ساخت یک منظره جالب

MATFB

Well-Known Member
سلام به همه دوستان
final.jpg

تصاویر و ابزار مورد نظر را ابتدا دانلود کنید
Land, Sky, Bird, Model by Jessica, Cascade by Steph, Flowers, Vines by Erica , Abstract Glow by Andreea's and Dianora's stock
مرحله اول
ابتدا تصویر Land را در فتوشاپ لود کنید وکلید Alt را نگه دارید و بر روی لایه Back Ground دو بار کلیک کنید.
01.jpg

مرحله دوم
به قسمت Channels رفته وگزینه blue channel را انتخاب کنید و از آن کپی بگیرید
02.jpg

مرحله سوم
به قسمت Image > Adjustments > Curves (Ctrl + M) رفته و تنظیمات زیر را انجام دهید
03.JPG

مرحله چهارم
ابزار Pen Tool را انتخاب کنید و با این ابزار قسمت زمین را انتخاب کنید و سپس راست کلیک کرده و گزینه Make Selection را انتخاب کرده و کلید تایید را بزنید سپس ابزار Paint Bucket Tool (G) را انتخاب کرده و قسمت انتخاب شده را سیاه کنید
04.jpg

مرحله پنجم
ابزار Pen Tool را انتخاب کنید و قسمت چپ تصویر را انتخاب کنید سپس ابزار Paint Bucket Tool (G) را انتخاب کرده، قسمت انتخاب شده را سیاه کنید سپس به قسمت Select > Deselect (Ctrl + D) رفته.
05.jpg

مرحله ششم
حالا موقع آون رسیده که قسمت های خاکستری آسمان رو پاک کنیم، ابزار براش را انتخاب کرده و با رنگ سفید قسمت های خاکستری رنگ رو پاک کنید
06.jpg

مرحله هفتم
به قسمت Channels رفته وکلید Ctrl را گرفته و بر روی Blue copy کلیک کرده تا قسمت های سفید انتخاب شود
سپس بر روی RGB channel کلیک کرده و به قسمت Layers رفته وکلید Delete را بزنید تا آسمان خذف شود
07.JPG

مرحله هشتم
درخت سمت چپ تصویر یه خورده زشت به نظر می رسه به قسمت Layer > Layer Mask > Reveal All رفته سپس ابزار براش را با رنگ سیاه انتخاب کنید وOpacity آن را به 80 درصد تغییر بدین
و تصویر درخت را مثل تصویر زیر کنید
08.jpg

مرحله نهم
ابزار Pen Tool را انتخاب کنید وصخره را که در تصویر می بینید انتخاب کنید ، سپس آن را خذف کنید
09.jpg

مرحله دهم
ابزار Move Tool را انتخاب کرده و تصویر را 200 پیکسل به پایین تر انتقال بدین
10.JPG

مرحله یازدهم
بر روی لایه اصلی راست کلیک کرده و گزینه Convert to Smart Object را انتخاب کنید
11.jpg

مرحله دوازدهم
به قسمت Layer > New Adjustment Layer رفته و یکی یکی تنظیمات زیر را انجام دهید :
new Brightness/Contrast layer را بسازید و تنظیمات زیر را انجام دهید
Photo Filter را بسازید و تنظیمات زیر را انجام دهید
Color Balance adjustment layer و سپس ابزار Paint Bucket Tool (G) را انتخاب کرده ورنگ Fill را سیاه کنید ورنگ براش را سفید کنید وسطح زمین را رنگ کنید
دوباره Color Balance adjustment layer را بسازیدو تنظیمات را انجام دهید سپس ابزار براش را با رنگ سیاه انتخاب کنید و بر روی سطح زمین بکشید
دوباره Color Balance adjustment layer را بسازید و تنظیمات زیر را انجام دهید سپس رنگ Fill را سیاه کنید و با ابزار براش بر روی سبزه های نارنجی رنگ بکشید (رنگ : سفید)
باز Color Balance adjustment layer را بسازید و تنظیمات زیر را انجام دهید سپس رنگ Fill را سیاه کنید و با ابزار براش بر روی قسمت های زیر بکشید (رنگ : سفید)
12a.jpg

12b.jpg

12c.jpg

12d.jpg

12e.jpg

12f.jpg

مرحله سیزدهم
کلید Ctrl را نگه دارید و تمامی لایه های مربوط به adjustment layer را انتخاب کنید و سپس کلید Ctrl +G را بزنید
سپس کلید Ctrl را بگیرید و بر روی لایه اصلی کلیک کنید ، سپس به قسمت Layer > Layer Mask > Reveal Selection رفته
نام گروه ساخته شده را به adjustments تغییر بدین
13.JPG

مرحله چهاردهم
تصویر Sky را انتخاب کنید ابزار Rectangular Marquee Tool (M) را انتخاب کنید و تصویر آسمان را انتخاب کنید سپس ابزار Move Tool را انتخاب کنید وآسمان انتخاب شده را به سند اصلی منتقل کنید
با استفاده از ابزار های Clone Stamp Tool (S), Healing Brush Tool (J) تصویر را بزرگ تر کنید ونام این لایه را به Sky تغییر دهید و بر روی لایه راست کلیک کرده و گزینه Convert to Smart Object را انتخاب کرده سپس این لایه را زیر لایه اصلی قرار بدین
14.JPG

مرحله پانزدهم
به قسمت Layer > New Adjustment Layer > Color Balance رفته و تنظیمات زیر را انجام دهید
15.jpg

مرحله شانزدهم
به قسمت Layer > New Adjustment Layer > Brightness/Contrast رفته وتنظیمات زیر را انجام دهید سپس لایه Sky و دو لایه مربوط به آن را در یک گروه با نام Sky قرار بدین
16.jpg

مرحله هفدهم
لایه جدیدی با استفاده از کلید های Ctrl + Shift + N بسازید و و آن را بالای لایه background قرار دهید
و آن را سیاه کنید و بر روی لایه راست کلیک کرده و گزینه Convert to Smart Object را انتخاب کرده و به قسمت Filter > Render > Lens Flare رفته سپس تنظیمات زیر را انجام دهیدو مد این لایه را به Color Dodge و Opacity را به 80 درصد ونام آن را به lens flare تغییر بدین
17.jpg

