معرفی پروژه های شخصی به زبان C - عمومی

MnavidM

Active Member
سلام.

در این تاپیک شما می توانید به معرفی پروژه های شخصی به زبان C که تکمیل هستند را ارایه دهید .

موفق باشید.
نوید.
 
این پروژه ++c ترم پیش منه. ولی 40 شدم از 100 چون استاد می گفت 1 کلاس داره از ارث بری استفاده نکردی شی گرا نیست و... ولی میذارمش اینجا هر کسی خواست تغییرش بده تا کامل بشه اینم برنامه ام....

کد:
#include<conio.h>
#include<math.h>
#include<dos.h>
#include<stdlib.h>
#include<iostream.h>
#include<graphics.h>

void fire(int,int,int);
void plane(int,int,int,int);
void benzingah(int,int,int,int,int);
void enemy(int,int,int,int);
void remove();
void air(int);
//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\
int m=300;
int n=350;
int ch=0;
int v=0;
int l=0;
int l1=360;
int mogheiat[7][100];
//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\
void input()
{
 int k;
 randomize();
 for(int m=0; m<7; m++)
  {
   k=(1+random (15));

   if ( mogheiat[m][79]==0 && mogheiat[m][78]==0 && mogheiat[m][77]==0 &&
	  mogheiat[m][76]==0 && mogheiat[m][75]==0 && mogheiat[m][74]==0 )

	  mogheiat[m][80]=k;
  }
}
//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\
class move
{
private :
  int col,x,y;
public:
 move(){mogheiat[7][100]=0; col=x=y=0;}
 void array();
 void check(int);
 void move_all();
 void move_plane();
 void repeat();
 void clean(int,int);
};
//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\
void move::array()
{
 for(int i=0; i<7; i++)
  for(int j=0; j<100; j++)
   mogheiat[i][j]=0;
}
//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\
void move::check(int j)
{
  for(int k=0; k<7; k++)
  {
  if(mogheiat[k][j]==1)
   benzingah(200+30*k, 360-j*4, 0, 15, 0);
  if(mogheiat[k][j]==2)
   enemy(200+30*k, 381-j*4, 0, 12);
  }
}
//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\
void move::clean(int i,int j)
{
  if(mogheiat[i][j]==1)
   benzingah(200+30*i, 360-j*4, 9, 9, 9);
  if(mogheiat[i][j]==2)
   enemy(200+30*i, 381-j*4, 9, 9);
}
//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\
void move::move_all()
{
 v++;
 if( v % 5 == 0)
 for(int j=0; j<80; j++)
 {
   for(int i=0; i<7; i++)
   {
    clean(i,j+1);
    clean(i,j);
    mogheiat[i][j]=mogheiat[i][j+1];
    mogheiat[i][j+1]=0;
   }
   check(j);
 }
}
//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\
void move::move_plane()
{
 plane(m,n,7,0);

  if(kbhit())
   ch=getch();

  if(ch==77)         //right
   {
    if(m<380)
    {
	 plane(m,n,9,9);
	 m=m+10;
	 plane(m,n,7,0);
	 ch=1;
    }
   }
  if(ch==75)        //left
   {
   if(m>210)
    {
	 plane(m,n,9,9);
	 m=m-10;
	 plane(m,n,7,0);
	 ch=1;
    }
   }
  if(ch==72)         //up
   {
   if(n>100)
    {
	 plane(m,n,9,9);
	 n=n-3;
	 plane(m,n,7,0);
	 ch=1;
    }
   }
  if(ch==80)        //down
   {
    if(n<370)
    {
	 plane(m,n,9,9);
	 n=n+3;
	 plane(m,n,7,0);
	 ch=1;
    }
   }

  if(ch==32)       //space
   {
   int x,y;
   int l=1;
   for(int k=n-2; k>30; k--)
    {
	 col=getpixel(m,k-11);
	 if(col==0 && l==1)
	 {
	  x=floor((m-200)/30);
	  y=floor((395-k)/4);
	  clean(x,y);
	  remove();
	  mogheiat[x][y]=0;
	 }
	 fire(m,k,l);
	 ch=1;
    }          //for
   }
  if(ch==27)
   exit(4);
}

//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\
void move::repeat()
{
 for(int i=0;;i++)
 {
   move_all();
   move_plane();
   input();
   if( i % 50 == 0 )
   {
    air(1);
    plane(m,n,9,9);
    n--;
    plane(m,n,7,0);
   }
   delay(30);
 }
}
//\\//\\//\\//\\//\\******************>>>> MIAN BODY
int main()
{
 int gdriver = DETECT, gmode, errorcode;
 initgraph(&gdriver, &gmode, "");
 setbkcolor(0);
 setcolor(15);
 rectangle(180,5,410,400);
 setfillstyle(1,9);
 floodfill(300,200,15);
 move t;
 t.array();
 input();
 t.repeat();
getch();
closegraph();
return 0;
}
//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\
void fire(int m,int k,int s)
{
 if(s==1)
 {
  setcolor(15);
  line(m,k,m,k-10);
  delay(1);
  setcolor(9);
  line(m,k,m,k-10);
 }
}
//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\
void remove()
{
 setcolor(9);
 delay(10);
}
//\\//\\//\\//\\//\\/\\//\\//\\//\\
void air(int l)
{

 if(l==1)
  {
   l1=l1-1;
  }
 if(l==2)
  {
   l1=l1+20;
  }
 setcolor(4);
 rectangle(211,411,l1,419);
 setfillstyle(1,2);
 floodfill(212,415,4);

 setcolor(1);
 if(l1==215)
  exit(1);

 setcolor(15);
 rectangle(210,410,363,420);
}
//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\
void benzingah(int x,int y,int col1,int col2,int col3)
{
 setcolor(col1);
 rectangle(x,y,x+15,y+8);
 setfillstyle(1,col2);
 floodfill(x+1,y+1,col1);
 rectangle(x,y+8,x+15,y+16);
 setfillstyle(1,col3);
 floodfill(x+1,y+11,col1);
 rectangle(x,y+16,x+15,y+24);
 setfillstyle(1,col2);
 floodfill(x+1,y+17,col1);
}
//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\
void enemy(int x,int y,int col1,int col2)
{
 setcolor(col1);
 rectangle(x,y,x+15,y+10);
 setfillstyle(1,col2);
 floodfill(x+10,y+5,col1);
}
//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\
void plane(int x,int y,int col1,int col2)
{
 setcolor(col2);
 line(x,y,x-20,y+20);
 line(x,y,x+20,y+20);
 line(x-20,y+20,x,y+14);
 line(x+20,y+20,x,y+14);
 setfillstyle(1,col1);
 floodfill(x,y+2,col2);
}
 

ranjbar_2

Member
محاسبه فاكتوريل 1000

اين برنامه به روش ضرب متني عمل ميكنه كه در سورس طول حاصلضرب 5000 رقم فرض شده كه مي تونيد بيشتر بذاريد

کد:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
char s[5000];
void pp(int n);
void main()
{
clrscr();
long int i,k,m;
printf("enter number:\t");
scanf(" %ld",&m);
itoa(1, s, 10);
for(i=1;i<=m;++i){
pp(i);
}
k=strlen(s);
for(i=k;i>=0;--i)
printf("%c",s[i]);
getch();
}
////////////////
void pp(int n){
long int r,i,j,k,l;
r=0;
for(i=0;s[i]!='\0';++i){
k=(s[i]-48)*n+r;
l=k-(k/10)*10;
s[i]=l+48;
r=k/10;
}
for(j=i;r>0;++j){
l=r-(r/10)*10;
s[j]=l+48;
r=r/10;
}
s[j+1]='\0';
}
 

***UNIQUE***

Active Member
سلام
یه DateTimePicker فارسی خیلی وقت پیش میخواستم بنویسم .
اما فرصت نشد کاملش کنم
میذارم اگر کسی خواست کاملش کنه بذاره تا بقیه هم استفاده کنن
موفق باشید
 

پیوست ها

 • PersianDateTimePicker.rar
  195.3 کیلوبایت · بازدیدها: 231

Ocarina

Member
پروژه Screen Saver

سلام اینم پروژه Screen Saver من
یه نوشته تو صفحه حرکت میکنه در حالی که دائم رنگش عوض میشه... اگه به گوشه های تصویر خورد برمیگره....
کد:
/******************** Ocarina.ws **********/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <dos.h>
#include <stdlib.h>
void main()
{
  int random_y1,random_y2,random_x1,random_x2,w_x,w_y,x,y;
  clrscr();
  randomize();

  do /***** Begin Loop *****/
	{
	   w_x=wherex()-3;
	   w_y=wherey();
	   clrscr();
	   gotoxy(w_x+x,w_y+y);
	   textcolor(1+random(3));
	   printf("AMT");
/******** if text wherex=0 ********/
	   if (wherex()<=7)
		 {
		   sound(200);
		   random_x1=random(2);

		   if (random_x1==1)
			   {x=1;y=1;}
		   if (random_x1==0)
			   {x=1;y=-1;}
		 }
/******** if text wherex=80 ********/
	   if (wherex()>=78)
		 {
		   sound(500);
		   random_x2=random(2);

		   if (random_x2==1)
			   {x=-1;y=-1;}
		   if (random_x2==0)
			   {x=-1;y=-1;}
		 }

