تگ هاي اچ تي ام ال

تگهای اصلی (Basic Tags)

<html></html>
ايجاد سندی اچتمل

<head></head>
ایجاد اطلاعات شناسنامه ای سند مانند عنوان و ...

<body></body>
ایجاد بدنه و قسمت قابل مشاهده سند اچتمل
تگهای ناحيه Header

<title></title>
تعيين عنوان سند
شناسه های مهم تگ body

<body bgcolor=?>
تعيين رنگ زمينه بر اساس نام رنگ يا معادل هگز

<body text=?>
تعيين رنگ نوشته بر اساس نام رنگ يا معادل هگز

<body link=?>
تعيين رنگ پیوندها بر اساس نام رنگ يا معادل هگز

<body vlink=?>
تعيين رنگ پیوندهای بازدیدشده بر اساس نام رنگ

<body alink=?>
تعيين رنگ پیوند فعال بر اساس نام رنگ يا معادل هگز
تگهای متن و نوشته

<pre></pre>
نمایش متن های از قبل فرمت شده (preformatted)

<hl></hl>
ایجاد بزرگترین سر تیتر

<h6></h6>
ایجاد کوچکترین سر تیتر

<b></b>
ایجاد متن توپر

<i></i>
ایجاد متن مورب و ایتالیک

<tt></tt>
ایجاد متن از نوع تله تایپی

<cite></cite>
ایجاد citation معمولا ایتالیک

<em></em>
نمایش تاکید شده متن (توپر یا مورب)

<strong></strong>
نمایش تاکید شده متن (توپر یا مورب)

<font size=?></font>
تعیین اندازه قلم از 1 تا 7

<font color=?></font>
تعیین رنگ قلم بر اساس نام رنگ یا مقدار هگز آن
پیوندها

<a href="URL"></a>
ایجاد پیوند

<a href="mailto:EMAIL"></a>
ایجاد پیوندی از نوع mailto

<a name="NAME"></a>
ایجاد پیوندی نامگذاری شده در یک سند

<a href="#NAME"></a>
ارجاع به یک پیوند نامگذاری شده
فرمت دهی

<p></p>
ایجاد پاراگرافی جدید

<p align=?>
ترازبندی پاراگراف در سمت left, right, or center

<br>
رفتن سر سطر جدید

<blockquote> </blockquote>
عنوان سازی متن

<dl></dl>
ایجاد فهرستهای تعریفی

<dt>
ایجاد عنصری از یک فهرست تعریفی

<dd>
ایجاد شرح و توصیف یک عنصر فهرست تعریفی

<ol></ol>
ایجاد فهرستهای مرتب

<li></li>
ایجاد یک قلم اطلاعاتی از یک فهرست

<ul></ul>
ایجاد فهرستی نامرتب

<div align=?>
تگی برای فرمت دهی بلوکی بزرگ از کدهای اچتمل
المانهای گرافیکی

<img src="name">
ایجاد یک تصویر

<img src="name" align=?>
تراز بندی تصویر (left, right, center; bottom, top, middle)

<img src="name" border=?>
تعیین ضخامت مرز یک تصویر

<hr>
درج خطی افقی

<hr size=?>
تعیین ارتفاع خط افقی

<hr width=?>
تعیین عرض خط بر اساس مقدار واقعی یا درصدی

<hr noshade>
ایجاد خطی افقی بدون سایه
جداول

<table></table>
ایجاد جدول

<tr></tr>
ایجاد ردیف در جداول

<td></td>
ایجاد خانه های جداول

<th></th>
ایجاد عنوان ستونهای یک جدول
شناسه های جداول

<table border=#>
تعیین مقدار ضخامت مرزهای یک جدول

<table cellspacing=#>
تعیین فاصله بین خانه های جدول

<table cellpadding=#>
تعیین فاصله بین محتوای یک خانه و مرزهای آن

<table width=# or %>
تعیین عرض جدول بر اساس پیکسل و یا درصدی

<tr align=?> or <td align=?>
تعیین ترازبندی خانه های جدول (left, center, right)

<tr valign=?> or <td valign=?>
ترازبندی عمودی خانه های جدول (top, middle, bottom)

<td colspan=#>
تعیین تعداد ستون هائی که باید یکی شوند.