مرحله هجدهم
تصویر Model را در فتوشاپ لود کنید و با استفاده از ابزار Pen Tool تصویر دختر را جدا کنید
18.jpg

مرحله نوزدهم
حال باید موهای دختر و بلند تر کنیم
برای این کار به قسمت Filter > Liquify رفته و ابزار Forward Warp Tool (W) را با Size : 30 , density :100 , pressure : 100 انتخاب کنید و بر روی موها بکشید
ابزار Smudge Tool (R) را انتخاب کنید و اندازه براش 35 و strength : 55% بر روی موها بکشید
دوباره ابزار Smudge Tool (R) را انتخاب کنید و اندازه براش را کمی کوچک تر کنید وstrength :85% بر روی موها بکشید
ابزار Dodge Tool (O) را انتخاب کنید و و تنظیمات زیر را انجام دهید و بر روی موها بکشید تا موها روشن تر شود
سپس ابزار Burn Tool (O) را انتخاب کنید و بر روی موها بکشید تا موها کمی تاریک تر شود
دو باره از دو ابزار فوق استفاده کنید و موهای دختر رو مثل تصویر زیر کنید
19a.jpg

19b.jpg

19c.jpg

19d.jpg

19e.jpg

مرحله بیستم
ابزار Move Tool (V) را انتخاب کنید و تصویر دختر را در سند اصلی قرار دهید
سپس بر روی این لایه راست کلیک کرده و گزینه Convert to Smart Object را انتخاب کنید
به قسمت Edit > Free Transform رفته و اندازه آن را تغییر بدین دوباره به قسمت Edit > Flip Horizontal رفته و ابزار Move Tool را انتخاب کنید وآن را مثل تصویر زیر در جای مناسبی قرار دهید
نام این لایه را Model و آن را زیر لایه background قرار دهید
20.jpg

مرحله بیست و یکم
به قسمت Layer > New Adjustment Layer > Brightness/Contrast رفته و تنظیمات زیر را انجام دهید
سپس به Layer > New Adjustment Layer > Color Balance رفته و تنظیمات زیر را انجام دهید
21.jpg

مرحله بیست و دوم
حالا نوبت اضافه کردن پیچک ها به تصویره
برای این کار تصویر Vines را در فتوشاپ باز کنید وآن را در سند اصلی قرار بدین
سپس بر روی این لایه راست کلیک کرده و گزینه Convert to Smart Object را انتخاب کنید
به قسمت Edit > Free Transform رفته و اندازه آن را تغییربدین. به قسمت Filter > Sharpen > Sharpen رفته
از این لایه چهار بار تکثیر کنید و دو لایه از آن را بالای لایه Model و دولایه دیگر رو زیر این لایه قرار بدین
22.JPG

مرحله بیست و سوم
تصویر bird را در فتوشاپ لود کنید وبا استفاده از تصویر Pen Tool تصویر پرنده را جدا کنید وبا استفاده از ابزار Move Tool تصویر را در سند اصلی قرار بدین
سپسبه قسمت Layer > Layer Mask > Reveal All رفته.
ابزار براش را انتخاب کنید و با اندازه 45 و25: Opacity بال سمت چپ پرنده را شفاف کنید
23.jpg

مرحله بسست و چهارم
به قسمت Layer > New Adjustment Layer > Brightness/Contrast رفته و تنظیمات زیر را انجام دهید و این لایه و لایه پرنده را در گروهی به نام bird قرار بدین
24.jpg

مرحله بیست و پنجم
براش را دانلود کنید و به قسمت Edit > Preset Manager رفته و براش را لود کنید
لایه جدیدی بسازید و ابزار براش را انتخاب کنید و رنگ foreground را سفید کنید و تصویر زیر را طراحی کنید
سپس این لایه را در یک گروه به نام Smoke قرار دهید و آن را بالای لایه bird قرار بدین
ماسکی به این لایه اضافه کنید و با براش سمت چپ پرنده را هم طراحی کنید
25.jpg

مرحله بیست وششم
لایه جدیدی زیر لایه background بسازید و با استفاده از براش تصویر زیر را طراحی کنید
26.JPG

مرحله بیست و هفتم
تصویر Flowers را باز کنید و با استفاده از ابزار Pen Tool گل و درخت ها رو جدا کنید و آن را در سند اصلی قرار بدین
ترتیب دادن گل ها بستگی به نظر خودتون داره
سپس به قسمت Edit > Free Transform رفته و اندازه آن را تغییر بدین
27.jpg

مرحله بیست و هشتم
دوتا از گل های تصویر آبی رنگ هستند برای ترمیم اونها به قسمت Layer > New Adjustment Layer > Curves رفته و تنظیمات زیر را انجام دهید
28.jpg

مرحله بیست و نهم
تصویر cascade را در فتوشاپ لودکنید و اون را در سند اصلی قرار بدین سپس به قسمت Layer > Layer Mask > Reveal All رفته و با استفاده از ابزار براش تصویر را مثل تصویر زیر کنید
29.JPG

مرحله سی ام
به قسمت Layer > New Adjustment Layer > Curves رفته و تنظیمات زیر را انجام دهید
سپس به قسمت Layer > New Adjustment Layer > Color Balance رفته و تنظیمات زیر را انجام دهید
سپس این دو لایه و لایه اصلی را در گروهی به نام cascade قرار بدین
30.JPG

مرحله سی و یکم
لایه background را انتخاب کنید وابزار Pen Tool (P) را انتخاب کنید وبعضی از صخره ها را جدا کنید وآن را در بالاترین قسمت لایه ها قرار بدین
سپس بر روی این لایه ها راست کلیک کرده و گزینه Convert to Smart Object را انتخاب کنید
31.JPG

مرحله سی و دوم
به قسمت Layer > New Adjustment Layer > Color Balance رفته وتنظیمات مربوطه را انجام دهید
32.jpg

مرحله سی و سوم
لایه cascade را انتخاب کنید وابزار Lasso Tool (L) را انتخاب کنید و Feather را به 10px تغییر بدین
سپس قسمتی را که در تصویر می بینید را انتخاب کنید و به قسمت Edit > Copy رفته ف سپس به قسمت Edit > Paste رفته
33.jpg

