زیبا کردن قالب Postbit - vb4

Silver PC

Well-Known Member
سلام دوستان.

با این تغییرات میتونید ، قالب Postbit خودت رو زیبا تر کنید(اطلاعات کاربری، آواتور و .... را در کادر قرار دهید)


قدم اول: به این مسیر برید:
admincp >> Styles & Templates >> Style Manager >>Edit Templates >> postbit.css​قالب postbit.css رو باز نید و این دستورات رو در آخر اضافه کنید:

کد:
.eti_postbit { 
padding-left: 2px; 
padding-right: 2px; 
padding-top: 2px; 
padding-bottom: 2px; 
background-color: rgb(240,240,240); 
border-top: 1px solid #dddddd; 
border-right: 1px solid #dddddd; 
border-left: 2px solid #c4c4c4; 
border-bottom: 1px solid #c4c4c4; 
margin-bottom: 3px; 
}

قدم دوم: به این مسیر برید:
admincp >> Styles & Templates >> Style Manager >>Edit Templates >> Postbit_Legacy​

به طور کلی جایگزین کنید!!

کد:
{vb:raw template_hook.postbit_start} 
<li class="postbitlegacy postbitim" id="post_{vb:raw post.postid}"> 
<!-- see bottom of postbit.css for .userinfo .popupmenu styles --> 

  <div class="posthead"> 
    <label for="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}"> 
    <span class="postdate {vb:raw post.statusicon}"> 
    <vb:if condition="$show['announcement']"> 
    <span class="date">{vb:rawphrase x_until_y, {vb:raw post.startdate}, {vb:raw post.enddate}}</span> 
    <vb:else /> 
    <span class="date">{vb:raw post.postdate}<vb:if condition="!$show['detailedtime']">&nbsp;<span class="time">{vb:raw post.posttime}</span></vb:if></span> 
    </vb:if> 
    </span> 
    </label> 
    <span class="nodecontrols"> 
    <vb:if condition="$post['postid'] AND $post['threadid']"> 
      <a name="post{vb:raw post.postid}" href="{vb:link thread, {vb:raw thread}, {vb:raw pageinfo_post}}#post{vb:raw post.postid}" class="postcounter">#{vb:raw post.postcount}</a> 
    </vb:if> 
    <vb:if condition="$show['inlinemod']"> 
      <input class="postimod" type="checkbox" id="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}" name="plist[{vb:raw post.postid}]" value="{vb:raw post.checkbox_value}" /> 
    </vb:if> 
    </span> 
  </div> 
  <div class="postdetails"> 
    <div class="userinfo"> 
      <div class="username_container"> 
<center><div class="eti_postbit"> 
      <vb:if condition="$post['userid']"> 
        {vb:raw memberaction_dropdown} 
         
      <vb:else /> 
        <span class="username guest">{vb:raw post.musername}</span> 
      </vb:if></div> 
      </div> 
       
       
      {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_left} 
       


      <vb:if condition="$show['avatar']"><div class="eti_postbit"> 
      <a class="postuseravatar" href="{vb:link member, {vb:raw post}}" title="{vb:rawphrase {vb:raw post['onlinestatusphrase']}, {vb:raw post.username}}"> 
        <img src="{vb:raw post.avatarurl}" alt="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}" /> 
      </a> 
      </div> </vb:if> 
<div class="eti_postbit"> 
{vb:raw post.usertitle}</div>  
<div class="eti_postbit"> 
<vb:if condition="$post['rank']"> 
{vb:raw post.rank}</vb:if></div> 
</center> 

<div class="eti_postbit"> 
User ID: {vb:raw post.userid}</div> 
<div class="eti_postbit"> 
Status: {vb:raw post.onlinestatus}</div> 

      <vb:if condition="$post['userid']"> 
       
  <vb:if condition="$post['joindate']"> 
<div class="eti_postbit"> 
{vb:rawphrase join_date} : {vb:raw post.joindate} 
</div></vb:if> 

<vb:if condition="$post['field2']"> <div class="eti_postbit"> 
 {vb:rawphrase location_perm} : {vb:raw post.field2} 
</div></vb:if> 

