درخواست فایل سورس ساعت ویستا -mrt

شروع موضوع توسط ++Hadi++ ‏12 مارس 2009 در انجمن برنامه فلش Flash

 1. ++Hadi++

  ++Hadi++ Active Member

  ارسال‌ها:
  3,529
  تشکر شده:
  5,802
  امتیاز دستاورد:
  36
  سلام دوستان عزیز

  من یه فایل سورس fla از ساعت MRT ویندوز ویستا می خوام .
  اگه لینک یا فایلشو دارین ممنون می شم که به تایپیک بزارین .
  مرسی . MRT CLOCK
  بای ...
  :neutral: hadi Metal :neutral:
   
  نوشته شده توسط ++Hadi++ در ‏12 مارس 2009
 2. kiarash.M

  kiarash.M Active Member

  ارسال‌ها:
  1,329
  تشکر شده:
  1,119
  امتیاز دستاورد:
  36
  سلام ؛
  یه نمونه با adobe air درست کرده بودم ..
  سورسشو کامل برات میزارم ؛ فقط همه چیش با action ائه ...
  تاریخ شمسی هم داره ...
  PHP:
  package {
      // Import Flash classes
      import flash.display.*;
      import flash.display.NativeWindow;
      import flash.events.*;
      import flash.text.TextField;
      import flash.net.*;
      import flash.desktop.*;
      import flash.filesystem.*;
      import flash.utils.setInterval;
      import flash.text.TextField;
      import flash.text.TextFormat;


      public class clock extends MovieClip {
          private function mosalastY(ang:Number) {//not Use this time
              return -80 * Math.sin(ang * Math.PI / 180) + 92;
          }
          function mosalastX(ang:Number) {//not Use this time
              return 80 * Math.cos(ang * Math.PI / 180) + 92;
          }

          public function clock():void {


              stage.nativeWindow.close();

              //----------------------function(s)------------------------------
              function closeApp() {
                  nw.stage.nativeWindow.close();
              }
              //-----------
              function aboutThis() {
                  var about_w:NativeWindowInitOptions = new NativeWindowInitOptions();
                  about_w.maximizable = false;
                  about_w.minimizable = false;
                  about_w.transparent = false;
                  about_w.resizable = false;
                  about_w.type = "utility";
                  about_w.systemChrome = "standard";

                  var ab:about_ac = new about_ac;
                  var about_w_i:NativeWindow = new NativeWindow(about_w);

                  about_w_i.width = 200;
                  about_w_i.height = 350;
                  about_w_i.stage.addChild(ab);
                  ab.x = -61;
                  ab.y = -128;
                  about_w_i.title = "About AirClock ver:1.0";
                  about_w_i.stage.scaleMode = StageScaleMode.NO_SCALE;
                  about_w_i.activate();


              }


              //-----------
              function moveWin(e:MouseEvent):void {
                  nw.stage.nativeWindow.startMove();
              }
              //------------------------------------------------------------------


              var A1:sec_a = new sec_a;
              A1.x = 84+50+47.5;
              A1.y = -60+92.5;
              var A3:hour_s = new hour_s;
              A3.x = 84+50+47.5;
              A3.y = -60+92.5;
              var A2:min_s = new min_s;
              A2.x = 84+50+47.5;
              A2.y = -60+92.5;
              var back1:GLass = new GLass;
              back1.x = 84;
              back1.y = -60;
              back1.width = 200;
              var back0:clock_rond = new clock_rond;
              back0.x = 79;
              back0.y = -66;
              var back:clock_base = new clock_base;
              back.x = 85;
              back.y = -60;


              var p12:mc12 = new mc12;
              p12.x= 84+50+47.5;
              p12.y = -40;
              var p3:mc3 = new mc3;
              p3.x= 260;
              p3.y = 32;
              var p6:mc6 = new mc6;
              p6.x= 84+50+47.5;
              p6.y = 115;
              var p9:movieclipnoh = new movieclipnoh;
              p9.x= 98;
              p9.y = 26;


