آیا توابع جاوااسکریپت بر روی هم تاثیر میارن ؟

plague

Member
سلام
البته این ک دها مربوط به ایجکس هستن ولی مشکل من فکر میکنم مربوط با اینجا باشه

من همه کد های جاوا اسکریتم رو توی یک صفحه گزاشتم (این کاره درستیه ؟ )
امروز یه تیکه کد جدید اضافه کردم از اون به بعد بعضی از توابعم کار نمیکنن !!!
من نمیدونم چرا از تابعی که اجرا نشده اشکال میگیره ؟
توابع بر روی هم اثر میزارن ؟

این قسمتیه که ازش اشکال میگیره

مربوط به یه کد ایجکسه که وقتی جوابی رو از صفحه دیگه میگیره میاد تو صفحه حاظر یه div میسازه و اطلاعات رو میریزه توش
کد:
 if (xmlhttp.readyState==4)
 {
        
   var longstring=xmlhttp.responseText;
   
    var a1 = new Array();
    a1=longstring.split("@#");
    
 
 var ni = document.getElementById('show_comments');
  var newdiv = document.createElement('div');
  newdiv.setAttribute('id','show_aud_comments');
 newdiv.innerHTML = '<span >'+a1[0]+'</span><span >'+a1[1]+'</span>'+a1[2];
  ni.appendChild(newdiv);

  
 
 }
line : 243
char : 4

که میشه این خط آخر

کد:
  ni.appendChild(newdiv);
اشکال میگیره
کد:
'null' is not null or not an objectاین درحالیه که تابعی که این اررور مربوط به اونه بدونه مشکل کار میکنه

اینم صفحه کامل
توابع add download و add news مشکل دارن برای اجرا و از تابع قسمت add comment new اشکال میگیرن و اگه این تابع رو بردارم اونا بدونه مشکل کار میکنن


کد:
/***********************************************
load page
***********************************************/
var bustcachevar=1 //bust potential caching of external pages after initial request? (1=yes, 0=no)
var loadedobjects=""
var rootdomain="http://"+window.location.hostname
var bustcacheparameter=""

function ajaxpage(url, containerid){
var page_request = false
if (window.XMLHttpRequest) // if Mozilla, Safari etc
page_request = new XMLHttpRequest()
else if (window.ActiveXObject){ // if IE
try {
page_request = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")
} 
catch (e){
try{
page_request = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")
}
catch (e){}
}
}
else
return false
page_request.onreadystatechange=function(){
loadpage(page_request, containerid)
}
if (bustcachevar) //if bust caching of external page
bustcacheparameter=(url.indexOf("?")!=-1)? "&"+new Date().getTime() : "?"+new Date().getTime()
page_request.open('GET', url+bustcacheparameter, true)
page_request.send(null)
}

function loadpage(page_request, containerid){
if (page_request.readyState == 4 && (page_request.status==200 || window.location.href.indexOf("http")==-1))
document.getElementById(containerid).innerHTML=page_request.responseText
}

function loadobjs(){
if (!document.getElementById)
return
for (i=0; i<arguments.length; i++){
var file=arguments[i]
var fileref=""
if (loadedobjects.indexOf(file)==-1){ //Check to see if this object has not already been added to page before proceeding
if (file.indexOf(".js")!=-1){ //If object is a js file
fileref=document.createElement('script')
fileref.setAttribute("type","text/javascript");
fileref.setAttribute("src", file);
}
else if (file.indexOf(".css")!=-1){ //If object is a css file
fileref=document.createElement("link")
fileref.setAttribute("rel", "stylesheet");
fileref.setAttribute("type", "text/css");
fileref.setAttribute("href", file);
}
}
if (fileref!=""){
document.getElementsByTagName("head").item(0).appendChild(fileref)
loadedobjects+=file+" " //Remember this object as being already added to page
}
}
}/***********************************************
one field adder
***********************************************/function oneaddElement() {
 var ni = document.getElementById('mainContent');
  var newdiv = document.createElement('div');
  newdiv.setAttribute('class','added');
 newdiv.innerHTML = 'mmmmmmmmmmmmm';
 ni.appendChild(newdiv);

