مواد مخدر و انواع آن

parisa-1367

New Member
مواد مخدر شامل محصولات گیاهی مانند حشیش ، کوکا ، خشخاش و ترکیبات خاصی از مواد شیمیایی خاص است که می تواند سطح هوشیاری در مغز را تغییر داده و باعث اعتیاد جسمی و روحی شود.

که به سه نوع توهم زا ، ملین و تقویت کننده تقسیم می شوند.

ملین ها:
موادی وجود دارند که فعالیت ذهنی و جسمی مصرف کننده را تضعیف می کنند و به دو نوع سنتی (طبیعی) و صنعتی (مصنوعی) تقسیم می شوند.

ترکیبات سنتی (طبیعی): مانند محصولات گیاهی تریاک ، خشخاش ، آب تریاک و مورفین

مواد صنعتی (مصنوعی): مانند متادون ، هروئین ، پتیدین و انواع قرص های آرام بخش و مسکن

افزایش مواد:

مصرف آن منجر به افزایش فعالیت ذهنی و جسمی مصرف کننده می شود و باعث هیجان می شود. این مواد به دو دسته تقسیم می شوند:
مواد طبیعی: برگ های کوکا ، کوکائین ، ترک ، برگ و ساقه برخی از درختان مانند خات ، کراتام و ناس
مواد مصنوعی: آمفتامین ، متیل آمفتامین ، ترکیبات آمفتامین

مواد توهم زا:
توهمات بصری و حسی ایجاد می کند. این مواد نیز به دو دسته تقسیم می شوند:

مواد طبیعی: شاهدانه ، شاهدانه ، شاهدانه ، ماری جوانا ، علف ، شاهدانه ؛ مسکالین ، جو سیاه آفات ، برخی قارچ های حاوی دانه های توهم زا ، دانه های نیلوفر آبی
مواد مصنوعی: L.S.D. ، دی متیل تریپتامین ، (D.M.T) دی اتیل تریپتامین (D.E.T)
https://hamyanedalat.com/
وب سایت حامیان عدالت
 

جدیدترین ارسال ها

بالا