/******** if text wherey=0 ********/
	   if (wherey()==1)
		 {
		   sound(800);
		   random_y1=random(2);

		   if (random_y1==1)
			   {y=1;x=-1;}
		   if (random_y1==0)
			   {y=1;x=1;}
		 }
/******** if text wherey=25 ********/
	   if (wherey()==25)
		 {
		   sound(1200);
		   random_y2=random(2);

		   if (random_y2==1)
			   {y=-1;x=-1;}
		   if (random_y2==0)
			   {y=-1;x=1;}
		 }
	   delay(190);
	   nosound();
	   kbhit();
	}
	while(!kbhit());/***** End Loop *****/
}
 
آخرین ویرایش:

Ocarina

Member
ایجاد منو برای تغییر رنگ پس زمینه

یک منو رسم میکنه که 3تا گزینه داره که هر کدوم یه رنگه و با زدن هر گزینه رنگ پس زمینه عوض میشه.....
کد:
/******************** Ocarina.ws **********/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
f_lines();
up_key();
down_key();
void main()
{
int i;
char c1,c2;
textbackground(0);
gotoxy(wherex(),11);
f_lines();
   do
   {
   c1=getch();

/*******if insert ENTER key*******/
	 if (c1==13)
	  {
	    if (wherey()==19)
		{
		 textbackground(2);
		 f_lines();

		}

	   if (wherey()==15)
		{
		 textbackground(1);
		 f_lines();

		}

	  if (wherey()==11)
		{
		 textbackground(4);
		 f_lines();

		}

	  }
/*******if insert UP key*******/
if (c1==0)
{
c2=getch();
 if (((c1==0) && (c2==72)))
  {
   up_key();
  }
/*******if insert DOWN key*******/
 if (((c1==0) && (c2==80)))
    {
	down_key();
    }
  }
 }while(c1!=27);

}/***********( FUNCTION )**********/
f_lines()
{
int w,i;
w=wherey();
textcolor(15);
clrscr();
printf("%c",201);
for (i=0; i<78; i++)
{
printf("%c",205);
}
printf("%c",187);
for (i=0; i<23; i++)
{ printf("%c\n",186); }
printf("%c",200);
for (i=0; i<77; i++)
{
printf("%c",205);
}
printf("%c",188);
for (i=2; i<25; i++)
{ gotoxy(80,i);
printf("%c",186); }
/*************** Drow KEY ****************/


/******* Red key *******/
gotoxy(34,9);
printf("%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c",201,205,205,205,205,205,205,205,205,205,205,187);
gotoxy(34,10);
printf("%c  RED  %c",186,186);
gotoxy(34,11);
printf("%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c",200,205,205,205,205,205,205,205,205,205,205,188);

/******* Blue key *******/
gotoxy(34,13);
printf("%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c",201,205,205,205,205,205,205,205,205,205,205,187);
gotoxy(34,14);
printf("%c  Blue  %c",186,186);
gotoxy(34,15);
printf("%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c",200,205,205,205,205,205,205,205,205,205,205,188);
/******* Green key *******/
gotoxy(34,17);
printf("%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c",201,205,205,205,205,205,205,205,205,205,205,187);
gotoxy(34,18);
printf("%c  Green %c",186,186);
gotoxy(34,19);
printf("%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c",200,205,205,205,205,205,205,205,205,205,205,188);
gotoxy(wherex(),w);
}


up_key()
 {
  if ((wherey()==19) || (wherey()==15))
	 {
	  int k;
	  k=wherey()-4;
	  gotoxy(wherex(),k);
	 }
 }down_key()
 {
  if ((wherey()==15) || (wherey()==11))
	 {
	  int k;
	  k=wherey()+4;
	  gotoxy(wherex(),k);
	 }
 }
 
_________________________________________________

1- یک برنامه ساده برای کار با کلیدهای مکان نما
دریافت سورس : http://nasir2.persiangig.com/c++sources/ARROWKEY.rar

توضیح : این برنامه تحت ++Turbo c اجرا میشه و به صورت خیلی ساده کار کردن با کلیدهای مکان نما را در ++ c برای حرکت دادن اشیا نشون میده.

_________________________________________________

2- گرافیک در توربو سی پلاس پلاس

دریافت سورس :http://nasir2.persiangig.com/c++sources/COLOR0.rar

توضیح :سورس کد یک برنامه کوچک و جالب برای تمرین توابع گرافیکی در Turbo c++

_________________________________________________​
 

omidsistani

New Member
برنامه شکارچی بالونها.:neutral:

