آموزش همراه با پروژه cmiVFX - Fusion Training Collection

samadionline

Well-Known Member
fusion.jpg

cmiVFX - Fusion Training Collection

آموزش به همراه پروژه های همان آموزش
Videos Training + projects | Rapidshare | 18.5GB

http://www.cmivfx.com/store/Browse.aspx?Category=10

وب سایت سازنده برنامه :
http://eyeonline.com/Web/EyeonWeb/Products/fusion6/fusion6.aspx

بخش های مختلف آموزش :
cmiVFX Fusion - 3D Compositing
cmiVFX Fusion - 3D Matte Paintings
cmiVFX Fusion - Basic
cmiVFX Fusion - Advanced Keying Techniques
cmiVFX Fusion - Advanced Particle Tactics
cmiVFX Fusion - Common Particles
cmiVFX Fusion - Crowd Replication
cmiVFX Fusion - Image Replacements
cmiVFX Fusion - Preparing for 3D Compositing
cmiVFX Fusion - Sky Replace

cmiVFX Fusion - 3D Compositing
http://rapidshare.com/files/342471035/cmiVFX_Fusion_3D_Compositing.part01.rar
http://rapidshare.com/files/342471037/cmiVFX_Fusion_3D_Compositing.part02.rar
http://rapidshare.com/files/342471046/cmiVFX_Fusion_3D_Compositing.part03.rar
http://rapidshare.com/files/342471052/cmiVFX_Fusion_3D_Compositing.part04.rar
http://rapidshare.com/files/342471036/cmiVFX_Fusion_3D_Compositing.part05.rar
http://rapidshare.com/files/342471031/cmiVFX_Fusion_3D_Compositing.part06.rar
http://rapidshare.com/files/342473247/cmiVFX_Fusion_3D_Compositing.part07.rar
http://rapidshare.com/files/342473338/cmiVFX_Fusion_3D_Compositing.part08.rar
http://rapidshare.com/files/342473365/cmiVFX_Fusion_3D_Compositing.part09.rar
http://rapidshare.com/files/342473423/cmiVFX_Fusion_3D_Compositing.part10.rar
http://rapidshare.com/files/342473419/cmiVFX_Fusion_3D_Compositing.part11.rar
http://rapidshare.com/files/342473429/cmiVFX_Fusion_3D_Compositing.part12.rar
http://rapidshare.com/files/342475641/cmiVFX_Fusion_3D_Compositing.part13.rar
http://rapidshare.com/files/342475663/cmiVFX_Fusion_3D_Compositing.part14.rar
http://rapidshare.com/files/342475664/cmiVFX_Fusion_3D_Compositing.part15.rar
http://rapidshare.com/files/342475709/cmiVFX_Fusion_3D_Compositing.part16.rar
http://rapidshare.com/files/342475811/cmiVFX_Fusion_3D_Compositing.part17.rar
http://rapidshare.com/files/342475959/cmiVFX_Fusion_3D_Compositing.part18.rar
http://rapidshare.com/files/342477938/cmiVFX_Fusion_3D_Compositing.part19.rar
http://rapidshare.com/files/342478158/cmiVFX_Fusion_3D_Compositing.part20.rar
http://rapidshare.com/files/342478081/cmiVFX_Fusion_3D_Compositing.part21.rar
http://rapidshare.com/files/342478125/cmiVFX_Fusion_3D_Compositing.part22.rar
http://rapidshare.com/files/342478215/cmiVFX_Fusion_3D_Compositing.part23.rar
http://rapidshare.com/files/342478433/cmiVFX_Fusion_3D_Compositing.part24.rar
http://rapidshare.com/files/342480773/cmiVFX_Fusion_3D_Compositing.part25.rar
http://rapidshare.com/files/342480737/cmiVFX_Fusion_3D_Compositing.part26.rar
http://rapidshare.com/files/342480822/cmiVFX_Fusion_3D_Compositing.part27.rar
http://rapidshare.com/files/342480883/cmiVFX_Fusion_3D_Compositing.part28.rar
http://rapidshare.com/files/342480991/cmiVFX_Fusion_3D_Compositing.part29.rar
http://rapidshare.com/files/342481019/cmiVFX_Fusion_3D_Compositing.part30.rar
http://rapidshare.com/files/342483285/cmiVFX_Fusion_3D_Compositing.part31.rar
http://rapidshare.com/files/342483242/cmiVFX_Fusion_3D_Compositing.part32.rar
http://rapidshare.com/files/342483303/cmiVFX_Fusion_3D_Compositing.part33.rar
http://rapidshare.com/files/342483492/cmiVFX_Fusion_3D_Compositing.part34.rar
http://rapidshare.com/files/342483433/cmiVFX_Fusion_3D_Compositing.part35.rar

