دلفی و xml

saalek110

Well-Known Member
http://www.faqts.com/knowledge_base/view.phtml/aid/23933

از تب internet یک xmldocument به فرم بیافزایید.
یک باتون هم بیافزایید.
صفت FileName ابزار فوق را روی یک فایل xml تنظیم کنید.(یک فایل xml می توانید بسازید)
صفت Active آن را هم true کنید.

برای باتون کد زیر را قرار دهید:
کد:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var node : IXMLNode;
var nodes : IXMLNodeList;
var I : integer;
begin
 node := XMLDocument1.DocumentElement;
 ShowMessage( node.NodeName );
 nodes := node.ChildNodes;
 if node.HasChildNodes then begin
 for I := 0 to nodes.Count - 1 do begin
  ShowMessage( 'Node( ' + IntToStr( I ) + ' ) is ' + nodes[ 
I ].NodeName );
 end;
 end;
end;
 

saalek110

Well-Known Member
http://delphi.about.com/od/adptips2006/qt/doctype_txmldoc.htm

استفاده از StringList برای insert در فایل xml

مثلا می خواهیم
کد:
<!DOCTYPE ns:mys SYSTEM "myXML.dtd">
را به فایل xml خود بیافزاییم.

ابزارهای لازم:
باتون و XMLDocument (از تب internet )

تغییر در صفات:
صفت filename و active ابزار XMLDocument را تنظیم کنید.

کد:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  sl : TStringList;
begin
   sl := TStringList.Create;
   try
    sl.Assign(XMLDocument1.XML) ;

    sl.Insert(1,'<!DOCTYPE ns:mys SYSTEM "myXML.dtd">') ;
    sl.SaveToFile('Test_2.xml') ;
   finally
    sl.Free;
   end;
end;

نتیجه اجرا:

حالت اولیه:
کد:
<?xml version="1.0"?>
...........
.............
...........
بعد تغییر:
کد:
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE ns:mys SYSTEM "myXML.dtd">
..............
................
....................
 

جدیدترین ارسال ها

بالا