کد:
[LEFT]#include <conio.h>
#include<stdio.h>
#include<graphics.h>
#include<dos.h>
#include<string.h>
#include <stdlib.h>
static int xb1=20, yb1=50, zb1=30, clb1=9;
static int xb2=120, yb2=yb1, zb2=zb1, clb2=15;
static int xb3=220,yb3=yb1, zb3=zb1, clb3=4;
static int xb4=320, yb4=yb1, zb4=zb1, clb4=5;
static int xb5=420, yb5=yb1, zb5=zb1, clb5=10;
static int x=30,y=450,z=10;
static int db=0,mi=2;
int ow=0,wo=0,to=0,ot=0,wot=0;
char a;
static char skol[50],sb_1[]={"hego"},sb_2[]={"hegoby"},sb_3[]={"hegobybus"},sb_4[]={"hegobybuseveryday"};
char sb1[]={"he"}, sb2[]={"go"}, sb3[]={"by"},sb4[]={"bus"},sb5[]={"everyday"};
void tank(int x,int y,int z);
void movetank(char a);
void shoottank(char a);
void balon(int a,int b,int c,int cl,char s[]);
void movebalon();
void start();
void finish();
void tank(int x,int y,int z)
{
circle(x,y,z);
rectangle(x-15,y,x+15,y+20);
circle(x-15,y,z/2);
circle(x+15,y,z/2);
rectangle(x-20,y-z,x-15,y);
rectangle(x+20,y-z,x+15,y);
rectangle(x-3,y-(z+8),x+3,y);
}
void movetank(char key)
{
if (key==77)
{
setcolor(0);
tank(x,y,z);
x+=5;
setcolor(15);
tank(x,y,z);
}
if (key==75)
{
setcolor(0);
tank(x,y,z);
x-=5;
setcolor(15);
tank(x,y,z);
}
else return;
}
void shoottank(char key)
{
int k;
k=y-20;
if (key==32){
while(k>0){
putpixel(x,k-=1,3);
delay(1);
putpixel(x,k,0);
if (getpixel(x,k-1)==9)
{ clb1=0;
 balon(xb1,yb1,zb1,clb1,sb1);
 strcat(skol,sb1);
 printf(sb1);
 ow=1;
 }
 if (getpixel(x,k-1)==15)
{ clb2=0;
 balon(xb2,yb2,zb2,clb2,sb2);
 strcat(skol,sb2);
 printf(sb2);
 wo=1;
 }
  if (getpixel(x,k-1)==4)
{ clb3=0;
 balon(xb3,yb3,zb3,clb3,sb3);
 strcat(skol,sb3);
 printf(sb3);
 to=1;
 }
 if (getpixel(x,k-1)==5)
{ clb4=0;
 balon(xb4,yb4,zb4,clb4,sb4);
 strcat(skol,sb4);
 printf(sb4);
 ot=1;
 }
  if (getpixel(x,k-1)==10)
{ clb5=0;
 balon(xb5,yb5,zb5,clb5,sb5);
 strcat(skol,sb5);
 printf(sb5);
 wot=1;
 }
if (wo+ow==2&&mi==2)
{
setcolor(0);
cleardevice();
if (!strcmp(sb_1,skol)) {
settextstyle(3,0,50);
setcolor(15);
outtextxy(80,100,"YOU WIN ...");
delay(2000);
db=1;
return;
}
if(strcmp(sb_1,skol)) {
settextstyle(3,0,50);
setcolor(15);
outtextxy(50,100,"YOU LOSS ...");
delay(2000);
db=0;
 return;
}
}
if (wo+ow+to==3&&mi==3)
{
setcolor(0);
cleardevice();
if (!strcmp(sb_2,skol)) {
settextstyle(3,0,50);
setcolor(15);
outtextxy(80,100,"YOU WIN ...");
delay(2000);
db=1;
return;
}
if(strcmp(sb_2,skol)) {
settextstyle(3,0,50);
setcolor(15);
outtextxy(50,100,"YOU LOSS ...");
delay(2000);
db=0;
 return;
}
}
if (wo+ow+to+ot==4&&mi==4)
{
setcolor(0);
cleardevice();
if (!strcmp(sb_3,skol)) {
settextstyle(3,0,50);
setcolor(15);
outtextxy(80,100,"YOU WIN ...");
delay(2000);
db=1;
return;
}
if(strcmp(sb_3,skol)) {
settextstyle(3,0,50);
setcolor(15);
outtextxy(50,100,"YOU LOSS ...");
delay(2000);
db=0;
 return;
}
}
if (wo+ow+to+ot+wot==5&&mi==5)
{
setcolor(0);
cleardevice();
if (!strcmp(sb_4,skol)) {
settextstyle(3,0,50);
setcolor(15);
outtextxy(80,100,"YOU WIN ...");
delay(2000);
db=1;
return;
}
if(strcmp(sb_4,skol)) {
settextstyle(3,0,50);
setcolor(15);
outtextxy(50,100,"YOU LOSS ...");
delay(2000);
db=0;
 return;
}
}
}}}
void balon(int a,int b,int c,int cl,char s[])
{
setcolor(cl);
settextstyle(0,0,1);
circle(a,b,c);
rectangle(a-(c-5),b+(2*c),a+(c-5),b+(2*c)+50);
line(a-c,b,a-(c-5),b+(2*c));
line(a+c,b,a+(c-5),b+(2*c));
moveto(a-(c-5)+2,b+(2*c)+10);
outtext(s);
}
void movebalon(int a)
{
if (xb1==a)
{
if (xb1<640)
{
balon(xb1,yb1,zb1,0,sb1);
xb1+=1;
balon(xb1,yb1,zb1,clb1,sb1);
}
else {balon(xb1,yb1,zb1,0,sb1);
xb1=50;}
}
if (a==xb2)
{
if (xb2<640)
{
balon(xb2,yb2,zb2,0,sb2);
xb2+=1;
balon(xb2,yb2,zb2,clb2,sb2);
}
else {balon(xb2,yb2,zb2,0,sb2);
xb2=50;}
}
if (a==xb3)
if (mi==3||mi==4||mi==5)
{
if (xb3<640)
{
balon(xb3,yb3,zb3,0,sb3);
xb3+=1;
balon(xb3,yb3,zb3,clb3,sb3);
}
else {balon(xb3,yb3,zb3,0,sb3);
xb3=50;}
}
if (xb4==a)
if(mi==4||mi==5)
{
if (xb4<640)
{
balon(xb4,yb4,zb4,0,sb4);
xb4+=1;
balon(xb4,yb4,zb4,clb4,sb4);
}
else {balon(xb4,yb4,zb4,0,sb4);
xb4=50;}
}
if (xb5==a)
if (mi==5){
if (xb5<640)
{
balon(xb5,yb5,zb5,0,sb5);
xb5+=1;
balon(xb5,yb5,zb5,clb5,sb5);
}
else {balon(xb5,yb5,zb5,0,sb5);
xb5=50;}
 }
}
void start()
{
int iop=1;
setcolor(15);
settextstyle(2,0,10);
outtextxy(100,100,"DESIGN BY:");
for(iop=1;iop<16;iop++) {
setcolor(iop);
settextstyle(3,0,8);
outtextxy(100,250,"OMID SISTANI");
delay(200);}
setcolor(0);
cleardevice();
setcolor(15);
while(!kbhit()){
settextstyle(2,0,8);
outtextxy(80,50,"INFORMATION ABOUT THIS GAME:");
outtextxy(80,100,"MOVE TO RIGHT: RIGHT key");
outtextxy(80,150,"MOVE TO LEFT: LEFT key");
outtextxy(80,200,"FIRE TANK: SPACE key");
outtextxy(80,250,"EXIT THE GAME: q key");
outtextxy(80,300,"YOU HAD MAKE THIS MESSAGE:");
 settextstyle(3,0,5);
outtextxy(80,400,"HE GO BY BUS EVERYDAY");
}
setcolor(0);
cleardevice();
setcolor(15);
settextstyle(3,0,6);
outtextxy(1,150,"ARE YOU READY...");
delay(2000);
setcolor(0);
cleardevice();
setcolor(15);
}
void finish()
{
int op=1;
while (!kbhit())
{
setcolor(0);
cleardevice();
setcolor(op);
settextstyle(3,0,8);
outtextxy(100,100,"YOU FINISH");
outtextxy(100,300,"THIS GAME");
op++;
delay(100);
}}
void next()
{
strcpy(skol,"");
xb1=20, yb1=50, zb1=30, clb1=9;
xb2=120, yb2=yb1, zb2=zb1, clb2=15;
xb3=220,yb3=yb1, zb3=zb1, clb3=4;
xb4=320, yb4=yb1, zb4=zb1, clb4=5;
xb5=420, yb5=yb1, zb5=zb1, clb5=10;
setcolor(15);
x=30,y=450,z=10;
settextstyle(3,0,8);
setcolor(0);
cleardevice();
setcolor(15);
outtextxy(60,150,"NEXT MISSION");
delay(2000);
setcolor(0);
cleardevice();
setcolor(15);
tank(x,y,z);
}
void main()
{
int gd=DETECT,gm=0;
initgraph(&gd,&gm,"c:\\tc\\bgi");
start();
tank(x,y,z);
balon(xb1,yb1,zb1,clb1,sb1);
balon(xb2,yb2,zb2,clb2,sb2);
while(a!='q'){
while (!kbhit()){
delay(100);
movebalon(xb2);
movebalon(xb1); }
a=getch();
movetank(a);
shoottank(a);
if (wo+ow==2){if(db==1) {getch(); break;}
	   else{getch(); exit(1);} }
}
if (db==1){
ow=0;wo=0;to=0;
db=0;mi=3;
next();}
else exit(1);
while(a!='q'){
while (!kbhit()){
delay(100);
movebalon(xb3);
movebalon(xb2);
movebalon(xb1); }
a=getch();
movetank(a);
shoottank(a);
if (wo+ow+to==3){if(db==1) {getch(); break;}
	   else{getch(); exit(1);} }
}
if (db==1){ow=0;wo=0;to=0;
db=0;mi=4;
 next();}
else exit(1);
while(a!='q'){
while (!kbhit()){
delay(100);
movebalon(xb4);
movebalon(xb3);
movebalon(xb2);
movebalon(xb1); }
a=getch();
movetank(a);
shoottank(a);
if (wo+ow+to+ot==4){if(db==1) {getch(); break;}
	   else{getch(); exit(1);} }
}
if (db==1){
ow=0;wo=0;to=0;ot=0;
db=0;mi=5;
next();}
else exit(1);
while(a!='q'){
while (!kbhit()){
delay(100);
movebalon(xb5);
movebalon(xb4);
movebalon(xb3);
movebalon(xb2);
movebalon(xb1); }
a=getch();
movetank(a);
shoottank(a);
if (wo+ow+to+ot+wot==5){if(db==1) {getch(); break;}
	   else{getch(); exit(1);} }
}
if (db==1) finish();
else exit(1);
closegraph();
}[/LEFT]
 
آخرین ویرایش:

zozo_mfa

New Member
اینم برنامه مباحث ویژه ترم پیش منه :
//===================== The Grammer Project========================#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<dos.h>
#include<stdlib.h>
#include<ctype.h>
#include<string.h>
#include<graphics.h>

void split(char *,char *,int ,int);

int main()
{

struct str
{
char c1;
char s[10];
char c2;
} str1[10],str2;

int t,n,i,j=0,a,l,test=0,ch=0,flag1=0;
char string[20],string1[10],c3,c4,c5,gram[5];
char m,k,f,temp,flag,gg,tr,Enter ,ff;
clrscr();
//*****************************************************************
textbackground(9);
clrscr(); //WEL COME
textcolor(2);
printf("\n\n\n\n");
cprintf(" Wel Come ");
printf("\n\n");
textcolor(4);
cprintf(" ================================");
delay(1000);

//*****************************************************************

ff:
printf("\n\n\n\n\n");
textcolor(6);
cprintf(" Please Enter Number of line grammer : ");

scanf("%d",&n);
printf("\n ***************************************\n");
printf("\n\n Please Enter Grammer (to form S__c1..cnB) : \n\n ");
for(i=0;i<n;i++){
t=0;
scanf("%c",&str1.c1);
scanf("%c%c%c",&c3,&c4,&c5);
printf(" \n");
str1.c1=c3;
// ********************************************************************
//spllit line of gramer
m='a';
while(1)
if(toascii(m)>96 && toascii(m)<123 )
{
scanf("%c",&m);
str1.s[t]=m;
t++;
}
else
{
str1.s[--t]='\0';
str1.c2=m;
break;
}

if(toascii(str1.c2)>97 && toascii(str1.c2)<65)
{
printf("\n NOT : Please Enter Grammer (to form A__c1..cnB) \n");
getch();
exit(1);
}
} // End for

if(str1[0].c1!='S')
{
printf("\n ERROR !! Enter grammer to form S__c1..cnB .\n");
goto ff;
}
gg:
clrscr();
printf("\n\n\n Your Grammer Is : ");
printf("\n _________________\n\n");
for(i=0;i<n;i++)
printf("\n %c==>%s%c \n",str1.c1,str1.s,str1.c2);
printf("\n\n ********************************\n");
printf("\n\n\n Please enter a string for test : ");
scanf("%s",string);

//*********************************************************************
//check kardane sehat khat aval grammer
l=strlen(str1[0].s);
split(string,string1,0,l);
flag='f';

for(i=0;i<n;i++)
if (strcmp(string1,str1.s)==0)
{
tr=str1.c2;
flag='t';
}// End For

if(flag=='f')
{
printf(" \n\n This String Not Accept!");
printf(" \n\n\n\n\n\n Continue(Press ENTER) / Exit(Press Q/q) : ");
Enter=getch();
if(Enter=='q' || Enter=='Q') exit(1);
goto gg;
}