مرحله سی و چهارم
Opacity این لایه را به 30 درد تغییر بدین و از این لایه 10 بار تکثیر کنید سپس آنها را در یک گره به نام
"water above the rocks" قرار بدین
مد این گروه را به Pass Through تغییر بدین
34.jpg

مرحله سی و پنجم
لایه sky را انتخاب کنید و به قسمت Filter > Noise > Reduce Noise رفته و تنظیمات زیر را انجام بدین
سپس به قسمت Filter > Sharpen > Sharpen رفته
35.jpg

مرحله سی و ششم
به قسمت Layer > New Adjustment Layer > Channel Mixer رفته و تنظیمات زیر را انجام دهید سپس این لایه را در بالاترین قسمت لایه ها قرار بدین
36.jpg


تصویر شما آماده است
final_large.jpg

امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید
 

Mr.Doosti

Active Member
خیلی خیلی عالی.....دست گلت درد نکن..خیلی خوب و جالب بود.
میشه بگی از کدوم سایت گرفتی دوست عزیز.
موفق
 

koorosh704

Well-Known Member
<p>
سلام به همه دوستان </p>
<p><img src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/final.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>تصاویر و ابزار مورد نظر را ابتدا دانلود کنید</p>
<p><a href="http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=view&amp;id=1137369" target="_blank">Land</a>, <a href="http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=view&amp;id=1098502" target="_blank">Sky</a>, <a href="http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=view&amp;id=562463" target="_blank">Bird</a>, <a href="http://faestock.deviantart.com/art/Lace16-86870496" target="_blank">Model by Jessica</a>, <a href="http://steph9668.deviantart.com/art/cascade-69575436" target="_blank">Cascade by Steph</a>, <a href="http://flickr.com/photos/[email protected]/442860337/sizes/o/" target="_blank">Flowers</a>, <a href="http://sheisprettystock.deviantart.com/art/vines-84399894" target="_blank">Vines by Erica</a> , <a href="http://ro-stock.deviantart.com/art/Abstract-Glow-92060729" target="_blank">Abstract Glow by Andreea's and Dianora's stock</a></p>
<p>مرحله اول</p>
<p>ابتدا تصویر Land را در فتوشاپ لود کنید وکلید Alt را نگه دارید و بر روی لایه Back Ground دو بار کلیک کنید.</p>
<p><img src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/01.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>مرحله دوم</p>
<p>به قسمت Channels رفته وگزینه blue channel را انتخاب کنید و از آن کپی بگیرید</p>
<p><img src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/02.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>مرحله سوم</p>
<p>به قسمت Image &gt; Adjustments &gt; Curves (Ctrl + M) رفته و تنظیمات زیر را انجام دهید</p>
<p><img src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/03.JPG" border="0" alt="" /></p>
<p>مرحله چهارم</p>
<p>ابزار Pen Tool را انتخاب کنید و با این ابزار قسمت زمین را انتخاب کنید و سپس راست کلیک کرده و گزینه Make Selection را انتخاب کرده و کلید تایید را بزنید سپس ابزار Paint Bucket Tool (G) را انتخاب کرده و قسمت انتخاب شده را سیاه کنید</p>
<p><img src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/04.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>مرحله پنجم</p>
<p>ابزار Pen Tool را انتخاب کنید و قسمت چپ تصویر را انتخاب کنید سپس ابزار Paint Bucket Tool (G) را انتخاب کرده، قسمت انتخاب شده را سیاه کنید سپس به قسمت Select &gt; Deselect (Ctrl + D) رفته.</p>
<p><img src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/05.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>مرحله ششم</p>
<p>حالا موقع آون رسیده که قسمت های خاکستری آسمان رو پاک کنیم، ابزار براش را انتخاب کرده و با رنگ سفید قسمت های خاکستری رنگ رو پاک کنید</p>
<p><img src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/06.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>مرحله هفتم</p>
<p>به قسمت Channels رفته وکلید Ctrl را گرفته و بر روی Blue copy کلیک کرده تا قسمت های سفید انتخاب شود</p>
<p>سپس بر روی RGB channel کلیک کرده و به قسمت Layers رفته وکلید Delete را بزنید تا آسمان خذف شود</p>
<p><img src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/07.JPG" border="0" alt="" /></p>
<p>مرحله هشتم</p>
<p>درخت سمت چپ تصویر یه خورده زشت به نظر می رسه به قسمت Layer &gt; Layer Mask &gt; Reveal All رفته سپس ابزار براش را با رنگ سیاه انتخاب کنید وOpacity آن را به 80 درصد تغییر بدین</p>
<p>و تصویر درخت را مثل تصویر زیر کنید</p>
<p><img src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/08.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>مرحله نهم</p>
<p>ابزار Pen Tool را انتخاب کنید وصخره را که در تصویر می بینید انتخاب کنید ، سپس آن را خذف کنید</p>
<p><img src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/09.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>مرحله دهم</p>
<p>ابزار Move Tool را انتخاب کرده و تصویر را 200 پیکسل به پایین تر انتقال بدین</p>
<p><img src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/10.JPG" border="0" alt="" /></p>
<p>مرحله یازدهم</p>
<p>بر روی لایه اصلی راست کلیک کرده و گزینه Convert to Smart Object را انتخاب کنید</p>
<p><img src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/11.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>مرحله دوازدهم</p>
<p>به قسمت Layer &gt; New Adjustment Layer رفته و یکی یکی تنظیمات زیر را انجام دهید :</p>
<p>new Brightness/Contrast layer را بسازید و تنظیمات زیر را انجام دهید</p>
<p>Photo Filter را بسازید و تنظیمات زیر را انجام دهید</p>
<p>Color Balance adjustment layer و سپس ابزار Paint Bucket Tool (G) را انتخاب کرده ورنگ Fill را سیاه کنید ورنگ براش را سفید کنید وسطح زمین را رنگ کنید</p>
<p>دوباره Color Balance adjustment layer را بسازیدو تنظیمات را انجام دهید سپس ابزار براش را با رنگ سیاه انتخاب کنید و بر روی سطح زمین بکشید</p>
