آموزش SQL Server 2005 - فارسی و شبیه سازی شده

nimadb54

Member
در سایت www.learninweb.com مطالب زیر در آموزش SQL Server 2005 آموزش داده میشود.!
http://www.learninweb.com/product_detail.php?uid=27

فصل اول : روش نصب SQL Server 2005 ( رایگان )
مقدمه
روش نصب SQL Server 2005
حذف SQL Server 2005

فصل دوم : آشنايي با SQL Server 2005 ( رایگان )
آشنايي با SQL Server Management Studio
تعيين سرويس دهنده
ثبت يک نمونه از SQL Server
کار با اشياء يک نمونه از SQL Server
تعيين دسترسي کاربر به SQL Server
مشاهده وضعيت SQL Server
پرس و جوها
تغيير محيط SQL Server Management Studio
کار با SQL Server Configuration Manager

فصل سوم : ايجاد پايگاه داده و جدول
مقدمه
بررسي فعال بودن سرويس دهنده SQL Server
مفهوم پايگاه داده، جدول و رکورد
روش ايجاد پايگاه داده
ايجاد جدول در پايگاه داده
تغيير فيلدهاي جدول
کليدهاي اصلي و خارجي
تعيين رابطه بين جدولها
قواعد جامعيت داده‌ها
نمودار رابطه پايگاه داده

فصل چهارم : ايجاد پرس و جو
روش ايجاد پرس و جو
آشنايي با دستور Select
جدول موقت
ويرايشگر طراحي پرس و جو
نکات ديگري در دستور Select
شناسائي و اداره خطا در T-SQL

فصل پنجم : دستورات DML
مقدمه
روش تعريف متغير
دستور Insert
دستورCreate Table
دستور Update
دستور Delete و Truncate
دستور Drop و ساختار شرطي If
ساختار حلقه While
استفاده از کدهاي آماده

فصل ششم : روالهاي ذخيره شده
مفهوم روال ذخيره شده
روالهاي ذخيره شده سيستمي
ايجاد روال ذخيره شده توسط T-SQL
حذف روال ذخيره شده توسط T-SQL
تعيين پارامتر براي روال ذخيره شده
حمله SQL Injection
ايجاد روال ذخيره شده توسط CLR

فصل هفتم : روش ايجاد پشتيبان و Job
روش تهيه پشتيبان
تعيين زمان تهيه پشتيبان
آشنايي با SQL Server Agent
روش ايجاد Job
تنظيم زمان اجراي Job
مشاهده نتيجه اجراي Job
مشاهده خطاهاي اجراي Job
ارسال خطا به کاربران
کار با SQL Server Profiler


فصل هشتم : امنيت
مفهوم امنيت
تعيين سياست رمزگذاري در ويندوز
تعريف کاربر در Windows
امکان تعريف کاربر
تعريف کاربر ويندوز در SQL Server
تعريف کاربر در SQL Server
تعيين دسترسي کاربر
دستورات T-SQL تعريف کاربر
تغيير دسترسي کاربر
مشاهده کاربران موجود در پايگاه داده
Schema پايگاه داده
اتصال به موتور SQL Server توسط کاربر جديد
بررسي Schema
بررسي دسترسي کاربر
مشاهده و تعريف Role
دستورات T-SQL

فصل نهم : جامعيت داده
تعريف جامعيت داده
تعريف قيد با استفاده از T-SQL
مشاهده قيد ايجاد شده در جدول
ايجاد Trigger نوع DDL
ايجاد Trigger نوع DML

فصل دهم : کار با ديد
انواع ديد
ايجاد ديد توسط Management Studio
ايجاد ديد توسط T-SQL
ويرايش رکوردهاي ديد
حذف، تغيير و تعريف ديد
روش استفاده از ديد
تعيين دسترسي يک کاربر به ديد
بررسي دسترسي يک کاربر

و چندین نکته آموزشی دیگر
 

جدیدترین ارسال ها

بالا