مشکل در تبدیل mp3 با as3

ahmad_m1234

Active Member
سلام به دوستان
می خواستم چطوری ضبط با فلش و اکشن اسکریپت و بعدش تبدیل به فرمت mp3 انجام بدهم . طبق سایت tutsplus انجام دادم مشکلی از بابت ضبط ندارم
لینک آموزش :
کد:
http://active.tutsplus.com/tutorials/actionscript/create-a-useful-audio-recorder-app-in-actionscript-3/
اما طبق جستجو که در گوگل انجام دادم برای تبدیل به mp3 از پروژه kiko shine استفاده کنم اما هر کاری می کنم این ارور می دهد
لینک پروژه :
کد:
code.google.com/p/flash-kikko/
پیغام ارور :
کد:
ReferenceError: Error #1065: Variable cmodule.shine::CLibInit is not defined.
و تبدیل نمی شود
الیته یک پروژه در دیدم ولی می خوام مثل اون تبدیل باز همین ارور می دهد
کد:
http://www.jordansthings.com/blog/?p=5

دوستان هر کسی اطلاعاتی در مورد این موضوع داره حتما کمکی بکند . ممنون میشم
 
آخرین ویرایش:

ahmad_m1234

Active Member
حتی فایل swc در همان پوشه پروژه کپی کردم و در تنظیمات اکشن اسکریپت آدرس فایل بهش دادم !
 

++Hadi++

Active Member
دنبال یه متغیری هست که البته یا به خاطر عدم using یه namespace یا ... نمی شناسه...
 

ahmad_m1234

Active Member
ممنون از پاسختون
کدی که از سایت انجام دادم ببینید :
کد:
package 
{
  import flash.display.Sprite;
  import flash.media.Microphone;
  import flash.system.Security;
  import flash.display.*;
  import flash.events.*;
  import flash.text.*;
  import flash.net.*; 
  import flash.media.*;
  import flash.utils.*;
  import org.as3wavsound.WavSound;
  import org.bytearray.micrecorder.*;
  import org.bytearray.micrecorder.events.RecordingEvent;
  import org.bytearray.micrecorder.encoder.WaveEncoder;
  import flash.events.MouseEvent;
  import flash.events.Event;
  import flash.events.ActivityEvent;
  //import fl.transitions.Tween;
  //import fl.transitions.easing.Strong;
  import flash.net.FileReference;
   
  import com.noteflight.standingwave3.elements.*;
  import com.noteflight.standingwave3.filters.*;
  import com.noteflight.standingwave3.formats.*;
  import com.noteflight.standingwave3.generators.*;
  import com.noteflight.standingwave3.modulation.*;
  import com.noteflight.standingwave3.output.*;
  import com.noteflight.standingwave3.performance.*;
  import com.noteflight.standingwave3.sources.*;
  import com.noteflight.standingwave3.utils.*;  
   
  import com.greensock.*;
   
  import fr.kikko.lab.ShineMP3Encoder;
  import cmodule.shine.CLibInit;
 
  public class Main extends Sprite 
  {
    private var mic:Microphone;
    private var waveEncoder:WaveEncoder = new WaveEncoder();
    private var recorder:MicRecorder = new MicRecorder(waveEncoder);
    public var player:AudioPlayer = new AudioPlayer()
    private var recBar:RecBar = new RecBar();
    //private var tween:Tween;
    private var fileReference:FileReference = new FileReference();
    private var mp3encoder:ShineMP3Encoder;
    private var myWavData:ByteArray = new ByteArray()
    private var myWavFile:ByteArray = new ByteArray()
    private var cshine:Object;
 
    public function Main():void
    {
      recButton.stop();
      activity.stop();
 
      mic = Microphone.getMicrophone();
      mic.setSilenceLevel(0);
      mic.gain = 100;
      mic.setLoopBack(true);
      mic.setUseEchoSuppression(true);
      Security.showSettings("2");
 
      addListeners();
    }
 
    private function addListeners():void
    {
      recButton.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, startRecording);
      recorder.addEventListener(RecordingEvent.RECORDING , recording);
      recorder.addEventListener(Event.COMPLETE, recordComplete);
      activity.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, updateMeter);
       
      wavbtn.enabled = true;
    }
 
    private function startRecording(e:MouseEvent):void
    {
      if (mic != null)
      {
        recorder.record();
        e.target.gotoAndStop(2);
 
        recButton.removeEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, startRecording);
        recButton.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, stopRecording);
 
        addChild(recBar);
 