<p>دوباره Color Balance adjustment layer را بسازید و تنظیمات زیر را انجام دهید سپس رنگ Fill را سیاه کنید و با ابزار براش بر روی سبزه های نارنجی رنگ بکشید (رنگ : سفید)</p>
<p>باز Color Balance adjustment layer را بسازید و تنظیمات زیر را انجام دهید سپس رنگ Fill را سیاه کنید و با ابزار براش بر روی قسمت های زیر بکشید (رنگ : سفید)</p>
<p><img src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/12a.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p><img src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/12b.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p><img src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/12c.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p><img src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/12d.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p><img src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/12e.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p><img src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/12f.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>مرحله سیزدهم</p>
<p>کلید Ctrl را نگه دارید و تمامی لایه های مربوط به adjustment layer را انتخاب کنید و سپس کلید Ctrl +G را بزنید</p>
<p>سپس کلید Ctrl را بگیرید و بر روی لایه اصلی کلیک کنید ، سپس به قسمت Layer &gt; Layer Mask &gt; Reveal Selection رفته</p>
<p>نام گروه ساخته شده را به adjustments تغییر بدین</p>
<p><img src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/13.JPG" border="0" alt="" /></p>
<p>مرحله چهاردهم</p>
<p>تصویر Sky را انتخاب کنید ابزار Rectangular Marquee Tool (M) را انتخاب کنید و تصویر آسمان را انتخاب کنید سپس ابزار Move Tool را انتخاب کنید وآسمان انتخاب شده را به سند اصلی منتقل کنید</p>
<p>با استفاده از ابزار های Clone Stamp Tool (S), Healing Brush Tool (J) تصویر را بزرگ تر کنید ونام این لایه را به Sky تغییر دهید و بر روی لایه راست کلیک کرده و گزینه Convert to Smart Object را انتخاب کرده سپس این لایه را زیر لایه اصلی قرار بدین</p>
<p><img src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/14.JPG" border="0" alt="" /></p>
<p>مرحله پانزدهم</p>
<p>به قسمت Layer &gt; New Adjustment Layer &gt; Color Balance رفته و تنظیمات زیر را انجام دهید</p>
<p><img src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/15.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>مرحله شانزدهم</p>
<p>به قسمت Layer &gt; New Adjustment Layer &gt; Brightness/Contrast رفته وتنظیمات زیر را انجام دهید سپس لایه Sky و دو لایه مربوط به آن را در یک گروه با نام Sky قرار بدین</p>
<p><img src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/16.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>مرحله هفدهم</p>
<p>لایه جدیدی با استفاده از کلید های Ctrl + Shift + N بسازید و و آن را بالای لایه background قرار دهید</p>
<p>و آن را سیاه کنید و بر روی لایه راست کلیک کرده و گزینه Convert to Smart Object را انتخاب کرده و به قسمت Filter &gt; Render &gt; Lens Flare رفته سپس تنظیمات زیر را انجام دهیدو مد این لایه را به Color Dodge و Opacity را به 80 درصد ونام آن را به lens flare تغییر بدین</p>
<p><img src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/17.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>مرحله هجدهم</p>
<p>تصویر Model را در فتوشاپ لود کنید و با استفاده از ابزار Pen Tool تصویر دختر را جدا کنید</p>
<p><img src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/18.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>مرحله نوزدهم</p>
<p>حال باید موهای دختر و بلند تر کنیم</p>
<p>برای این کار به قسمت Filter &gt; Liquify رفته و ابزار Forward Warp Tool (W) را با Size : 30 , density :100 , pressure : 100 انتخاب کنید و بر روی موها بکشید</p>
<p>ابزار Smudge Tool (R) را انتخاب کنید و اندازه براش 35 و strength : 55% بر روی موها بکشید</p>
<p>دوباره ابزار Smudge Tool (R) را انتخاب کنید و اندازه براش را کمی کوچک تر کنید وstrength :85% بر روی موها بکشید</p>
<p>ابزار Dodge Tool (O) را انتخاب کنید و و تنظیمات زیر را انجام دهید و بر روی موها بکشید تا موها روشن تر شود</p>
<p>سپس ابزار Burn Tool (O) را انتخاب کنید و بر روی موها بکشید تا موها کمی تاریک تر شود</p>
<p>دو باره از دو ابزار فوق استفاده کنید و موهای دختر رو مثل تصویر زیر کنید</p>
<p><img src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/19a.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p><img src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/19b.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p><img src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/19c.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p><img src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/19d.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p><img src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/19e.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>مرحله بیستم</p>
<p>ابزار Move Tool (V) را انتخاب کنید و تصویر دختر را در سند اصلی قرار دهید</p>
<p>سپس بر روی این لایه راست کلیک کرده و گزینه Convert to Smart Object را انتخاب کنید</p>
<p>به قسمت Edit &gt; Free Transform رفته و اندازه آن را تغییر بدین دوباره به قسمت Edit &gt; Flip Horizontal رفته و ابزار Move Tool را انتخاب کنید وآن را مثل تصویر زیر در جای مناسبی قرار دهید</p>
<p>نام این لایه را Model و آن را زیر لایه background قرار دهید</p>
<p><img src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/20.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>مرحله بیست و یکم</p>
<p>به قسمت Layer &gt; New Adjustment Layer &gt; Brightness/Contrast رفته و تنظیمات زیر را انجام دهید</p>
<p>سپس به Layer &gt; New Adjustment Layer &gt; Color Balance رفته و تنظیمات زیر را انجام دهید</p>
<p><img src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/21.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>مرحله بیست و دوم</p>
