سوال در رابطه با تغییر تعداد ستون در قالب جوملا

sobhan_250

Active Member
سلام
من حدود 10 ساعت وقت گذاشتم برای تنظیم این صفحه اما مشکل 3 ستونی بودن اعصابم را خرد کرده و درستم نمیشه

ممنون میشم منو ازا ین سردرگمی نجات بدید

آدرس صفحه و کد قالب را میزارم تا متوجه بشید



کد:
www-mehr77-com\ index2
همون طور که مشخصه غیر از مطلب اول در سایت بقیه در سمت چپ چیده میشن و وسط سایت خالیه

این اشکال از کجاس
این هم کدش؟

کد:
?<?php
 /*------------------------------------------------------------------------
 ##########################################################################
 
 # ##############  Designed By:   www.JoomlArt.ir  ####################
 
 ##########################################################################
 # Copyright (C) 2004-2008 JoomlArt.ir . All Rights Reserved.
 # @license - Copyrighted Commercial Software
 # Author: JoomlArt.ir
 # Websites: http://www.joomlart.ir
-------------------------------------------------------------------------*/

// no direct access
defined( '_JEXEC' ) or die( 'Restricted access' );

include_once (dirname(__FILE__).DS.'ja_vars_1.5.php');

?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="<?php echo $this->language; ?>" lang="<?php echo $this->language; ?>">

<head>
<jdoc:include type="head" />
<?php JHTML::_('behavior.mootools'); ?>

<link rel="stylesheet" href="<?php echo $tmpTools->baseurl(); ?>templates/system/css/system.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" href="<?php echo $tmpTools->baseurl(); ?>templates/system/css/general.css" type="text/css" />

<link rel="stylesheet" href="<?php echo $tmpTools->templateurl(); ?>/css/editor.css" type="text/css" />

<link rel="stylesheet" href="<?php echo $tmpTools->templateurl(); ?>/css/addons.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" href="<?php echo $tmpTools->templateurl(); ?>/css/template.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" href="<?php echo $tmpTools->templateurl(); ?>/css/typo.css" type="text/css" />

<script language="javascript" type="text/javascript">
	var siteurl = '<?php echo $tmpTools->baseurl();?>';
	var tmplurl = '<?php echo $tmpTools->templateurl();?>';
</script>

<script language="javascript" type="text/javascript" src="<?php echo $tmpTools->templateurl(); ?>/js/ja.script.js"></script>
<?php if ($tmpTools->getParam('ja_menu_effect',1)): ?>
<script language="javascript" type="text/javascript" src="<?php echo $tmpTools->templateurl(); ?>/js/ja.menuhover.js"></script>
<?php endif; ?>

<!-- Menu head -->
<?php if ($jamenu) $jamenu->genMenuHead(); ?>

<link href="<?php echo $tmpTools->templateurl(); ?>/css/colors/<?php echo strtolower ($tmpTools->getParam(JA_TOOL_COLOR)); ?>.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<?php if ($tmpTools->isIE()) { ?>
<link href="<?php echo $tmpTools->templateurl(); ?>/css/ie.php" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="<?php echo $tmpTools->templateurl(); ?>/css/colors/<?php echo strtolower ($tmpTools->getParam(JA_TOOL_COLOR)); ?>-ie.php" rel="stylesheet" type="text/css" />

<script type="text/javascript">
window.addEvent ('load', makeTransBG);
function makeTransBG() {
makeTransBg($$('img'));
}
</script>

<?php } ?>


</head>

<body id="bd">
<a name="Top" id="Top"></a>

<!-- MAIN NAVIGATION-->
<div id="ja-mainnav" class="wrap">
<div class="main clearfix">

	<ul class="no-display">
		<li><a href="<?php echo $tmpTools->getCurrentURL();?>#ja-content" title="<?php echo JText::_("Skip to content");?>"><?php echo JText::_("Skip to content");?></a></li>
	</ul>

	<?php $jamenu->genMenu (0); ?>
 
</div></div>
<!-- //MAIN NAVIGATION-->

<!-- HEADER -->
<div id="ja-header" class="wrap">
	<div class="main clearfix">
	
		<?php 
			$siteName = $tmpTools->sitename(); 
			if ($tmpTools->getParam('logoType')=='image') { ?>
			<h1 class="logo">
				<a href="index.php" title="<?php echo $siteName; ?>"><span><?php echo $siteName; ?></span></a>
			</h1>
		<?php } else { 
			$logoText = (trim($tmpTools->getParam('logoText'))=='') ? $config->sitename : $tmpTools->getParam('logoText');
			$sloganText = (trim($tmpTools->getParam('sloganText'))=='') ? JText::_('SITE SLOGAN') : $tmpTools->getParam('sloganText');	?>
			<h1 class="logo-text">
				<a href="index.php" title="<?php echo $siteName; ?>"><span><?php echo $logoText; ?></span></a>	
				<span class="site-slogan"><?php echo $sloganText;?></span>
			</h1>
		<?php } ?>
		
		<?php if ($this->countModules('user4')) { ?>
	  <div id="ja-search">
	   <jdoc:include type="modules" name="user4" style="raw" />
	  </div>
		<?php } ?>
		