<vb:if condition="$post['age']"> <div class="eti_postbit"> 
{vb:rawphrase age} : {vb:raw post.age}</div> 
</vb:if> 

<div class="eti_postbit"> 
{vb:rawphrase 'posts'} : {vb:raw post.posts} 
{vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right_after_posts} 
        </div> 
<div class="eti_postbit"> 
{vb:rawphrase blog_entries} : <a href="{vb:link blog, {vb:raw post}, null, 'userid', 'blog_title'}">{vb:raw post.entries}</a></div> 

<div class="eti_postbit"> 
{vb:rawphrase dl2_downloads} : {vb:raw post.dl2_downloads} 
<dd>{vb:rawphrase dl2_uploads} : {vb:raw post.dl2_uploads}</dd></div> 

<div class="eti_postbit"> 
<vb:if condition="$post['userid']"> 
  {vb:rawphrase post_thanks_thanks} : {vb:raw post.post_thanks_user_amount_formatted} 
  <vb:if condition="$post['post_thanks_thanked_times'] == 1"> 
    <dd>{vb:rawphrase post_thanks_time_post}</dd> 
  <vb:elseif condition="$post['post_thanks_thanked_posts'] == 1" /> 
    <dd>{vb:rawphrase post_thanks_times_post, {vb:raw post.post_thanks_thanked_times_formatted}}</dd> 
  <vb:else /> 
    <dd>{vb:rawphrase post_thanks_times_posts, {vb:raw post.post_thanks_thanked_times_formatted}, {vb:raw post.post_thanks_thanked_posts_formatted}}</dd> 
  </vb:if> 
</vb:if> 
</div> 
<div class="eti_postbit"> 
<vb:if condition="$show['reppower']"> 
   {vb:rawphrase reppower} : {vb:raw post.reppower} 
            </vb:if> 
<vb:if condition="$show['reputation']"> 
        <span class="postbit_reputation" id="repdisplay_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}">{vb:raw post.reputationdisplay}</span> 
</div> 
      </vb:if> 
        <vb:if condition="$show['infraction'] OR $show['reppower']"> 
        <dl class="user_rep"> 
          <vb:if condition="$show['infraction']"> 
          <dt>{vb:rawphrase infractions}</dt> 
          <dd>{vb:raw post.warnings}/{vb:raw post.infractions} ({vb:raw post.ipoints})</dd> 
          </vb:if> 
          <vb:if condition="$show['reputation']">        
        </dl> 
        </vb:if></vb:if> 
        {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right} 
        <div class="imlinks"> 
          {vb:raw post.icqicon} {vb:raw post.aimicon} {vb:raw post.msnicon} {vb:raw post.yahooicon} {vb:raw post.skypeicon} 

       
</div> 
      </vb:if> 
    </div> 

    <div class="postbody"> 

<div class="postrow<vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']"> has_after_content</vb:if>"> 
   

{vb:raw template_hook.postbit_messagearea_start} 
        <vb:if condition="$post['title'] OR $show['messageicon']"> 
        <h2 class="title icon icon{vb:raw post.iconid}"> 
          {vb:raw post.title} 
        </h2> 
        </vb:if> 


            <vb:if condition="$post['isfirstshown']"> 
              {vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_start} 
              {vb:raw ad_location.thread_first_post_content} 
            </vb:if> 
            <vb:if condition="$post['islastshown']"> 
              {vb:raw ad_location.thread_last_post_content} 
            </vb:if> 
        <div class="content<vb:if condition="$post['isfirstshown'] || $post['islastshown']"></vb:if>"> 
          <div id="post_message_{vb:raw post.postid}"> 
            <blockquote class="postcontent restore "> 
              {vb:raw post.message} 
            </blockquote> 
          </div> 

          <vb:if condition="$show['attachments']"> 
            <div class="attachments"> 

            <vb:if condition="$show['thumbnailattachment']"> 
              <fieldset class="postcontent"> 
                <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_thumbnails}</legend> 
                {vb:raw post.thumbnailattachments} 
              </fieldset> 
            </vb:if> 