<p>حالا نوبت اضافه کردن پیچک ها به تصویره</p>
<p>برای این کار تصویر Vines را در فتوشاپ باز کنید وآن را در سند اصلی قرار بدین</p>
<p>سپس بر روی این لایه راست کلیک کرده و گزینه Convert to Smart Object را انتخاب کنید</p>
<p>به قسمت Edit &gt; Free Transform رفته و اندازه آن را تغییربدین. به قسمت Filter &gt; Sharpen &gt; Sharpen رفته </p>
<p>از این لایه چهار بار تکثیر کنید و دو لایه از آن را بالای لایه Model و دولایه دیگر رو زیر این لایه قرار بدین</p>
<p><img src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/22.JPG" border="0" alt="" /></p>
<p>مرحله بیست و سوم</p>
<p>تصویر bird را در فتوشاپ لود کنید وبا استفاده از تصویر Pen Tool تصویر پرنده را جدا کنید وبا استفاده از ابزار Move Tool تصویر را در سند اصلی قرار بدین</p>
<p>سپسبه قسمت Layer &gt; Layer Mask &gt; Reveal All رفته.</p>
<p>ابزار براش را انتخاب کنید و با اندازه 45 و25: Opacity بال سمت چپ پرنده را شفاف کنید</p>
<p><img src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/23.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>مرحله بسست و چهارم</p>
<p>به قسمت Layer &gt; New Adjustment Layer &gt; Brightness/Contrast رفته و تنظیمات زیر را انجام دهید و این لایه و لایه پرنده را در گروهی به نام bird قرار بدین</p>
<p><img src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/24.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>مرحله بیست و پنجم</p>
<p>براش را دانلود کنید و به قسمت Edit &gt; Preset Manager رفته و براش را لود کنید</p>
<p>لایه جدیدی بسازید و ابزار براش را انتخاب کنید و رنگ foreground را سفید کنید و تصویر زیر را طراحی کنید</p>
<p>سپس این لایه را در یک گروه به نام Smoke قرار دهید و آن را بالای لایه bird قرار بدین </p>
<p>ماسکی به این لایه اضافه کنید و با براش سمت چپ پرنده را هم طراحی کنید</p>
<p><img src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/25.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>مرحله بیست وششم</p>
<p>لایه جدیدی زیر لایه background بسازید و با استفاده از براش تصویر زیر را طراحی کنید</p>
<p><img src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/26.JPG" border="0" alt="" /></p>
<p>مرحله بیست و هفتم</p>
<p>تصویر Flowers را باز کنید و با استفاده از ابزار Pen Tool گل و درخت ها رو جدا کنید و آن را در سند اصلی قرار بدین</p>
<p>ترتیب دادن گل ها بستگی به نظر خودتون داره</p>
<p>سپس به قسمت Edit &gt; Free Transform رفته و اندازه آن را تغییر بدین</p>
<p><img src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/27.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>مرحله بیست و هشتم</p>
<p>دوتا از گل های تصویر آبی رنگ هستند برای ترمیم اونها به قسمت Layer &gt; New Adjustment Layer &gt; Curves رفته و تنظیمات زیر را انجام دهید</p>
<p><img src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/28.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>مرحله بیست و نهم</p>
<p>تصویر cascade را در فتوشاپ لودکنید و اون را در سند اصلی قرار بدین سپس به قسمت Layer &gt; Layer Mask &gt; Reveal All رفته و با استفاده از ابزار براش تصویر را مثل تصویر زیر کنید</p>
<p><img src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/29.JPG" border="0" alt="" /></p>
<p>مرحله سی ام</p>
<p>به قسمت Layer &gt; New Adjustment Layer &gt; Curves رفته و تنظیمات زیر را انجام دهید</p>
<p>سپس به قسمت Layer &gt; New Adjustment Layer &gt; Color Balance رفته و تنظیمات زیر را انجام دهید</p>
<p>سپس این دو لایه و لایه اصلی را در گروهی به نام cascade قرار بدین</p>
<p><img src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/30.JPG" border="0" alt="" /></p>
<p>مرحله سی و یکم</p>
<p>لایه background را انتخاب کنید وابزار Pen Tool (P) را انتخاب کنید وبعضی از صخره ها را جدا کنید وآن را در بالاترین قسمت لایه ها قرار بدین</p>
<p>سپس بر روی این لایه ها راست کلیک کرده و گزینه Convert to Smart Object را انتخاب کنید</p>
<p><img src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/31.JPG" border="0" alt="" /></p>
<p>مرحله سی و دوم</p>
<p>به قسمت Layer &gt; New Adjustment Layer &gt; Color Balance رفته وتنظیمات مربوطه را انجام دهید</p>
<p><img src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/32.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>مرحله سی و سوم</p>
<p>لایه cascade را انتخاب کنید وابزار Lasso Tool (L) را انتخاب کنید و Feather را به 10px تغییر بدین</p>
<p>سپس قسمتی را که در تصویر می بینید را انتخاب کنید و به قسمت Edit &gt; Copy رفته ف سپس به قسمت Edit &gt; Paste رفته</p>
<p><img src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/33.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>مرحله سی و چهارم</p>
<p>Opacity این لایه را به 30 درد تغییر بدین و از این لایه 10 بار تکثیر کنید سپس آنها را در یک گره به نام</p>
<p> &quot;water above the rocks&quot; قرار بدین</p>
<p>مد این گروه را به Pass Through تغییر بدین</p>
<p><img src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/34.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>مرحله سی و پنجم</p>
<p>لایه sky را انتخاب کنید و به قسمت Filter &gt; Noise &gt; Reduce Noise رفته و تنظیمات زیر را انجام بدین</p>
<p>سپس به قسمت Filter &gt; Sharpen &gt; Sharpen رفته</p>
<p><img src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/35.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>مرحله سی و ششم</p>
<p>به قسمت Layer &gt; New Adjustment Layer &gt; Channel Mixer رفته و تنظیمات زیر را انجام دهید سپس این لایه را در بالاترین قسمت لایه ها قرار بدین</p>
<p><img src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/36.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>تصویر شما آماده است</p>
<p><img src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/final_large.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید
</p>
<p>&nbsp;</p>
 

