title="good-->175->today-->1" style="text-align:center;">
<img class="logo" onMouseOver="a=100;this.style.filter='alpha(opacity:'+a+');'" onMouseOut=this.style.filter='alpha(opacity:"50");' src="asd"></a>
<a href="farzan.ir" title="farzan-->750->monday-->2" style="text-align:center;">
<img class="logo" onMouseOver=this.style.filter='alpha(opacity:"100");' onMouseOut=this.style.filter='alpha(opacity:"50");' src="jhhhjolskdf"></a><hr>
</div>
<div class="dnmenu">&nbsp;</div>

<br />
<div class="rupmenu">
main menu</div>
<div class="menu" style="text-align:center;" >

<a href="asd" title="asd">
<img class="logo" onMouseOver=this.style.filter='alpha(opacity:"100");' onMouseOut=this.style.filter='alpha(opacity:"50");' src="{$sitelogo[num].where}"></a>
<input style="width:120;" value="&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;a href=&quot;&quot; title=&quot;asd&quot;&gt;" />
<hr style="border:#999999 dashed 1px;" />

<a href="asdasd" title="asd">
<img class="logo" onMouseOver=this.style.filter='alpha(opacity:"100");' onMouseOut=this.style.filter='alpha(opacity:"50");' src="{$sitelogo[num].where}"></a>
<input style="width:120;" value="&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;a href=&quot;&quot; title=&quot;asd&quot;&gt;" />
<hr style="border:#999999 dashed 1px;">

</div>
<div class="dnmenu">&nbsp;</div>

<br />
<div class="rupmenu">
main menu</div>
<div class="menu" style="text-align:center;" >

<form action="pool.php?id=1">
Q:Çåá ßÌÇííä¿<br />
<input type="radio" name="btn1" value="1::IT1" />>ãÔåÏ<br />
<input type="radio" name="btn1" value="1::IT2" />>ÊåÑÇä<br />
<input type="radio" name="btn1" value="1::IT3" />>ÔÑãæä ÇÓã äÏÇÑå<br />
<input type="radio" name="btn1" value="1::IT4" />>ÑÈØí Èå Êæ äÏÇÑå<br />
<input type="radio" name="btn1" value="1::IT5" />>ãÔÊÑß ÑÇãí ÔåÑ ãæÑÏ äÙÑ ÏÑ ÏÓÊÑÓ äãíÈÇÔÏ<br />
<input type="submit" value="Go" /><input type="reset" value="Reset" />
</form><hr />
<form action="pool.php?id=4">
Q:HJGSDKFHKSDFJf<br />
<input type="radio" name="btn2" value="2::IT1" />>kjsdhfklsfd;ll<br />
<input type="radio" name="btn2" value="2::IT2" />>ljkrdgk'sdf;.v<br />
<input type="radio" name="btn2" value="2::IT3" />>;lskdf;c,efsef<br />
<input type="submit" value="Go"/><input type="reset" value="Reset"/>
</form><hr />
<form action="pool.php?id=3">
Q:farik<br />
<input type="radio" name="btn3" value="3::IT1" />>farzan<br />
<input type="radio" name="btn3" value="3::IT2" />>farhad<br />
<input type="radio" name="btn3" value="3::IT3" />>asdf<br />
<input type="radio" name="btn3" value="3::IT4" />>adf<br />
<input type="radio" name="btn3" value="3::IT5" />>asdf<br />
<input type="submit" value="Go" /><input type="reset" value="Reset" />
</form><hr />
</div>
<div class="dnmenu">&nbsp;</div>

