این چه اروری است

amirlol

Well-Known Member
Error Type:
Provider (0x80004005)
Unspecified error
/test/CONDB.TXT, line 4

CONDB.TXT
<%
Set objconn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objconn.ConnectionTimeout = 15
objconn.Open "DBQ=" & Server.MapPath("data\learn.mdb") & ";Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};"
Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
%>ممنون می شم
خط 4 مربوط به دیتابس است !!!!
بعد از 2 بار ریفریش اینو می ده
 

amirlol

Well-Known Member
ممنون از همتون بابت کمکی که بهم کردین !!!!!
مشکلم حل شد !!!
امیدوارم مشکل شماها هم حل بشه
 

جدیدترین ارسال ها

بالا