	</div>
</div>
<!-- //HEADER -->

<?php if ( $this->countModules('ja-slideshow') ) {?>
<!-- SLIDE SHOW -->
	<div id="ja-slideshow" class="wrap"><div id="ja-slideshow-inner">
  <div class="main clearfix">
			<jdoc:include type="modules" name="ja-slideshow" style="raw" />
		</div>
	</div></div>
<!-- //SLIDE SHOW -->
<?php } ?>

<!-- TOPBLOCK -->
<?php if( $this->countModules('user5') ) { ?>
<div id="ja-topsl" class="wrap clearfix">
	<jdoc:include type="modules" name="user5" style="jamodule" />
</div>
<?php } ?>
<!-- //TOPBLOCK -->

<!-- CONTAINER -->
<div id="ja-container<?php echo $divid; ?>" class="wrap">
<div class="main clearfix">
 
 	<!-- content -->
 	<div id="ja-contentwrap">
	 	<div id="ja-content">
				<div id="ja-current-content">
					<jdoc:include type="message" />
					<jdoc:include type="component" />
					
					<?php if( $this->countModules('user6') ) { ?>
					<div id="ja-botblock">
						<jdoc:include type="modules" name="user6" style="jamodule" />
					</div>
					<?php } ?>
				</div>
			</div>
		
		<?php if ($ja_left) { ?>
		<!-- columns left -->
		<div id="ja-col1">
			<div class="inner">
			
				<?php if ($hasSubnav) : ?>
				<div id="ja-subnav" class="moduletable_menu">
					<h3><span>On this page</span></h3>
					<div class="ja-boxct-wrap"><div class="ja-box-ct">
					 <?php if ($jamenu) $jamenu->genMenu (1,1);	?>
					</div></div>
				</div>
				<?php endif; ?>
			
				<jdoc:include type="modules" name="left" style="jamodule" />
			</div>
		</div>
		<!-- //columns left -->
		<?php } ?>

 	</div>
 	<!-- //content -->
	
 	<?php if ($ja_right) { ?>
 	<!-- columns right -->
 	<div id="ja-col2">
			<div class="inner">
				<jdoc:include type="modules" name="right" style="jamodule" />
			</div>
 	</div>
 	<!-- //columns right -->
 	<?php } ?>

</div></div>
<!-- //CONTAINER -->

<!-- PATHWAY -->
<div id="ja-pathway" class="wrap">
	<div class="main clearfix">
		<div class="inner">
			<strong>شما اينجا هستيد:</strong><jdoc:include type="module" name="breadcrumbs" />
		</div>
	</div>
</div>
<!-- //PATHWAY -->

<?php
 $spotlight = array ('user1','user2','user7','user8','user9');
 $sl = $tmpTools->calSpotlight ($spotlight,$tmpTools->isOP()?100:99.9);
 if ($sl) {
?>
<!-- BOTTOM SPOTLIGHT -->
<div id="ja-botsl" class="wrap">
 <div class="main clearfix"> 
  <?php if ( $this->countModules('user1') ) { ?>
  <div class="ja-box<?php echo $sl['user1']['class']; ?>" style="width: <?php echo $sl['user1']['width']; ?>;">
   <jdoc:include type="modules" name="user1" style="xhtml" />
  </div>
  <?php } ?>
  
  <?php if ( $this->countModules('user2') ) { ?>
  <div class="ja-box<?php echo $sl['user2']['class']; ?>" style="width: <?php echo $sl['user2']['width']; ?>;">
   <jdoc:include type="modules" name="user2" style="xhtml" />
  </div>
  <?php } ?>
  
  <?php if ( $this->countModules('user7') ) { ?>
  <div class="ja-box<?php echo $sl['user7']['class']; ?>" style="width: <?php echo $sl['user7']['width']; ?>;">
   <jdoc:include type="modules" name="user7" style="xhtml" />
  </div>
  <?php } ?>
  
  <?php if ( $this->countModules('user8') ) { ?>
  <div class="ja-box<?php echo $sl['user8']['class']; ?>" style="width: <?php echo $sl['user8']['width']; ?>;">
   <jdoc:include type="modules" name="user8" style="xhtml" />
  </div>
  <?php } ?>
  
  <?php if ( $this->countModules('user9') ) { ?>
  <div class="ja-box<?php echo $sl['user9']['class']; ?>" style="width: <?php echo $sl['user9']['width']; ?>;">
   <jdoc:include type="modules" name="user9" style="xhtml" />
  </div>
  <?php } ?>
  
 </div>
</div>
<!-- //BOTTOM SPOTLIGHT -->
<?php } ?>

<!-- FOOTER -->
<div id="ja-footer" class="wrap">
<div class="main clearfix">
 
 <?php if( $this->countModules('user3') ) { ?>
  <div class="ja-footermenu">
	  <jdoc:include type="modules" name="user3" />
	  </div>
	<?php } ?>

 <?php if( $this->countModules('footer') ) { ?>	
  <div class="ja-copyright" style="color:#CCC">
  		<jdoc:include type="modules" name="footer" />
	</div>
  
 <?php } ?>
	
</div></div>
<!-- //FOOTER -->

<jdoc:include type="modules" name="debug" />
</body>

</html>





چطوری میشه این ستون وسط (آخه اصل قالب 3 ستونیه) را حذف کرد؟
 

جدیدترین ارسال ها

بالا