هر کاری می کنم شرط اول فقط اجرا میشه

سلام
یک تیکه کد PHP نوشتم که یک شرط واسه جایگزینی فایل های ارسالی با فایل های از قبل آپلود شده است 3 تا شرط واسش گذاشتم که اگر خواست هر دو فایل رو دوباره آپلود کنه این تیکه کد رو اجرا کنه
PHP:
if((!empty($_FILES['img']))&&(!empty($_FILES['att'])))
    {
      if(($_FILES['img']['size']<=5242880)&&($_FILES['att']['size']<=5242880))
      {
        unlink($row['NImage']);
        unlink($row['NAttach']);
        move_uploaded_file($_FILES['img']['tmp_name'],$row['NImage']);
        move_uploaded_file($_FILES['att']['tmp_name'],$row['NAttach']);  
      }
      else
      {
        header("location:adminn.php?msg=1");
        die();
      }
    }
تمام مشکل من این هستش که هر کاری می کنم فقط این شرط بالا اجرا میشه در صورتی که من فقط یک فایل رو واسه آپلود دوباره بهش میدم.
و اگر خواست فقط یک دونه از دوتا فایل رو آپلود کنه این دو تا شرط رو واسش گذاشتم
PHP:
//================================
    else if(!empty($_FILES['img']))
    {
      if($_FILES['img']['size']<=5242880)
      {
        unlink($row['NImage']);
        move_uploaded_file($_FILES['img']['tmp_name'],$row['NImage']);
      }
      else
      {
        header("location:adminn.php?msg=1");
        die();
      }
    }
    //================================
    else if(!empty($_FILES['att']))
    {
      if($_FILES['att']['size']<=5242880)
      {
        unlink($row['NAttach']);
        move_uploaded_file($_FILES['att']['tmp_name'],$row['NAttach']);
      }
      else
      {
        header("location:adminn.php?msg=1");
        die();
      }
این هم کل کد هستش که اول بر اساس مقادیر ارسال شده عملیات رو روی فایل های آپلودی انجام میده و بقیه اطلاعات رو update می کنه.
PHP:
  else if(isset($_POST['NUcode']))
  {
    $con=mysql_connect("localhost","root","");
    $db=mysql_select_db("office",$con);
    $result = mysql_query("SELECT * FROM `news` WHERE `NID` =".$_POST['NUcode']."");
    $row = mysql_fetch_array($result);
    mysql_close($con);
    //================================
    if((!empty($_FILES['img']))&&(!empty($_FILES['att'])))
    {
      if(($_FILES['img']['size']<=5242880)&&($_FILES['att']['size']<=5242880))
      {
        unlink($row['NImage']);
        unlink($row['NAttach']);
        move_uploaded_file($_FILES['img']['tmp_name'],$row['NImage']);
        move_uploaded_file($_FILES['att']['tmp_name'],$row['NAttach']);  
      }
      else
      {
        header("location:adminn.php?msg=1");
        die();
      }
    }
    //================================
    else if(!empty($_FILES['img']))
    {
      if($_FILES['img']['size']<=5242880)
      {
        unlink($row['NImage']);
        move_uploaded_file($_FILES['img']['tmp_name'],$row['NImage']);
      }
      else
      {
        header("location:adminn.php?msg=1");
        die();
      }
    }
    //================================
    else if(!empty($_FILES['att']))
    {
      if($_FILES['att']['size']<=5242880)
      {
        unlink($row['NAttach']);
        move_uploaded_file($_FILES['att']['tmp_name'],$row['NAttach']);
      }
      else
      {
        header("location:adminn.php?msg=1");
        die();
      }
    }
    //================================
    $conn=mysql_connect("localhost","root","");
    $db1=mysql_select_db("office",$conn);
    $q="UPDATE `office`.`news` SET `NTitle` = '".$_POST['NUtitle']."',`NText` = '".$_POST['NUtext']."',`NSource` = '".$_POST['NUsource']."' WHERE `news`.`NID` =".$_POST['NUcode']."";
    mysql_query($q,$conn);
    mysql_close($conn);    
    header("location:adminn.php");
  }
 

جدیدترین ارسال ها

بالا