              var da:date_v = new date_v;
              da.x = 185;
              da.y = 12;
              //------------TrayIcon set :iconbitmap,menu,tooltip---------------------
              var icon:Loader = new Loader();
              NativeApplication.nativeApplication.icon.bitmaps = [];
              icon.contentLoaderInfo.addEventListener(Event.COMPLETE, iconLoadComplete);
              icon.load(new URLRequest("Icon(s)/clock-16x16.png"));
              //var iconData:BitmapData = new BitmapData(128, 128, true, 0xFFFFFF);
              //NativeApplication.nativeApplication.icon.bitmaps = [iconData];
              function iconLoadComplete(event:Event):void {
                  NativeApplication.nativeApplication.icon.bitmaps =  [event.target.content.bitmapData];
              }
              SystemTrayIcon(NativeApplication.nativeApplication .icon).tooltip = "AirClock ver:1.0";
              SystemTrayIcon(NativeApplication.nativeApplication .icon).menu = createSystrayRootMenu();
              //-----------
              function createSystrayRootMenu():NativeMenu {
                  var menu:NativeMenu = new NativeMenu();
                  var about:NativeMenuItem = new NativeMenuItem("About");
                  var exitNativeMenuItem:NativeMenuItem = new NativeMenuItem("Exit");
                  exitNativeMenuItem.addEventListener(Event.SELECT, closeApp);
                  about.addEventListener(Event.SELECT, aboutThis);

                  menu.addItem(about);
                  menu.addItem(new NativeMenuItem("",true));
                  //separator
                  menu.addItem(exitNativeMenuItem);

                  return menu;
              }
              //-----------------------------------------------------------------------              var nwio:NativeWindowInitOptions = new NativeWindowInitOptions();
              nwio.maximizable = false;
              nwio.minimizable = false;
              nwio.transparent = true;
              nwio.resizable = false;
              nwio.type = "lightweight";
              nwio.systemChrome = "none";
              var circle:Sprite = new Sprite();
              circle.graphics.beginFill(0x990000);
              circle.graphics.drawCircle(183,33, 97.5);
              circle.alpha = 0;
              circle.graphics.endFill();
              //var dude:clock_base = new MovieClip();//create an MC to put on the new window


              var nw:NativeWindow = new NativeWindow(nwio);

              nw.width = 510;
              nw.height = 250;
              nw.x = 300;
              nw.y = 300;
              nw.title = "AirClock-Ver:1.0";
              nw.stage.addChild(back0);
              nw.stage.addChild(back);
              nw.stage.addChild(A3);
              nw.stage.addChild(A2);
              nw.stage.addChild(A1);
              nw.stage.addChild(back1);
              nw.stage.addChild(p12);
              nw.stage.addChild(p3);
              nw.stage.addChild(p6);
              nw.stage.addChild(p9);
              nw.stage.addChild(da);
              nw.stage.addChild(circle);//mover
              nw.stage.scaleMode = StageScaleMode.NO_SCALE;
              nw.activate();
              nw.stage.nativeWindow.alwaysInFront = true;

              function onMouseWheel(e:MouseEvent):void {
                  var delta:int=e.delta < 0?-1:1;
                  if (back.alpha >= .1 || e.delta > 0) {
                      back.alpha+= delta / 50;
                  }
                  if (back.alpha >= 1.019) {
                      back.alpha=1.019;

                  }
                  if (back0.alpha >= .1 || e.delta > 0) {
                      back0.alpha+= delta / 50;
                  }
                  if (back0.alpha >= 1.019) {
                      back0.alpha=1.019;

                  }
              }
              circle.buttonMode = true;
              circle.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN,moveWin);
              circle.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_WHEEL,onMouseWheel);

              da.date_c.text=date.todayDate()[2];

              function timer() {
                  var thisD:Date=new Date;
                  A1.rotation=thisD.getSeconds() * 6;
                  A2.rotation=thisD.getMinutes() * 6+ (thisD.getSeconds()/9.8);
                  A3.rotation=thisD.getHours() * 30 + (thisD.getMinutes()/1.96);

              }
              var time:uint=setInterval(timer,100);


          }

      }
  }
  PHP:
  /*----------------------------------------------------
  Copyright 2008 © Kiafilm Inc rights reserved
  Version: 1.0