cmiVFX Fusion - 3D Matte Paintings
http://rapidshare.com/files/342483548/CmiVFX_Fusion_3D_Matte_Paintings.part1.rar
http://rapidshare.com/files/342484268/CmiVFX_Fusion_3D_Matte_Paintings.part2.rar
http://rapidshare.com/files/342485773/CmiVFX_Fusion_3D_Matte_Paintings.part3.rar
http://rapidshare.com/files/342485789/CmiVFX_Fusion_3D_Matte_Paintings.part4.rar
http://rapidshare.com/files/342485793/CmiVFX_Fusion_3D_Matte_Paintings.part5.rar
http://rapidshare.com/files/342485970/CmiVFX_Fusion_3D_Matte_Paintings.part6.rar
http://rapidshare.com/files/342486456/CmiVFX_Fusion_3D_Matte_Paintings.part7.rar
http://rapidshare.com/files/342486806/CmiVFX_Fusion_3D_Matte_Paintings.part8.rar

cmiVFX Fusion - Basic
http://rapidshare.com/files/342488234/cmiVFX_Fusion_5_Basics.part01.rar
http://rapidshare.com/files/342488386/cmiVFX_Fusion_5_Basics.part02.rar
http://rapidshare.com/files/342488394/cmiVFX_Fusion_5_Basics.part03.rar
http://rapidshare.com/files/342488672/cmiVFX_Fusion_5_Basics.part04.rar
http://rapidshare.com/files/342488892/cmiVFX_Fusion_5_Basics.part05.rar
http://rapidshare.com/files/342489209/cmiVFX_Fusion_5_Basics.part06.rar
http://rapidshare.com/files/342490941/cmiVFX_Fusion_5_Basics.part07.rar
http://rapidshare.com/files/342490959/cmiVFX_Fusion_5_Basics.part08.rar

cmiVFX Fusion - Advanced Keying Techniques
http://rapidshare.com/files/342491040/cmiVFX_Fusion_Advanced_Keying_Techniques.part01.rar
http://rapidshare.com/files/342491271/cmiVFX_Fusion_Advanced_Keying_Techniques.part02.rar
http://rapidshare.com/files/342491360/cmiVFX_Fusion_Advanced_Keying_Techniques.part03.rar
http://rapidshare.com/files/342492456/cmiVFX_Fusion_Advanced_Keying_Techniques.part04.rar
http://rapidshare.com/files/342493285/cmiVFX_Fusion_Advanced_Keying_Techniques.part05.rar
http://rapidshare.com/files/342493462/cmiVFX_Fusion_Advanced_Keying_Techniques.part06.rar
http://rapidshare.com/files/342493602/cmiVFX_Fusion_Advanced_Keying_Techniques.part07.rar
http://rapidshare.com/files/342493680/cmiVFX_Fusion_Advanced_Keying_Techniques.part08.rar
http://rapidshare.com/files/342493756/cmiVFX_Fusion_Advanced_Keying_Techniques.part09.rar
http://rapidshare.com/files/342495582/cmiVFX_Fusion_Advanced_Keying_Techniques.part10.rar