</div>

<div class=posts id=post> 


<div class=uppost dir=rtl>
asdasd<a href="http://127.0.0.1/posts.php?post=2" style="color:#FFFFFF">(dsfasd)</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<div class="post" >
<img src="" height="100" width="100" style="text-align:left;vertical-align:top;">

sdfweaf
</div>

<div class="pm">Writen by jlkjsdfj in lkjsdlkjklsdfj & kljlkasdjlkjesf</div>

<div class=dnpost>
<a style="color:#FFFFFF;" href="suggest.php?id=2">suggest(s):0</a>
::
<a style="color:#FFFFFF;" href="http://127.0.0.1/posts.php?post=2" >linkesabet</a>
</div><br />
<div class=uppost dir=rtl>
kjdslfkjssdffkljdf<a href="http://127.0.0.1/posts.php?post=3" style="color:#FFFFFF">(kljklsdjfklsdjf)</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<div class="post" >
<img src="" height="100" width="100" style="text-align:left;vertical-align:top;">

lkjsdfs'lwq
</div>

<div class="pm">Writen by asdasd in asd & asdasdasd</div>

<div class=dnpost>
<a style="color:#FFFFFF;" href="suggest.php?id=3">suggest(s):0</a>
::
<a style="color:#FFFFFF;" href="http://127.0.0.1/posts.php?post=3" >linkesabet</a>
</div><br />

<div class="uparch">archive</div>
<div class="arch">

<a href="post.php?post=1">
farshad(2) writen by farshad
</a><br />
<a href="post.php?post=2">
asdasd(0) writen by jlkjsdfj
</a><br />
<a href="post.php?post=3">
kjdslfkjssdffkljdf(0) writen by asdasd
</a><br />
</div>
<div class="dnarch"></div>
</div>

<div class=rmenus>
<div class="lupmenu">
main menu
</div>
<div class="menu" >
helo any body ther?
</div>
<div class="dnmenu">&nbsp;</div>

<br />

<div class="lupmenu">
main menu
</div>
<div class="menu" >
Search:
<input type="text" name="Searchkey" style="width:120;" id=key />
<select name="which" id=which>
<option value="post">
post</option>
<option value="title">
title</option>
<option value="links">
links</option>
</select>
<input type="button" value="search" onClick="ajax('search.php','wh='+document.getElementById('which').value+'&key='+document.getElementById('key').value)" /></div>
<div class="dnmenu">&nbsp;</div>

<br />

<div class="lupmenu">
main menu
</div>
<div class="menu" >
mail:
<input type="text" name="mail" style="width:120;"id="mail"/>
name:
<input type="text" name="name" style="width:120;" id="name" />
<input type="submit" value="add" />
</div>
<div class="dnmenu">&nbsp;</div>

<br />

<div class="lupmenu">
main menu
</div>
<div class="menu" >
<a href="achive.php?subject=1" >
software(3)<br></a>
<a href="achive.php?subject=2" >
games(3)<br></a>
<a href="achive.php?subject=3" >
best subject(3)<br /></a>

</div>
<div class="dnmenu">&nbsp;</div>

<br />

<div class="lupmenu">
main menu
</div>
<div class="menu" id="user">

user:<input type="text" name="mail" style="width:120;" id="username" /><br />pass:<input type="text" name="name" style="width:120;" id="pass" /><input type="button" name="login" value="login" onClick="ajax('login.php','user='+document.getElementById('username').value+'&pass='+document.getElementById('pass').value);" /></div>
<div class="dnmenu" >&nbsp;</div>

</div>
</div>
 </body>
</html>
خوب وقتي من اين كد رو با xhtmlنرنزليشن چك ميكنم چند تا ارور ميده و ميگه كه onclick رو ساپورت نميكنه حالا من چطوري اطلاعات رو با ايجكس بفرستم؟
2-اين صفحه تو ff در سمت راست صفحه نمايش داده ميشه چطوري بفرستمش وسط صفحه(هزارتا راه رو امتحان كردم)
3-اگه امكان داره يكم در مورد ور‍ن هاي مختلف xhtml توضيح بدين..منون
 
آخرین ویرایش:

farik

Well-Known Member
با عرض پوزش اصلاح شد منتظر راهكارهاي شما دوستان هستم..
 

farik

Well-Known Member
دوستان مشكل استادارد سازي رو با كلك مرغابي حل كردم ولي مشكل محل نشون دادنش تو ff سر جاشه..منتظرم....
 

