انواع شبکه از لحاظ جغرافیایی :

a h m a d

New Member
در یک شبکه ، یک کامپیوتر می تواند هم سرویس دهنـده وهم سرویس گیرنده باشد. یک سرویس دهنـده (Server) کامپیوتری است که فایل های اشتـراکـی وهمچـنین سیستــم عامـل شبکـه که مدیـریت عملیات شبکـه را بعهـده دارد را نگهداری می کند.
بـرای آنکـه سرویس گیــرنده " Client" بتوانـد به سرویـس دهنده دسترسی پیدا کند، ابتدا سرویس گیرنده باید اطلاعـات مورد نیازش را از سرویس دهنده تقاضا کند. سپس سرویـس دهنده اطلاعات در خواست شده را به سرویس گیرنده ارسال خواهد کرد.

سه مدل از شبکه هایی که مورد استفاده قرار می گیرند ، عبارتند از :


1 - شبکه نظیر به نظیر " Peer- to- Peer "
2 - شبکه مبتنی بر سرویس دهنده " Server- Based "
3 - شبکه سرویس دهنده / سرویس گیرنده " Client Server"

شبکه نظیر به نظیر " Peer- to- Peer "
در این شبکه ایستگاه ویژه ای جهت نگهداری فایل های اشتراکی وسیستم عامل شبکه وجود ندارد. هر ایستگاه می تواند به منابع سایر ایستگاه ها در شبکه دسترسی پیدا کند. هر ایستگاه خاص می تواند هم بعنوان Server وهم بعنوان Client عمل کند. در این مدل هر کاربر خود مسئولیت مدیریت وارتقاء دادن نرم افزارهــای ایستگــاه خود را بعهده دارد. از آنجایی کــه یک ایستگاه مرکزی برای مدیــریت عملیات شبکه وجود ندارد ، این مدل برای شبکه ای با کمتر از 10 ایستگاه بکار می رود .
شبکه مبتنی بر سرویس دهنده " Server- Based "
در این مدل شبکه ، یک کامپیوتر بعنوان سرویس دهنده کلیه فایل ها ونرم افزارهای اشتراکی نظیر واژه پرداز ها، کامپایلرها ، بانک های اطلاعاتی وسیستم عامل شبکه را در خود نگهداری می کند. یک کاربر می تواند به سرویس دهنده دسترسی پیدا کــرده وفایل های اشتــراکی را از روی آن بـه ایستگاه خود منتقل کند.
شبکه سرویس دهنده / سرویس گیرنده " Client Server"
در این مدل یک ایستگاه در خواست انجام کارش را به سرویس دهنده ارائه می دهد وسرویس دهنده پس از اجرای وظیفه محوله ، نتایج حاصل را به ایستگاه در خواست کننده عودت می دهد. در ایــن مدل حجم اطلاعات مبادله شده شبکه ، در مقایسه با مــدل مبتنی بر سرویس دهنده کمتر است وایــن مدل دارای کارایی بالاتری می باشد.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا