مشکل:تعداد کارکتر ورودی

mhabat

Member
با سلام من وقتی یک ارایه ی کارکتری تعریف می کنم حتی از توع longوقتی بیشتر از حدوده99کارکتر رو می نویسم محیط داس بوق میزنه میگه چی کار یکنی؟نمی تونی کارکتر بیشتری رو وارد کنی.نمونه:
کد:
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
void ali(char y[]){
int s;
for(s=0;y[s];s++){
if(y[s]>='a'&&y[s]<='z')
y[s]-=32;
}
cout<<y; }
int main() { clrscr();
long char a[999];
cout<<"Please Enter Charecters:";
cin.get(a,999);
ali(a);
getch(); return 0; }
خیلی ممنون
بدرود
 

جدیدترین ارسال ها

بالا