cmiVFX Fusion - Advanced Particle Tactics
http://rapidshare.com/files/342495729/cmiVFX_Fusion_Advanced_Particle_Tactics.part01.rar
http://rapidshare.com/files/342495949/cmiVFX_Fusion_Advanced_Particle_Tactics.part02.rar
http://rapidshare.com/files/342496131/cmiVFX_Fusion_Advanced_Particle_Tactics.part03.rar
http://rapidshare.com/files/342496212/cmiVFX_Fusion_Advanced_Particle_Tactics.part04.rar
http://rapidshare.com/files/342496905/cmiVFX_Fusion_Advanced_Particle_Tactics.part05.rar
http://rapidshare.com/files/342498239/cmiVFX_Fusion_Advanced_Particle_Tactics.part06.rar
http://rapidshare.com/files/342498529/cmiVFX_Fusion_Advanced_Particle_Tactics.part07.rar
http://rapidshare.com/files/342498628/cmiVFX_Fusion_Advanced_Particle_Tactics.part08.rar
http://rapidshare.com/files/342498696/cmiVFX_Fusion_Advanced_Particle_Tactics.part09.rar
http://rapidshare.com/files/342499424/cmiVFX_Fusion_Advanced_Particle_Tactics.part10.rar
http://rapidshare.com/files/342500766/cmiVFX_Fusion_Advanced_Particle_Tactics.part11.rar
http://rapidshare.com/files/342500910/cmiVFX_Fusion_Advanced_Particle_Tactics.part12.rar
http://rapidshare.com/files/342501014/cmiVFX_Fusion_Advanced_Particle_Tactics.part13.rar
http://rapidshare.com/files/342501098/cmiVFX_Fusion_Advanced_Particle_Tactics.part14.rar
http://rapidshare.com/files/342501708/cmiVFX_Fusion_Advanced_Particle_Tactics.part15.rar
http://rapidshare.com/files/342503052/cmiVFX_Fusion_Advanced_Particle_Tactics.part16.rar
http://rapidshare.com/files/342503117/cmiVFX_Fusion_Advanced_Particle_Tactics.part17.rar
http://rapidshare.com/files/342503189/cmiVFX_Fusion_Advanced_Particle_Tactics.part18.rar

cmiVFX Fusion - Common Particles
http://rapidshare.com/files/342503365/cmiVFX_Fusion_Common_Particles.part01.rar
http://rapidshare.com/files/342503833/cmiVFX_Fusion_Common_Particles.part02.rar
http://rapidshare.com/files/342505282/cmiVFX_Fusion_Common_Particles.part03.rar
http://rapidshare.com/files/342505424/cmiVFX_Fusion_Common_Particles.part04.rar
http://rapidshare.com/files/342505468/cmiVFX_Fusion_Common_Particles.part05.rar
http://rapidshare.com/files/342505696/cmiVFX_Fusion_Common_Particles.part06.rar
http://rapidshare.com/files/342506187/cmiVFX_Fusion_Common_Particles.part07.rar
http://rapidshare.com/files/342507714/cmiVFX_Fusion_Common_Particles.part08.rar
http://rapidshare.com/files/342507821/cmiVFX_Fusion_Common_Particles.part09.rar
http://rapidshare.com/files/342507874/cmiVFX_Fusion_Common_Particles.part10.rar
http://rapidshare.com/files/342508172/cmiVFX_Fusion_Common_Particles.part11.rar
http://rapidshare.com/files/342508485/cmiVFX_Fusion_Common_Particles.part12.rar
http://rapidshare.com/files/342510131/cmiVFX_Fusion_Common_Particles.part13.rar

cmiVFX Fusion - Crowd Replication
http://rapidshare.com/files/342510141/cmiVFX_Fusion_Crowd_Replication.part01.rar
http://rapidshare.com/files/342510232/cmiVFX_Fusion_Crowd_Replication.part02.rar
http://rapidshare.com/files/342510618/cmiVFX_Fusion_Crowd_Replication.part03.rar
http://rapidshare.com/files/342510895/cmiVFX_Fusion_Crowd_Replication.part04.rar
http://rapidshare.com/files/342510985/cmiVFX_Fusion_Crowd_Replication.part05.rar
http://rapidshare.com/files/342512710/cmiVFX_Fusion_Crowd_Replication.part06.rar
http://rapidshare.com/files/342512779/cmiVFX_Fusion_Crowd_Replication.part07.rar
http://rapidshare.com/files/342513159/cmiVFX_Fusion_Crowd_Replication.part08.rar
http://rapidshare.com/files/342513552/cmiVFX_Fusion_Crowd_Replication.part09.rar
http://rapidshare.com/files/342513629/cmiVFX_Fusion_Crowd_Replication.part10.rar
http://rapidshare.com/files/342515285/cmiVFX_Fusion_Crowd_Replication.part11.rar
http://rapidshare.com/files/342515412/cmiVFX_Fusion_Crowd_Replication.part12.rar
http://rapidshare.com/files/342515554/cmiVFX_Fusion_Crowd_Replication.part13.rar
http://rapidshare.com/files/342515896/cmiVFX_Fusion_Crowd_Replication.part14.rar
http://rapidshare.com/files/342516077/cmiVFX_Fusion_Crowd_Replication.part15.rar
http://rapidshare.com/files/342517633/cmiVFX_Fusion_Crowd_Replication.part16.rar
http://rapidshare.com/files/342517758/cmiVFX_Fusion_Crowd_Replication.part17.rar
http://rapidshare.com/files/342517882/cmiVFX_Fusion_Crowd_Replication.part18.rar
http://rapidshare.com/files/342518287/cmiVFX_Fusion_Crowd_Replication.part19.rar
http://rapidshare.com/files/342518456/cmiVFX_Fusion_Crowd_Replication.part20.rar
http://rapidshare.com/files/342519857/cmiVFX_Fusion_Crowd_Replication.part21.rar
http://rapidshare.com/files/342520204/cmiVFX_Fusion_Crowd_Replication.part22.rar
http://rapidshare.com/files/342520268/cmiVFX_Fusion_Crowd_Replication.part23.rar
http://rapidshare.com/files/342520521/cmiVFX_Fusion_Crowd_Replication.part24.rar
http://rapidshare.com/files/342520780/cmiVFX_Fusion_Crowd_Replication.part25.rar
http://rapidshare.com/files/342522232/cmiVFX_Fusion_Crowd_Replication.part26.rar
http://rapidshare.com/files/342522543/cmiVFX_Fusion_Crowd_Replication.part27.rar
http://rapidshare.com/files/342522630/cmiVFX_Fusion_Crowd_Replication.part28.rar
http://rapidshare.com/files/342522846/cmiVFX_Fusion_Crowd_Replication.part29.rar
http://rapidshare.com/files/342522948/cmiVFX_Fusion_Crowd_Replication.part30.rar