koorosh704

Well-Known Member
خيلي عالي بود

<P>
سلام به همه دوستان </P>
<P><IMG alt="" src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/final.jpg" border=0></P>
<P>تصاویر و ابزار مورد نظر را ابتدا دانلود کنید</P>
<P><A href="http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=view&amp;id=1137369" target=_blank>Land</A>, <A href="http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=view&amp;id=1098502" target=_blank>Sky</A>, <A href="http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=view&amp;id=562463" target=_blank>Bird</A>, <A href="http://faestock.deviantart.com/art/Lace16-86870496" target=_blank>Model by Jessica</A>, <A href="http://steph9668.deviantart.com/art/cascade-69575436" target=_blank>Cascade by Steph</A>, <A href="http://flickr.com/photos/[email protected]/442860337/sizes/o/" target=_blank>Flowers</A>, <A href="http://sheisprettystock.deviantart.com/art/vines-84399894" target=_blank>Vines by Erica</A> , <A href="http://ro-stock.deviantart.com/art/Abstract-Glow-92060729" target=_blank>Abstract Glow by Andreea's and Dianora's stock</A></P>
<P>مرحله اول</P>
<P>ابتدا تصویر Land را در فتوشاپ لود کنید وکلید Alt را نگه دارید و بر روی لایه Back Ground دو بار کلیک کنید.</P>
<P><IMG alt="" src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/01.jpg" border=0></P>
<P>مرحله دوم</P>
<P>به قسمت Channels رفته وگزینه blue channel را انتخاب کنید و از آن کپی بگیرید</P>
<P><IMG alt="" src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/02.jpg" border=0></P>
<P>مرحله سوم</P>
<P>به قسمت Image &gt; Adjustments &gt; Curves (Ctrl + M) رفته و تنظیمات زیر را انجام دهید</P>
<P><IMG alt="" src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/03.JPG" border=0></P>
<P>مرحله چهارم</P>
<P>ابزار Pen Tool را انتخاب کنید و با این ابزار قسمت زمین را انتخاب کنید و سپس راست کلیک کرده و گزینه Make Selection را انتخاب کرده و کلید تایید را بزنید سپس ابزار Paint Bucket Tool (G) را انتخاب کرده و قسمت انتخاب شده را سیاه کنید</P>
<P><IMG alt="" src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/04.jpg" border=0></P>
<P>مرحله پنجم</P>
<P>ابزار Pen Tool را انتخاب کنید و قسمت چپ تصویر را انتخاب کنید سپس ابزار Paint Bucket Tool (G) را انتخاب کرده، قسمت انتخاب شده را سیاه کنید سپس به قسمت Select &gt; Deselect (Ctrl + D) رفته.</P>
<P><IMG alt="" src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/05.jpg" border=0></P>
<P>مرحله ششم</P>
<P>حالا موقع آون رسیده که قسمت های خاکستری آسمان رو پاک کنیم، ابزار براش را انتخاب کرده و با رنگ سفید قسمت های خاکستری رنگ رو پاک کنید</P>
<P><IMG alt="" src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/06.jpg" border=0></P>
<P>مرحله هفتم</P>
<P>به قسمت Channels رفته وکلید Ctrl را گرفته و بر روی Blue copy کلیک کرده تا قسمت های سفید انتخاب شود</P>
<P>سپس بر روی RGB channel کلیک کرده و به قسمت Layers رفته وکلید Delete را بزنید تا آسمان خذف شود</P>
<P><IMG alt="" src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/07.JPG" border=0></P>
<P>مرحله هشتم</P>
<P>درخت سمت چپ تصویر یه خورده زشت به نظر می رسه به قسمت Layer &gt; Layer Mask &gt; Reveal All رفته سپس ابزار براش را با رنگ سیاه انتخاب کنید وOpacity آن را به 80 درصد تغییر بدین</P>
<P>و تصویر درخت را مثل تصویر زیر کنید</P>
<P><IMG alt="" src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/08.jpg" border=0></P>
<P>مرحله نهم</P>
<P>ابزار Pen Tool را انتخاب کنید وصخره را که در تصویر می بینید انتخاب کنید ، سپس آن را خذف کنید</P>
<P><IMG alt="" src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/09.jpg" border=0></P>
<P>مرحله دهم</P>
<P>ابزار Move Tool را انتخاب کرده و تصویر را 200 پیکسل به پایین تر انتقال بدین</P>
<P><IMG alt="" src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/10.JPG" border=0></P>
<P>مرحله یازدهم</P>
<P>بر روی لایه اصلی راست کلیک کرده و گزینه Convert to Smart Object را انتخاب کنید</P>
<P><IMG alt="" src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/11.jpg" border=0></P>
<P>مرحله دوازدهم</P>
<P>به قسمت Layer &gt; New Adjustment Layer رفته و یکی یکی تنظیمات زیر را انجام دهید :</P>
<P>new Brightness/Contrast layer را بسازید و تنظیمات زیر را انجام دهید</P>
<P>Photo Filter را بسازید و تنظیمات زیر را انجام دهید</P>
<P>Color Balance adjustment layer و سپس ابزار Paint Bucket Tool (G) را انتخاب کرده ورنگ Fill را سیاه کنید ورنگ براش را سفید کنید وسطح زمین را رنگ کنید</P>
<P>دوباره Color Balance adjustment layer را بسازیدو تنظیمات را انجام دهید سپس ابزار براش را با رنگ سیاه انتخاب کنید و بر روی سطح زمین بکشید</P>
<P>دوباره Color Balance adjustment layer را بسازید و تنظیمات زیر را انجام دهید سپس رنگ Fill را سیاه کنید و با ابزار براش بر روی سبزه های نارنجی رنگ بکشید (رنگ : سفید)</P>
<P>باز Color Balance adjustment layer را بسازید و تنظیمات زیر را انجام دهید سپس رنگ Fill را سیاه کنید و با ابزار براش بر روی قسمت های زیر بکشید (رنگ : سفید)</P>
<P><IMG alt="" src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/12a.jpg" border=0></P>
<P><IMG alt="" src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/12b.jpg" border=0></P>
<P><IMG alt="" src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/12c.jpg" border=0></P>