            <vb:if condition="$show['imageattachment']"> 
              <fieldset class="postcontent"> 
                <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend> 
                {vb:raw post.imageattachments} 
              </fieldset> 
            </vb:if> 

            <vb:if condition="$show['imageattachmentlink']"> 
              <fieldset class="postcontent"> 
                <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend> 
                <ul> 
                {vb:raw post.imageattachmentlinks} 
                </ul> 
              </fieldset> 
            </vb:if> 

            <vb:if condition="$show['otherattachment']"> 
              <fieldset class="postcontent"> 
                <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_files}</legend> 
                <ul> 
                {vb:raw post.otherattachments} 
                </ul> 
              </fieldset> 
            </vb:if> 

            <vb:if condition="$show['moderatedattachment']"> 
              <fieldset class="postcontent"> 
                <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attachments_pending_approval}</legend> 
                <ul> 
                {vb:raw post.moderatedattachments} 
                </ul> 
              </fieldset> 
            </vb:if> 

            </div> 
          <!-- / attachments --> 
          </vb:if> 
        </div> 
      </div> 
      <vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']"> 
      <div class="after_content"> 
        <vb:if condition="$show['postedited']"> 
        <!-- edit note --> 
        <blockquote class="postcontent lastedited"> 
<!--          <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/edit_40b.png" class="inlineimg" alt="" /> --> 
          <vb:if condition="$show['postedithistory']"> 
            {vb:rawphrase last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, 
              {vb:raw post.edit_time}, {vb:raw post.historyurl}} 
          <vb:else /> 
            {vb:rawphrase last_edited_by_x_on_y_at_z, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, {vb:raw post.edit_time}} 
          </vb:if> 
          <vb:if condition="$post['edit_reason']"> 
            <span class="reason">{vb:rawphrase reason}:</span> {vb:raw post.edit_reason} 
          </vb:if> 
        </blockquote> 
        <!-- / edit note --> 
        </vb:if> 
<vb:if condition="$show['member']"> 

         {vb:raw template_hook.postbit_signature_start} 
        <vb:if condition="$post['signature']"> 
            <blockquote class="signature restore"><div class="signaturecontainer">{vb:raw post.signature}</div></blockquote> 
          {vb:raw template_hook.postbit_signature_end} 
        </vb:if></vb:if> 
                    {vb:raw template_hook.postbit_signature_end} 
      </div> 
      </vb:if> 
      <div class="cleardiv"></div> 
    </div> 
  </div> 
    <div class="postfoot"> 
      <!-- <div class="postfoot_container"> --> 
      <div class="textcontrols"> 
        <span class="postcontrols"> 
          <img style="display:none" id="progress_{vb:raw post.postid}" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/progress.gif" alt="{vb:rawphrase loading_editor_please_wait}" /> 
          <vb:if condition="$post['editlink']"> 
            <a class="editpost" href="{vb:raw post.editlink}" name="vB::QuickEdit::{vb:raw post.postid}"><img src="{vb:stylevar imgdir_button}/trans_40b.png" id="editimg_{vb:raw post.postid}" alt="{vb:rawphrase edit_delete_message}" /> {vb:rawphrase edit_post}</a> 
          <span class="seperator">&nbsp;</span> 
          </vb:if> 
          <vb:if condition="$show['quickreply'] AND !$show['threadedmode']"> 
            <a id="qr_{vb:raw post.postid}" class='quickreply' href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow"><img id="replyimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:stylevar imgdir_button}/trans_40b.png" alt="{vb:rawphrase quick_reply_to_this_message}" /> {vb:rawphrase reply}</a> 
          <span class="seperator">&nbsp;</span> 
          </vb:if> 
          <vb:if condition="$post['replylink']"> 
            <a id="qrwq_{vb:raw post.postid}" class="newreply" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow"><img id="quoteimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:stylevar imgdir_button}/trans_40b.png" alt="{vb:rawphrase reply_with_quote}" /> {vb:rawphrase reply_with_quote}</a> 
          <span class="seperator">&nbsp;</span> 
          </vb:if> 
          <vb:if condition="$show['multiquote_post']"> 
             
