تنظیم Timer

MRHADI

Member
سلام دوستان
من یه کد میگذارم،یه مشکل باهاش دارم
در این کد من یک تایمر گذاشتم تا اطلاعاتی که به وسیله اونها Button ها ساخته میشن هر 20 ثانیه یکبار آپدیت بشن و Button های از قبل ساخته شده Clear بشن و بعد دوباره Add بشن،همه چیز درسته فقط مشکلم اینه که وقتی فرم لود میشه 20 ثانیه(هر مقداری برای Interval) بعد Button ها لود میشن و در حقیقت 20 ثانیه بعد از لود شدن فرم اونها نمایش داده میشن
من همین کد رو میخوام با این تفاوت که به محض لود شدن فرم Button ها هم Add بشن و روی فرم بیان و دیگه 20 ثانیه طول نکشه

کد:
 var TSN = new System.Windows.Forms.Timer();
      TSN.Enabled = true;
      TSN.Interval = 20000
     
      TSN.Tick += (s, n) =>
      {
        _f1.flowLayoutPanel1.Controls.Clear();      

        foreach (var SN in symbolNames)
         {
           foreach (var TFFF in TTT)
           {

            #region PDH1
            var PDH1 = MarketData.GetBars(TFFF, SN);

             var hi = PDH1.HighPrices;
             var lo = PDH1.LowPrices;
             var cl = PDH1.ClosePrices;

             sma50TF2 = Indicators.SimpleMovingAverage(cl, 50);

             var buyrangeTF2 = (((3 * (hi.Last(1) - lo.Last(1))) / 4) + lo.Last(1));
             var sellrangeTF2 = (hi.Last(1) - ((3 * (hi.Last(1) - lo.Last(1))) / 4));
            #endregion PDH1


            {

               if (cl.Last(1) > sma50TF2.Result.Last(1) && ((lo.Last(2) < lo.Last(3) && lo.Last(2) < lo.Last(4) && lo.Last(2) < lo.Last(5) && lo.Last(2) < lo.Last(6) && lo.Last(2) < lo.Last(7)) || (lo.Last(1) < lo.Last(2) && lo.Last(1) < lo.Last(3) && lo.Last(1) < lo.Last(4) && lo.Last(1) < lo.Last(5) && lo.Last(1) < lo.Last(6))))
               {
                 SCUTF2 = true;
                 CL = System.Drawing.Color.Blue;

               }

               else if (cl.Last(1) < sma50TF2.Result.Last(1) && ((hi.Last(2) > hi.Last(3) && hi.Last(2) > hi.Last(4) && hi.Last(2) > hi.Last(5) && hi.Last(2) > hi.Last(6) && hi.Last(2) > hi.Last(7)) || (hi.Last(1) > hi.Last(2) && hi.Last(1) > hi.Last(3) && hi.Last(1) > hi.Last(4) && hi.Last(1) > hi.Last(5) && hi.Last(1) > hi.Last(6))))
               {
                 SCUTF2 = true;
                 CL = System.Drawing.Color.Red;

               }
               else
               {
                 SCUTF2 = false;
                 CL = System.Drawing.Color.Empty;
               }

             }

           


             if (SCUTF2 == true)
             {
              #region BTN1
              var BTN1 = new System.Windows.Forms.Button();
               BTN1.Text = SN
               BTN1.ForeColor = CL;
               BTN1.AutoSize = true;
               BTN1.AutoSizeMode = AutoSizeMode.GrowAndShrink;
               BTN1.FlatStyle = FlatStyle.Flat;
            

              _f1.flowLayoutPanel1.Controls.Add(BTN1);

             

             
             
              #endregion BTN1
             }

           }


         }
      };
 

the_king

مدیرکل انجمن
کد:
      var TSN = new System.Windows.Forms.Timer();
      TSN.Enabled = true;
      TSN.Interval = 1;
      TSN.Tick += (s, n) =>
      {
        TSN.Interval = 20000;
        _f1.flowLayoutPanel1.Controls.Clear();
        .
        .
        .        
      };
 

جدیدترین ارسال ها

بالا