  Author:
      Kiarash.M
      [email protected]
  -----------------------------------------------------*/  package {
      public class date {

          /**
          * @helpid none
          */


          public static function mydate() {
          }
          public static function FGR(a:Number,b:Number):Number {
              return int(a / b);
          }
          public static function MiladiToShamsi(Miladiy:Number,Miladim:Number,Miladid:Number):Array {
              var Miladidays_in_month:Array=new Array(31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31);
              var Shamsidays_in_month:Array=new Array(31,31,31,31,31,31,30,30,30,30,30,29);
              var Miladi_y:Number=int(Miladiy - 1600);
              var Miladi_m:Number=int(Miladim - 1);
              var Miladi_d:Number=int(Miladid - 1);
              var Miladiday_no:Number=int(int(365) * Miladi_y + FGR(Miladi_y + 3,4) - FGR(Miladi_y + 99,100) + FGR(Miladi_y + 399,400));
              for (var i=0; i < Miladi_m; ++i) {
                  Miladiday_no+= Miladidays_in_month[i];
              }
              if (Miladi_m > 1 && Miladi_y % 4 == 0 && Miladi_y % 100 != 0 || Miladi_y % 400 == 0) {
                  Miladiday_no++;
              }
              Miladiday_no+= Miladi_d;
              var Shamsiday_no:Number=Miladiday_no - 79;
              var Shamsinp:Number=FGR(Shamsiday_no,12053);
              Shamsiday_no=Shamsiday_no % 12053;
              var Shamsi_y:Number=979 + 33 * Shamsinp + 4 * FGR(Shamsiday_no,1461);
              Shamsiday_no%= 1461;
              if (Shamsiday_no >= 366) {
                  Shamsi_y+= FGR(Shamsiday_no - 1,365);
                  Shamsiday_no=Shamsiday_no - 1 % 365;
              }
              for (var j=0; j < 11 && Shamsiday_no >= int(Shamsidays_in_month[j]); ++j) {
                  Shamsiday_no-= Shamsidays_in_month[j];
              }
              var Shamsi_m:Number=j + 1;
              var Shamsi_d:Number=Shamsiday_no + 1;

              return new Array(Shamsi_y,Shamsi_m,Shamsi_d);
          }
          public static function todayDate():Array {
              var thisMonth:Array = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];
              //var thisDay:Array = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31];
              var thisDate:Date = new Date();
              return new Array(MiladiToShamsi(thisDate.getFullYear(),thisMonth[thisDate.getMonth()],thisDate.getDate())[0],MiladiToShamsi(thisDate.getFullYear(),thisMonth[thisDate.getMonth()],thisDate.getDate())[1],MiladiToShamsi(thisDate.getFullYear(),thisMonth[thisDate.getMonth()],thisDate.getDate())[2]);
          }
      }
  }


  HTML:
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?><application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/1.0">

    <id>com.adobe.example.AirClock</id>

    <version>1.0.3</version>

    <filename>AirClock</filename>

    <description>AirClock is light app to show analog Time and every day show jalali's date (shamsi) on your desktop.   debuged...</description>

    <name>AirClock</name>

    <copyright>jabe abzar.</copyright>

    <initialWindow>
      <content>AirClock.swf</content>
      <systemChrome>standard</systemChrome>
      <transparent>false</transparent>
      <visible>true</visible>
      <maximizable>true</maximizable>
      <minimizable>true</minimizable>
      <resizable>true</resizable>
    </initialWindow>

    <icon>
      <image128x128>Icon(s)/clock-128x128.png</image128x128>
      <image48x48>Icon(s)/clock-48x48.png</image48x48>
      <image32x32>Icon(s)/clock-32x32.png</image32x32>
      <image16x16>Icon(s)/clock-16x16.png</image16x16>
    </icon>

    <customUpdateUI>false</customUpdateUI>

    <allowBrowserInvocation>false</allowBrowserInvocation>

   

   

    <installFolder>jabeabzar/AirClock ver 1.0</installFolder>

    <programMenuFolder>jabeabzar</programMenuFolder>

  </application>
   
   