}/***********************************************
add news
***********************************************/var xmlhttp;

function add_news()
{
  xmlhttp=GetXmlHttpObject();
if (xmlhttp==null)
 {
 alert ("Browser does not support HTTP Request");
 return;
 }
 
 
var url="addnews.php";
xmlhttp.onreadystatechange=statchang;
xmlhttp.open("POST",url,true);
xmlhttp.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
var titlevalue=encodeURIComponent(document.getElementById("news_title").value)
var textareavalue=encodeURIComponent(document.getElementById("textarea").value)
var parameters="news_title="+titlevalue+"&textarea="+textareavalue+"&submit=true"
xmlhttp.send(parameters);
}

function statchang()
{
 if (xmlhttp.readyState==4)
 {
       
document.getElementById('main').innerHTML=xmlhttp.responseText;
  
 
 }
}

function GetXmlHttpObject()
{
var objXMLHttp=null;
if (window.XMLHttpRequest)
 {
 objXMLHttp=new XMLHttpRequest();
 }
else if (window.ActiveXObject)
 {
 objXMLHttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
 }
return objXMLHttp;
} 

/***********************************************
add download
***********************************************/
var xmlhttp;

function add_download()
{
  xmlhttp=GetXmlHttpObject();
if (xmlhttp==null)
 {
 alert ("Browser does not support HTTP Request");
 return;
 }
 
 
var url="adddownload.php";
xmlhttp.onreadystatechange=statchang;
xmlhttp.open("POST",url,true);
xmlhttp.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
var titlevalue=encodeURIComponent(document.getElementById("download_name").value)

var textareavalue=encodeURIComponent(document.getElementById("textarea").value)

var fightersvalue=encodeURIComponent(document.getElementById("fighters").value)

var picvalue=encodeURIComponent(document.getElementById("download_pic").value)

var parameters="name="+titlevalue+"&textarea="+textareavalue+"&fighters="+fightersvalue+"&pic="+picvalue+"&submit=true"
xmlhttp.send(parameters);
}

function statchang()
{
 if (xmlhttp.readyState==4)
 {
       
document.getElementById('main').innerHTML=xmlhttp.responseText;
  
 
 }
}

function GetXmlHttpObject()
{
var objXMLHttp=null;
if (window.XMLHttpRequest)
 {
 objXMLHttp=new XMLHttpRequest();
 }
else if (window.ActiveXObject)
 {
 objXMLHttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
 }
return objXMLHttp;
} 
/***********************************************
add comment new
***********************************************/
var xmlhttp;

function comment_adder()
{
  xmlhttp=GetXmlHttpObject();
if (xmlhttp==null)
 {
 alert ("Browser does not support HTTP Request");
 return;
 }
 
 
var url="comments.php";
xmlhttp.onreadystatechange=statchang;
xmlhttp.open("POST",url,true);
xmlhttp.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");

var namevalue=encodeURIComponent(document.getElementById('name').value)
var emailvalue=encodeURIComponent(document.getElementById('email').value)
var textareavalue=encodeURIComponent(document.getElementById('textarea').value)

var idvalue=encodeURIComponent(document.getElementById('news_id').value)

var parameters="name="+namevalue+"&email="+emailvalue+"&textarea="+textareavalue+"&id="+idvalue

xmlhttp.send(parameters);
}

function statchang()
{
 if (xmlhttp.readyState==4)
 {
        
   var longstring=xmlhttp.responseText;
   
    var a1 = new Array();
    a1=longstring.split("@#");
    
 
 var ni = document.getElementById('show_comments');
  var newdiv = document.createElement('div');
  newdiv.setAttribute('id','show_aud_comments');
 newdiv.innerHTML = '<span >'+a1[0]+'</span><span >'+a1[1]+'</span>'+a1[2];
  ni.appendChild(newdiv);

  
 
 }
}

function GetXmlHttpObject()
{
var objXMLHttp=null;
if (window.XMLHttpRequest)
 {
 objXMLHttp=new XMLHttpRequest();
 }
else if (window.ActiveXObject)
 {
 objXMLHttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
 }
return objXMLHttp;
}
 
آخرین ویرایش:

جدیدترین ارسال ها

بالا