cmiVFX Fusion - Image Replacements
http://rapidshare.com/files/342523175/cmiVFX_Fusion_Image_Replacements.part01.rar
http://rapidshare.com/files/342524472/cmiVFX_Fusion_Image_Replacements.part02.rar
http://rapidshare.com/files/342524817/cmiVFX_Fusion_Image_Replacements.part03.rar
http://rapidshare.com/files/342524863/cmiVFX_Fusion_Image_Replacements.part04.rar
http://rapidshare.com/files/342525172/cmiVFX_Fusion_Image_Replacements.part05.rar
http://rapidshare.com/files/342525531/cmiVFX_Fusion_Image_Replacements.part06.rar
http://rapidshare.com/files/342526764/cmiVFX_Fusion_Image_Replacements.part07.rar
http://rapidshare.com/files/342527321/cmiVFX_Fusion_Image_Replacements.part08.rar
http://rapidshare.com/files/342527432/cmiVFX_Fusion_Image_Replacements.part09.rar
http://rapidshare.com/files/342527495/cmiVFX_Fusion_Image_Replacements.part10.rar
http://rapidshare.com/files/342527917/cmiVFX_Fusion_Image_Replacements.part11.rar
http://rapidshare.com/files/342529164/cmiVFX_Fusion_Image_Replacements.part12.rar
http://rapidshare.com/files/342529807/cmiVFX_Fusion_Image_Replacements.part13.rar
http://rapidshare.com/files/342529915/cmiVFX_Fusion_Image_Replacements.part14.rar
http://rapidshare.com/files/342529954/cmiVFX_Fusion_Image_Replacements.part15.rar
http://rapidshare.com/files/342530429/cmiVFX_Fusion_Image_Replacements.part16.rar
http://rapidshare.com/files/342531727/cmiVFX_Fusion_Image_Replacements.part17.rar
http://rapidshare.com/files/342532349/cmiVFX_Fusion_Image_Replacements.part18.rar
http://rapidshare.com/files/342532361/cmiVFX_Fusion_Image_Replacements.part19.rar
http://rapidshare.com/files/342532447/cmiVFX_Fusion_Image_Replacements.part20.rar