  پیوست ها:

  • AirClock.rar
   اندازه فایل:
   کیلوبایت 618.8
   نمایش ها:
   105
  نوشته شده توسط kiarash.M در ‏12 مارس 2009
  FLV، POP2، BioDread و یک نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 3. ++Hadi++

  ++Hadi++ Active Member

  ارسال‌ها:
  3,529
  تشکر شده:
  5,802
  امتیاز دستاورد:
  36
  درود بر جناب مدیر اعظم کیارش خان
  آقا خیلی خیلی مخلصیم
  لطف بزرگی کردین نمی دونم چیجوری تشکر کنم. حیف که فقط می شه 1 بار این آیکون تشکر رو زد ولی تو پستاتون از بابت تشکر جبران می کنم .
  فقط 1 سوال : نوع NativeMenu رو اشکال می گیره و نمی شناسه حالا نمی دونم این یه کامپوننتیه که من نصب نکردم یا ...؟
  به هر حال لطف کردی .
  عزیزم بای ...
   
  نوشته شده توسط ++Hadi++ در ‏12 مارس 2009
 4. Avang2005

  Avang2005 مدیر انجمن

  ارسال‌ها:
  3,811
  تشکر شده:
  4,092
  امتیاز دستاورد:
  113
  سلام دوست من

  با تشکر از کیارش عزیز

  در انجمن یه سرچ می زدی سورس زیاد هست

  موفق باشید
   
  نوشته شده توسط Avang2005 در ‏12 مارس 2009
  ++Hadi++ از این پست تشکر کرده است.
 5. kiarash.M

  kiarash.M Active Member

  ارسال‌ها:
  1,329
  تشکر شده:
  1,119
  امتیاز دستاورد:
  36
  سلام ؛
  به خاطر نسخه air تو ائه ..
  چنده ؟
   
  نوشته شده توسط kiarash.M در ‏12 مارس 2009
 6. BioDread

  BioDread Banned

  ارسال‌ها:
  1,443
  تشکر شده:
  1,223
  امتیاز دستاورد:
  36
  کیارش یه توضیح راجع به کلاس هایی که در ان استفاده کردی بده
  مثل
  import flash.desktop.*;
  import flash.filesystem.*;
  import flash.utils.setInterval;
  کوتا هم باشه کفایت میکنه!
   
  نوشته شده توسط BioDread در ‏12 مارس 2009
 7. kiarash.M

  kiarash.M Active Member

  ارسال‌ها:
  1,329
  تشکر شده:
  1,119
  امتیاز دستاورد:
  36
  سلام ؛ همگی این کلاس های برای adobe air میباشد ...
  کلاس اولی desktop برای کار با icon و taskbar و native windows های و کلا پنجره های desktop ..
  filesystem هم که معلومه ...
  utils هم از زیر شاخه interval در as3 نیازه ...
  البته فقط اگه تو کلاس کار کنی ، اگه تو خود fla کد نویسی کنی ؛ import لازم نیست ...
   
  نوشته شده توسط kiarash.M در ‏13 مارس 2009
  ++Hadi++ و BioDread از این پست تشکر کرده اند.
 8. ++Hadi++

  ++Hadi++ Active Member

  ارسال‌ها:
  3,529
  تشکر شده:
  5,802
  امتیاز دستاورد:
  36
  آقا کیارش من adobe air رو نصب نکردم. این برنامه چیکار می کنه ؟ ورژن چندش رو بگیرم؟
   
  نوشته شده توسط ++Hadi++ در ‏13 مارس 2009
 9. kiarash.M

  kiarash.M Active Member

  ارسال‌ها:
  1,329
  تشکر شده:
  1,119
  امتیاز دستاورد:
  36
  حدس میزدم !
  !! یا flash cs4 رو نصب کن .. با لرو سایت adobe یه update 60 داره برای cs3 بعدش از http://get.adobe.com/air
  خود air رو بگیر جمعا ، 100 meg ...
   