<P><IMG alt="" src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/12d.jpg" border=0></P>
<P><IMG alt="" src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/12e.jpg" border=0></P>
<P><IMG alt="" src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/12f.jpg" border=0></P>
<P>مرحله سیزدهم</P>
<P>کلید Ctrl را نگه دارید و تمامی لایه های مربوط به adjustment layer را انتخاب کنید و سپس کلید Ctrl +G را بزنید</P>
<P>سپس کلید Ctrl را بگیرید و بر روی لایه اصلی کلیک کنید ، سپس به قسمت Layer &gt; Layer Mask &gt; Reveal Selection رفته</P>
<P>نام گروه ساخته شده را به adjustments تغییر بدین</P>
<P><IMG alt="" src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/13.JPG" border=0></P>
<P>مرحله چهاردهم</P>
<P>تصویر Sky را انتخاب کنید ابزار Rectangular Marquee Tool (M) را انتخاب کنید و تصویر آسمان را انتخاب کنید سپس ابزار Move Tool را انتخاب کنید وآسمان انتخاب شده را به سند اصلی منتقل کنید</P>
<P>با استفاده از ابزار های Clone Stamp Tool (S), Healing Brush Tool (J) تصویر را بزرگ تر کنید ونام این لایه را به Sky تغییر دهید و بر روی لایه راست کلیک کرده و گزینه Convert to Smart Object را انتخاب کرده سپس این لایه را زیر لایه اصلی قرار بدین</P>
<P><IMG alt="" src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/14.JPG" border=0></P>
<P>مرحله پانزدهم</P>
<P>به قسمت Layer &gt; New Adjustment Layer &gt; Color Balance رفته و تنظیمات زیر را انجام دهید</P>
<P><IMG alt="" src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/15.jpg" border=0></P>
<P>مرحله شانزدهم</P>
<P>به قسمت Layer &gt; New Adjustment Layer &gt; Brightness/Contrast رفته وتنظیمات زیر را انجام دهید سپس لایه Sky و دو لایه مربوط به آن را در یک گروه با نام Sky قرار بدین</P>
<P><IMG alt="" src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/16.jpg" border=0></P>
<P>مرحله هفدهم</P>
<P>لایه جدیدی با استفاده از کلید های Ctrl + Shift + N بسازید و و آن را بالای لایه background قرار دهید</P>
<P>و آن را سیاه کنید و بر روی لایه راست کلیک کرده و گزینه Convert to Smart Object را انتخاب کرده و به قسمت Filter &gt; Render &gt; Lens Flare رفته سپس تنظیمات زیر را انجام دهیدو مد این لایه را به Color Dodge و Opacity را به 80 درصد ونام آن را به lens flare تغییر بدین</P>
<P><IMG alt="" src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/17.jpg" border=0></P>
<P>مرحله هجدهم</P>
<P>تصویر Model را در فتوشاپ لود کنید و با استفاده از ابزار Pen Tool تصویر دختر را جدا کنید</P>
<P><IMG alt="" src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/18.jpg" border=0></P>
<P>مرحله نوزدهم</P>
<P>حال باید موهای دختر و بلند تر کنیم</P>
<P>برای این کار به قسمت Filter &gt; Liquify رفته و ابزار Forward Warp Tool (W) را با Size : 30 , density :100 , pressure : 100 انتخاب کنید و بر روی موها بکشید</P>
<P>ابزار Smudge Tool (R) را انتخاب کنید و اندازه براش 35 و strength : 55% بر روی موها بکشید</P>
<P>دوباره ابزار Smudge Tool (R) را انتخاب کنید و اندازه براش را کمی کوچک تر کنید وstrength :85% بر روی موها بکشید</P>
<P>ابزار Dodge Tool (O) را انتخاب کنید و و تنظیمات زیر را انجام دهید و بر روی موها بکشید تا موها روشن تر شود</P>
<P>سپس ابزار Burn Tool (O) را انتخاب کنید و بر روی موها بکشید تا موها کمی تاریک تر شود</P>
<P>دو باره از دو ابزار فوق استفاده کنید و موهای دختر رو مثل تصویر زیر کنید</P>
<P><IMG alt="" src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/19a.jpg" border=0></P>
<P><IMG alt="" src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/19b.jpg" border=0></P>
<P><IMG alt="" src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/19c.jpg" border=0></P>
<P><IMG alt="" src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/19d.jpg" border=0></P>
<P><IMG alt="" src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/19e.jpg" border=0></P>
<P>مرحله بیستم</P>
<P>ابزار Move Tool (V) را انتخاب کنید و تصویر دختر را در سند اصلی قرار دهید</P>
<P>سپس بر روی این لایه راست کلیک کرده و گزینه Convert to Smart Object را انتخاب کنید</P>
<P>به قسمت Edit &gt; Free Transform رفته و اندازه آن را تغییر بدین دوباره به قسمت Edit &gt; Flip Horizontal رفته و ابزار Move Tool را انتخاب کنید وآن را مثل تصویر زیر در جای مناسبی قرار دهید</P>
<P>نام این لایه را Model و آن را زیر لایه background قرار دهید</P>
<P><IMG alt="" src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/20.jpg" border=0></P>
<P>مرحله بیست و یکم</P>
<P>به قسمت Layer &gt; New Adjustment Layer &gt; Brightness/Contrast رفته و تنظیمات زیر را انجام دهید</P>
<P>سپس به Layer &gt; New Adjustment Layer &gt; Color Balance رفته و تنظیمات زیر را انجام دهید</P>
<P><IMG alt="" src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/21.jpg" border=0></P>
<P>مرحله بیست و دوم</P>
<P>حالا نوبت اضافه کردن پیچک ها به تصویره</P>
<P>برای این کار تصویر Vines را در فتوشاپ باز کنید وآن را در سند اصلی قرار بدین</P>
<P>سپس بر روی این لایه راست کلیک کرده و گزینه Convert to Smart Object را انتخاب کنید</P>
<P>به قسمت Edit &gt; Free Transform رفته و اندازه آن را تغییربدین. به قسمت Filter &gt; Sharpen &gt; Sharpen رفته </P>
<P>از این لایه چهار بار تکثیر کنید و دو لایه از آن را بالای لایه Model و دولایه دیگر رو زیر این لایه قرار بدین</P>