//******************************************************************
for(i=0;i<n;i++)
if(tr==str1.c1 && str1.c2=='L'&& strlen(string1)==strlen(string))
{
flag1=1;
printf("\n\n This String Accept \n");
printf(" \n\n\n\n\n\n Continue(Press ENTER) / Exit(Press Q/q) : ");
Enter=getch();
if(Enter=='q' || Enter=='Q') exit(1);
goto gg;
}

if(flag1==0 && strlen(string1)==strlen(string))
{
printf("\n\n This String Not Accept \n");
printf(" \n\n\n\n\n\n Continue(Press ENTER) / Exit(Press Q/q) : ");
Enter=getch();
if(Enter=='q' || Enter=='Q') exit(1);
goto gg;
}
//*********************************************************************
// shoroa amaliat baraye sehat ya rad reshre

if (strcmp(string1,str1[0].s)==0)
{
j=l;
temp=str1[0].c2;

while(string[j])
{
ch=0;
for(i=0;i<n;i++)
{
l=strlen(str1.s);
split(string,string1,j,l);
if((strcmp(string1,str1.s)==0)&&(str1.c1==temp))
{
ch=1;
temp=str1.c2;
j=j+l;
break;
} // /end if


} // end for i

if(ch==0)
{
printf("\n\n This String Not Accept!");
printf(" \n\n\n\n\n\n Continue(Press ENTER) / Exit(Press Q/q) : ");
Enter=getch();
if(Enter=='q' || Enter=='Q') exit(1);
goto gg;
}

} // end while

for(j=0;j<n;j++)
if(str1.c2==str1[j].c1 && str1[j].c2=='L')
{
printf("\n\n This String Accept \n");
printf(" \n\n\n\n\n\n Continue(Press ENTER) / Exit(Press Q/q) : ");
Enter=getch();
if(Enter=='q' || Enter=='Q') exit(1);
goto gg;
}

for(j=0;j<n;j++)
if(str1.c2==str1[j].c1 && str1[j].c2!='L')
{
printf("\n\n This String Not Accept \n");
printf(" \n\n\n\n\n\n Continue(Press ENTER) / Exit(Press Q/q) : ");
Enter=getch();
if(Enter=='q' || Enter=='Q') exit(1);
goto gg;
}

if (ch=='t')
printf("\n\n This String Accept\n");

} // End main if
// closegraph();
getch();
return 0;
}
//**********************************************************************
// FUNCTION SPLIT
void split(char str[20],char str1[10],int s,int l)
{
int i,j,len;
j=0;
len=s+l;
for(i=s;(i<len)&&(str);i++)
{
str1[j]=str;
j++;
}
str1[j]='\0';
}
کار این برنامه اینه که یه گرامر و یک رشته می گیره و میگه که گرامر وارد شده رشته وارد شده را قبول می کنه یا نه.
 

rsh

Member
من تازه اول کار با ++c هستم. چند تا برنامه ساده نوشتم و چند تا هم سوال دارم:
بازی دوز یا Xo : من این بازی رو نوشتم. اما تو دوتا مورد سوال دارم.
1- چه جوری می تونم کاری کنم که بازیکن شماره 2 کامپیوتر باشه.
2- چه جوری می تونم کدی بنویسم که برنده رو مشخص کنه؟
سورس بازی هم قرار دادم.
 

پیوست ها

 • XO.rar
  403 بایت · بازدیدها: 50
آخرین ویرایش:
سلام این پروژه ی کامپایلر ترم پیش، ولی با جاوا... اگه جاش اینجا نبود شرمنده. تعریف متغیر و انتساب و عملگرهای محاسباتی ... فقط فاز اسکنر و پارسر هستش!
کد:
public class compiler
{
   public String[] t = {"keyword", "id" , "delimeter" , "operator" , "number"};
   public int tc = 0;
   public int [] token = new int [100];
   ////////////////////////////////////////////////////
   public void scanner () throws Exception
   {
      char [] s = new char [100];
      char ch = ' ';
      int i= 0, l, j;
      System.out.println("please enter your statments:");
      while ((ch = (char)System.in.read()) != '#')
      {
          s[i] = ch;
          i ++;
       }
       l = i - 1;
       i = 0;
       while (i <= l)
       {
           i = space (s, i);   
           if (i > l)
              break;
           if (s[i] == 13)
             i+= 2;
           if (letter (s, i))
             i = id (s, i);
           else if (digit (s, i))
              i = number (s, i);
           else if (s[i] == '+' || s[i] == '-' || s[i] == '*' || s[i] == '/' || s[i] == '%' || s[i] == '=')           
              i = cul (s, i);
           else if (s[i] == ';'|| s[i] == '[' || s[i] == ']' || s[i] == '{' || s[i] == '}' || s[i] == 39 || s[i] == '(' || s[i] == ')' || s[i] == '"' ||s[i] == ',')
              i = del (s, i);
           else if (s[i] == '#')
              System.exit(0);
        }
        System.out.println ("end of scan!");
        token [tc] = 28;
        pars(s);
     }
     ///////////////////////////////////////////////////////////////////////
     public int cul (char []s, int i)
     {
         int r=i;
         switch (s[i])
         {
              case '=':
                   System.out.println ((tc +1) + ". =\t" + t[3]);
                   r = i + 1; 
                   token[tc] = 5;
                   break;
              case '+':
                  if (s[i + 1] == '=')
                  {
                     System.out.println ((tc +1) + ". +=\t" + t[3]);
                     r = i + 2;
                     token[tc] = 0;
                  }
                  else if (s[i + 1] == '+')
                  {
                     System.out.println ((tc + 1) + ". ++\t" + t [3]);
                     r = i + 2;
                     token[tc] = 15;
                   }
                   else
                   {
                     System.out.println ((tc +1) + ". +\t" + t[3]);
                     r = i + 1;
                      token[tc] = 13;
                   }
                   break;
               case '-' :
                   if (s[i + 1] == '=')
                   {
                      System.out.println ((tc +1) + ". -=\t" + t[3]);
                      r = i + 2;
                      token[tc] = 1;
                   }
                   else if (s[i + 1] == '-')
                   {
                      System.out.println ((tc + 1) + ". --\t" + t [3]);
                      r = i + 2;
                      token[tc] = 16;
                   }
                   else
                   {
                     System.out.println ((tc +1) + ". -\t" + t[3]);
                     r = i + 1;
                     token[tc] = 14; 
                   }
                   break;
               case '*' :
                   if (s[i + 1] == '=')
                   {
                      System.out.println ((tc +1) + ". *=\t" + t[3]);
                      r = i + 2;
                       token[tc] = 2;
                   }
                   else
                   {
                     System.out.println ((tc +1) + ". *\t" + t[3]);
                     r = i + 1;
                     token[tc] = 6;
                   }
                   break;
                case '/' :
                   if (s[i + 1] == '=')
                   {
                      System.out.println ((tc +1) + ". /=\t" + t[3]);
                      r = i + 2;
                      token[tc] = 3;
                   }
                   else
                   {
                     System.out.println ((tc +1) + ". /\t" + t[3]);
                     r = i + 1;
                     token[tc] = 7;
                   }
                   break;
                case '%' :
                   if (s[i + 1] == '=')
                   {
                      System.out.println ((tc +1) + ". %=\t" + t[3]);
                      r = i + 2;
                      token[tc] = 4;
                   }
                   else
                   {
                     System.out.println ((tc +1) + ". %\t" + t[3]);
                     r = i + 1;
                     token[tc] = 8;
                   }
                   break;
          }
          tc ++;
          return r;
     }
     ///////////////////////////////////////////////////////////////////////
     public int id (char []s, int i)
     {
          boolean flag = true;
          int j = 1;
          System.out.print ((tc + 1) + ". " + s[i]);
          while (flag)
          { 
              i ++;
              if (letter (s, i) || digit (s, i))
              {
                  System.out.print ( s[i]);
                  j++;
              }
              else
                  break;
          }
          token[tc] = 11;
          switch (j) 
          {
               case 3:
                  if (s[i - 3] == 'i' && s[i - 2] == 'n' && s[i -1] == 't')
                  {
                     token [tc] = 26;
                     System.out.println ("\t" + t[0]);
                  }
                  else
                     j = 0;
                  break;
               case 4:
                   if (s [i - 4] == 'c' && s [i - 3] == 'h' && s [i - 2] == 'a' && s [i - 1] == 'r')
                   {                     
                      System.out.println ("\t" + t[0]);
                      token [tc] = 23;
                   }
                   else
                      j = 0;
                   break;
               case 5:
                   if (s [i - 5] == 'f' && s [i - 4] == 'l' && s [i - 3] == 'o' && s [i - 2] == 'a' && s [i - 1] == 't')
                   {                    
                          System.out.println ("\t" + t[0]);
                          token [tc] = 24;
                   }
                   else
                      j = 0;
                   break;
               case 6:
                  if (s [i - 6] == 's' && s [i - 5] == 't' && s [i - 4] == 'r' && s [i - 3] == 'i' && s [i - 2] == 'n' && s [i - 1] == 'g')
                  {
                      token[tc] = 20;
                      System.out.println ("\t" + t[0]);
                  }
                  else if (s[i - 6] == 'd' && s[i - 5] == 'o' && s[i - 4] == 'u' && s[i - 3] == 'b' && s[i - 2] == 'l' && s[i - 1] == 'e')
                  {                  
                      System.out.println ("\t" + t[0]);
                      token[tc] = 25;
                   }
                   else
                      j = 0;
                   break;
                default:
                   System.out.println ("\t" + t[1]);
          }
          if (j == 0)
                System.out.println ("\t" + t[1]);
          tc ++;
          return i;
     }
     ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
     public int number (char []s, int i)
     {
          boolean flag = true;
          System.out.print ((tc + 1) + ".  ");
          while (flag)
          {
              if (digit (s, i))
                 System.out.print (s[i]);
              else
                 break;
              i++;
              token[tc] = 9;
           }
           if (s[i] == '.')
           {
              System.out.print (s[i]);
               while (flag)
               {
                  i ++;
                  if (digit (s, i))
                      System.out.print (s [i]);
                  else
                      break;
               }
               token[tc] = 10;
           }
           System.out.println ("\t" + t[4]);
           tc ++;
           return i;
     }
     //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
     public int del (char []s, int i)
     {
          if (s[i] == '(' )
          {
             System.out.println((tc + 1) +". (\t" + t [2]);
             i++;
             token[tc] = 12;
           }
           if (s[i] == '"' )
           {
           	 System.out.println((tc + 1) +". "+ s[i]+"\t" + t [2]);
             i++;
             token[tc] = 17;
           }
           if (s[i] == ',' )
           {
            	 System.out.println((tc + 1) +". ,\t" + t [2]);
             i++;
             token[tc] = 18;
           }
           if (s[i] == '{' )
           {
           	 System.out.println((tc + 1) +". {\t" + t [2]);
             i++;
             token[tc] = 19;
           }
           if (s[i] == 39 )
           {
           	 System.out.println((tc + 1) +". '\t" + t [2]);
             i++;
             token[tc] = 21;
           }
           if (s[i] == '[' )
           {
           	 System.out.println((tc + 1) +". [\t" + t [2]);
             i++;
             token[tc] = 22;
           }
           if (s[i] == ';' )
           {
           	 System.out.println((tc + 1) +". ;\t" + t [2]);
             i++;
             token[tc] = 27;
           }
           if (s[i] == '}' )
           {
           	 System.out.println((tc + 1) +". }\t" + t [2]);
             i++;
             token[tc] = 29;
           }
           if (s[i] == ')' )
           {
           	 System.out.println((tc + 1) +". )\t" + t [2]);
             i++;
             token[tc] = 30;
           }
           if (s[i] == ']' )
           {
           	 System.out.println((tc + 1) +". ]\t" + t [2]);
             i++;
             token[tc] = 31;
           }
           tc++;
           return i;
     }
     //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
     public boolean letter (char []s, int i)
     {
           if (('a' <= s[i] && s[i] <= 'z') || ('A' <= s[i] && s[i] <= 'Z'))
               return true;
           else
               return false;
     }
     /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
     public boolean digit (char []s, int i)
     {
           if ('0' <= s[i] && s[i] <= '9')
               return true;
           else
               return false;
     }
     ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
     public int space (char []s, int i)
     {
           boolean flag = true;
           while (flag)
            {
                if (s[i] == ' ' || s[i] == '\t' )
                 i ++;
              