irdavidnet

Banned
خب اولیش که با کمک من حل شد ....
دومیش هم شما باید کار زیر رو بکنید :
1- تغییر در CSS :
اگر CSS بلدید ، برید در سی اس اس ، الاین رو سنتر کنید .
2- تغییر در HTML :
شما یه Div می سازی ، الاینشو سنتر می کنی ، یا یه تیبل ، هر چیزی ، برای اینکه هم که از بالا فاصله داشته باشه ، از <br> استفاده می کنی
3- راه حل بهتر :
استفاده از padding-top: 3px; ، valign="top" ، position: در تگ ها یا استایل تگ ها
» یکدوم از این سه راه رو انجام بده با فایر فاکس کار می کنه
مثل سایت من :
www.iroveb.com
 

farik

Well-Known Member
با سلام ممنون از راهنمايي هاتوناين كار رو هم كردم ولي درست نشد...
اينم كد:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
<script type="text/javascript" type="text/javascript">
<!--
function check(val1,val2,that){if(document.getElementById(that).checked == true){document.getElementById(val1).checked = false ;document.getElementById(val2).checked = false ;}};
function loading_effect(k){
ht = document.getElementsByTagName("body");
if(k==1){
ht[0].style.filter = "progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(grayscale=1)";
ht[0].style.cursor = 'wait';
}else{
ht[0].style.filter = "";
ht[0].style.cursor = 'auto';
}
}
function createXHR() {
var request = false;
try {
request = new ActiveXObject('Msxml2.XMLHTTP');
}
catch (err2) {
try {
request = new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP');
}
catch (err3) {
try {
request = new XMLHttpRequest();
}
catch (err1) {
request = false;
}
}
}
return request;
}

function ajax(page,val)
{
val=val.replace("++","&");
loading_effect(1);
re=createXHR();
re.open("POST",page,true);
re.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
re.send(val);
re.onreadystatechange=function(){
switch(page)
{
case "search.php":if(re.readyState==4){document.getElementById('post').innerHTML=re.responseText;loading_effect(0);};break;
case "login.php":if(re.readyState==4){document.getElementById('user').innerHTML=re.responseText;loading_effect(0);};break;
case "cp.php":if(re.readyState==4){document.getElementById('user').innerHTML=re.responseText;loading_effect(0);};break;
default :if(re.readyState==4){document.getElementById('post').innerHTML=re.responseText;loading_effect(0);};break;
}
}
}
function user_chkval(i)
{

val=document.getElementById(i+".aon").checked;
key=document.getElementById(i+".aon").size;
alert(key);


}
function user_ajax(start,end)
{
q="";
for(i=start;i<end;i++)
{
user_chkval(i);
}
ajax("user_handle.php",q);
}

function link_chkval(i)
{
if(document.getElementById(i+".3").checked)
{
if(q!="")
{
q+="&hide[]="+document.getElementById(i+".3").value;
}else{
q+="hide[]="+document.getElementById(i+".3").value;
}
}


if(document.getElementById(i+".1").checked)
{
if(q!="")
{
q+="&acc[]="+document.getElementById(i+".1").value;
}else{
q+="acc[]="+document.getElementById(i+".1").value;
}
}


if(document.getElementById(i+".2").checked)
{
if(q!="")
{
q+="&del[]="+document.getElementById(i+".2").value;
}else{
q+="del[]="+document.getElementById(i+".2").value;
}
}

if(q!="")
{
q+="&code[]="+document.getElementById(i+".4").value;
}else{
q+="code[]="+document.getElementById(i+".4").value;
}
if(document.getElementById(i+".4").checked) { q+="&chcode[]=1"; }else{ q+="&chcode[]=0"; }
q+="&numcode[]="+document.getElementById(i+".4").name;if(q!="")
{

q+="&necode[]="+document.getElementById(i+".5").value;

}else{
q+="necode[]="+document.getElementById(i+".5").value;
}

q+="&numnecode[]="+document.getElementById(i+".5").name;
if(document.getElementById(i+".5").checked) { q+="&chnecode[]=1"; }else{ q+="&chnecode[]=0"; }