<P><IMG alt="" src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/22.JPG" border=0></P>
<P>مرحله بیست و سوم</P>
<P>تصویر bird را در فتوشاپ لود کنید وبا استفاده از تصویر Pen Tool تصویر پرنده را جدا کنید وبا استفاده از ابزار Move Tool تصویر را در سند اصلی قرار بدین</P>
<P>سپسبه قسمت Layer &gt; Layer Mask &gt; Reveal All رفته.</P>
<P>ابزار براش را انتخاب کنید و با اندازه 45 و25: Opacity بال سمت چپ پرنده را شفاف کنید</P>
<P><IMG alt="" src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/23.jpg" border=0></P>
<P>مرحله بسست و چهارم</P>
<P>به قسمت Layer &gt; New Adjustment Layer &gt; Brightness/Contrast رفته و تنظیمات زیر را انجام دهید و این لایه و لایه پرنده را در گروهی به نام bird قرار بدین</P>
<P><IMG alt="" src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/24.jpg" border=0></P>
<P>مرحله بیست و پنجم</P>
<P>براش را دانلود کنید و به قسمت Edit &gt; Preset Manager رفته و براش را لود کنید</P>
<P>لایه جدیدی بسازید و ابزار براش را انتخاب کنید و رنگ foreground را سفید کنید و تصویر زیر را طراحی کنید</P>
<P>سپس این لایه را در یک گروه به نام Smoke قرار دهید و آن را بالای لایه bird قرار بدین </P>
<P>ماسکی به این لایه اضافه کنید و با براش سمت چپ پرنده را هم طراحی کنید</P>
<P><IMG alt="" src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/25.jpg" border=0></P>
<P>مرحله بیست وششم</P>
<P>لایه جدیدی زیر لایه background بسازید و با استفاده از براش تصویر زیر را طراحی کنید</P>
<P><IMG alt="" src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/26.JPG" border=0></P>
<P>مرحله بیست و هفتم</P>
<P>تصویر Flowers را باز کنید و با استفاده از ابزار Pen Tool گل و درخت ها رو جدا کنید و آن را در سند اصلی قرار بدین</P>
<P>ترتیب دادن گل ها بستگی به نظر خودتون داره</P>
<P>سپس به قسمت Edit &gt; Free Transform رفته و اندازه آن را تغییر بدین</P>
<P><IMG alt="" src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/27.jpg" border=0></P>
<P>مرحله بیست و هشتم</P>
<P>دوتا از گل های تصویر آبی رنگ هستند برای ترمیم اونها به قسمت Layer &gt; New Adjustment Layer &gt; Curves رفته و تنظیمات زیر را انجام دهید</P>
<P><IMG alt="" src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/28.jpg" border=0></P>
<P>مرحله بیست و نهم</P>
<P>تصویر cascade را در فتوشاپ لودکنید و اون را در سند اصلی قرار بدین سپس به قسمت Layer &gt; Layer Mask &gt; Reveal All رفته و با استفاده از ابزار براش تصویر را مثل تصویر زیر کنید</P>
<P><IMG alt="" src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/29.JPG" border=0></P>
<P>مرحله سی ام</P>
<P>به قسمت Layer &gt; New Adjustment Layer &gt; Curves رفته و تنظیمات زیر را انجام دهید</P>
<P>سپس به قسمت Layer &gt; New Adjustment Layer &gt; Color Balance رفته و تنظیمات زیر را انجام دهید</P>
<P>سپس این دو لایه و لایه اصلی را در گروهی به نام cascade قرار بدین</P>
<P><IMG alt="" src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/30.JPG" border=0></P>
<P>مرحله سی و یکم</P>
<P>لایه background را انتخاب کنید وابزار Pen Tool (P) را انتخاب کنید وبعضی از صخره ها را جدا کنید وآن را در بالاترین قسمت لایه ها قرار بدین</P>
<P>سپس بر روی این لایه ها راست کلیک کرده و گزینه Convert to Smart Object را انتخاب کنید</P>
<P><IMG alt="" src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/31.JPG" border=0></P>
<P>مرحله سی و دوم</P>
<P>به قسمت Layer &gt; New Adjustment Layer &gt; Color Balance رفته وتنظیمات مربوطه را انجام دهید</P>
<P><IMG alt="" src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/32.jpg" border=0></P>
<P>مرحله سی و سوم</P>
<P>لایه cascade را انتخاب کنید وابزار Lasso Tool (L) را انتخاب کنید و Feather را به 10px تغییر بدین</P>
<P>سپس قسمتی را که در تصویر می بینید را انتخاب کنید و به قسمت Edit &gt; Copy رفته ف سپس به قسمت Edit &gt; Paste رفته</P>
<P><IMG alt="" src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/33.jpg" border=0></P>
<P>مرحله سی و چهارم</P>
<P>Opacity این لایه را به 30 درد تغییر بدین و از این لایه 10 بار تکثیر کنید سپس آنها را در یک گره به نام</P>
<P>"water above the rocks" قرار بدین</P>
<P>مد این گروه را به Pass Through تغییر بدین</P>
<P><IMG alt="" src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/34.jpg" border=0></P>
<P>مرحله سی و پنجم</P>
<P>لایه sky را انتخاب کنید و به قسمت Filter &gt; Noise &gt; Reduce Noise رفته و تنظیمات زیر را انجام بدین</P>
<P>سپس به قسمت Filter &gt; Sharpen &gt; Sharpen رفته</P>
<P><IMG alt="" src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/35.jpg" border=0></P>
<P>مرحله سی و ششم</P>
<P>به قسمت Layer &gt; New Adjustment Layer &gt; Channel Mixer رفته و تنظیمات زیر را انجام دهید سپس این لایه را در بالاترین قسمت لایه ها قرار بدین</P>
<P><IMG alt="" src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/36.jpg" border=0></P>
<P>&nbsp;</P>
<P>تصویر شما آماده است</P>
<P><IMG alt="" src="http://psdtuts.s3.cdn.plus.org/243_Story_Scene/final_large.jpg" border=0></P>
<P>امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید
</P>
<P>&nbsp;</P>
 

MATFB

Well-Known Member
دوست عزیز koorosh704 میشه بدونم منظورتون از این دو تا پست چیه؟
 

Saeed

Well-Known Member
سلام

اگه میشه فایل PDF رو هم بزارید.
ممنون :rose:موفق باشی :cool:
 

جدیدترین ارسال ها

بالا