  نوشته شده توسط kiarash.M در ‏13 مارس 2009
  ++Hadi++ از این پست تشکر کرده است.
 10. BioDread

  BioDread Banned

  ارسال‌ها:
  1,443
  تشکر شده:
  1,223
  امتیاز دستاورد:
  36
  100MB وای
  برای ما که dialup داریم جزو آرزو هاست
  آقا چرا به پیش شماره ما ADSL نمی دن :-گریه
  من با cs adobe نصبش کردم!
   
  نوشته شده توسط BioDread در ‏13 مارس 2009
 11. ++Hadi++

  ++Hadi++ Active Member

  ارسال‌ها:
  3,529
  تشکر شده:
  5,802
  امتیاز دستاورد:
  36
  همون adobe flash cs4 بهتره هم امکاناتش بیشتره و هم ...
  راستی با نصب CS4 یعنی Adobe air هم نصب می شه ؟
  و من می تونم همه کارایی که با MDM انجام می دن رو انجام بدم ؟
   
  نوشته شده توسط ++Hadi++ در ‏13 مارس 2009
  Saeed از این پست تشکر کرده است.
 12. kiarash.M

  kiarash.M Active Member

  ارسال‌ها:
  1,329
  تشکر شده:
  1,119
  امتیاز دستاورد:
  36
  آره میشه ولی اگه اهل تلاش و 1000 هزار خط کدنویسی باشی !!
  zinc همه چیو محیا کرده .. برات ...
  بهتره با هم قیاس نشن فرق دارن... zinc یه سری exe های استاندارد میسازه .. اگه میخوای برای جایی برنامه نویسی کنی ..
  یعنی شرکت هایی که احمق اند ! نمی فهمند swf چی هست ... zinc چاره سازه ...
   
  نوشته شده توسط kiarash.M در ‏13 مارس 2009
  ++Hadi++ از این پست تشکر کرده است.
 13. ++Hadi++

  ++Hadi++ Active Member

  ارسال‌ها:
  3,529
  تشکر شده:
  5,802
  امتیاز دستاورد:
  36
  من یه ساعت دانلود کردم که سعی می کنم ظاهرش رو بهتر کنم و بعد از فانتزی کردنش تو همین تایپیک اونو بزارمش .
  البته تو این لینک هم دموهای خوبی از انواع ساعت ها هستش ولی حیف که سورس نیستن.
  موفق باشین ...
   
  آخرین ویرایش: ‏15 مارس 2009
  نوشته شده توسط ++Hadi++ در ‏15 مارس 2009
  Saeed از این پست تشکر کرده است.
 14. ++Hadi++

  ++Hadi++ Active Member

  ارسال‌ها:
  3,529
  تشکر شده:
  5,802
  امتیاز دستاورد:
  36
  شبه ساعت ویندوز mrt

  بازم سلام:D
  اینم یه ساعت clock mrt البته نه مثل اونی که تو ویندوزه ولی خشگله و می شه اونو به سلیقه خودتون خشگلترش هم کنین.
  مرسی از همتون ...:cool:
   

  پیوست ها:

  • MRT CLOCK.rar
   اندازه فایل:
   کیلوبایت 201.4
   نمایش ها:
   340
  نوشته شده توسط ++Hadi++ در ‏15 مارس 2009
  aminislami، FLV، kamran749 و 6 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 15. kiarash.M

  kiarash.M Active Member

  ارسال‌ها:
  1,329
  تشکر شده:
  1,119
  امتیاز دستاورد:
  36
  یکی از بچه ها مون به نام forc چی چی .. گالری ساعت داره یادم نبود

  ساعت فلشی ایا !!!!
   
  نوشته شده توسط kiarash.M در ‏15 مارس 2009
  Saeed و ++Hadi++ از این پست تشکر کرده اند.
 16. kiarash.M

  kiarash.M Active Member

  ارسال‌ها:
  1,329
  تشکر شده:
  1,119
  امتیاز دستاورد:
  36
  ااااا همین لینکی که دادی مال اونه :دی ندیدم اول
   
  نوشته شده توسط kiarash.M در ‏15 مارس 2009
  Saeed و ++Hadi++ از این پست تشکر کرده اند.

به اشتراک بگذارید