مراحل/فرایند کارمند یابی.

Y.P.Y

Well-Known Member
کارمند یابی فرایندی است که بوسیله آن کسانی که بنظر می رسند توانایی زیادی برای عضویت در سازمان/مجموعه و انجام دادن وظایف محول دارند شناسایی و استخدام می گردند.

کارمند یابی یک فرایند واسطه ای است. یعنی طی این فرایند کسانی که جویای کارند(متقاضیان) و کسانی که خواهان نیروی کارند(استخدام کنندگان) برای نخستین بار با یکدیگر روبرو می شوند تا طی فرایند بعدی(انتخاب و گزینش) توانایی واقعی آنها برای احراز شغل و ورود به سازمان/مجموعه تعیین گردد.

لازم به ذکر است که میان فرایند کارمند یابی و فرایند انتخاب تفاوتهای زیادی وجود دارد. در کارمند یابی سعی می شود تا با توصیف مزایا و جنب های مثبت کار، افراد واجد شرایط را تشویق به داوطلب شدن برای احراز شغل کرد. اما در انتخاب متقاضیان شغل/سمت مورد ارزیابی قرار می گیرد تا از میان آنها بهترین و شایسته ترین فرد شناسایی و برگزیده شود.

بعد از تعیین تعداد و نوع کارکنان مورد نیاز، نوبت به کارمند یابی و استخدام نیروهایی می رسد که این نیاز ها را برطرف سازند.
فرایند کارمندیابی از هشت مرحله اصلی تشکیل می شود. هر یک از این مراحل نقش مهمی دارند ولی میزان تاکید بر هر یک از آنها به نوع سازمان/مجموعه و نوع شغل/سمت بستگی دارد.

مراحل هشتگانه کارمند یابی عبارتند از:
تعیین تعداد و نوع نیروی مورد نیاز.
نوشتن شرح شغل/سمت: یعنی نوشتن وظایف، مسئولیت ها، مشخصات و ویژگی های اصلی شغل/سمت.
تعیین شرایط احراز شغل/سمت: یعنی شرایط و ویژگی هایی که متصدی(یا متقاضی) باید داشته باشد تا بتواند با کفایت و شایستگی از عهده انجام آن برآید.
شناسایی مراکز و منابع کارمند یابی: با مراجعه به منابع داخلی(کارکنان فعلی) و منابع خارجی(بازار کار، آگهی و موسسات...)، می توان افراد مناسب را برای احراز شغل/سمت پیدا نمود.
انتخاب روش کارمند یابی: انتخاب مناسب ترین روش از میان روشهای مختلف کارمند یابی به عوامل متعدد از جمله نوع شغل، شرایط بازار کار، شرایط محیط کار و قوانین و مقررات دولت و... بستگی دارد.
بررسی فرمهای درخواست کار: در این مرحله فرمهای درخواستی که بوسیله متقاضیان تکمیل شده بررسی می شود و افرادی که شرایط احراز شغل/سمت را نداشته باشند حذف می گردند.
برگزاری مصاحبه مقدماتی: در این مرحله با کسانی که دارای شرایط احراز شغل/سمت هستند مصاحبه می شود. موفقیت کارمند یابی به نحوه برگزاری و کیفیت مصاحبه مقدماتی بستگی دارد.
تهیه فهرستی از افراد واجد شرایط: لیستی از افرادی که بیشترین صلاحیت را برای احراز شغل/سمت دارند تهیه می شود تا در مرحله بعد(انتخاب) شایسته ترین فرد انتخاب و استخدام گردد.
...

منبع: کتاب مدیریت منابع انسانی(1386)
دکتر اسفندیار سعادت
 

جدیدترین ارسال ها

بالا