}

function link_ajax(start,end)
{
q="";
for(i=start;i<end;i++)
{
link_chkval(i);
}
ajax("link_handle.php",q);
}
function make_tag(tag,att)
{
a="<"+tag+" "+att+">";
document.write(a);
}
-->
</script>
<style type="text/css">
.tbl {border-style: dotted; border-width: 1px;border-color:#cccccc; font-size: 9pt }
.rmenus{ float: right; width: 125px;padding-top:10px;padding-right:20px;}
.lmenus{ float: left; width: 125px;padding-left:20px;}
body{color:#333333;font-family:Tahoma;font-size:8pt;}
a,a:visited{font-family:Tahoma;font-weight:normal;color:#999999;text-decoration:none;}
.dnarch{background-image:url('tpls/theme/darchive.gif');height:25;width:500;color:white; font-family:Tahoma;font-size:8pt;color:#FFFFFF;text-align:left}
.uparch{background-image:url('tpls/theme/uarchive.gif');height:25;width:500;color:#FFFFFF;text-align:left}
.arch{border-left-width:1px;border-left-color: #CCCCCC;border-left-style: dotted;border-bottom:none;border-top:none;border-right-width:1px;border-right-color: #CCCCCC;border-right-style:dotted;direction:ltr;height:auto;width:500;text-align:left}
.dnpost{background-image:url('tpls/theme/dpost.gif');height:25;width:700;color:white; font-family:Tahoma;font-size:8pt;color:#FFFFFF;text-align:left;}
.uppost{background-image:url('tpls/theme/upost.gif');height:25;width:700;color:#FFFFFF;text-align:left;direction:ltr;}
.post{border-left-width:1px;border-left-color: #CCCCCC;border-left-style: dotted;border-bottom:none;border-top:none;border-right-width:1px;border-right-color: #CCCCCC;border-right-style:dotted;direction:ltr;height:auto;width:700;text-align:left}
.posts{float:right;width:710;padding-left:15px;padding-right:15px;text-align:center;}
.all{width: 1200px; height:auto;padding-right:50;padding-left:50;vertical-align:top;padding-top:3px}
.rupmenu{background-image:url(tpls/theme/rm.gif);height:auto;width:auto;direction:rtl;max-width:125px;color:#FFFFFF;padding-right:30;font-family:Tahoma;font-size:10pt;line-height:25px}
.lupmenu{background-image:url(tpls/theme/lm.gif);height:auto;width:auto;direction:rtl;max-width:125px;color:#FFFFFF;padding-right:30;font-family:Tahoma;font-size:10pt;line-height:25px}
.dnmenu{background-image:url(tpls/theme/dm.gif);height:auto;width:auto;direction:rtl;max-width:125px;color:#FFFFFF;padding-right:30;font-family:Tahoma;font-size:10pt;line-height:25px}
.menu{border-left-width:1px;border-left-color: #CCCCCC;border-left-style: dotted;border-bottom:none;border-top:none;border-right-width:1px;border-right-color: #CCCCCC;border-right-style:dotted;direction:ltr;width:auto;max-width:125px;text-align:left;}
.logo,.link{Filter:alpha(opacity=50);height:auto;width:auto;}
.pm{border-left-width:1px;border-left-color: #CCCCCC;border-left-style: dotted;border-bottom:none;border-top:none;border-right-width:1px;border-right-color: #CCCCCC;border-right-style:dotted;direction:rtl;height:auto;width:700;font-family:Tahoma;font-size:8pt;font-weight:lighter;color:#CCCCCC;text-align:left;}
</style>
<!--[if IE]>
<style>
.rmenus{ float: right; width: 145px;padding-top:10px;padding-right:20px;}
.lmenus{ float: left; width: 145px;padding-left:20px;}
</style>
<![endif]-->

<title>this is a site</title>
</head>
<body>
<div class="all">
<div class="rmenus" align="right">

<div class="rupmenu">
main menu</div>
<div class="menu" >

<a href="http://127.0.0.1/author.php?id=1">farshad(1)</a><br/>
<a href="http://127.0.0.1/author.php?id=2">other people(0)</a><br/>
</div>
<div class="dnmenu">&nbsp;</div>

<br />
<div class="rupmenu">
main menu</div>
<div class="menu" >

today:37
<br />
lastday:139
<br/>
avrage:54
<br/>
max:164
<br/>
all:1302
<br/>
</div>
<div class="dnmenu">&nbsp;</div>

