توضیح:تابع merg sort

mhabat

Member
سلام.سورس زیر مربوط به تابع مرتب سازی مرگ است لطفا قسمت های مهمشو توضیح بدین
اگه به صورت یک آرایه که اعداد داخلشو می خوایم مرتب کنبم مثال بزنید ممنون میشم.
سورس:
کد:
void mergeSort(int numbers[], int temp[], int array_size)
{
 m_sort(numbers, temp, 0, array_size - 1);
}


void m_sort(int numbers[], int temp[], int left, int right)
{
 int mid;

 if (right > left)
 {
  mid = (right + left) / 2;
  m_sort(numbers, temp, left, mid);
  m_sort(numbers, temp, (mid+1), right);

  merge(numbers, temp, left, (mid+1), right);
 }
}

void merge(int numbers[], int temp[], int left, int mid, int right)
{
 int i, left_end, num_elements, tmp_pos;

 left_end = (mid - 1);
 tmp_pos = left;
 num_elements = (right - left + 1);

 while ((left <= left_end) && (mid <= right))
 {
  if (numbers[left] <= numbers[mid])
  {
   temp[tmp_pos] = numbers[left];
   tmp_pos += 1;
   left += 1;
  }
  else
  {
   temp[tmp_pos] = numbers[mid];
   tmp_pos += 1;
   mid += 1;
  }
 }

 while (left <= left_end)
 {
  temp[tmp_pos] = numbers[left];
  left += 1;
  tmp_pos += 1;
 }
 while (mid <= right)
 {
  temp[tmp_pos] = numbers[mid];
  mid += 1;
  tmp_pos += 1;
 }

 //modified
 for (i=0; i < num_elements; i++)
 {
  numbers[right] = temp[right];
  right -= 1;
 }
}
خیلی ممنون
بــــدرود
 

جدیدترین ارسال ها

بالا