اشكال اين كد اسمبلي چيه! چرا اجرا نمي‌شه!

Aftabgardan-cc

Active Member
سلام؛
بر و بچ اسمبلر!
يه نگاه به اين كدها كنيد ببينيد چه عيبي دارن كه فايل ابجكت ساخته نمي‌شه!:cry:
صورت مسئله اين بوده:
برنامه‌اي بنويسيد كه يك نام را دريافت كند و تعداد حروف الفبايي كوچك آن را بشمرد و همراه با نام در صفحه نمايش دهد!:sad:

کد:
sseg SEGMANT 'stack'
	db 64 dup(0)
sseg Ends
dseg SEGMENT 'data'
	msg db 'Enter Youe Name:','$'
	inputbuf label byte
	maxlen db 30
	actlen db ?
	inputdata db 30 dup('*')
	str db 2 dup(''),'$'
dseg Ends
cseg SEGMENT 'code'
	main proc far
	assume cs:cseg,ds:dseg,ss:sseg
		mov ax,dseg
		mov ds,ax
;/////////////////////////////////////////////////////////
		lea dx,msg
		mov ah,09h
		int 21h
;/////////////////////////////////////////////////////////
		mov ah,0ah
		lea dx,inputbuf
		int 21h
;/////////////////////////////////////////////////////////
		lea bx,inputdata
		add bx,actlen
		mov [bx],'$'
		mov ah,09h
		int 21h
		mov al,inputdata
		mov bl,0
		mov cl,10
 	           l1:cbw
		div cl
		add bl
		cmp al,0
		jne l1
		lea bx,str
		add bx,1
		mov al,bl
		add bx,2
		mov cl,10
	           l2:cbw
		div cl
		add ah,48
		mov [bx],ah
		dec bx
		cmp al,0
		jne l2
		lea dx,str
;////////////////////////////////////////////////////////
		mov ah,09h
		int 21h
	main endp
cseg Ends
	end main


البته من تازه‌كارم اگه خيلي ايراد داشت، ضايع نكنيد!:cry:
خيلي ممنون!
 

جدیدترین ارسال ها

بالا