                else
                 break;
            }
            return i;
      }
      ///////////////////////////////////////////////////////////////////////
      public void pars (char []s)
      {
            int [][] table = new int [74][32];
            int l=10, k, x, t;
            stack stk = new stack();
            for (l = 32; l< 74; l++)
               for (t = 0; t <32; t++)
                  table [l][t] = 0;
             table[32][11]=2;  
             table[32][15]=2;  
             table[32][16]=2;  
             table[32][20]=1;  
             table[32][23]=1;  
             table[32][24]=1;
             table[32][25]=1;  
             table[32][26]=1;  
             table[32][28]=3;
             table[33][20]=4;  
             table[33][23]=4;
             table[33][24]=4;
             table[33][26]=4;
             table[34][20]=8;
             table[34][23]=7;
             table[34][24]=6;
             table[34][26]=5;
             table[35][26]=9;
             table[36][5]=66;
             table[36][22]=65;
             table[36][27]=67;
             table[37][22]=10;
             table[38][22]=12;
             table[38][27]=11;
             table[39][9]=13;
             table[39][12]=13;
             table[40][18]=14;
             table[40][29]=15;
             table[41][9]=17;
             table[41][11]=16;
             table[42][24]=18;
             table[42][25]=18;
             table[43][24]=19;
             table[43][25]=20;
             table[44][22]=70;
             table[45][9]=21;
             table[45][10]=21;
             table[45][11]=21;
             table[46][18]=22;
             table[46][29]=23;
             table[47][9]=24;
             table[47][10]=24;
             table[47][11]=24;
             table[48][23]=25;
             table[49][5]=76;
             table[49][21]=75;
             table[49][27]=77;
             table[50][20]=26;
             table[51][20]=27;
             table[52][18]=29;
             table[52][29]=30;
             table[53][20]=31;
             table[54][20]=32;
             table[55][5]=81;
             table[55][22]=80;
             table[55][27]=82;
             table[56][17]=33;
             table[57][17]=34;
             table[58][18]=35;
             table[58][29]=36;
             table[59][9]=37;
             table[59][10]=38;
             table[59][11]=39;
             table[60][17]=40;
             table[61][11]=41;
             table[61][15]=41;
             table[61][16]=41;
             table[62][11]=42;
             table[62][15]=43;
             table[62][16]=44;
             table[63][0]=47;
             table[63][1]=47;
             table[63][2]=47;
             table[63][3]=47;
             table[63][4]=47;
             table[63][5]=47;
             table[63][15]=45;
             table[63][16]=46;
             table[64][0]=48;
             table[64][1]=49;
             table[64][2]=50;
             table[64][3]=51;
             table[64][4]=52;
             table[64][5]=53;
             table[65][9]=54;
             table[65][10]=54;
             table[65][11]=54;
             table[65][12]=54;
             table[66][13]=55;
             table[66][14]=56;
             table[66][28]=57;
             table[66][30]=57;
             table[67][9]=58;
             table[67][10]=58;
             table[67][11]=58;
             table[67][12]=58;
             table[68][6]=59;
             table[68][7]=60;
             table[68][9]=61;
             table[68][28]=62;
             table[68][30]=62;
             table[69][9]=63;
             table[69][10]=63;
             table[69][11]=63;
             table[69][12]=64;
             table[70][5]=68;
             table[70][27]=69;
             table[71][5]=73;
             table[71][27]=74;
             table[72][5]=78;
             table[72][27]=79;
             table[73][5]=83;
             table[73][27]=84;
             stk.push(28);
             stk.push(32);
             tc = 0;
             k = token[tc];
             while(k > -1)
             {
             	l = stk.pop();
             	if (l == k)
             	{
             		if (l == 28)
             		{
             	    System.out.println ("accept");
                  System.exit(0);
                }
             	  else
             	  {
             	    // stk.pop();
             	    tc++;
             	  }
             	}
             	else if (k != l)
             		if ((l > -1 && l < 32) && (k > -1 && k < 32))
             	  {
             	    System.out.println ("ERROR in token " +(tc +1));
             	    System.exit (0);
             	  }
             	  else if (l > 31)
             	  {
             	  	  stk.push(l);
             	  		x = table [l][k];
             	  		switch (x)
             	  		{
             	  			case 0:
             	  			   System.out.println ("error in token " + (tc+1));
             	  			   System.exit(0);
             	  			   break;
             	  			case 1:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(32);
             	  			   stk.push(33);
             	  			   break;
             	  			case 2:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(32);
             	  			   stk.push(61);
             	  			   break;
             	  			case 3:
             	  			   stk.pop();
             	  			   break;
             	  			case 4:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(27);
             	  			   stk.push(34);
             	  			   break;
             	  			case 5:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(35);
             	  			   break;
             	  		  case 6:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(42);
             	  			   break;   
             	  			case 7:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(48);
             	  			   break; 
             	  			case 8:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(54);
             	  			   break; 
             	  			case 9:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(36);
             	  			   stk.push(11);
             	  			   stk.push(26);
             	  			   break;   
             	  		  case 10:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(38);
             	  			   stk.push(31);
             	  			   stk.push(9);
             	  			   stk.push(22);
             	  			   break;
             	  		  case 11:
             	  			   stk.pop();
             	  			   break;
             	  			case 12:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(31);
             	  			   stk.push(9);
             	  			   stk.push(22);
             	  			   break;
             	  		  case 13:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(40);
             	  			   stk.push(41);
             	  			   break;
             	  		  case 14:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(40);
             	  			   stk.push(41);
             	  			   stk.push(18);
             	  			   break;   
             	  		  case 15:
             	  			   stk.pop();
             	  			   break;	  			   
             	  			case 16:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(11);
             	  			   break;
             	  			case 17:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(9);
             	  			   break;
             	  			case 18:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(44);
             	  			   stk.push(11);
             	  			   stk.push(43);
             	  			   break;   
             	  			case 19:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(24);
             	  			   break; 
             	  		 	case 20:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(25);
             	  			   break;
             	  			case 21:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(46);
             	  			   stk.push(47);
             	  			   break;
             	  		  case 22:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(45);
             	  			   stk.push(18);
             	  			   break;
             	  			case 23:
             	  			   stk.pop();
             	  			   break;
             	  		  case 24:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(59);
             	  			   break;
             	  		  case 25:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(49);
             	  			   stk.push(11);
             	  			   stk.push(23);
             	  			   break;
             	  		  case 26:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(21);
             	  			   stk.push(59);
             	  			   stk.push(21);
             	  			   break;
             	  		  case 27:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(52);
             	  			   stk.push(53);
             	  			   break;
               	  	  case 29:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(53);
             	  			   stk.push(18);
             	  			   break;
             	        case 30:
             	  			   stk.pop();
             	  			   break;
             	  		  case 31:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(50);
             	  			   break;
             	  		  case 32:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(55);
             	  			   stk.push(11);
             	  			   stk.push(20);
             	  			   break;
             	  		  case 33:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(17);
             	  			   stk.push(59);
             	  			   stk.push(17);
             	  			   break;
             	  		  case 34:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(58);
             	  			   stk.push(60);
             	  			   break;
             	  		  case 35:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(60);
             	  			   stk.push(18);
             	  			   break;
             	  		  case 36:
             	  			   stk.pop();
             	  			   break;
             	  		  case 37:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(9);
             	  			   break;
             	  		  case 38:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(10);
             	  			   break;
             	  		  case 39:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(11);
             	  			   break;
             	  		  case 40:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(56);
             	  			   break;
             	  		  case 41:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(27);
             	  			   stk.push(62);
             	  			   break;
             	  		  case 42:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(63);
             	  			   stk.push(11);
             	  			   break;
             	  		  case 43:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(11);
             	  			   stk.push(15);
             	  			   break;
             	  		  case 44:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(11);
             	  			   stk.push(16);
             	  			   break;
             	  		  case 45:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(15);
             	  			   break;
             	  		  case 46:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(16);
             	  			   break;
             	  		  case 47:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(65);
             	  			   stk.push(64);
             	  			   break;
             	  		  case 48:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(0);
             	  			   break;
             	  			 case 49:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(1);
             	  			   break;
             	  		  case 50:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(2);
             	  			   break;
             	  		  case 51:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(3);
             	  			   break;
             	  		  case 52:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(4);
             	  			   break;
             	  		  case 53:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(5);
             	  			   break;
             	  		  case 54:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(66);
             	  			   stk.push(67);
             	  			   break;
             	  		  case 55:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(66);
             	  			   stk.push(67);
             	  			   stk.push(13);
             	  			   break;
             	  		  case 56:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(66);
             	  			   stk.push(67);
             	  			   stk.push(14);
             	  			   break;
             	  		  case 57:
             	  			   stk.pop();
             	  			   break;
             	  		  case 58:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(68);
             	  			   stk.push(69);
             	  			   break;
             	  		  case 59:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(68);
             	  			   stk.push(69);
             	  			   stk.push(6);
             	  			   break;
             	  		  case 60:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(68);
             	  			   stk.push(69);
             	  			   stk.push(7);
             	  			   break;
             	  		  case 61:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(68);
             	  			   stk.push(69);
             	  			   stk.push(8);
             	  			   break;
             	  		  case 62:
             	  			   stk.pop();
             	  			   break;
             	  		  case 63:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(59);
             	  			   break;
             	  		  case 64:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(30);
             	  			   stk.push(65);
             	  			   stk.push(12);
             	  			   break;
             	  		  case 65:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(70);
             	  			   stk.push(37);
             	  			   break;
             	  		  case 66:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(9);
             	  			   stk.push(5);
             	  			   break;
             	  		  case 67:
             	  			   stk.pop();
             	  			   break;
             	  		  case 68:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(29);
             	  			   stk.push(39);
             	  			   stk.push(19);
             	  			   stk.push(5);
             	  			   break;
             	  		  case 69:
             	  			   stk.pop();
             	  			   break;
             	  		  case 70:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(71);
             	  			   stk.push(37);
             	  			   break;
             	  		  case 71:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(59);
             	  			   stk.push(5);
             	  			   break;
             	  		  case 72:
             	  			   stk.pop();
             	  			   break;
             	  		  case 73:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(29);
             	  			   stk.push(45);
             	  			   stk.push(19);
             	  			   stk.push(5);
             	  			   break;
             	  		  case 74:
             	  			   stk.pop();
             	  			   break;
             	  		  case 75:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(72);
             	  			   stk.push(37);
             	  			   break;
             	  		  case 76:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(50);
             	  			   stk.push(5);
             	  			   break;
             	  		  case 77:
             	  			   stk.pop();
             	  			   break;
             	  		  case 78:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(29);
             	  			   stk.push(51);
             	  			   stk.push(19);
             	  			   stk.push(5);
             	  			   break;
             	  		  case 79:
             	  			   stk.pop();
             	  			   break;
             	  		  case 80:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(73);
             	  			   stk.push(37);
             	  			   break;
             	  		  case 81:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(56);
             	  			   stk.push(5);
             	  			   break;
             	  		  case 82:
             	  			   stk.pop();
             	  			   break;
             	  		  case 83:
             	  			   stk.pop();
             	  			   stk.push(29);
             	  			   stk.push(57);
             	  			   stk.push(19);
             	  			   stk.push(5);
             	  			   break;
             	  		  case 84:
             	  			   stk.pop();
             	  			   break;
             	      }//switch
              }// else if
              k = token[tc];
          }//while
    }
}