<br/>
<div class="rupmenu">
main menu</div>
<div class="menu" >

<a href="links.php?id=1" title="1635-->32->13-->1">2132(32)</a><br />
</div>
<div class="dnmenu">&nbsp;</div>

<br/>
<div class="rupmenu">
main menu</div>
<div class="menu" >

<script type="text/javascript">make_tag('marquee','direction="up" align="middle" behavior="scroll" onMouseOver="this.stop()" onMouseOut="this.start()" height="75px" style="text-align:center;"');</script>
<a href="farshad.ir" title="good-->175->today-->1" style="text-align:center;">
<script type="text/javascript">
make_tag("img"," class='logo' onMouseOver=this.style.filter='alpha(opacity:100)' onMouseOut=this.style.filter='alpha(opacity:50)' src='asd' ");</script>
</a><hr/>


<a href="farzan.ir" title="farzan-->750->monday-->2" style="text-align:center;">
<script type="text/javascript">
make_tag("img"," class='logo' onMouseOver=this.style.filter='alpha(opacity:100)' onMouseOut=this.style.filter='alpha(opacity:50)' src='jhhhjolskdf' ");</script>
</a><hr/><script type="text/javascript">make_tag("/marquee");</script>
</div>
<div class="dnmenu">&nbsp;</div>

<br/>
<div class="rupmenu">
main menu</div>
<div class="menu" style="text-align:center;" >

<a href="asd" title="asd">
<script type="text/javascript">
make_tag("img"," class='logo' onMouseOver=this.style.filter='alpha(opacity:100)' onMouseOut=this.style.filter='alpha(opacity:50)' src='{$sitelogo[num].where}' ");</script></a>

<input style="width:120;" value="&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;a href=&quot;&quot; title=&quot;asd&quot;&gt;" />
<hr style="border:#999999 dashed 1px;" />

<a href="asdasd" title="asd">
<script type="text/javascript">
make_tag("img"," class='logo' onMouseOver=this.style.filter='alpha(opacity:100)' onMouseOut=this.style.filter='alpha(opacity:50)' src='{$sitelogo[num].where}' ");</script></a>

<input style="width:120;" value="&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;a href=&quot;&quot; title=&quot;asd&quot;&gt;" />
<hr style="border:#999999 dashed 1px;" />

</div>
<div class="dnmenu">&nbsp;</div>

<br/>
<div class="rupmenu">
main menu</div>
<div class="menu" style="text-align:center;" >

<form action="pool.php?id=1">
Q:اهل كجايين؟<br/>
<input type="radio" name="btn1" value="1::IT1" />>مشهد<br/>
<input type="radio" name="btn1" value="1::IT2" />>تهران<br/>
<input type="radio" name="btn1" value="1::IT3" />>شرمون اسم نداره<br/>
<input type="radio" name="btn1" value="1::IT4" />>ربطي به تو نداره<br/>
<input type="radio" name="btn1" value="1::IT5" />>مشترك گرامي شهر مورد نظر در دسترس نميباشد<br/>
<input type="submit" value="Go" /><input type="reset" value="Reset"/>
</form><hr/>
<form action="pool.php?id=4">
Q:HJGSDKFHKSDFJf<br/>
<input type="radio" name="btn2" value="2::IT1" />>kjsdhfklsfd;ll<br/>
<input type="radio" name="btn2" value="2::IT2" />>ljkrdgk'sdf;.v<br/>
<input type="radio" name="btn2" value="2::IT3" />>;lskdf;c,efsef<br/>
<input type="submit" value="Go" /><input type="reset" value="Reset"/>
</form><hr/>
<form action="pool.php?id=3">
Q:farik<br/>
<input type="radio" name="btn3" value="3::IT1" />>farzan<br/>
<input type="radio" name="btn3" value="3::IT2" />>farhad<br/>
<input type="radio" name="btn3" value="3::IT3" />>asdf<br/>
<input type="radio" name="btn3" value="3::IT4" />>adf<br/>
<input type="radio" name="btn3" value="3::IT5" />>asdf<br/>
<input type="submit" value="Go" /><input type="reset" value="Reset"/>
</form><hr/>
</div>
<div class="dnmenu">&nbsp;</div>

