سیستم آمار گیر : دانلود - آموزش - سوال

اسکریپت چگونه است ؟

 • عالی

  رای: 0 0.0%
 • متوسط

  رای: 0 0.0%

 • مجموع رای دهندگان
  1

irdavidnet

Banned
سلام .
من یه آمارگیر قاطی کردم ، مخلوطی از خودم و پارسی پی اچ پی (که از نسیم بلاگ کپی شده) ، شده این ، من تکمیلش کردم و کمی حرفه ای ترش کردم ، اگه توش مشکلی داره بگید ، یا اگه امکانات دیگه ای به نظرتون می رسه مطرح کنید .
PHP:
<?
include_once('db.php');
function update( $today, $yesterday, $thismounth, $lastmounth, $thisyear, $lastyear, $total, $date , $nweek,$lweek)
{
  global $conn;
  $Query = sprintf( "UPDATE counter".( " SET counter_today='".$today."', counter_yesterday='{$yesterday}',
  counter_thismonth='{$thismounth}', counter_lastmonth='{$lastmounth}', counter_thisyear='{$thisyear}',
  counter_lastyear='{$lastyear}', counter_total='{$total}', counter_date='{$date}',
  counter_thisweek='{$nweek}' , counter_lastweek='{$lweek}'" ) );
  if ( !( $result = mysql_query( $Query, $conn ) ) )
  {
    exit( mysql_error( ) );
  }
}
$Query = "SELECT * FROM counter";
$result = mysql_query( $Query, $conn );
$RowCounter = @mysql_fetch_array( $result );
$yesterday = $RowCounter['counter_yesterday'];
$today = $RowCounter['counter_today'];
$lastmounth = $RowCounter['counter_lastmonth'];
$thismounth = $RowCounter['counter_thismonth'];
$lastyear = $RowCounter['counter_lastyear'];
$thisyear = $RowCounter['counter_thisyear'];
$thisweek = $RowCounter['counter_thisweek']; 
$lastweek = $RowCounter['counter_lastweek']; 
$total = $RowCounter['counter_total'];
$date = $RowCounter['counter_date'];
list( $year, $month, $day , $week) = split( "-", $RowCounter['counter_date'] );
list( $CurrentYear, $CurrentMonth, $CurrentDay ,$CurrentWeek) = split( "-", date( "Y-m-d-W" ) );
$CurrentDate = date( "Y-m-d-W" );
++$total;
if ( $CurrentYear == $year )
{
  if ( $CurrentMonth == $month )
  {
    if ($CurrentWeek == $week){
                  