کد:
public class stack
{
    private int top= 0;
    private int size=100;
    private int [] elem = new int [100]; 
    ///////////////////////////////////////////////
    private boolean isfull ()
   {
       if (top >= size)
	         return true;
       else 
           return false;
    }
    ///////////////////////////////////////////////
    private boolean isempty ()
    {
       if ( top < 0)
         return true;
       else
         return false;
    }
    ////////////////////////////////////////////////
    public void push (int z)
    {
        if (isfull())
        {
           System.out.print ("stack is full!!");
           System.exit (1);
        }
        elem [top] = z;
        top++;
     }
     ///////////////////////////////////////////////
     public int pop ()
     {
     	  top--;
        if (isempty())
        {
            System.out.println ("stack is empty!!!");
            System.exit (2);
         }
         return elem[top];
      }
}
کد:
public class project
{
   public static void main(String []arg) throws Exception
   {
        compiler p = new compiler();
        p.scanner();
    }
}
 

MANP_s

New Member
پروژه بازی پازل

fo8982nta4rg2xmwkwur.jpg

این پروژه میان ترم برنامه سازی پیشرفتمه .
البته هنوز کامل نیست.

فقط توی فولدر bin کپی کنید.
 

پیوست ها

 • proje.rar
  38.1 کیلوبایت · بازدیدها: 77

farik

Well-Known Member
با سلام..خوب دوستان از اساتید از بحش عذر میخوام که تاپیک قدیمی(تقریبا ماله 3 سال پیش:دی) رو بالا میارم..اما گفتم اینجا بزارم پروژه رو بهتره ...چون همه یکجا جمع شدن..خوب اینم از یک کد برای بازی دوز البته ایندفعه با کامپیوتر بازی میکنین...
توضیح دیگه اینکه اگه مقدار n رو بیشتر کنین بازم ساپروت میکنه ..امیدوارم دوستان خوششون بیاد:
کد:
//Coded By S.Farshad.Kazemi
#include <conio.h>
#include <iostream>
#include <Windows.h>
using namespace std;
//defining global variables
#define n 3
int Matris[n][n]={};//keep game's map
int uActions[(n*n)/2+1];
int counter=0;//a counter for user actions
//prototypes
void show_map();//show a matrix where games take place in it
void cls();//clear screen
void change_game(int,char);//change game when computer or user wanna make a choice
void make_choice(char);//a function which let you to define who should play also i run my algorithm to solve dooz in this function
short define_winner();//when the game changes,it checks matrix to find what is the game situation:user wins,computer wins,there isn't any winner
void end_the_game();//write a text at the end of the game depends on who won the game
void random_check();//it makes a random choose for computer when there isn't any difference between choices
int main(){
	char fp;
	do{
		cls();
		printf("shoroo konandeye bazi che kasi bashad?computer(=c) ya shoma(u)?");
		fp = getche();
	}while(fp!='u'&&fp!='c');
	cls();
	show_map();
	make_choice(fp);
	end_the_game();
	printf("\nthank you for playing");
	getche();
  return 0;
}
void cls(){
	system("cls");
}
void show_map(){
	cls();
	for(int i=0;i<n;i++){
		for(int j=0;j<n;j++){
			if(Matris[i][j]==0){
				printf("\t%d",n*i+j+1);
			}else if(Matris[i][j]==1){
				printf("\tC");
			}else if(Matris[i][j]==-1){
				printf("\tU");
			}
			if(j!=n-1){
				printf("\t|");
			}
		}
		if(i!=n-1){
			printf("\n ");
			for(int k=0;k<n-1;k++){
				printf("---------------|");
			}
			printf("---------------");
		}
		printf("\n");
	}
}
void end_the_game(){
	cls();
	show_map();
	printf("this round were finished..\n");
	switch(define_winner()){
	case 1:
		printf("HaHaHa...you should try harder to lose me:P");break;
	case -1:
		printf("Finally you lose me..but what do u tghink about another round?");break;
	case 2:
		printf("No winner available..play again to know who can play better");break;
	default:
		printf("Error:please contact with programmer...");break;
	}
}
void change_game(int num,char who){
	if(who=='u'){
		while(Matris[num/(int)n][num%n]!=0){
			printf("khaneye morede nazar por ast...yek khaneye digar ebtekhab konid:");
			scanf("%d",&num);
			num--;
		}
		Matris[num/(int)n][num%n]=-1;
		if(define_winner()==0){
			make_choice('c');
		}
	}else{
		Matris[num/(int)n][num%n]=1;