cmiVFX Fusion - Preparing for 3D Compositing
http://rapidshare.com/files/342532829/cmiVFX_Fusion_Preparing_for_3D_Compositing.part01.rar
http://rapidshare.com/files/342533972/cmiVFX_Fusion_Preparing_for_3D_Compositing.part02.rar
http://rapidshare.com/files/342533977/cmiVFX_Fusion_Preparing_for_3D_Compositing.part03.rar
http://rapidshare.com/files/342534765/cmiVFX_Fusion_Preparing_for_3D_Compositing.part04.rar
http://rapidshare.com/files/342534896/cmiVFX_Fusion_Preparing_for_3D_Compositing.part05.rar
http://rapidshare.com/files/342535210/cmiVFX_Fusion_Preparing_for_3D_Compositing.part06.rar
http://rapidshare.com/files/342536269/cmiVFX_Fusion_Preparing_for_3D_Compositing.part07.rar
http://rapidshare.com/files/342536351/cmiVFX_Fusion_Preparing_for_3D_Compositing.part08.rar
http://rapidshare.com/files/342537126/cmiVFX_Fusion_Preparing_for_3D_Compositing.part09.rar
http://rapidshare.com/files/342537159/cmiVFX_Fusion_Preparing_for_3D_Compositing.part10.rar
http://rapidshare.com/files/342537788/cmiVFX_Fusion_Preparing_for_3D_Compositing.part11.rar
http://rapidshare.com/files/342538398/cmiVFX_Fusion_Preparing_for_3D_Compositing.part12.rar
http://rapidshare.com/files/342538634/cmiVFX_Fusion_Preparing_for_3D_Compositing.part13.rar

cmiVFX Fusion - Sky Replace
http://rapidshare.com/files/342539346/cmiVFX_Fusion_Sky_Replace.part01.rar
http://rapidshare.com/files/342539388/cmiVFX_Fusion_Sky_Replace.part02.rar
http://rapidshare.com/files/342540026/cmiVFX_Fusion_Sky_Replace.part03.rar
http://rapidshare.com/files/342540674/cmiVFX_Fusion_Sky_Replace.part04.rar
http://rapidshare.com/files/342540694/cmiVFX_Fusion_Sky_Replace.part05.rar
http://rapidshare.com/files/342541591/cmiVFX_Fusion_Sky_Replace.part06.rar
http://rapidshare.com/files/342541720/cmiVFX_Fusion_Sky_Replace.part07.rar
http://rapidshare.com/files/342542485/cmiVFX_Fusion_Sky_Replace.part08.rar
http://rapidshare.com/files/342543113/cmiVFX_Fusion_Sky_Replace.part09.rar
http://rapidshare.com/files/342543216/cmiVFX_Fusion_Sky_Replace.part10.rar
http://rapidshare.com/files/342543936/cmiVFX_Fusion_Sky_Replace.part11.rar
http://rapidshare.com/files/342544157/cmiVFX_Fusion_Sky_Replace.part12.rar
http://rapidshare.com/files/342544906/cmiVFX_Fusion_Sky_Replace.part13.rar
http://rapidshare.com/files/342545534/cmiVFX_Fusion_Sky_Replace.part14.rar
http://rapidshare.com/files/342545598/cmiVFX_Fusion_Sky_Replace.part15.rar
http://rapidshare.com/files/342546056/cmiVFX_Fusion_Sky_Replace.part16.rar
http://rapidshare.com/files/342546596/cmiVFX_Fusion_Sky_Replace.part17.rar
http://rapidshare.com/files/342546777/cmiVFX_Fusion_Sky_Replace.part18.rar
http://rapidshare.com/files/342547393/cmiVFX_Fusion_Sky_Replace.part19.rar
http://rapidshare.com/files/342547928/cmiVFX_Fusion_Sky_Replace.part20.rar
http://rapidshare.com/files/342547945/cmiVFX_Fusion_Sky_Replace.part21.rar
http://rapidshare.com/files/342548358/cmiVFX_Fusion_Sky_Replace.part22.rar
http://rapidshare.com/files/342548983/cmiVFX_Fusion_Sky_Replace.part23.rar
http://rapidshare.com/files/342549141/cmiVFX_Fusion_Sky_Replace.part24.rar
http://rapidshare.com/files/342549865/cmiVFX_Fusion_Sky_Replace.part25.rar
http://rapidshare.com/files/342550492/cmiVFX_Fusion_Sky_Replace.part26.rar
http://rapidshare.com/files/342550681/cmiVFX_Fusion_Sky_Replace.part27.rar
http://rapidshare.com/files/342551128/cmiVFX_Fusion_Sky_Replace.part28.rar
http://rapidshare.com/files/342551740/cmiVFX_Fusion_Sky_Replace.part29.rar
http://rapidshare.com/files/342551745/cmiVFX_Fusion_Sky_Replace.part30.rar

 

pclord

کاربر متخصص
قرار بود بزارن،فکر کنم هنوز دارن دانلود میکنن،شاید تا چند روز دیگه گذاشتن.
موفق باشی.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا