ساخت فیلم بصورت مجله ...

یک فیلمی میخواستم درست کنم که در آن یک مجله درست کرد ومانند مجله معمولی بتوان ورق زد و به صورت سه بعدی .
و در مجله بجای تصویر عکس از فیلم مرتبط استفاده کرد
 

جدیدترین ارسال ها

بالا