</div>

<div class="posts" id="post">


<div class="uppost" dir="rtl">
asdasd<a href="http://127.0.0.1/posts.php?post=2" style="color:#FFFFFF">(dsfasd)</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<div class="post" >
<div><img src="" height="100" width="100" style="text-align:left;vertical-align:top;" alt="PIC OF SUBJECT"/>

sdfweaf
</div>
</div>

<div class="pm">Writen by jlkjsdfj in lkjsdlkjklsdfj &amp;kljlkasdjlkjesf</div>

<div class="dnpost">
<a style="color:#FFFFFF;" href="suggest.php?id=2">suggest(s):0</a>
::
<a style="color:#FFFFFF;" href="http://127.0.0.1/posts.php?post=2" >linkesabet</a>
</div><br/>
<div class="uppost" dir="rtl">
kjdslfkjssdffkljdf<a href="http://127.0.0.1/posts.php?post=3" style="color:#FFFFFF">(kljklsdjfklsdjf)</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<div class="post" >
<div><img src="" height="100" width="100" style="text-align:left;vertical-align:top;" alt="PIC OF SUBJECT"/>

lkjsdfs'lwq
</div>
</div>

<div class="pm">Writen by asdasd in asd &amp;asdasdasd</div>

<div class="dnpost">
<a style="color:#FFFFFF;" href="suggest.php?id=3">suggest(s):0</a>
::
<a style="color:#FFFFFF;" href="http://127.0.0.1/posts.php?post=3" >linkesabet</a>
</div><br/>

<div class="uparch">archive</div>
<div class="arch">

<a href="post.php?post=1">
farshad(2) writen by farshad
</a><br />
<a href="post.php?post=2">
asdasd(0) writen by jlkjsdfj
</a><br />
<a href="post.php?post=3">
kjdslfkjssdffkljdf(0) writen by asdasd
</a><br />
</div>
<div class="dnarch"></div>
</div>

<div class="rmenus" align="right">
<div class="lupmenu">
main menu
</div>
<div class="menu" >
helo any body ther?
</div>
<div class="dnmenu">&nbsp;</div>

<br/>

<div class="lupmenu">
main menu
</div>
<div class="menu" >
Search:
<input type="text" name="Searchkey" style="width:120;" id="key" />
<select name="which" id="which">
<option value="post">
post</option>
<option value="title">
title</option>
<option value="links">
links</option>
</select>
<script type="text/javascript">
make_tag("input",'type="button" value="search" onClick=ajax("search.php","wh="+document.getElementById("which").value+"++key="+document.getElementById("key").value)');</script>
</div>
<div class="dnmenu">&nbsp;</div>

<br />

<div class="lupmenu">
main menu
</div>
<div class="menu" >
mail:
<input type="text" name="mail" style="width:120;" id="mail"/>
name:
<input type="text" name="name" style="width:120;" id="name"/>
<input type="submit" value="add" />
</div>
<div class="dnmenu">&nbsp;</div>

<br />

<div class="lupmenu">
main menu
</div>
<div class="menu" >
<a href="achive.php?subject=1" >
software(3)<br/></a>
<a href="achive.php?subject=2" >
games(3)<br/></a>
<a href="achive.php?subject=3" >
best subject(3)<br/></a>

</div>
<div class="dnmenu">&nbsp;</div>

<br />

<div class="lupmenu">
main menu
</div>
<div class="menu" id="user">

hi far you are loged in successfully!<br /><script type="text/javascript">make_tag("a"," href='#' onClick=ajax('login.php','do=true')");</script>log out<script>make_tag("/a");</script><br /><script type="text/javascript">make_tag("a"," href='#' onClick=ajax('cp.php','')");</script>control panel <script>make_tag("/a");</script><br /><a href="chinfo.php">change your information <script>make_tag("/a");</script></div>
<div class="dnmenu">&nbsp;</div>

</div>
</div>
</body>
</html>
منتظر راهنماييهاتون هستم...
 

farik

Well-Known Member
ممنون دوستان مشكل حل شد...
padding رو از دو طرف 100 گذاشتم .....width رو هم auto حالا وسط مياد...
بازم ممنون از پاسخ هاتون..
 

جدیدترین ارسال ها

بالا