پروژه،ای طراحی کنید که عدد طبیعی و دلخواهی را از کاربر دریافت و مقسوم علیه زوج را محاسبه و نمایش داد

جدیدترین ارسال ها

بالا