مشکل نمایش متن به صورت ???? در ایمیل ... در asp

mohamadrezasmk

New Member
سلام ...... من ارسال ایمیل از طریق ارتباط با ما ، رو کد زدم ..... ارسال هم میشه برای ایمیلم ولی تو ایمیلم به صورت علامت سوال نمایش میده ... اینجوری >>> ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
به صورت UTF8 ذخیره SAVE کردم .... ولی درست نشد ... کدهای زیر رو هم زدم ولی باز درست نشد ... راهنمایی کنید لطفاً


<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Message Sent</title>

</head>

<body>
<meta http-equiv="Content-Language" content="fa" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />


<%
Const cdoSendUsingMethod = _
"http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing"
Const cdoSendUsingPort = 2
Const cdoSMTPServer = _
"http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver"
Const cdoSMTPServerPort = _
"http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport"
Const cdoSMTPConnectionTimeout = _
"http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpconnectiontimeout"
Const cdoSMTPAuthenticate = _
"http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate"
Const cdoBasic = 1
Const cdoSendUserName = _
"http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername"
Const cdoSendPassword = _
"http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword"

Dim objConfig ' As CDO.Configuration
Dim objMessage ' As CDO.Message
Dim Fields ' As ADODB.Fields

Dim FirstName, Surname, Email, Website, Message

FirstName = Request.Form("FirstName")
Surname = Request.Form("Surname")
Email = Request.Form("Email")
Website = Request.Form("Website")
Message = Request.Form("Message")


' Get a handle on the config object and it's fields
Set objConfig = Server.CreateObject("CDO.Configuration")
Set Fields = objConfig.Fields

' Set config fields we care about
With Fields
.Item(cdoSendUsingMethod) = cdoSendUsingPort
.Item(cdoSMTPServer) = "mail.persianlight.ir"
.Item(cdoSMTPServerPort) = 25
.Item(cdoSMTPConnectionTimeout) = 10
.Item(cdoSMTPAuthenticate) = cdoBasic
.Item(cdoSendUserName) = "[email protected]"
.Item(cdoSendPassword) = "12352"


.Update
End With


Set objMessage = Server.CreateObject("CDO.Message")

Set objMessage.Configuration = objConfig

With objMessage.To = "[email protected]"
.From = "[email protected]"
.Subject = "SMTP Relay Test"
.TextBody = "????? ????? ???: " & Now() & vbCrLf & "Surname: " & Surname & vbCrLf & "First Name: " & FirstName & vbCrLf & "Email: " & Email & vbCrLf & "Message: " & Message
.Send
End With


Set Fields = Nothing
Set objMessage = Nothing
Set objConfig = Nothing
%>

Thanks For Your Comment.
</SCRIPT>
</body>
</html>

 

جدیدترین ارسال ها

بالا