		if(define_winner()==0){
			show_map();
			make_choice('u');
		}
	}
}
short define_winner(){
	bool notFull=false;
	for(int i=0;i<n-2;i++){
		for(int j=0;j<n-2;j++){
			if((Matris[i][j]==1&&Matris[i][j+1]==1&&Matris[i][j+2]==1)||(Matris[i][j]==1&&Matris[i+1][j]==1&&Matris[i+2][j]==1)||(Matris[i][j]==1&&Matris[i+1][j+1]==1&&Matris[i+2][j+2]==1)){
				return 1;
			}else if((Matris[i][j]==-1&&Matris[i][j+1]==-1&&Matris[i][j+2]==-1)||(Matris[i][j]==-1&&Matris[i+1][j]==-1&&Matris[i+2][j]==-1)||(Matris[i][j]==-1&&Matris[i+1][j+1]==-1&&Matris[i+2][j+2]==-1)){
				return -1;
			}
		}
	}
	if(Matris[n-3][n-3]==1&&Matris[n-2][n-4]==1&&Matris[n-4][n-2]==1)
		return 1;
	else if(Matris[n-3][n-3]==-1&&Matris[n-2][n-4]==-1&&Matris[n-4][n-2]==-1)
		return -1;
	for(int i=0;i<n-2;i++){
		if((Matris[n-2][i]==1&&Matris[n-2][i+1]==1&&Matris[n-2][i+2]==1)||(Matris[i][n-2]==1&&Matris[i+1][n-2]==1&&Matris[i+2][n-2]==1)||(Matris[n-1][i]==1&&Matris[n-1][i+1]==1&&Matris[n-1][i+2]==1)||(Matris[i][n-1]==1&&Matris[i+1][n-1]==1&&Matris[i+2][n-1]==1)||(Matris[n-1][i]==1&&Matris[n-2][i+1]==1&&Matris[n-3][i+2]==1)||(Matris[i][n-1]==1&&Matris[i+1][n-2]==1&&Matris[i+2][n-3]==1))
			return 1;
		else if((Matris[n-2][i]==-1&&Matris[n-2][i+1]==-1&&Matris[n-2][i+2]==-1)||(Matris[i][n-2]==-1&&Matris[i+1][n-2]==-1&&Matris[i+2][n-2]==-1)||(Matris[n-1][i]==-1&&Matris[n-1][i+1]==-1&&Matris[n-1][i+2]==-1)||(Matris[i][n-1]==-1&&Matris[i+1][n-1]==-1&&Matris[i+2][n-1]==-1)||(Matris[n-1][i]==-1&&Matris[n-2][i+1]==-1&&Matris[n-3][i+2]==-1)||(Matris[i][n-1]==-1&&Matris[i+1][n-2]==-1&&Matris[i+2][n-3]==-1))
			return -1;
	}

	for(int i=0;i<n;i++){
		for(int j=0;j<n;j++){
			if(Matris[i][j]==0)
				return 0;
		}
	}
	return 2;
}
void make_choice(char who){
	if(who=='u'){
		printf("aknoon nobate shomast...kodam khane ra entekhab mikonid?");
		int num;
		scanf("%d",&num);
		while(0>num&&num>9){
			printf("\nadade vared shode eshtebah ast.lotfan mojaddadan talash konid:");
			scanf("%d",&num);
		}
		uActions[counter++]=--num;
		change_game(num,'u');
	}else if(who=='c'){
		bool choice_made=false;
		int i,j;
		printf("lotfan kami sabr konid nobate computer ast");Sleep(300);printf(".");Sleep(300);printf(".");Sleep(300);printf(".");Sleep(300);printf(".\n");
		/*
		for(int i=0;i<3;i++){
			for(int j=0;j<2;j++){
				if(Matris[i][j]==-1&&Matris[i][j+1]==-1){
					if(j==0){
						if(Matris[i][j+2]!=0)
							continue;
						change_game(3*i+j+2,'c');
					}else{
						if(Matris[i][j-1]!=0)
							continue;
						change_game(3*i+j-1,'c');
					}
				}else if(Matris[j][i]==-1&&Matris[i][j+1]==-1){
					change_game(3*j+i,'c');
				}else if(Matris[j][j]==-1&&Matris[j+1][j+1]==-1){

			}
			
		}*/
		//check for positions that make us winner:D

		/*
		for(i=0;i<n-1;i++){
			for(j=0;j<n-1;j++){
				if(Matris[i][j]==1){
					if(i<n-2&&j<n-2){
						if(Matris[i][j+1]==1&&Matris[i][j+2]==0){
								change_game(3*i+j+2,'c');break;
						}else if(Matris[i][j+2]==1&&Matris[i][j+1]==0){
							change_game(3*j+i+1,'c');break;
						}else if(Matris[i+2][j]==1&&Matris[i+1][j]==0){
							change_game(3*j+i+3,'c');break;
						}else if(Matris[i+1][j+1]==1&&Matris[i+2][j+2]==0){
							change_game(3*i+j+8,'c');break;
						}else if(Matris[i+2][j+2]==1&&Matris[i+1][j+1]==0){
							change_game(3*i+j+4,'c');break;
						}else if(Matris[i+1][j+1]==1&&Matris[i+2][j+2]==0){
							change_game(3*i+j+8,'c');break;
						}
						if(i>1){
							if(Matris[i-1][j+1]==1&&Matris[i-2][j+2]==0){
								change_game(3*i+j-4,'c');break;
							}else if(Matris[i-2][j+2]==1&&Matris[i-1][j+1]==0){
								change_game(3*i+j-2,'c');break;
							}
						}
					}else{
						if(Matris[i][j+1]==1&&Matris[i][j-1]==0){
							change_game(3*i+j-1,'c');break;
						}else if(Matris[i+1][j+1]==1&&Matris[i-1][j-1]==0){
							change_game(3*i+j-4,'c');break;
						}else if(Matris[i+1][j+1]==1){
							change_game(3*i+j-4,'c');break;
						}else if(Matris[i-1][j+1]==1){
							change_game(3*i+j+2,'c');break;
						}
					}
				}
			}
			if(j!=n-1){
				//cout<<"here";
				break;
			}
		}
*/
		for(i=0;i<n;i++){
			for(j=0;j<n;j++){
				if(Matris[i][j]==1){
					if(i<n-2&&j<n-2){
						//cout<<Matris[i][j+1]<<"==-1&&"<<Matris[i][j+2]<<endl;
						if(Matris[i][j+1]==1&&Matris[i][j+2]==0){
								change_game(n*i+j+2,'c');break;
						}else if(Matris[i][j+2]==1&&Matris[i][j+1]==0){
							change_game(n*i+j+1,'c');break;
						}else if(Matris[i+2][j]==1&&Matris[i+1][j]==0){
							change_game(n*(i+1)+j,'c');break;
						}else if(Matris[i+1][j]==1&&Matris[i+2][j]==0){
							change_game(n*(i+2)+j,'c');break;
						}else if(Matris[i+2][j+2]==1&&Matris[i+1][j+1]==0){
							change_game(n*(i+1)+j+1,'c');break;
						}else if(Matris[i+1][j+1]==1&&Matris[i+2][j+2]==0){
							change_game(n*(i+2)+j+2,'c');break;
						}
						if(i>1){
							if(Matris[i-1][j+1]==1&&Matris[i-2][j+2]==0){
								change_game(n*(i-2)+j+2,'c');break;
							}else if(Matris[i-2][j+2]==1&&Matris[i-1][j+1]==0){
								change_game(n*(i-1)+j+1,'c');break;
							}
						}
					}else{
						if(j>=n-2){
							if(j==n-2&&Matris[i][j+1]==1&&Matris[i][j-1]==0){
								change_game(n*(i)+j-1,'c');break;
							}else if(i<n-2&&Matris[i+2][j]==1&&i>0&&Matris[i+1][j]==0){
								change_game(n*(i+1)+j,'c');break;
							}
						}else{
							if(Matris[i][j+1]==1&&Matris[i][j+2]==0){
								change_game(n*(i)+j+2,'c');break;
							}else if(Matris[i][j+2]==1&&Matris[i][j+1]==0){
								change_game(n*(i)+j+1,'c');break;
							}
						}
						if(i>=n-2){
							if(i==n-2&&Matris[i+1][j]==1&&i>0&&Matris[i-1][j]==0){
								change_game(n*(i-1)+j,'c');break;
							}else if(j<n-2&&Matris[i][j+2]==1&&i>0&&Matris[i][j+1]==0){
								change_game(n*(i)+j+1,'c');break;
							}
						}else{
							if(Matris[i+2][j]==1&&Matris[i+1][j]==0){
								change_game(n*(i+1)+j,'c');break;
							}else if(Matris[i+1][j]==1&&Matris[i+2][j]==0){
								change_game(n*(i+2)+j,'c');break;
							}
						}

