كار + شروع

haddii

New Member
من ديروز عضو شدم/ داشتم دنبال اطلاعاتي درباره فيلم سازي ميگشتم كه ....

الغرض؛ به نظر من آدم نبايد منتظر بمونه، بايد شروع كنه،
من خودم قراره از هفته آينده شروع كنم به فيلم سازي، هر چي شد، كسب تجربه يعني همين ديگه!

آدم نبايد به شرط زندگي كنه، بلكه بايد به اميد بزييد!!!!

منم به اميد موفقيت شروع ميكنم، برام دعا كنيد، كارم رو براتون ميذارم ، اگه خوب بود كمكم كنيد تا با همكاري اثر خوبي درست كنيم/
.
.:)
.
.:)
 

جدیدترین ارسال ها

بالا