             <a class="multiquote" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow" onclick="return false;" id="mq_{vb:raw post.postid}"><img id="mq_image_{vb:raw post.postid}" src="{vb:stylevar imgdir_button}/trans_40b.png" alt="{vb:rawphrase multi_quote_this_message}" />&nbsp;</a> 
          </vb:if> 
        </span> 
        <span class="postlinking"> 
          <vb:if condition="!$post['forwardlink'] && THIS_SCRIPT != 'usernote'"> 
            <vb:if condition="$promote_sectionid"> 
                <a href="{vb:raw $promote_url}" class="promotecms">{vb:rawphrase promote_to_article}</a> 
                            <span class="seperator">&nbsp;</span> 
            </vb:if> 
          </vb:if> 

          {vb:raw template_hook.postbit_controls} 
          {vb:raw post.iplogged} 
          <vb:if condition="$show['reputationlink']"> 
            <span class="reputationpopupmenu popupmenu popupcustom" title="{vb:raw post.postid}"><a class="popupctrl reputation" title="Reputation" href="reputation.php?{vb:raw session.sessionurl}p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" id="reputation_{vb:raw post.postid}"><!--<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/reputation-40b.png" alt="Reputation" /> -->&nbsp;</a></span> 
          </vb:if> 

          <vb:if condition="$show['infractionlink']"> 
            <a class="infraction" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=report&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/add-infraction_sm.png" alt="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}" /> --> &nbsp;</a> &nbsp; 
          </vb:if> 
          <vb:if condition="$show['reportlink']"> 
            <a class="report" href="{vb:raw post.reportlink}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase report_bad_post}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/report-40b.png" alt="{vb:rawphrase report_bad_post}" /> -->&nbsp;</a> &nbsp; 
          </vb:if> 

          <vb:if condition="$show['moderated']"> 
            <img class="moderated" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/moderated_sm.png" alt="{vb:rawphrase moderated_post}" /> 
          </vb:if> 
          <vb:if condition="$show['spam']"> 
            <img class="spam" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/spam_detected.png" alt="{vb:rawphrase spam_post}" /> 
          </vb:if> 
          <vb:if condition="$show['deletedpost']"> 
            <vb:if condition="$show['managepost']"> 
              <a class="deleted" href="postings.php?{vb:raw session.sessionurl}do=managepost&amp;p={vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase manage}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/deleted_sm.png" alt="{vb:rawphrase manage}" /> --> &nbsp;</a> 
            <vb:else /> 
              <img class="deleted_nolink" class="inlineimage src="{vb:stylevar imgdir_misc}/deleted_sm.png" alt="{vb:rawphrase deleted_post}" /> 
            </vb:if> 
          </vb:if> 
          <vb:if condition="$show['redcard']"> 
            <a class="redcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_infraction}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/red-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_infraction}" /> --> &nbsp;</a> 
            <vb:elseif condition="$show['yellowcard']" /> 
              <a class="yellowcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_warning}"><!--<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/yellow-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_warning}" /> --> &nbsp;</a> 
          </vb:if> 
          <vb:if condition="$post['forwardlink']"> 
            <a class="forwardpost" href="{vb:raw post.forwardlink}" rel="nofollow"><img src="{vb:stylevar imgdir_button}/reply_40b.png" alt="{vb:rawphrase forward_message}" /> {vb:rawphrase forward}</a> 
          </vb:if> 
        </span> 
      <!-- </div> --> 
      </div> 
    </div> 
  <hr /> 
</li> 
{vb:raw template_hook.postbit_end}
توجه: اگه نمی خواستید به طور کلی Postbit_Legacy رو تغییر بدید و یا خواستید پلاگین خاصی رو در کادر بندازید ، از این دستور استفاده کنید:

کد:
<div class="eti_postbit"> code </div>

code در واقع کد آن پلاگینی است که در قالب Postbit_Legacy وجود دارد.

منبع
 
آخرین ویرایش:

جدیدترین ارسال ها

بالا