احساس گناه در کودک

mobina74

New Member
داشتن حس گناه یعنی آن که فرد در تمامی اتفاقات دور و اطراف خود ، تنها خود را مقصر اتفاقات منفی بداند . این حس در کودکان بسیار رایج می باشد به آن معنا که به کودک القا می شود که آنها مقصر تمامی اتفاقات بد اطراف خود می باشند و در اصطلاح " کودک خرابکار " هستند .
خانواده ها برای آنکه از بروز اتفاقات بد که کودک رقم می زند ، جلوگیری کنند ، دائما به کودک اشتباهات و کار های نادرست او را گوش زد می کنند و این نصیحت ها کم کم باعث می شوند تا فرد در خود احساس گناهی داشته باشد .
پدر مادران باید قبول کنند که فضای خانه و خانواده محلی برای کسب تجربه های جدید و خرابکاری های کودکشان می باشد و اگر بخواهند دائما به فرزند خود حس خطا کار بودن را القا کنند ، او دچار حس گناه و به تبع آن افسردگی و گوشه گیری می شود که این حالت را در علم روانشناسی، اصطلاحاً احساس گناه در کودکان می گویند.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا