سوال اسمبلی

Homayoonv

New Member
کسی می تونه کد c++ زیر رو به اسمبلی تبدیل کنه?؟
کد:
For i=1 to 40
{
;A[i]=i
}
 

the_king

مدیرکل انجمن
کسی می تونه کد c++ زیر رو به اسمبلی تبدیل کنه?؟
کد:
For i=1 to 40
{
;A[i]=i
}
کد زیر معادل آن است، ولی در نظر بگیرید که در اسمبلی A[1] اولین خانه از A نیست، [A[0 اولین خانه است.
کد:
MOV   BX, 1
LEA   SI, A
loop1:
MOV   [BX+SI], BX
INC   BX
CMP   BX, 40
JLE   loop1
 

جدیدترین ارسال ها

بالا