						if(Matris[i+1][j+1]==1&&Matris[i-1][j-1]==0){
							change_game(n*(i-1)+j-1,'c');break;
						}else if(i>1&&Matris[i-1][j+1]==1&&Matris[i+1][j-1]==0){
							if(i!=1||j!=0){
								change_game(n*(i+1)+j-1,'c');break;
							}else{
								change_game(n*(i+1)+j-1,'c');break;
							}
						}
					}
				}
			}
			if(j!=n){
				choice_made=true;
				break;
			}
		}
		if(!choice_made){
			//check for posisions prevent losing:(
/*			for(i=0;i<n-1;i++){
				for(j=0;j<n-1;j++){
				if(Matris[i][j]==-1){
						if(i<n-2&&j<n-2){
							//cout<<Matris[i][j+1]<<"==-1&&"<<Matris[i][j+2]<<endl;
							if(Matris[i][j+1]==-1&&Matris[i][j+2]==0){
									change_game(n*i+j+2,'c');break;
							}else if(Matris[i][j+2]==-1&&Matris[i][j+1]==0){
								change_game(n*i+j+1,'c');break;
							}else if(Matris[i+2][j]==-1&&Matris[i+1][j]==0){
								change_game(n*(i+1)+j,'c');break;
							}else if(Matris[i+1][j]==-1&&Matris[i+2][j]==0){
								change_game(n*(i+2)+j,'c');break;
							}else if(Matris[i+2][j+2]==-1&&Matris[i+1][j+1]==0){
								change_game(n*(i+1)+j+1,'c');break;
							}else if(Matris[i+1][j+1]==-1&&Matris[i+2][j+2]==0){
								change_game(n*(i+2)+j+2,'c');break;
							}
							if(i>1){
								if(Matris[i-1][j+1]==-1&&Matris[i-2][j+2]==0){
									change_game(n*(i-2)+j+2,'c');break;
								}else if(Matris[i-2][j+2]==-1&&Matris[i-1][j+1]==0){
									change_game(n*(i-1)+j+1,'c');break;
								}
							}
						}else{
							if(j>=n-2){
								if(Matris[i][j+1]==-1&&Matris[i][j-1]==0){
									change_game(n*(i)+j-1,'c');break;
								}
							}else{
								if(Matris[i][j+1]==-1&&Matris[i][j+2]==0){
									change_game(n*(i)+j+2,'c');break;
								}else if(Matris[i][j+2]==-1&&Matris[i][j+1]==0){
									change_game(n*(i)+j+1,'c');break;
								}
							}
							if(i>=n-2){
								if(Matris[i+1][j]==-1&&i>0&&Matris[i-1][j]==0){
									change_game(n*(i-1)+j,'c');break;
								}
							}else{
								if(Matris[i+2][j]==-1&&Matris[i+1][j]==0){
									change_game(n*(i+1)+j,'c');break;
								}else if(Matris[i+1][j]==-1&&Matris[i+2][j]==0){
									change_game(n*(i+2)+j,'c');break;
								}
							}

							if(Matris[i+1][j+1]==-1&&Matris[i-1][j-1]==0){
								change_game(n*(i-1)+j-1,'c');break;
							}else if((i>1||j!=0)&&Matris[i-1][j+1]==-1){
								if(i!=1||j!=0){
									change_game(n*(i+1)+j-1,'c');break;
								}else{
									change_game(n*(i+1)+j-1,'c');break;
								}
							}
						}
					}
				}
				if(j!=n-1){
					choice_made=true;
					break;
				}
			}
*/
			for(i=0;i<n;i++){
				for(j=0;j<n;j++){
					if(Matris[i][j]==-1){
						if(i<n-2&&j<n-2){
							//cout<<Matris[i][j+1]<<"==-1&&"<<Matris[i][j+2]<<endl;
							if(Matris[i][j+1]==-1&&Matris[i][j+2]==0){
									change_game(n*i+j+2,'c');break;
							}else if(Matris[i][j+2]==-1&&Matris[i][j+1]==0){
								change_game(n*i+j+1,'c');break;
							}else if(Matris[i+2][j]==-1&&Matris[i+1][j]==0){
								change_game(n*(i+1)+j,'c');break;
							}else if(Matris[i+1][j]==-1&&Matris[i+2][j]==0){
								change_game(n*(i+2)+j,'c');break;
							}else if(Matris[i+2][j+2]==-1&&Matris[i+1][j+1]==0){
								change_game(n*(i+1)+j+1,'c');break;
							}else if(Matris[i+1][j+1]==-1&&Matris[i+2][j+2]==0){
								change_game(n*(i+2)+j+2,'c');break;
							}
							if(i>1){
								if(Matris[i-1][j+1]==-1&&Matris[i-2][j+2]==0){
									change_game(n*(i-2)+j+2,'c');break;
								}else if(Matris[i-2][j+2]==-1&&Matris[i-1][j+1]==0){
									change_game(n*(i-1)+j+1,'c');break;
								}
							}
						}else{
							if(j>=n-2){
								if(Matris[i][j+1]==-1&&Matris[i][j-1]==0){
									change_game(n*(i)+j-1,'c');break;
								}
							}else{
								if(Matris[i][j+1]==-1&&Matris[i][j+2]==0){
									change_game(n*(i)+j+2,'c');break;
								}else if(Matris[i][j+2]==-1&&Matris[i][j+1]==0){
									change_game(n*(i)+j+1,'c');break;
								}
							}
							if(i>=n-2){
								if(Matris[i+1][j]==-1&&i>0&&Matris[i-1][j]==0){
									change_game(n*(i-1)+j,'c');break;
								}
							}else{
								if(Matris[i+2][j]==-1&&Matris[i+1][j]==0){
									change_game(n*(i+1)+j,'c');break;
								}else if(Matris[i+1][j]==-1&&Matris[i+2][j]==0){
									change_game(n*(i+2)+j,'c');break;
								}
							}

							if(Matris[i+1][j+1]==-1&&Matris[i-1][j-1]==0){
								change_game(n*(i-1)+j-1,'c');break;
							}else if((i>1||j!=0)&&Matris[i-1][j+1]==-1&&Matris[i+1][j-1]==0){
								if(i!=1||j!=0){
									change_game(n*(i+1)+j-1,'c');break;
								}else{
									change_game(n*(i+1)+j-1,'c');break;
								}
							}
						}
					}
				}
				if(j!=n){
					choice_made=true;
					break;
				}
			}
			if(!choice_made){
				for(i=0;i<counter;i++){
					for(j=i;j<counter;j++){
						if(uActions[i]-uActions[j]==n-1){
							if(Matris[(uActions[i]+1)/(int)n][(uActions[i]+1)%(int)n]==0&&(uActions[i]+1)%(int)n!=n-1&&(uActions[i]+1)/(int)n!=0){
								change_game(uActions[i]+1,'c');choice_made=true;
							}else if(Matris[(uActions[j]-1)/(int)n][(uActions[j]-1)%(int)n]==0&&(uActions[j]-1)%(int)n!=0){
								change_game(uActions[j]-1,'c');choice_made=true;
							}
						}else if(uActions[j]-uActions[i]==n-1){
							if(Matris[(uActions[j]+1)/(int)n][(uActions[j]+1)%(int)n]==0&&(uActions[j]+1)%(int)n!=n-1&&(uActions[j]+1)/(int)n!=0){
								change_game(uActions[j]+1,'c');choice_made=true;
							}else if(Matris[(uActions[i]-1)/(int)n][(uActions[i]-1)%(int)n]==0&&(uActions[i]-1)%(int)n!=0){
								change_game(uActions[i]-1,'c');choice_made=true;
							}
						}
						if(uActions[i]-uActions[j]==n+1){
							 if(Matris[(uActions[j]+1)/(int)n][(uActions[j]+1)%(int)n]==0&&(uActions[j]+1)%(int)n!=n-1&&(uActions[j]+1)/(int)n!=0){
								change_game(uActions[j]+1,'c');choice_made=true;
							}else if(Matris[(uActions[i]-1)/(int)n][(uActions[i]-1)%(int)n]==0&&(uActions[i]-1)%(int)n!=0){
								change_game(uActions[i]-1,'c');choice_made=true;
							}
						}else if(uActions[j]-uActions[i]==n+1){
							if(Matris[(uActions[i]+1)/(int)n][(uActions[i]+1)%(int)n]==0&&(uActions[i]+1)%(int)n!=n-1&&(uActions[i]+1)/(int)n!=0){
								change_game(uActions[i]+1,'c');choice_made=true;
							}else if(Matris[(uActions[j]-1)/(int)n][(uActions[j]-1)%(int)n]==0&&(uActions[j]-1)%(int)n!=0){
								change_game(uActions[j]-1,'c');choice_made=true;
							}
						}

					}
				}
				if(!choice_made){
					if(Matris[(int)(n)/2][(int)(n)/2]==0){
						change_game((n+1)*((int)(n)/2),'c');
					}else{
						if(Matris[2][2]==0){
							change_game(n*2+2,'c');
						}else if(Matris[2][2]==1){
							if(Matris[3][3]!=-1&&n>4&&Matris[4][4]==0){
								change_game(n*4+4,'c');
							}else if(Matris[0][0]==0){
								change_game(0,'c');
							}else if(Matris[2][2]==1&&Matris[0][0]==1&&Matris[0][2]==0){
								if(Matris[0][2]==0)
									change_game(2,'c');
								else if(Matris[2][0]==0)
									change_game(n*2,'c');
								else{

									random_check();
								}
							}else if(Matris[2][2]==1&&n>4&&Matris[4][4]==1){
								if(Matris[2][4]==0)
									change_game(n*2+4,'c');
								else if(Matris[4][2]==0)
									change_game(n*4+2,'c');
								else
									random_check();
							}else{
								random_check();
							}
						}else{
							random_check();
						}
					}
				}

			}
		}
	}	
}
void random_check(){
	cout<<"random";
	/*
			if(i==n-1&&j==n-1){
			i=(int)(rand()*3);
			j=(int)(rand()*3);
			while(Matris[i][j]!=0){
				i=(int)(rand()*3);
				j=(int)(rand()*3);

			}
			change_game(3*i+j,'c');
		}
	*/
	int i,j;
	for(i=0;i<n;i++){
		for(j=0;j<n;j++){
			if(Matris[i][j]==0){
			change_game(3*i+j,'c');break;
			}
		}
		if(j!=n){
			break;
		}
	}
}
 

جدیدترین ارسال ها

بالا