    if ( $CurrentDay == $day )
    {
      ++$today;
      ++$thismounth;
      ++$thisyear;
      ++$thisweek;
      update( $today, $yesterday, $thismounth, $lastmounth, $thisyear, $lastyear, $total, $CurrentDate , $thisweek , $lastweek);
    }
    if ( $CurrentDay == ++$day )
    {
      $yesterday = $today;
      $today = 1;
      ++$thismounth;
      ++$thisyear;
      ++$thisweek;
      update( $today, $yesterday, $thismounth, $lastmounth, $thisyear, $lastyear, $total, $CurrentDate, $thisweek , $lastweek);
    }
if ($CurrentDay == $day+2 || $CurrentDay == $day+3 || $CurrentDay == $day+4 || $CurrentDay == $day+5 || $CurrentDay==$day+6){
      $yesterday = 0;
      $today = 1;
      ++$thismounth;
      ++$thisyear;
      ++$thisweek;
      update( $today, $yesterday, $thismounth, $lastmounth, $thisyear, $lastyear, $total, $CurrentDate, $thisweek , $lastweek);
    }
    if ($CurrentDay == $day+7){
      $yesterday = 0;
      $today = 1;
      ++$thismounth;
      ++$thisyear;
      $lastweek=$thisweek;
      $thisweek=1;
      update( $today, $yesterday, $thismounth, $lastmounth, $thisyear, $lastyear, $total, $CurrentDate, $thisweek , $lastweek);
    }
    }
    if ($CurrentWeek==++$week){
    $lastweek= $thisweek;
    $thisweek=1;
    ++$thismounth;
    ++$thisyear;
    update( $today, $yesterday, $thismounth, $lastmounth, $thisyear, $lastyear, $total, $CurrentDate ,$thisweek , $lastweek);
    }
    if ($CurrentWeek == $week+2 || $CurrentWeek == $week+3){
    $lastweek= 0;
    $thisweek=1;
    ++$thismounth;
    ++$thisyear;
    update( $today, $yesterday, $thismounth, $lastmounth, $thisyear, $lastyear, $total, $CurrentDate ,$thisweek , $lastweek);
    }
    if ($CurrentWeek == $week+4){
    $lastweek= 0;
    $thisweek=1;
    $thismounth=$lastmounth;
    $thismounth=1;
    ++$thisyear;
    update( $today, $yesterday, $thismounth, $lastmounth, $thisyear, $lastyear, $total, $CurrentDate ,$thisweek , $lastweek);
    }
  }
  if ( $CurrentMonth == ++$month )
  {
    $lastmounth = $thismounth;
    $thismounth = 1;
    ++$thisweek;
    ++$today;
    ++$thisyear;
    update( $today, $yesterday, $thismounth, $lastmounth, $thisyear, $lastyear, $total, $CurrentDate, $thisweek , $lastweek);
  }
if ($CurrentMonth == $month+2 || $CurrentMonth == $month+3 || $CurrentMonth == $month+4 || $CurrentMonth == $month+5 || $CurrentMonth == $month+6 || 
$CurrentMonth == $month+7 || $CurrentMonth == $month+8 || $CurrentMonth == $month+9 || $CurrentMonth == $month+10 || $CurrentMonth == $month+11)
{
    $lastmounth = 0;
    $thismounth = 1;
    ++$thisyear;
    update( $today, $yesterday, $thismounth, $lastmounth, $thisyear, $lastyear, $total, $CurrentDate, $thisweek , $lastweek);
}
if ($CurrentMonth == $month+12){
    $lastyear = $thisyear;
    $thisyear = 1;
    update( $today, $yesterday, $thismounth, $lastmounth, $thisyear, $lastyear, $total, $CurrentDate, $thisweek , $lastweek);
} 
}
if ( $CurrentYear == ++$year )
{
  $lastyear = $thisyear;
  $thisyear = 1;
  ++$thismounth;
  ++$thisweek;
  ++$today;
  update( $today, $yesterday, $thismounth, $lastmounth, $thisyear, $lastyear, $total, $CurrentDate ,$thisweek , $lastweek);
}
?>
این فایل Counter.php بود و این هم تیبلش
CREATE TABLE `counter` (
`counter_today` int(11) NOT NULL default '0',
`counter_yesterday` int(11) NOT NULL default '0',
`counter_thismonth` int(11) NOT NULL default '0',
`counter_lastmonth` int(11) NOT NULL default '0',
`counter_thisyear` int(11) NOT NULL default '0',
`counter_lastyear` int(11) NOT NULL default '0',
`counter_total` int(11) NOT NULL default '0',
`counter_date` varchar(100) NOT NULL default '0000-00-00-00',
`counter_thisweek` int(11) NOT NULL default '0',
`counter_lastweek` int(11) NOT NULL default '0'
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
و
INSERT INTO `counter` VALUES ('0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0000-00-00-00', '0', '0');
نیاز دارم به این اسکریپت از دوستان تقاضا می کنم ، عیبشو بگن .
اگه از این اسکریپت استفاده می کنید ، بزنید که من نوشتم ، خیلی تغییرش دادم تا درست و دقیق شه .
خواهشاً بزنید کپی رایت : داود مظفری و لینک بدید به سایت : iroveb.com
 
آخرین ویرایش:

جدیدترین ارسال ها

بالا