يك مشكيل خيلى زرور دارم حل بشة

ali guard

Member
سلام دوستان لطفا اين مشكل برامو نحل كنن هر جى كار كر دم نتونستم

اين فايل ببينن

ميخواهم با كليك كردنى دكمةى سرج فايلهاى باين در تمامى دراوها بيدا كنم
و در ليست باكس نيشون بد و با زدنى دكمةى حزف فايلهاى بيدا شود كة در ليست باكس هست باك بشة

ali .exe
aliass.com
asmm.exe
ander.ini
coma.inf
close.exe
okok.exe

لطفا يك نمونة برامون دروست كنن و از دستور ها for ايستفا دة كنن تا من بتوانم فايلهاى بيشتر هم اظافة كنم
 

جدیدترین ارسال ها

بالا