تکمیل "فرم"

سلام من یه چنین بخشی و میخوام ایجاد کنم.
6v2hqfoajnc0vbv8qv92.gif

البته یک سری کدهاشو دارم
این بخش به این صورته که با انتخاب گروه برندها قابل انتخاب اند
با انتخاب نوع برند محصول قابل انتخاب
و اضافه کردن تعداد و زدن دگه صدور پیش فاکتور قیمت طاهر بشه
چنین چیزی امکان پذیره؟

کدهایی که من دارم.
کد:
<tr>
                    <td colspan="2" style="padding-right: 8px;color: #444; font: 8pt; font-weight: 600;   height: 36px;  line-height: 28px;vertical-align: top;" align="right">
                      استعلام قيمت
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td style="padding-right: 10px; width: 5%" nowrap="nowrap">
                        <font style="color: #565656">گروه :</font>
                      </td>
                      <td style=" padding-right: 10px; width: 95%;">
                        <select class="InputBox" style="width: 150px; height: 20px; color: #000; background: #fff" id="ProductType" name="ProductType" onchange="ChangState()">
                          <option value="0">انتخاب کنيد</option>
                          <option value="1">تاسيسات حرارتي</option>
                          <option value="2">تاسيات برودتي</option>
                          <option value="3">تصفيه آب</option>
                        </select>
                      </td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td style="padding-right: 10px; padding-top: 7px; text-align: left" nowrap="nowrap">
                        <font style="color: #565656">برند :</font>
                      </td>
                      <td style="padding-top: 7px; padding-right: 10px; text-align: right">
                        <div id="BranHide" style="display: block">
                          <select class="InputBox" style="width: 150px; height: 20px; color: #000; background: #fff">
                            <option value="0">انتخاب کنيد</option>
                          </select>
                        </div>
                        <div id="BranDisplay" style="display: none">
                        </div>
                      </td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td style="padding-right: 10px; padding-top: 7px; text-align: left" nowrap="nowrap">
                        <font style="color: #565656">محصول :</font>
                      </td>
                      <td style="padding-top: 7px; padding-right: 10px; text-align: right">
                        <div id="ProductHide" style="display: block">
                          <select class="InputBox" style="width: 150px; height: 20px; color: #000; background: #fff">
                            <option value="0">انتخاب کنيد</option>
                          </select>
                        </div>
                        <div id="ProductDisplay" style="display: none">
                        </div>
                      </td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td colspan="2">
                        <table style="width: 100%; margin-top: 7px">
                          <tbody><tr><td style="width: 5%; padding-right: 10px; text-align: left" nowrap="nowrap">
                            <font style="color: #565656">تعداد :</font>
                          </td>
                          <td style="width: 40%; padding-right: 18px; text-align: right">
                            <input name="ProductCount" id="Count" class="InputBox" style="width: 60px; height: 20px; color: #000; background: #fff" onchange="getAjaxAction('http://www.zamanianco.com/manager/EstelamFinal-Ajax.aspx?Count='+ document.getElementById('Count').value +'&amp;ProductListId='+ document.getElementById('ProductListId').value)" type="text">
                          </td>
                          <td class="pishFactorPadding">
                            <input value="صدور پيش فاکتور" onclick="SendEstelam();" style="width: 90px; height: 20px; background: url('http://www.zamanianco.com/images/bottombg2.gif') no-repeat 0 0; cursor: pointer; padding-bottom: 4px" type="button">
                          </td>
                        </tr></tbody></table>
                      </td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td colspan="2">
                        <table style="width: 100%; margin-top: 7px">
                          <tbody><tr>
                            <td style="width: 5%; padding-left: 11px; padding-right: 10px" nowrap="nowrap">
                              <font style="color: #565656">قيمت واحد :</font>
                            </td>
                            <td style="width: 95%" id="Price">
                              <font style="padding-right: 5px" color="red">ريال</font>
                            </td>
                          </tr>
                        </tbody></table>
                      </td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td colspan="2">
                        <table style="width: 100%; margin-top: 7px">
                          <tbody><tr>
                            <td style="width: 5%; padding-left: 10px; padding-right: 10px" nowrap="nowrap">
                              <font style="color: #565656">قيمت تعداد :</font>
                            </td>
                            <td style="width: 95%" id="TotalPrice">
                              <font style="padding-right: 5px" color="red">ريال</font>
                            </td>
                          </tr>
                        </tbody></table>
                      </td>
                    </tr>
 
آخرین ویرایش:

silverboy65

Member
باید روی onchange تگ select هر کدوم چیزی اضافه کنی تا محتویات ( Option های) select بعدی رو عوض کنی
حالا یا با ajax بفرستی به سرور یا اینکه از قبل تو صفحه داشته باشیش

برای قیمت کل هم باز بستگی داره می تونی value بخونی ولی اگه پیچیده تره باید با ajax بقرستی به سرور اون برگردونه اطلاعات
 

جدیدترین ارسال ها

بالا