        //tween = new Tween(recBar,"y",Strong.easeOut, - recBar.height,0,1,true);
      }
    }
 
    private function stopRecording(e:MouseEvent):void
    {
      recorder.stop();
 
      mic.setLoopBack(false);
      e.target.gotoAndStop(1);
       
      //var src = WaveFile.createSample(recorder.output)
 
      recButton.removeEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, stopRecording);
      recButton.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, startRecording);
 
      //tween = new Tween(recBar,"y",Strong.easeOut,0, - recBar.height,1,true);
    }
 
    private function updateMeter(e:Event):void
    {
      activity.gotoAndPlay(100 - mic.activityLevel);
    }
 
    private function recording(e:RecordingEvent):void
    {
      var currentTime:int = Math.floor(e.time / 1000);
 
      recBar.counter.text = String(currentTime);
 
      if (String(currentTime).length == 1)
      {
        recBar.counter.text = "00:0" + currentTime;
      }
      else if (String(currentTime).length == 2)
      {
        recBar.counter.text = "00:" + currentTime;
      }
    }
 
    private function recordComplete(e:Event):void
    {
      var src = WaveFile.createSample(recorder.output)
      var sequence = new ListPerformance()
      sequence.addSourceAt(0, src)
      var ap = new AudioPerformer(sequence, new AudioDescriptor())
      trace("Record Complate ! ")
      renderWav(ap, true)
       
      //WaveFile.writeBytesToWavFile(myWavFile, myWavData, 44100, 2, 16)
      ///makeIntoMp3(myWavFile)
      //var sba:ByteArray = mp3encoder.mp3Data;
      //fileReference.save(sba, "recording.mp3");
    }
    private function renderWav(src, convertToMp3 = false)
    {
      var innerTimer = new Timer(10,0)
      var framesPerChunk:uint = 8192;
       
      innerTimer.addEventListener(TimerEvent.TIMER, handleRenderTimer)
      innerTimer.start()
     
      function handleRenderTimer(e:TimerEvent)
      {
        src.getSample(framesPerChunk).writeWavBytes(myWavD ata)
         
        var m = Math.min(src.frameCount, src.position + framesPerChunk)
        var n = Math.max(0, m - src.position)
         
        finishRender()
         
 
      }        
      function finishRender()
      {
        innerTimer.stop()
        trace("finishing audio render");
        WaveFile.writeBytesToWavFile(myWavFile, myWavData, 44100, 2, 16)
        makeIntoMp3(myWavFile)
      }        
    }
    private function makeIntoMp3(wav)
    {
      //wav.position = 0
      mp3encoder = new ShineMP3Encoder(wav);
      mp3encoder.addEventListener(Event.COMPLETE, mp3EncodeComplete);
      mp3encoder.addEventListener(ProgressEvent.PROGRESS , mp3EncodeProgress);
      mp3encoder.addEventListener(ErrorEvent.ERROR, mp3EncodeError);
      mp3encoder.start(); 
         
    }
      function mp3EncodeProgress(event : ProgressEvent) : void 
      {
        trace(event.bytesLoaded, event.bytesTotal);     
      }
      private function mp3EncodeError(event : ErrorEvent) : void 
      {
        trace("[ERROR] : ", event.text);
      }
      function mp3EncodeComplete(e: Event) : void 
      {
        trace("mp3 encoding complete\n");
        var sba:ByteArray = mp3encoder.mp3Data;
        new FileReference().save(sba, "FlashMicrophoneTest.mp3")      
      }
       
  }
}
میخواستم بگم من اکشن اسکریپت زیاد کار نکردم خواهش می کنم اگر راه حل مشکل را دارین حتما جواب را بدهید . ممنون
 

جدیدترین ارسال ها

بالا