<td rowspan=#>
تعیین تعداد سطر هائی که باید یکی شوند.

<td nowrap>
باعث جلوگیری از شکسته شدن متن در خانه جدول میشود.
فریمها

<frameset></frameset>
تعریف و ایجاد مجموعه ای از فریمها

<frameset rows="value,value">
شناسه ای برای تعریف ردیفهای یک مجموعه فریم بر اساس اندازه واقعی بر حسب پیکسل و یا ابعاد درصدی

<frameset cols="value,value">
شناسه ای برای تعریف ستونها یک مجموعه فریم بر اساس اندازه واقعی بر حسب پیکسل و یا ابعاد درصدی

<frame>
تعریف فریمی از مجموعه فریمها

<noframes></noframes>
تعیین متنی که باید در صورت عدم پشتیبانی مرورگر از فریمها باید نمایش داده شود.
شناسه های فریمها

<frame src="URL">
تعیین سند اچتمل داخل فریم

<frame name="name">
تعیین نام برای یک فریم

<frame marginwidth=#>
تعیین عرض حاشیه راست و چپ فریم

<frame marginheight=#>
تعریف طول حاشیه بالا و پایین فریم بر اساس پیکسل

<frame scrolling=VALUE>
تعیین اینکه فریمی از Scroll bar استفاده کند یا نه. مقادیر ممکن: yes، no و auto (حالت پیش فرض)

<frame noresize>
سبب جلوگیری از تغییر اندازه یک فریم میشود.
فرمها

<form></form>
ایجاد یک فرم

<select multiple name="NAME" size=?></select>
ايجاد یک منوی کرکره ای و تعیین تعداد اقلامی که قبل از scrolling نمایش داده خواهند شد.

<option>
تعیین هر یک از اقلام منو کرکره ای

<select name="NAME"></select>
ایجاد منوی کرکره ای

<option>
تعیین هر یک از اقلام منو کرکره ای

<textarea name="NAME" cols=40 rows=8></textarea>
ایجاد المانی برای ورود متن در بیش از یک خط با تعیین تعداد سطر و ستون ناحیه

<input type="checkbox" name="NAME">
ایجاد چک باکسی با تعیین متن و عنوان آن

<input type="radio" name="NAME" value="x">
ایجاد رادیو باتن با تعیین متن و عنوان آن

<input type=text name="foo" size=20>
ایجاد المانی برای ورود متن با حداکثر یک سطر به همراه تعیین ابعاد بر اساس نویسه

<input type="submit" value="NAME">
ایجاد دکمه ای از نوع ارسال و Submit

<input type="image" border=0 name="NAME" src="name.gif">
ایجاد دکمه ای از نوع ارسال با کمک یک تصویر

<input type="reset">
ایجاد دکمه خلاصی !! یا Reset


خوب بود ؟؟؟ اميد وارم خوب باشه . ( مال خودم نيست)
ياعلي . دانيال
 

Sunboy454

Active Member
ممنون ولی بهتر بود نگ ها رو تو حالت کد میذاشتی که بهتر دیده بشه :
کد:
 [code ] TAG [/code ]
 

bahy

Banned
ای ول ولی: چند تا چیز خیلی مهم رو بیان نکردی
<fieldset></fieldset>
و اینکه فریم ها از دور خارج شدن و قرار بر این شده که دیگه از فریم ها استفاهد نکنن چون محتویات فریم ها در موتور های جستجو گر ذخیره نییییییییشند..نقطه
همین دوست من
موفق باشی............بای
:D :oops:
 
خيلي چيز ها هستن كه بيان نشدن . فعلا اين ميشه گفت ساده ترين سطح هستش .

موفق باشيد !
 

جدیدترین ارسال ها

بالا